Formularze_ofertowe22_06_2012 - PGNiG

advertisement
Formularz ofertowy
Pieczęć Wykonawcy/ów
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Marcina Kasprzaka 25
01-224 Warszawa
Znak Sprawy : ZP/…………………………………..
OFERTA- WZÓR-
Na: „Gazociąg do Odazotowni Grodzisk – budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 relacji
Terminal Ekspedycyjny Wierzbno – KGZ Paproć – zakup rur”.
My, niżej podpisani:
Wykonawca 1....................................................................
adres ul..............................................................................
kod …………………. miasto……………………kraj………………………………
nr telefonów...................................... nr faksu.....................................................................
NIP......................................, REGON ...........................................................................
Wykonawca 2*..................................................................
adres adres ul..............................................................................
kod …………………. miasto……………………kraj………………………………
nr telefonów...................................... nr faksu.....................................................................
NIP......................................, REGON ...........................................................................
Wykonawca 3*...........................................................................
adres ul..............................................................................
kod …………………. miasto……………………kraj………………………………
nr telefonów...................................... nr faksu.....................................................................
NIP......................................, REGON ...........................................................................
Pełnomocnik* do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie w Postępowaniu (lider
Konsorcjum) …………..…………………………………
adres ul.................................................................................
kod …………………. miasto…………………………………………kraj………………………………
nr telefonów..................................................... nr faksu.....................................................................
NIP................................................., REGON ...............................................................................
*wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie Zamówienia
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na dostarczenie rur pozwalających na
wybudowanie gazociągu jak wyżej, biorąc pod uwagę wszelkie postanowienia dotyczące realizacji
zamówienia określone we wzorze umowy składamy niniejszą ofertę.
Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z SIWZ za cenę:
Cena oferty
NETTO....................................................................................zł
VAT, ............%
BRUTTO:..............................................................................zł
1. Akceptujemy warunki płatności przedstawione przez Zamawiającego we wzorze umowy w § 8
2. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji szczegółowo określonych we wzorze umowy w § 7.
3. Termin realizacji zamówienia zgodnie z punktem 5.1. SIWZ.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego
przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie towarem fabrycznie nowym, z partii
wyprodukowanej w roku 2012.
6. Oświadczamy, że transport każdej partii przedmiotu zamówienia przeprowadzony będzie po
uzgodnieniu z Zamawiającym - transportem samochodowym zgodnie DDP INCOTERMS 2010.
7. Oświadczamy, że do każdej partii rur bezwarunkowo załączymy niezbędne dokumenty o których
mowa w § 6 ust.10 Wzoru Umowy (m.in. niezbędne atesty materiałowe, ciśnieniowe, badania
nieniszczące).
8. Zamówienie zrealizujemy, sami**/przy udziale podwykonawców**, którzy będą wykonywać
następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu Zamówienia:
a)……………………………… (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca),
b).…………………………….. (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca).
** - wypełnić lub niepotrzebne skreślić
9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych
w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego a także wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w
ofercie.
10. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez 60 dni.
11. Zwrotu wadium (wniesionego w formie pieniądza) należy dokonać na rachunek bankowy:
...............................................
w
Banku
……………….……………………….
lub adres: ......................................................................(jeśli było wniesione w innej formie niż
pieniądz).
12. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas
wadium przepada na rzecz Zamawiającego.
13. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują
stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).
14. Ofertę niniejszą składamy na ............ kolejno ponumerowanych stronach.
PODPIS(Y):
..............................................
(data, miejscowość)
Załączniki:
…..
..........................................................
(podpisy)
…………………………………
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
Oświadczenie
o spełnieniu warunków , o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
- WZÓRNazwa Wykonawcy ...................................................................................................................
Adres Wykonawcy ....................................................................................................................
Numer telefonu .........................................................................................................................
Numer faksu .............................................................................................................................
Składając ofertę w zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla
zadania pn.
„Gazociąg do Odazotowni Grodzisk – budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 relacji
Terminal Ekspedycyjny Wierzbno – KGZ Paproć – zakup rur”
Oświadczamy, że zgodnie z art. 22 ust.1 Pzp spełniamy warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
..............................................
(data, miejscowość)
..........................................................
(podpisy osób uprawnionych
…………………………………
(pieczęć firmowa Wykonawcy)
Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
- WZÓRNazwa Wykonawcy ...................................................................................................................
Adres Wykonawcy ....................................................................................................................
Numer telefonu .........................................................................................................................
Numer faksu .............................................................................................................................
Składając ofertę w zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla
zadania pn.
„Gazociąg do Odazotowni Grodzisk – budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 relacji
Terminal Ekspedycyjny Wierzbno – KGZ Paproć – zakup rur”
Mając na uwadze przesłanki wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
wymienione w art. 24 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w imieniu
reprezentowanego przeze mnie/przez nas Wykonawcy oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
..............................................
(data, miejscowość)
..........................................................
(podpisy osób uprawnionych
...................................
pieczątka firmowa Wykonawcy/ów
OŚWIADCZENIE
o ochronie informacji przedsiębiorstwa*
- WZÓRNazwa Wykonawcy .................................................................................................................
Adres Wykonawcy ...................................................................................................................
Numer telefonu ........................................................................................................................
Numer faksu ............................................................................................................................
Niniejszym zastrzegam jako tajemnice przedsiębiorstwa informacje dotyczące:
1.
........................................................................................................................................
2.
........................................................................................................................................
3.
........................................................................................................................................
4.
........................................................................................................................................
Powyższe informacje zostały umieszczone w oddzielnej kopercie oznakowane „Tajemnica
Przedsiębiorstwa”.
PODPIS(Y):
..............................................
(data, miejscowość)
..........................................................
(podpisy)
* Dla skuteczności dokonanego zastrzeżenia informacji jako „Tajemnicy przedsiębiorstwa” należy informacje takie
zawrzeć odrębnie od informacji jawnych, tak aby Zamawiający od dnia otwarcia ofert mógł udostępniać do wglądu
części oferty, które są jawne, bez ujawniania treści zastrzeżonej przez Wykonawcę jako „Tajemnica
przedsiębiorstwa”. Wskazane jest zatem umieszczenie takich informacji w odrębnej kopercie, zaś niniejsze
oświadczenie Wykonawcy (wzór – Załącznik nr 4) powinno znaleźć się w części jawnej oferty.
Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r Nr 153, poz. 1503 ze zm.) na przedsiębiorcy (Wykonawcy) ciąży podjęcia niezbędnych działań
w celu zachowania poufności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa i za takie czynności
Zamawiający uzna dochowanie powyżej wskazanych warunków zabezpieczenia tajemnicy przedsiębiorstwa
przez Wykonawcę.
....................................
pieczątka firmowa Wykonawcy/ów
WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW
- WZÓROświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizowaliśmy następujące zamówienia.
Termin realizacji
Przedmiot
zamówienia
Parametry
dostarczonych Rur
1
2
Zamawiający/
Rozpoczęcie
Zakończenie
[dd/mm/rrrr]
[dd/mm/rrrr]
4
Odbiorca
(nazwa, adres, telefon)
5
6
UWAGA:
Wykaz musi zawierać co najmniej dwie dostawy potwierdzające dostarczenie w każdej z nich co
najmniej 25 km rur o parametrach: 415 (lub wyżej) MB o średnicy co najmniej DN300 dla co najmniej
MOP = 8,4 MPa.
Do każdej dostawy wymienionej w wykazie należy załączyć dokument potwierdzający, że zamówienie
to zostało wykonane należycie. Dokumenty do poszczególnych zamówień należy przedłożyć w
porządku odpowiadającym numeracji z tabeli.
PODPIS(Y):
..............................................
(data, miejscowość),
..........................................................
(podpisy)
....................................
pieczątka firmowa Wykonawcy/ów
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
dotyczące rur
- WZÓRNazwa Wykonawcy ...................................................................................................................
Adres Wykonawcy ....................................................................................................................
Numer telefonu .........................................................................................................................
Numer faksu .............................................................................................................................
Składając ofertę w zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla
zadania pn.
„Gazociąg do Odazotowni Grodzisk – budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 relacji
Terminal Ekspedycyjny Wierzbno – KGZ Paproć
– ZAKUP RUR”
Mając na uwadze warunek o którym mowa w 3.10 SIWZ , zobowiązujemy się do dostarczenie rur
pozwalających na wybudowanie gazociągu o nazwie jak wyżej spełniających wszelkie wymagania
określone przez Zamawiającego w „Specyfikacji technicznej dostawy rur przewodowych”.
PODPIS(Y):
..............................................
(data, miejscowość)
..........................................................
(podpisy)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards