Wymagania klasa 1 ZSZ

advertisement
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI
Klasa 1 zasadniczej szkoły zawodowej
Hasła
z podstawy
programowej
Liczba
godzin
Treści nauczania
Wymagania szczegółowe.
Uczeń:
Liczby i działania
Liczby
2





Liczby naturalne, całkowite i wymierne
Liczby niewymierne
Liczby rzeczywiste
Przedstawianie liczb na osi liczbowej
Relacje między podzbiorami zbioru R
 rozpoznaje, wśród podanych liczb, liczby
naturalne, całkowite, wymierne
 podaje przykłady liczb niewymiernych
 zaznacza liczby na osi liczbowej
 poprawnie używa symboli  ,   i 
 potrafi wskazać wszystkie podzbiory do
których należy dana liczba,
np. .
Działania
3
 Działania arytmetyczne w zbiorze liczb
rzeczywistych
 Kolejność działań
 Własności działań
 Dodawanie, odejmowanie, mnożenie
i dzielenie ułamków zwykłych
Ułamki
dziesiętne
2
 Ułamki dziesiętne
 Działania na ułamkach dziesiętnych
 Rozwinięcia dziesiętne liczb
Przybliżenia
2
 Przybliżenie liczby rzeczywistej
 Błąd bezwzględny i błąd względny
przybliżenia
 Zaokrąglanie przybliżeń dziesiętnych
Przedziały
liczbowe
1
 Przedziały liczbowe i ich rodzaje
 Zaznaczanie przedziałów na osi liczbowej
3,2  W ,
5 R
 wykonuje cztery działania arytmetyczne na
liczbach całkowitych
 zna kolejność wykonywania działań i
poprawnie ją stosuje,
 skraca i rozszerza ułamki
 zamienia ułamek niewłaściwy na liczbę
mieszaną i na odwrót
 wykonuje działania na ułamkach
 rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące
ułamków
 odczytuje i zapisuje ułamki dziesiętne
 wykonuje działania na ułamkach dziesiętnych
 przedstawia liczby w różnych postaciach
 znajduje przybliżenia dziesiętne ułamków
zwykłych
 oblicza błąd bezwzględny i błąd względny
przybliżenia
 zaokrągla liczby
 określa czy przybliżenie liczby z podaną
dokładnością jest przybliżeniem z
niedomiarem czy z nadmiarem
 posługuje się pojęciem przedziału liczbowego
 zaznacza przedziały na osi liczbowej
 odróżnia przedział otwarty od zamkniętego
 zapisuje w postaci przedziału zbiory
zaznaczone na osi liczbowej
 zapisuje przedział liczbowy za pomocą
nierówności i na odwrót
Obliczenia procentowe
Procenty
3
 Procent danej liczby
 Znajdowanie liczby na podstawie jej
procentu
 Stosunek procentowy dwóch liczb





Zastosowanie
procentów
Diagramy
procentowe
2
1
 Podatki
 Zysk z depozytów i lokat terminowych
 Odczytywanie i interpretowanie diagramów
procentowych




Zna pojęcie procentu
oblicza procent danej liczby
znajduje liczbę, gdy dany jest jej procent
oblicza, jakim procentem jednej liczby jest
druga liczba
rozumie zwroty: „o p% więcej”, „ o p%
mniej”
oblicza podatki
oblicza zysk z depozytów i lokat terminowych
odczytuje i interpretuje diagramy
procentowe
rozwiązuje zadania tekstowe w oparciu
o diagramy procentowe
Wyrażenia algebraiczne
Wyrażenia
algebraiczne
1
Jednomiany
1
Sumy
algebraiczne
2
Wzory
skróconego
mnożenia
2
 Odczytywanie i zapisywanie wyrażeń
algebraicznych
 Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego
 Jednomiany
 Porządkowanie jednomianów
 Redukcja wyrazów podobnych
 Mnożenie i dzielenie jednomianów
 Dodawanie, odejmowanie i mnożenie sum
algebraicznych
 Redukcja wyrazów podobnych
 Wyłączanie wspólnego czynnika przed
nawias
 Kwadrat sumy (różnicy) dwóch wyrażeń
 Iloczyn sumy dwóch wyrażeń przez ich
różnicę (różnica kwadratów dwóch wyrażeń)
 odczytuje i zapisuje wyrażenia algebraiczne
 oblicza wartości liczbowe wyrażeń
 wykonuje działania na jednomianach
 wykonuje działania na sumach
algebraicznych
 przekształca i doprowadza do najprostszej
postaci wyrażenia algebraiczne, w których
występuje kilka działań, np. mnożenie
i dodawanie
 wyłącza wspóln czynnik przed nawias
 posługuje się wzorami
(a  b)2 oraz a2  b2
Równania i nierówności liniowe
Równania
liniowe z jedną
niewiadomą
2




Równanie liniowe z jedną niewiadomą
Rozwiązanie równania
Rozwiązywanie równań
Zastosowanie równań do rozwiązywania
zadań tekstowych
 sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem
równania
 rozwiązuje równania, również z
wykorzystaniem działań na sumach
algebraicznych
 stosuje równania liniowe do rozwiązywania
prostych zadań tekstowych
Download