Wykłąd Jerzego Książka w dniu 30.03.2015

advertisement
Failway
‘droga niepowodzeń/porażek’
Odpowiedź na pytania:
- co dalej,
- jak się podnieść po porażce,
- co podnosić po porażce,
- po co podnosić się po porażce [najważniejsze pytanie],
-…
Pojęcia definicyjne:
biznes, otoczenie biznesu, rynek,
funktory oddziałowywujące na
rynek, etc
Biznes – szereg działań skierowanych w celu zdobycia i
utrzymania posiadania pieniędzy.
Główny i zarazem podstawowy cel działalności
biznesowej to: dążenie do osiągania przychodów
[pieniędzy, pieniędzy, i jeszcze raz pieniędzy].
Jednym z funktorów jest aparat
administracyjny państwa, czyli
państwo.
• Postrzeganie
państwa
jako
gwaranta
funkcjonowania prawnego ładu społecznego.
• Kto i jak tak postrzega państwo.
• Mit – jako istota zasad funkcjonowania w
państwie prawa.
Porażka jak i sukces są projektami,
zatem wymagają zarządzania
adekwatnego do skali zagadnienia.
• Projekt - wyspecyfikowany plan działania dot.
realizacji wprowadzenia na rynek towaru i/lub
usługi [pojedynczy lub złożony].
• Metodyka zarządzania projektem.
• Project management – narzędzia i metodyki.
• Wymóg racjonalny: concentric project
management [Primavera Inc. USA],
[czyli: wszelkie zagadnienia rozpatrywane w
ramach jednego, łącznego modelowania]
Oddziaływania ku sukcesom:
•
•
•
•
dobre rady,
szkolenia,
intuicja,
…
Oddziaływania ku porażkom:
•
•
•
•
pech,
błędne decyzje,
przedwczesność,
…
Konsekwencje porażek:
•
•
•
•
•
brak pieniędzy,
brak wizji przyszłości,
obostrzenia administracyjne/prawne,
brak pracy,
zapaść na zdrowiu [depresja, obsesje, …],
• Pointa: kto i co ma podnosić po porażce i ku
czemu? I kto za podnoszenie zapłaci oraz czym.
Konflikt z administracją państwa jako
przyczyna upadku w biznesie.
• Zdolność do rozwoju i innowacyjności podczas
konfrontacji z państwem.
• Na tak postawiony problem odpowiedź jest
tylko jedna: całkowity brak zdolności do
jakiejkolwiek działalności.
Przyczyny konfrontacji z państwem:
• - wywołane z premedytacją [każda ze stron,
przykład: SKOK Wołomin – wiara w prawo;nowy zarząd i OK –prof. W.Ciechomski.; pointa
– pusty śmiech],
• - przypadkowe,
• - wynik aktualnej doktryny ideologicznej,
• -…
Jakie są cele konfrontacji.
•
•
•
•
Ze strony państwa:
-- pieniądze/premie/wskaźniki/…
-- wyeliminowanie z rynku,
-- zebranie informacji o podmiocie w celach: …
Doktryna tzw. ewolucjonizmu
społecznego
• Aparat jest po to, aby eliminować jednostki
słabsze lub te, które nie pasują do bieżących
[globalnych/lokalnych]
modeli
społecznych
[problem tzw. socjalizacji i modelowanie tejże].
• Jedna z tez tej teorii to, że biznes się odradza i
można go bezkarnie likwidować: sektorowo,
indywidualnie, etc.
• Jak kogoś da się okraść [wsadzić do więzienia] to
oznacza, że była to jednostka słabsza, którą
należało wyeliminować.
cd..
• Najgroźniejsze są lokalne modelowania
społeczne w wykonaniu grup zawodowych:
sędziowie, prokuratorzy, biegli sądowi, aparat
skarbowy, komornicy, …;- są to zdefiniowane
struktury o dużej skali infiltracji przez grupy
przestępcze ale wg doktryny komunistycznej
tj. państwo staje się coraz bardziej
zorganizowaną grupą przestępczą i nikt nie
widzi się w roli Al’a Capone [tj. jako oskarżony i
skazany przez państwo].
cd..
• Nie
istnieją
w
realnej
rzeczywistości
funkcjonowania państwa żadne normy etyczne,
zawodowe, moralne,..
• Jedynym celem jest skuteczność w dochodzeniu
do założonych celów.
• Pojęcia: prawda, dowód, zeznanie, sąd,
prokuratura, policja, komornik, urzędnik celny,
urzędnik skarbowy, etc są w realnej rzeczywistości
zaprzeczeniem
wtłaczanych
procesami
edukacyjnymi obywatelom RP definicji i znaczeń.
Przykłady:
• wypowiedzi sędziów podczas procesów
karnych tj.: jakbym nie widział na własne oczy
to bym nie uwierzył nikomu [pozytywny casus:
B.Komorowski-Fundacja Pro Civili;- sędziowie
podczas procesów karnych wobec zarządu
Fundacji Pro Civili;- pointa – jedyny wyrok
karny to mały wyrok w zawieszeniu i tylko dla
jednej osoby].
Skuteczność
• Czy skuteczność może być nazwana grzechem
współczesności?
• Może i zaczyna tak być traktowana.
Przykład:
• SKOK Wołomin – skuteczność w dochodzeniu
do posiadania pieniędzy, ale brak skuteczności
w ochronie posiadania pieniędzy [jakby była
właściwa ochrona to nikt by w areszcie nie
siedział, może lepiej mniej ale skuteczniej?]
• Pointa: „Lepiej śmiać się w pekaesie niż płakać
w mercedesie” – śp. Agnieszka Osiecka.
Sprzężenie zwrotne w relacjach między
instytucjami państwa.
• Doktryny:
• - solidarności środowiskowej/zawodowej/.. [w
tym ponadśrodowiskowej],
• - nieomylności,
• - działania wg prawa i na podstawie prawa,
• ….
Problem rozrostu patologii w
administracji państwa.
• Normalność jest marginalną częścią,
natomiast patologia jest normą.
• Wskazanie bibliograficzne:
Andrzej Łobaczewski: Ponerologia polityczna.
Roszczenia wobec państwa
• Wizja odszkodowania od Skarbu Państwa jako
iluzja w funkcjonowaniu państwa prawnego.
Przestępczość jako forma uprawiania
zawodu/biznesu
• Projekt, wykonanie, ochrona.
• Skala takiego biznesu jest niewyobrażalna dla
osób, które nie zetknęły się z patologiami
państwa.
• To nie urzędnik jest autorem koncepcji działań
przestępczych lecz prawnicy, którzy to
opracowywują, wdrażają oraz nadzorują.
• Stan zasobów osobowych w administracji:
praktycznie już wszyscy są absolwentami prawa,
ale i tak w tle są zespoły radców prawnych,
adwokatów.
Porażka w konfrontacji z państwem:
• - utrata wolności,
• - utrata mienia [w całości lub częściowo],
• - pozbawienie praw publicznych
[wyeliminowanie z życia gospodarczego],
Zarządzanie kryzysowe podczas relacji
z państwem.
• Jeśli przeciwnikiem jest państwo to musimy
działać jak państwo.
Jak prowadzić konfrontację z
państwem?
• Każdy kontakt z administracją państwa jest
źródłem potencjalnego kryzysu dla struktury
biznesowej [obojętne: jednoosobowej czy
wieloosobowej].
Świadomość funkcjonowania
•
•
•
•
•
•
czyli wiedza o realnym działaniu:
- aparatu skarbowego,
- sądownictwa,
- prokuratur,
- policji,
- innych.
Istota konfrontacji
• Na:
• - wyrok sądowy – odpowiadamy innym wyrokiem
sądowym,
• - na decyzję – inną decyzją,
• - na postanowienie – innym postanowieniem,
• - ..
• I musimy te wyniki wypracowywać oraz projektować ścieżki
dochodzenia do nich. Czas trwania: brak granic czasowych.
• Istota tkwi w zdolności do generowania/wywoływania
pożądanych dla nas skutków prawnych.
• Takich skutków, które daje się zamienić na wymóg/przymus
wykonalności.
Dochodzenie do wykonalności
oczekiwanych rozwiązań:
•
•
•
•
•
- prokuratura,
- sąd administracyjny,
- sąd cywilny,
- postępowanie mediacyjne,
- oddziaływania medialne i społeczne.
Oznaczenie celów strony przeciwnej.
•
•
•
•
•
Pozbawienie:
- mienia,
- wolności,
- zmuszenie do opuszczenia segmentu rynku,
...
Oznaczenie własnych celów:
•
•
•
•
Ochrona:
- wolności,
- mienia,
- przeniesienie się do innych segmentów [nie
koniecznie w ostateczności],
• ...
Pointa
• To jest cywilna wojna o przetrwanie własne,
własnych rodzin i innych współobywateli.
• Projekty Stowarzyszenia Niepokonani2012
jako egzemplifikacja tych tez.
Przebieg relacji podczas konfrontacji z
państwem:
• zarządzanie kontaktami bezpośrednimi,
• zarządzanie kontaktami
pełnomocników/przedstawicieli,
• zarządzanie korespondencją,
• zarządzanie postępowaniami
[administracyjnymi, cywilnymi, karnymi],
• zarządzanie prawnikami w postępowaniach.
Aktywa w konfrontacji/relacji z
państwem:
•
•
•
•
•
personel,
dokumentacja/dokumenty,
zeznania/świadkowie,
prawnicy,
…
Założenia operacyjne podczas
konfrontacji:
• Przegrana we wszelkich możliwych obszarach
jako skutek/wynik.
Zasady gry o przeżycie w biznesie.
• Biznes to życie i należy stosować te i takie
same zasady tj.:
• - bezgraniczna nieufność do aparatu państwa,
• - ograniczone zaufanie do bliźnich,
• - sterowana dezinformacja w działaniu,
• - ochrona wolności i mienia przed a nie po
zaistnieniu zagrożeń, czyli prewencja.
Projekty Stowarzyszenia
Niepokonani2012:
• www.biblioteka-niepokonani.pl
• petycja – jako narzędzie oddziaływania
społecznego,
• udział w postępowaniach,
• Biuro Badań Patologii Państwa,
• inne.
Oferta współpracy:
•
•
•
•
•
- wykłady i ćwiczenia,
- audyty,
- analizy i wskazania,
- udział w postępowaniach,
….
Dlaczego tak?
• Ponieważ środowiska biznesowe nie potrafią
organizować własnej:
• - samopomocy,
• - strategii społecznego oddziaływania,
• - strategii instytucjonalnego oddziaływania,
• -…
I podstawowe grzechy:
• pycha, próżność, głupota, …
• wiara w: prawdę i sprawiedliwość oraz inne
mity tj. niezawisłość sądów, niezależność
prokuratorów, itp.
Powody celowości wsparcia działań
SN2012:
• - do was i po was przyjdą później lub nie
zdążą.
Rola absorbowania administracji jako
metoda walki o przetrwanie.
• Po 1953 w CCCP [po śmierci Stalina] jak
otwarto archiwa służb to okazało się, że
miliony donosów nawet nie było otwieranych
z powodu braku zdolności przerobowych.
• Wniosek: administrację podczas konfrontacji
należy paraliżować m.in. ilością podnoszonych
wejść/czynności do postępowania [skargi,
zawiadomienia, etc].
Zaproszenie do współrealizacji
projektów
• biblioteka-niepokonani w celu osiągania celów
jw. oraz w celu ćwiczeniowym [biznes i startup
do
innych
segmentów;znaczenie
przenaszalności praw majątkowych np. praw
autorskich],
• Biuro Badań Patologii Państwa,
• Pointa: budżety, budżety, …
Obywatele wyklęci?
•
•
•
•
•
•
•
Skąd czerpać wiedzę i wzorce:
- Zeszyty do historii NSZ,
- Zeszyty oświęcimskie,
Segmenty obywateli:
- ponad prawem,
- bez jakichkolwiek praw.
Istota naboru/przynależności do ww
segmentów.
Jaka przyszłość?
• Konfrontacja, konfrontacja, konfrontacja – i to
staje
się
wypełnieniem/przebiegiem
egzystencji w RP przedsiębiorców.
• Wynik II Kongresu – pointa.
Zalecana lektura
• Bernadette Lemoine: „Jak osiągnąć prawdziwy
sukces?”
• „...Nigdy o tym nie zapominaj: wszyscy
jesteśmy trochę popękani, lecz Bóg, jeżeli tylko
Go o to poprosimy, potrafi z naszych słabości
uczynić cuda.”
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards