Zestaw pytań na egzamin magisterski na Wydziale Towaroznawstwa,

advertisement
Zestaw pytań na egzamin magisterski
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa
w dniu 15 listopada 2013 r.
Kierunek: Towaroznawstwo studia 4-semestralne II stopnia stacjonarne i
niestacjonarne zaoczne
1. Cykl życia produktu - koncepcja i zastosowania.
2. Etapy procesu badawczego.
3. Instrumenty promocji.
4. Determinanty procesu zakupu na rynku kosmetyków.
5. Instrumenty marketingu – mix usług kosmetycznych.
6. Funkcje marki.
7. Podstawowe zasady zarządzania jakością.
8. Podstawowe wymagania systemu zarządzania jakością według ISO 9001.
9. Znaczenie auditów w systemie zarządzania jakością – klasyfikacja.
10. Dodatki do żywności – cel i zakres stosowania.
11. Zasady znakowania żywności.
12. Zagrożenia bezpieczeństwa żywności – charakterystyka wybranych grup.
13. Główne składniki preparatów kosmetycznych.
14. Czynniki określające zmiany właściwości wyrobów kosmetycznych w czasie
przechowywania.
15. Materiały opakowaniowe stosowane w produktach kosmetycznych.
16. Metody stosowane w ocenie jakości surowców i wyrobów kosmetycznych.
17. Tworzywa sztuczne wykorzystywane w produkcji wyrobów przemysłowych.
18. Naturalne i syntetyczne surowce włókiennicze oraz ich właściwości użytkowe.
19. Znakowanie ekologiczne produktów kosmetycznych.
20. Etapy opracowania receptur wyrobów kosmetycznych.
21. Zastosowanie analizy marginalnej w procesie podejmowania decyzji menedżerskich
Zestaw pytań na egzamin magisterski
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa
w dniu 15 listopada 2013 r.
Kierunek: Towaroznawstwo studia 4-semestralne II stopnia stacjonarne i
niestacjonarne zaoczne
1. Cykl życia produktu - koncepcja i zastosowania.
2. Etapy procesu badawczego.
3. Instrumenty promocji.
4. Determinanty procesu zakupu na rynku kosmetyków.
5. Instrumenty marketingu – mix usług kosmetycznych.
6. Funkcje marki.
7. Podstawowe zasady zarządzania jakością.
8. Podstawowe wymagania systemu zarządzania jakością według ISO 9001.
9. Znaczenie auditów w systemie zarządzania jakością – klasyfikacja.
10. Dodatki do żywności – cel i zakres stosowania.
11. Zasady znakowania żywności.
12. Zagrożenia bezpieczeństwa żywności – charakterystyka wybranych grup.
13. Główne składniki preparatów kosmetycznych.
14. Czynniki określające zmiany właściwości wyrobów kosmetycznych w czasie
przechowywania.
15. Materiały opakowaniowe stosowane w produktach kosmetycznych.
16. Metody stosowane w ocenie jakości surowców i wyrobów kosmetycznych.
17. Tworzywa sztuczne wykorzystywane w produkcji wyrobów przemysłowych.
18. Naturalne i syntetyczne surowce włókiennicze oraz ich właściwości użytkowe.
19. Znakowanie ekologiczne produktów kosmetycznych.
20. Etapy opracowania receptur wyrobów kosmetycznych.
21. Zastosowanie analizy marginalnej w procesie podejmowania decyzji menedżerskich
Zestaw pytań na egzamin magisterski
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa
w dniu 15 listopada 2013 r.
Kierunek: Towaroznawstwo – wszystkie specjalności
1. Cykl życia produktu - koncepcja i zastosowania.
2. Etapy procesu badawczego.
3. Instrumenty promocji.
4. Funkcje marki
5. Proces decyzyjny nabywcy.
6. Rola innowacji w sukcesie rynkowym przedsiębiorstw.
7. Charakterystyka znormalizowanych systemów zarządzania.
8. Charakterystyka podstawowych zasad zarządzania jakością.
9. System zarządzania środowiskowego w organizacji (ISO 14001 i EMAS) – kluczowe
elementy.
10. Koszty jakości – definicja, podziały, zasady zarządzania.
11. Metody identyfikacji tworzyw sztucznych.
12. Wpływ surowców na właściwości użytkowe wyrobów włókienniczych.
13. Rodzaje badań wytrzymałościowych oraz ich znaczenie w towaroznawstwie.
14. Papier i tektura – właściwości i zastosowanie.
15. Pojęcie i geneza inflacji.
16. Czynniki wzrostu gospodarczego (na przykładzie wybranego modelu teoretycznego).
17. Podmioty rynku pieniądza i jego funkcjonowanie.
18. Zagrożenia bezpieczeństwa żywności, rodzaje, charakterystyka wybranej grupy.
19. Zafałszowania żywności, przykłady, metody wykrywania.
20. Substancje dodatkowe do żywności, cel i zakres stosowania, charakterystyka wybranej
grupy.
21. Zasady znakowania żywności wartością odżywcza i zdrowotną, przykłady.
22. Metody chromatograficzne w ocenie jakości wyrobów.
23. Metody spektroskopowe w ocenie jakości wyrobów.
Zestaw pytań na egzamin magisterski
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa
w dniu 15 listopada 2013 r.
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
specjalność: zarządzanie i inżynieria produkcji kosmetyków
i wyrobów chemii gospodarczej (drugi st.).
1. Zasady zarządzania projektami.
2. Charakterystyka podstawowych zasad zarządzania jakością.
3. Systemowe podejście do zarządzania środowiskowego (ISO 14001 i EMAS) –
podobieństwa i różnice.
4. Integracja systemów zarządzania – przesłanki, sposoby i uwarunkowania.
5. Podstawowe procesy zarządzania wiedzą.
6. Cykl życia produktu - koncepcja i zastosowania.
7. Etapy procesu badawczego.
8. Instrumenty promocji.
9. Nowoczesne instrumenty promocji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej.
10. Determinanty zakupu kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej.
11. Charakterystyka kanałów dystrybucji kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej.
12. Metody chromatograficzne w kontroli procesów produkcyjnych.
13. Metody spektroskopowe w kontroli procesów produkcyjnych.
14. Zastosowanie analizy marginalnej w procesie podejmowania decyzji menedżerskich
w przedsiębiorstwie
15. Przyczyny monopolizacji rynku-bariery wejścia na rynek.
16. Surfaktanty, budowa, właściwości, przykłady zastosowań.
17. Składniki aktywne wyrobów chemii gospodarczej.
18. Podstawowe surowce kosmetyczne i ich zastosowanie.
19. Główne etapy opracowania receptury wyrobów kosmetycznych.
20. Metody doboru emulgatorów w produktach kosmetycznych.
Zestaw pytań na egzamin magisterski
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa
w dniu 15 listopada 2013 r.
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
specjalność: zarządzanie jakością produktów (drugi st.)
1. Zasady zarządzania projektami.
2. Charakterystyka podstawowych zasad zarządzania jakością.
3. Systemowe podejście do zarządzania środowiskowego (ISO 14001 i EMAS) –
podobieństwa i różnice.
4. Integracja systemów zarządzania – przesłanki, sposoby i uwarunkowania.
5. Podstawowe procesy zarządzania wiedzą.
6. Cykl życia produktu - koncepcja i zastosowania.
7. Etapy procesu badawczego.
8. Instrumenty promocji.
9. Pojęcie i klasyfikacja innowacji produktowych.
10. Specyfika marketingu dóbr inwestycyjnych/zaopatrzeniowych (B2B).
11. Komercjalizacja produktów i jej etapy.
12. Metody chromatograficzne w kontroli procesów produkcyjnych.
13. Metody spektroskopowe w kontroli procesów produkcyjnych.
14. Konsekwencje procesów koncentracji w sferze zysków i cen
15. Strategie konkurencji przedsiębiorstw w warunkach oligopolu
16. Audity systemu zarządzania – rodzaje, techniki, rola w utrzymaniu i doskonaleniu
systemów zarządzania.
17. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) – istota i znaczenie.
18. Zarządzanie procesowe – mapowanie, modelowanie i optymalizacja procesów.
19. Istota systemowego zarządzania ciągłością działania.
20. Istota systemowego zarządzania jakością (ISO 9001).
Zestaw pytań na egzamin magisterski
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa
w dniu 15 listopada 2013 r.
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
specjalność: zarządzanie i inżynieria produkcji żywności (drugi st.).
1. Zasady zarządzania projektami.
2. Charakterystyka podstawowych zasad zarządzania jakością.
3. Systemowe podejście do zarządzania środowiskowego (ISO 14001 i EMAS) –
podobieństwa i różnice.
4. Integracja systemów zarządzania – przesłanki, sposoby i uwarunkowania.
5. Podstawowe procesy zarządzania wiedzą.
6. Cykl życia produktu - koncepcja i zastosowania.
7. Etapy procesu badawczego.
8. Instrumenty promocji.
9. Charakterystyka kanałów dystrybucji na rynku żywności.
10. Determinanty zakupu konsumentów produktów żywnościowych.
11. Rola opakowań w działaniach marketingowych na rynku żywności.
12. Metody chromatograficzne w kontroli procesów produkcyjnych.
13. Metody spektroskopowe w kontroli procesów produkcyjnych.
14. Ilościowy i cenowy próg rentowności przedsiębiorstwa
15. Decyzje przedsiębiorstw w warunkach różnych struktur rynkowych.
16. Systemy zapewnienia i zarządzania bezpieczeństwem żywności.
17. Zagrożenia bezpieczeństwa żywności w łańcuchu „od pola do stołu”.
18. Charakterystyka etapów projektowania żywności.
19. Rola dodatków do żywności w projektowaniu wybranej grupy żywności.
20. Charakterystyka pierwotnych oraz wtórnych zagrożeń mikrobiologicznych wpływających na
higienę procesu produkcyjnego.
Zestaw pytań na egzamin magisterski
zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Towaroznawstwa
w dniu 12 czerwca 2015 r.
studia II stopnia (po licencjacie; 4-semestralne), stacjonarne i niestacjonarne zaoczne
kierunek: towaroznawstwo
specjalności: manager produktów kosmetycznych oraz design i komercjalizacja produktu
1. Cykl życia produktu - koncepcja i zastosowania.
2. Etapy procesu badawczego w badaniach marketingowych.
3. Instrumenty promocji.
4. Determinanty procesu zakupu towarów.
5. Instrumenty marketingu – mix.
6. Funkcje marki.
7. Podstawowe zasady zarządzania jakością.
8. Podstawowe wymagania systemu zarządzania jakością w usługach – kryteria oceny jakości
usług.
9. Znaczenie audytów w systemach zarządzania.
10. Dodatki do żywności – cel i zakres stosowania.
11. Zasady znakowania żywności.
12. Zagrożenia bezpieczeństwa żywności – charakterystyka wybranych grup.
13. Rola surowców w kształtowaniu jakości wyrobów przemysłowych – charakterystyka
wybranych grup.
14. Czynniki wpływające na zmianę jakości wyrobów w czasie ich przechowywania.
15. Materiały stosowane do produkcji opakowań.
16. Metody stosowane w ocenie jakości surowców i wyrobów.
17. Zastosowanie tworzyw sztucznych.
18. Znakowanie ekologiczne produktów.
19. Etapy projektowania wyrobów.
20. Etapy w procesie podejmowania decyzji menedżerskich.
21. Ścieżka ekspansji produkcji.
22. Punkt optimum produkcji.
Download