Załącznik nr 1 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta

advertisement
Załącznik
do Zarządzenia 753/12
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 23 kwietnia 2012 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I TRANSPORTU
W CZĘSTOCHOWIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie określa
organizację i zasady jego funkcjonowania.
2. Siedziba Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie mieści się w Częstochowie przy
ul. Popiełuszki 4/6.
3. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie używa skróconej nazwy „MZDiT”.
4. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie posiada logo, którego wzór stanowi załącznik
Nr 1 do regulaminu.
5. Nadzór merytoryczny nad działalnością Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
sprawuje Prezydent Miasta Częstochowy.
§ 2.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) Zarządzie – należy przez to rozumieć Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie,
2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu
w Częstochowie,
3) Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć wyodrębniony element struktury Miejskiego
Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie,
4) Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg
i Transportu w Częstochowie.
Rozdział II
Gospodarka finansowa
§ 3.
Zarząd jest jednostką budżetową i rozlicza się bezpośrednio z budżetem miasta Częstochowy.
§ 4.
Za zobowiązania Zarządu odpowiada miasto Częstochowa.
§ 5.
Zasady gospodarki finansowej Zarządu są określone w odrębnych przepisach.
Rozdział III
Obszar i przedmiot działania
§ 6.
Obszarem działania Zarządu są:
1) miasto Częstochowa,
2) inne gminy w ramach zawartych z miastem Częstochowa porozumień lub utworzonych związków
międzygminnych w sprawach realizacji komunikacji miejskiej na swoim obszarze.
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
Strona 1 z 11
§ 7.
Przedmiotem działania Zarządu są zadania polegające na:
1) pełnieniu funkcji zarządcy dróg publicznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych,
2) pełnieniu funkcji zarządzającego ruchem na drogach w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu
drogowym,
3) organizacji i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym.
Rozdział IV
Sposób zarządzania
§ 8.
1. Kierownikiem Zarządu jest Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta
Częstochowy.
2. Dyrektor zarządza jednoosobowo Zarządem i reprezentuje go na zewnątrz, działając na podstawie
upoważnień i pełnomocnictw udzielonych mu przez Prezydenta Miasta Częstochowy.
3. Dyrektor odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Zarządu.
§ 9.
Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Drogownictwa,
2) Zastępcy Dyrektora ds. Transportu,
3) Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych i Zamówień Publicznych,
4) Komórek organizacyjnych Zarządu.
§ 10.
W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wyznaczony Zastępca Dyrektora.
§ 11.
Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zarządu.
§ 12.
Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne (zarządzenia, regulaminy, instrukcje, decyzje,
polecenia) dotyczące działalności Zarządu.
Rozdział V
Struktura organizacyjna
§ 13.
1.
1)
2)
2.
3.
4.
5.
W skład Zarządu wchodzą komórki organizacyjne dzielące się na:
Wydziały,
samodzielne stanowiska pracy: jedno i wieloosobowe.
Wydziały mogą dzielić się na wewnętrzne komórki organizacyjne – referaty.
Wydziałem kieruje kierownik.
Wydziałem Finansowym kieruje Główny Księgowy.
Referatem kieruje koordynator.
§ 14.
W Zarządzie istnieją następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, które do
oznaczenia akt spraw używają niżej wymienionych symboli literowych:
1) Wydział Organizacyjny (WO),
2) Kadry (K),
3) Audyt Wewnętrzny (AW),
4) Radcy Prawni – obsługa prawna (RP),
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
Strona 2 z 11
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
Wydział Informatyki (INF),
Wydział Finansowy (WF)
Wydział Zamówień Publicznych (ZP),
Wydział Funduszy Europejskich (FE),
Wydział Dokumentacji (WD),
Wydział Realizacji Inwestycji (WI),
Wydział Utrzymania Dróg i Oświetlenia (WU),
Wydział Uzgodnień i Zajęcia Pasa Drogowego (WZP)
Wydział Planowania i Rozliczeń Przewozów (WPR),
Wydział Inżynierii Ruchu Drogowego i Strefy Parkowania (IRP).
§ 15.
Komórki organizacyjne Zarządu zgrupowane są w czterech pionach organizacyjnych:
1) Dyrektora,
2) Zastępcy Dyrektora ds. Drogownictwa,
3) Zastępcy Dyrektora ds. Transportu,
4) Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych i Zamówień Publicznych.
§ 16.
1. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1) Zastępca Dyrektora ds. Drogownictwa,
2) Zastępca Dyrektora ds. Transportu,
3) Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Zamówień Publicznych,
4) Wydział Organizacyjny,
5) Kadry,
6) Radcy Prawni,
7) Wydział Informatyki,
8) Audyt Wewnętrzny.
2. Zastępcy Dyrektora ds. Drogownictwa bezpośrednio podlegają:
1) Wydział Realizacji Inwestycji,
2) Wydział Utrzymania Dróg i Oświetlenia.
3) Wydział Uzgodnień i Zajęcia Pasa Drogowego,
3. Zastępcy Dyrektora ds. Transportu bezpośrednio podlegają:
1) Wydział Planowania i Rozliczeń Przewozów,
2) Wydział Inżynierii Ruchu Drogowego i Strefy Parkowania,
4. Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych i Zamówień Publicznych bezpośrednio podlegają:
1) Wydział Finansowy
2) Wydział Zamówień Publicznych,
3) Wydział Funduszy Europejskich,
4) Wydział Dokumentacji.
§ 17.
Schemat organizacyjny Zarządu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Rozdział VI
Zakres zadań komórek organizacyjnych
§ 18.
Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należą:
1) Zadania z zakresu spraw organizacyjnych:
a) prowadzenie spraw organizacyjnych Zarządu,
b) opracowywanie i aktualizowanie regulaminów Zarządu,
c) nadzór nad stanem organizacji oraz funkcjonowaniem Zarządu w zakresie:
- realizacji uchwał Rady Miasta,
- załatwiania interpelacji radnych,
- przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,
- rozpatrywania skarg i wniosków,
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
Strona 3 z 11
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
- załatwiania indywidualnych spraw mieszkańców w ramach Biura Obsługi Interesanta,
- stosowania instrukcji kancelaryjnej,
prowadzenie rejestru skarg, interpelacji radnych, interwencji, realizacji uchwał Rady Miasta,
wniosków z Rad Dzielnic,
administrowanie budynkami i lokalami biurowymi Zarządu,
prowadzenie remontów i konserwacji obiektów Zarządu,
zaopatrzenie materiałowo-techniczne Zarządu,
prowadzenie magazynu materiałów Zarządu, w tym ich ewidencja ilościowa,
prowadzenie kancelarii ogólnej Zarządu, obsługa korespondencyjna Zarządu,
prowadzenie archiwum zakładowego Zarządu,
prowadzenie małej poligrafii, łącznicy telefonicznej, faksu, obsługi transportowej Zarządu,
prowadzenie kontroli w zakresie zabezpieczenia budynków i majątku Zarządu,
ubezpieczanie majątku drogowego oraz załatwianie spraw związanych z zakresem
odszkodowań od odpowiedzialności cywilnej.
prowadzenie działalności informacyjnej i zapobiegawczej z zakresu bhp i p.poż.,
organizacja i uczestnictwo w szkoleniach bhp i p.poż.,
prowadzenie kontroli bhp i p.poż. w pomieszczeniach i budynkach,
udział w pracach zespołów powypadkowych,
sprawowanie nadzoru w zakresie:
- przestrzegania przez poszczególnych kierowników wydziałów, i wszystkich pracowników
obowiązujących przepisów bhp i p.poż.,
- istniejących warunków pracy,
- przestrzegania obowiązku szkolenia wstępnego i okresowego z przepisów bhp i p.poż.
2) Zadania wynikające z prowadzenia sekretariatu:
a) prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą sekretariatu,
b) obsługa korespondencyjna sekretariatu,
c) udzielanie informacji interesantom,
d) przyjmowanie i nadawanie oraz prowadzenie dokumentacji telefonogramów, faksów
i informacji elektronicznych.
3) Zadania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, podporządkowanego bezpośrednio
Dyrektorowi:
a) rozwój i doskonalenie systemu zarządzania jakością,
b) koordynacja prac związanych z utrzymaniem systemu zarządzania jakością wg normy
ISO 9001:2008,
c) prowadzenie uzgodnień ze stronami zewnętrznymi w sprawach dotyczących systemu
zarządzania jakością.
4) Zadania wynikające z prowadzenia informacji i promocji:
a) zapewnienie obsługi prasowej i organizowanie kontaktów dyrekcji z mediami,
b) opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań
Zarządu oraz przekazywania ich mediom,
c) analizowanie informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych o działalności Zarządu,
d) opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych dotyczących Zarządu.
§ 19.
Do zakresu działania Kadr należy:
1)
prowadzenie spraw osobowych pracowników Zarządu,
2) przygotowywanie dokumentacji w związku z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę,
3) prowadzenie ewidencji zatrudnionych pracowników,
4) prognozowanie, planowanie i bilansowanie potrzeb kadrowych,
5) prowadzenie rocznych kartotek obecności,
6) bieżąca kontrola w zakresie przestrzegania czasu pracy oraz prowadzenie spraw związanych
z systemem przeszeregowania i awansowania pracowników,
7) prowadzenie spraw związanych z nagrodami, wyróżnieniami oraz odznaczeniami państwowymi i
branżowymi pracowników,
8) prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników –
szkolenia, konferencje, uzupełnianie wykształcenia,
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
Strona 4 z 11
10) przygotowanie i realizacja umów w sprawach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
11) organizowanie spraw dotyczących konkursów na stanowiska urzędnicze.
§ 20.
Do zakresu działania Audytu Wewnętrznego należą:
1) Zadania z zakresu audytu wewnętrznego poprzez ocenę kontroli zarządczej w Zarządzie oraz
czynności doradcze, w tym:
a) przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli oraz wiarygodności i rzetelności informacji
operacyjnych, zarządczych i finansowych,
b) ocenę, czy ryzyka są prawidłowo zidentyfikowane i zarządzane,
c) ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej,
d) ocenę, czy system kontroli zarządczej, jest adekwatny do potrzeb Jednostki oraz efektywnie
wspiera osiąganie celów i jakość pracy,
e) ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych Zarządu oraz programów,
strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy,
f) ocenę zabezpieczenia zasobów Zarządu,
g) ocenę efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów Zarządu,
h) przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania Zarządu
z planowanymi wynikami i celami,
i) ocenę dostosowania działalności Zarządu do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub
kontroli,
j) wykonywanie czynności doradczych mających na celu usprawnianie funkcjonowania Zarządu,
k) przeprowadzanie czynności sprawdzających poprzez dokonanie oceny działań Zarządu,
podjętych w celu realizacji zaleceń z audytu,
l) opracowywanie w porozumieniu z Dyrektorem Zarządu rocznego planu audytu,
m) opracowanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
n) stałe monitorowanie struktur organizacyjnych Zarządu, podziału kompetencji oraz
prawidłowości obowiązujących procedur mające na celu zapewnienie uporządkowanego i
efektywnego funkcjonowania Zarządu,
o) inicjowanie rozwiązań organizacyjno – prawnych, których celem jest poprawa efektywności
funkcjonowania Zarządu i zapobieganie wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości,
p) współdziałanie z organami zewnętrznej kontroli w zakresie ich działalności kontrolnej wobec
Zarządu.
§ 21.
1. Radcy Prawni - obsługa prawna podporządkowana bezpośrednio Dyrektorowi w oparciu
o przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65
z późn. zm.) i zapewnia obsługę prawną Zarządu.
2. Do zakresu działania obsługi prawnej należą następujące zadania:
1) opiniowanie i parafowanie wszystkich umów zawieranych przez Zarząd z innymi podmiotami,
2) opiniowanie projektów umów przy udziale merytorycznych pracowników oraz innych aktów
prawnych wywołujących skutki prawne,
3) informowanie pracowników Zarządu o nowych aktach i przepisach prawnych związanych
z działalnością Zarządu,
4) reprezentowanie Zarządu w postępowaniach sądowych, administracyjnych z innymi organami
orzekającymi,
5) współdziałanie przy opracowywaniu przez Zarząd zarządzeń, instrukcji i regulaminów (akty
wewnętrzne),
6) udzielanie porad i opinii oraz wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących
przepisów prawnych,
7) gromadzenie i kompletowanie wydawnictw prawnych,
8) informowanie Dyrektora o dostrzeżonych przypadkach naruszenia prawa.
§ 22.
Do zakresu działania Wydziału Informatyki należą:
1) Zadania z zakresu obsługi informatycznej:
a) opracowanie i wdrażanie ogólnej koncepcji informatyzacji Zarządu,
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
Strona 5 z 11
b) zabezpieczenie Zarządu w sprzęt informatyczny, oprogramowanie oraz jego bieżące
utrzymanie,
c) organizacja szkoleń pracowników Zarządu w zakresie wykorzystania zainstalowanego sprzętu
i oprogramowania komputerowego,
d) administrowanie systemami i sieciami informatycznymi w Zarządzie, w tym archiwizowanie
zasobów elektronicznych,
e) zabezpieczenie realizacji przez pracowników Zarządu postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
f) koordynacja systemu komunikacji wewnętrznej w Zarządzie, m.in. poczta elektroniczna,
elektroniczny system obiegu dokumentów,
g) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
h) prowadzenie kontroli stanowisk roboczych pod względem legalności oprogramowania,
i) prowadzenie magazynu części zamiennych do sprzętu komputerowego i akcesoriów
komputerowych,
j) przygotowanie części merytorycznej SIWZ,
k) zapewnienie łączności z jednostkami zewnętrznymi,
l) identyfikacja, analiza zagrożeń i ryzyka dla systemu informatycznego,
m) opracowanie i realizacja planów finansowych w zakresie informatyki,
n) opracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i technologii informatycznych,
o) analiza potrzeb oraz opracowywanie koncepcji i planowania rozwoju systemów
informatycznych,
p) identyfikacja potrzeb pracowników w zakresie wyposażenia stanowisk pracy,
q) projektowanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu podnoszenie poziomu zabezpieczeń
systemu informatycznego (serwery),
r) optymalizacja, planowanie rozwoju oraz utrzymanie ciągłości działania infrastruktury
zapewniającej łączność przewodową i bezprzewodową wewnętrzną i zewnętrzną Zarządu.
§ 23.
Do zakresu działania Wydziału Finansowego należą:
1) Zadania Referatu Finansowo-Księgowego:
a) przygotowanie pod względem finansowym projektów planów wydatków i dochodów jednostki,
b) przygotowanie planów finansowych na dany rok na podstawie uchwały budżetowej,
c) współpraca z innymi wydziałami jednostki oraz Urzędem Miasta w zakresie korekt planów
wydatków i dochodów, dyspozycji dotyczących zapotrzebowania środków,
d) aktualizacja planów i udostępnianie ich innym wydziałom jednostki,
e) prowadzenie ewidencji księgowej jednostki związanej z wydatkami i dochodami oraz innymi
zaistniałymi zdarzeniami gospodarczymi,
f) prowadzenie gospodarki kasowej wewnętrznej i zewnętrznej,
g) terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych,
h) prowadzenie spraw związanych z naliczeniem wynagrodzeń oraz wszelkich wypłat
dokonywanych na rzecz pracowników i innych osób fizycznych w tym:
- sporządzanie list płac (wynagrodzenia, zaliczki, świadczenia socjalne),
- sporządzanie deklaracji podatkowych,
- sporządzanie deklaracji ZUS,
- analiza wykonania planu wydatków i dochodów przy współudziale pracowników
merytorycznych odpowiedzialnych za realizację zadania,
i) sporządzanie umów z pracownikami w zakresie świadczeń z ZFŚS oraz ryczałtów
samochodowych,
j) prowadzenie ewidencji w systemie księgowym środków trwałych i pozostałych środków
trwałych,
k) prowadzenie ewidencji gospodarki materiałowej,
l) opracowanie zarządzeń w zakresie gospodarki finansowej jednostki,
m) realizacja uchwał Rady Miasta w zakresie gospodarki finansowej
2) Zadania Referatu Windykacji:
a) prowadzenie spraw związanych z windykacją należności jednostki w tym:
- pozyskiwanie danych osobowych,
- wystawianie i wysyłanie upomnień, wezwań przesądowych,
- wystawianie i wysyłanie tytułów wykonawczych,
- monitorowanie prowadzonej windykacji,
- prowadzenie korespondencji z dłużnikami, organami egzekucji,
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
Strona 6 z 11
-
sporządzanie i przygotowanie wszelkich dokumentów dotyczących Umorzeń należności.
§ 24.
Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych należy:
1) wadzenie procedur przetargowych z zakresu zamówień publicznych udzielanych przez Zarząd we
wszystkich trybach przewidzianych ustawą oraz ewidencja umów, aneksów,
2) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym prowadzenie rejestru
zamówień publicznych,
3) kontrola planowanych zamówień publicznych, a w szczególności zatwierdzanie specyfikacji
istotnych warunków zamówienia,
4) redagowanie wniosków kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych we wszystkich
przypadkach przewidzianych ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
5) przygotowanie składu komisji przetargowej oraz dokumentacji przetargowej do zatwierdzenia
przez Dyrektora,
6) merytoryczna kontrola wstępna prowadzonych postępowań pod kątem wymagań ustawy
zamówień publicznych oraz kompletności i poprawności wymaganych dokumentów,
7) przechowywanie dokumentacji z postępowań przetargowych oraz odpowiedzialność za ww.
dokumentację,
8) nadzór i odpowiedzialność za umowy, aneksy,
9) przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzanych czynności kontrolnych w siedzibie Zarządu
w zakresie zamówień publicznych.
§ 25.
Do zakresu działania Wydziału Funduszy Europejskich należy:
1) prowadzenie bazy danych i analiza dostępnych źródeł współfinansowania projektów z funduszy
strukturalnych, funduszy Unii Europejskiej, programów pomocowych Unii Europejskiej i innych
dostępnych środków zewnętrznych i ich udostępnianie wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami
wydziałom merytorycznym;
2) przygotowywanie i składanie wniosków aplikacyjnych na podstawie planów rzeczowo-finansowych
sporządzanych w perspektywie rocznej i wieloletniej;
3) współpraca z organizacjami i instytucjami – lokalnymi, regionalnymi, krajowymi – w celu
pozyskiwania informacji na temat ich wykorzystania na realizację zadań inwestycyjnych;
4) wykonywanie (w miarę możliwości i w ramach oszczędności) dokumentacji opisowej do wniosków
o dofinansowanie, w tym studium wykonalności, raporty o wpływie inwestycji na środowisko,
opinie, Natura 2000, analizy ekonomiczne i techniczne osiągnięć zakładanych wskaźników;
5) prowadzenie procedur zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem Unii Europejskiej;
6) prowadzenie sprawozdawczości okresowej zgodnie z zapisami obowiązujących umów
i wytycznych Instytucji Zarządzających realizacją projektów;
7) udział w zespołach zadaniowych dla przeprowadzenia procedur przetargowych według
obowiązujących wytycznych, w tym udział w opracowaniu SIWZ według określonych procedur,
udział w pracach komisji przetargowej;
8) sporządzanie wniosków o płatności okresowe zgodnie z zapisami obowiązujących umów
o dofinansowanie;
9) prowadzenie stałej promocji projektów w zakresie określonym umowami;
10) prowadzenie monitoringu projektów;
11) przekazywanie dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii
Europejskiej do archiwizacji na zasadach określonych w przepisach dotyczących archiwizacji;
12) uzgadnianie i pozyskiwanie pełnych informacji z wydziałów Zarządu w zakresie dokumentacji
projektowej, technicznej i innej niezbędnej do przygotowania i realizacji projektów;
13) współpraca i wymiana informacji z jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Częstochowy
w zakresie funduszy zewnętrznych.
§ 26.
Do zakresu działania Wydziału Dokumentacji należą:
1) przygotowywanie planów rzeczowych i finansowych rocznych i wieloletnich w zakresie budowy
ulic, ich modernizacji,
2) przygotowywanie dokumentacji budowlano-kosztorysowych dla planowanych robót drogowych w
zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy dróg wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji
administracyjnych zezwalających na realizację,
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
Strona 7 z 11
3) opiniowanie dokumentacji technicznych w zakresie budownictwa drogowego, rozwiązań
technicznych i technologicznych,
4) współpraca z innymi jednostkami w zakresie przebudowy uzbrojenia podziemnego kolidującego z
nowo budowanymi ulicami,
5) ścisła współpraca z Urzędem Miasta Częstochowy w zakresie rozwoju komunikacyjnego i sieci
drogowej (miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego w zakresie obsługi
komunikacyjnej i rozwoju sieci drogowej, plany bieżące i wieloletnie),
6) opiniowanie opracowań planistycznych realizowanych przez Urząd Miasta Częstochowy,
7) analiza techniczna i ekonomiczna projektowanych rozwiązań komunikacyjnych,
8) opracowywanie na podstawie wyników badań, analiz, optymalnych rozwiązań komunikacyjnych.
Przygotowywanie propozycji kolejności budowy i modernizacji elementów układów
komunikacyjnych,
9) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących EBI,
10) sporządzanie analiz rzeczowych z zakresu realizacji budżetu dotyczącego inwestycji.
§ 27
Do zakresu działania Wydziału Utrzymania Dróg i Oświetlenia należą:
1) Zadania z zakresu utrzymania i odwodnienia:
a) przygotowywanie i rozliczanie zadań wydziałowych, poczynając od zgłoszenia wniosku
o zadanie, poprzez zlecanie zadań, realizację, nadzór, odbiór końcowy i rozliczenie finansowe
robót, a po zakończeniu sporządzenie sprawozdań,
b) bieżące utrzymanie nawierzchni dróg i chodników,
c) przygotowywanie planów rzeczowych i finansowych – bieżących, rocznych i wieloletnich,
odtworzenia majątku drogowego,
d) prowadzenie zimowego utrzymania dróg oraz systemu utrzymania czystości, przygotowanie,
organizacja i realizacja „Akcji Zima”,
e) prowadzenie systemu oceny nawierzchni drogowych (wprowadzanie i analiza danych
numerycznych),
f) prowadzenie ewidencji dróg,
g) planowanie w porozumieniu ze wskazanymi jednostkami Zarządu zadań z zakresu
odwodnienia miasta,
h) realizacja zadań z zakresu bieżącego utrzymania i remontów kanalizacji deszczowej i cieków
wodnych,
i) prowadzenie kontroli bieżącej realizowanych zadań w zakresie zapewnienia jakości oraz
zgodności z obowiązującymi normami i przepisami branżowymi,
j) wydawanie warunków technicznych i zawieranie umów na podłączenia urządzeń do miejskiej
kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód opadowych,
k) rozliczanie opłat za ochronę środowiska,
l) sporządzanie analiz rzeczowych z zakresu realizowanych zadań,
m) prowadzenie prac z zakresu robót interwencyjnych w wyznaczonych rejonach miasta,
n) wydawanie zezwoleń na przejazdy ponadnormatywne,
o) opiniowanie usuwania drzew w pasie drogowym,
2) Zadania z zakresu gospodarki mostowej:
a) wdrażanie systemu gospodarki mostowej i jego prowadzenie,
b) aktualizacja i prowadzenie wykazu obiektów mostowych i ksiąg obiektów mostowych zgodnie
z instrukcją Nr DP.AS.16 Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych,
c) wnioskowanie obiektów mostowych do wykonania ekspertyz,
d) przygotowywanie planów rzeczowych i finansowych w zakresie remontów bieżących obiektów
inżynierskich oraz planowanie, zlecanie i prowadzenie przeglądów bieżących obiektów
inżynierskich,
e) prowadzenie i aktualizacja ewidencji obiektów inżynierskich,
f) zlecanie i nadzorowanie prac związanych z budową, modernizacją oraz remontami
kapitalnymi obiektów inżynierskich.
3) Zadania z zakresu oświetlenia ulic:
a) utrzymanie oświetlenia ulicznego miasta Częstochowy,
b) modernizacja, remonty i budowa oświetlenia ciągów ulicznych,
c) prowadzenie i stałe uzupełnianie inwentaryzacji punktów oświetleniowych na terenie miasta,
d) bilansowanie i rozliczanie opłat za energię zużywaną do oświetlenia ciągów ulicznych
i eksploatację oświetlenia,
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
Strona 8 z 11
e) prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania oszczędności w zakresie opłat
za energię, utrzymanie urządzeń oświetleniowych pozostających w dyspozycji Zarządu.
§ 28
Do zakresu działania Wydziału Uzgodnień i Zajęcia Pasa Drogowego należą:
1) zadania z zakresu zajęcia pasa drogowego:
a) przyjmowanie i rejestracja wniosków związanych z zajęciem pasa drogowego oraz
przygotowywanie i wydawanie decyzji z zakresu zajęcia pasa drogowego, w tym wydawanie
warunków i pozwoleń oraz prowadzenie ewidencji pozwoleń (handel, wygrodzenia placów,
budów, rusztowania, kioski),
b) dokonywanie odbiorów pasów drogowych po zwrocie zajętego pasa, a w szczególności
odbiorów robót rozkopowych (handel, wygrodzenia placów, budów, rusztowania, kioski),
c) kontrola pasów drogowych w terenie,
d) naliczanie opłat i kar za zajęcie pasa drogowego, dokonywanie rozliczeń zajęcia pasa,
e) wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na realizacje infrastruktury technicznej
w pasie drogowym z warunkami odtworzenia.
f) wydawanie opinii dla inwestorów i Urzędu Miasta Częstochowy w zakresie czy przedmiotowa
działka stanowi drogę publiczną.
g) przyjmowanie i rejestracja oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących reklam,
a w szczególności związanych z zajęciem pasa drogowego, wykonywanie inwentaryzacji oraz
kontrola reklam w pasie drogowym,
2) zadania z zakresu geodezji:
a) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących komunalizacji majątku gminy (drogowego,
komunikacji miejskiej), będącego w zarządzie MZDiT, a w szczególności:
- regulacja terenowo-prawna na rzecz Skarbu Państwa: doprowadzenie do zgodności ksiąg
wieczystych z ewidencją gruntów, wykonywanie dokumentacji geodezyjnych do celów
prawnych,
- przygotowywanie, zlecanie, weryfikacja i odbiór dokumentacji do inwentaryzacji mienia
komunalnego. Przekazywanie w trwały zarząd nieruchomości drogowych,
- współpraca z Urzędem Miasta Częstochowy w zakresie komunalizacji i procesu regulacji
prawnej i innymi jednostkami branżowymi w tym zakresie,
- sprawdzanie i weryfikacja zgodności dokumentacji technicznych w zakresie regulacji
spraw terenowo-prawnych ze stanem istniejącym,
- ustalanie oraz wyjaśnianie spraw własnościowych pasów drogowych,
- prowadzenie spraw z zakresu zwrotów nieruchomości,
b) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do regulacji stanów prawnych istniejących,
modernizowanych oraz budowanych dróg z wyłączeniem obowiązków spoczywających na
projektantach,
c) przygotowywanie dokumentacji w sprawach związanych z reprezentowaniem Zarządu przed
sądami w sprawach dotyczących nabycia własności,
d) prowadzenie spraw z zakresu regulacji pasów drogowych,
e) uczestnictwo w ustalaniu granic nieruchomości usytuowanych bezpośrednio przy drogach,
f) wydawanie opinii przy podziałach działek,
g) wydawanie opinii w sprawie możliwości sprzedaży i dzierżawy działek będących własnością
Skarbu Państwa.
3) zadania z zakresu uzgodnień dokumentacji:
a) przyjmowanie wniosków, rozpatrywanie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych
z zakresu włączania do dróg publicznych,
b) wydawanie opinii oraz uzgodnień dotyczących obsługi komunikacyjnej działek gruntu przed
dokonaniem podziału nieruchomości,
c) przygotowywanie i parafowanie oraz nadzorowanie realizacji umów i porozumień zawieranych
pomiędzy zarządcą drogi, a inwestorem w zakresie realizacji zadań w drogach publicznych
spowodowanych inwestycją,
d) konsultowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
opracowywanych przez Urząd Miasta Częstochowy,
e) uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie umieszczania infrastruktury technicznej
w pasie drogowym,
f) budowa, zarządzanie, utrzymanie i najem kanałów technologicznych (kanalizacji
telekomunikacyjnej,
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
Strona 9 z 11
g) paszportyzacja (szczegółowa baza danych posiadanych kanalizacji telekomunikacyjnej).
§ 29
Do zakresu działania Wydziału Realizacji Inwestycji należy:
1) bieżąca ocena stanu realizacji inwestycji oraz wstępna weryfikacja dokumentów rozliczeniowych
w zakresie ich zgodności z harmonogramem prac inwestycyjnych i ustaleniami koordynacyjnymi,
prowadzonymi przez nadzór zewnętrzny,
2) udział w negocjacjach prowadzonych z uczestnikami procesu inwestycyjnego,
3) prowadzenie i nadzór nad całokształtem spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru
inwestorskiego i koordynowaniem realizacji poszczególnych zadań oraz odwodnienia w pełnym
zakresie i odbiorów technicznych zrealizowanych przez MZDiT zadań,
4) koordynacja przy zlecaniu robót drogowych wkładu merytorycznego zgodnie z Ustawą Prawo
Zamówień Publicznych,
5) organizowanie odbiorów technicznych zrealizowanych zadań,
6) opracowywanie sprawozdań, analiz i innych dokumentów z zakresu działalności Wydziału,
§ 30
Do zakresu działania Wydziału Planowania i Rozliczeń Przewozów należy:
1) Zadania z zakresu planowania przewozów:
a) planowanie i organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
b) kształtowanie oferty przewozowej,
c) informowanie o usługach przewozowych,
d) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków pasażerów dotyczących funkcjonowania
transportu publicznego,
e) prowadzenie badań rynkowych w celu określenia publicznych potrzeb transportowych,
f) informowanie o usługach przewozowych, prowadzenie działalności marketingowej, reklamowej
i promocyjnej,
g) promowanie transportu publicznego (strategia marketingowa, przedsięwzięcia promocyjne);
h) inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do płynnego i bezkolizyjnego ruchu środków
transportu publicznego (wydzielone pasy ruchu, preferencje w systemie sterowania ruchem),
i) wyznaczanie miejsc i ustalanie warunków postoju lub zatrzymania środków transportu
publicznego na terenie miasta Częstochowy,
j) inicjowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji
infrastruktury transportu publicznego,
k) działania w celu zintegrowania usług przewozowych w transporcie publicznym na obszarze
miasta Częstochowy i gmin leżących w jego sąsiedztwie oraz funkcjonalnie z nim
powiązanych,
l) prowadzenie konsultacji społecznych z organami rad dzielnic Gminy Częstochowa oraz innych
gmin w ramach zawartych porozumień w zakresie wspólnego prowadzenia transportu
zbiorowego,
m) wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego w ramach działalności
prowadzonej przez jednostkę.
2) Zadania z zakresu rozliczeń przewozów:
a) przygotowywanie projektów przepisów porządkowych w odniesieniu do gminnego transportu
zbiorowego,
b) przygotowywanie propozycji cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu
zbiorowego realizowanych na zlecenie Zarządu,
c) kontrola realizacji usług przewozowych gminnego transportu zbiorowego, realizowanych
na zlecenie Zarządu, nadzór i regulacja ruchu środków transportu publicznego;
d) zlecanie urządzania przystanków (perony ,wiaty, oznakowanie),
e) kontraktowanie usług przewozowych świadczonych przez licencjonowanych przewoźników,
f) rozliczanie zapłaty za wykonane usługi przewozowe realizowane na zlecenie Zarządu,
g) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg oraz wniosków pasażerów dotyczących funkcjonowania
transportu publicznego,
h) działania w celu zintegrowania usług przewozowych w transporcie publicznym na obszarze
miasta Częstochowy i gmin leżących w jego sąsiedztwie oraz funkcjonalnie z nim
powiązanych,
i) wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego w ramach działalności
prowadzonej przez jednostkę.
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
Strona 10 z 11
§ 31
Do zakresu działania Wydziału Inżynierii Ruchu Drogowego i Strefy Parkowania należą:
1) Zadania Referatu Inżynierii Ruchu Drogowego:
a) przygotowywanie i rozliczanie zadań wydziałowych, poczynając od zgłoszenia wniosku
o zadanie, poprzez zlecanie zadań, realizację, nadzór, odbiór końcowy i rozliczenie finansowe
robót, a po zakończeniu sporządzenie sprawozdań,
b) prowadzenie badań warunków ruchu na sieci drogowej miasta Częstochowy oraz bieżąca
analiza i ocena bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) bieżąca analiza i ocena warunków w ruchu na całej sieci komunikacyjnej miasta,
d) przygotowanie założeń programowych rozwiązań projektowych dróg,
e) prowadzenie kontroli bieżącej realizowanych zadań w zakresie zapewnienia jakości oraz
zgodności z obowiązującymi normami i przepisami branżowymi,
f) opracowywanie planów dotyczących poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
g) utrzymanie oznakowania ulic tablicami z ich nazwami i systemów sterowania ruchem,
h) utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego,
i) ścisła współpraca z Urzędem Miasta Częstochowy oraz służbami Ruchu Drogowego Policji
w zakresie organizacji ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach,
j) przygotowywanie planów rzeczowych i finansowych rocznych i wieloletnich w zakresie
wydziału,
k) opiniowanie, uzgadnianie i odbiór dokumentacji technicznych wykonywanych przez biura
projektów lub inne jednostki w zakresie geometrii, układu drogowego, organizacji
i bezpieczeństwa ruchu,
l) ewidencja oznakowania pionowego, poziomego i innych urządzeń organizacji ruchu oraz
bieżące uaktualnianie wprowadzonych zmian,
m) przygotowanie, sprawdzanie i parafowanie projektów organizacji ruchu (bieżących,
tymczasowych i docelowych) do zatwierdzenia oraz zlecanie ich realizacji,
n) opiniowanie i uzgadnianie tymczasowych zmian organizacji ruchu wynikłych na skutek robót
prowadzonych w pasie drogowym,
o) bieżące utrzymanie oraz rozbudowa urządzeń sygnalizacji świetlnej,
p) oznakowanie awaryjne pasa drogowego w przypadku zdarzeń losowych na drogach,
q) opracowywanie projektów organizacji ruchu i wprowadzanie oznakowania dla imprez
organizowanych przez Gminę Częstochowa,
r) kontrola kompletności i zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oznakowania
wszystkich ciągów komunikacyjnych w administracyjnych granicach miasta,
s) wydawanie uzgodnień na przeprowadzanie imprez w pasie drogowym,
2) Zadania Referatu Strefy Parkowania:
a) prowadzenie systemu płatnej strefy parkowania, w tym:
- sprzedaż kart postojowych oraz prowadzenie ksiąg ścisłego zarachowania dotyczących
sprzedaży kart,
- prowadzenie kontroli opłacania postoju pojazdów w płatnej strefie parkowania,
- analiza napełnień i rotacji miejsc postojowych,
- przygotowywanie planów rozwoju i programów funkcjonowania oraz rozszerzania płatnej
strefy parkowania,
- prowadzenie korespondencji dotyczącej płatnej strefy parkowania,
- przygotowywanie przetargów związanych z funkcjonowaniem strefy, w tym na druk
i dystrybucję kart postojowych,
- prowadzenie ewidencji wystawionych wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za
parkowanie pojazdu bez wniesienia opłaty.
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Jarosław Marszałek
Zastępca Prezydenta
Miasta Częstochowy
Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie
Strona 11 z 11
Download
Random flashcards
Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards