prawo - Wydział Prawa i Administracji UMK

advertisement
LISTA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH
PRAWO
STUDIA STACJONARNE
2015/2016
Rok I, semestr II (letni)
1. Historia nowoczesnego konstytucjonalizmu – dr Anna Tarnowska
2. Historia skarbowości- dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
3. Kościelne prawo małżeńskie - dr hab. Wiesław Mossakowski, prof. UMK
4. Konstytucyjność stosowania prawa przez sądy i administrację publiczną – dr Milena Korycka
- Zirk
5. Podstawy ustroju konstytucyjnego współczesnych Włoch – prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
6. Prawa i wolności jednostki w Konstytucji USA – dr Iwona Wróblewska
7. Prawo leśne – prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
8. Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności – dr Karol Dobrzeniecki
9. Prawo umów handlowych – dr Marek Jasiakiewicz
Rok II, semestr III (zimowy)
1. Czarownice i inni. Historia procesu w dawnej Polsce- dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
2. Kryminologia- dr Piotr Chrzczonowicz
3. Konstytucyjne podstawy finansów publicznych – dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, dr Maciej
Serowaniec
4. Kontrola administracji – dr Henryk Nowicki
5. Organy ochrony prawnej- dr Maja Klubińska
6. Podatek od towarów i usług – dr Ewa Prejs, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
7. Podstawy systemu wyborczego RP – dr Anna Frydrych-Depka
8. Prawo celne – dr hab. Wojciech Morawski,prof. UMK, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
9. Prawo umów międzynarodowych – prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski
10. Wprowadzenie do systemu politycznego i prawnego RFN – prof. dr hab. Danuta Janicka
Rok II, semestr IV (letni)
1. Administracja skarbowa – organizacja i funkcjonowanie – dr Mikołaj Święcki
2. Ekonomiczne zagadnienia opodatkowania – dr Wojciech Matuszewski
3. Finansowe aspekty ochrony środowiska – dr Karolina Karpus
4. Koncepcja wspólnoty jako fundament integracji europejskiej. Aspekty ustrojowodoktrynalne- dr Andrzej Madeja
5. Ochrona konkurencji i konsumentów – dr Anna Brzezińska-Rawa
6. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców- dr Małgorzata Cilak
7. Postępowanie w sprawach nieletnich – dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UMK
8. Prawo wykroczeń – dr hab.Tomasz Oczkowski
9. Protokół dyplomatyczny – dr hab. Michał Balcerzak
10. System finansowy samorządu terytorialnego – prof. dr hab. Andrzej Borodo
Rok III, semestr V (zimowy)
1. Kryminalistyka – dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK, dr Leszek Stępka
2. Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym – dr Marcin Kałduński
3. Ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym – dr Monika Wałachowska
4. Prawo autorskie i dobra osobiste w społeczeństwie informacyjnym – dr Daria Gęsicka
5. Prawo budowlane – prof. dr hab. Wojciech Szwajdler
6. Psychologia kryminalistyczna – dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK
7. Publiczne prawo bankowe – dr Wojciech Matuszewski
8. System finansowy ubezpieczeń społecznych – dr hab. Jacek Wantoch- Rekowski
9. System zamówień publicznych w Unii Europejskiej – dr Paweł Nowicki
10. Tryby szczególne postępowania karnego- dr Dariusz Kala
11. Wykładnia prawa podatkowego – prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
12. Zbiorowe stosunki pracy – dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. UMK
Rok III, semestr VI (letni)
1. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – prof. dr
hab. Marian Filar
2. Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Czeskiej – dr hab. Katarzyna WitkowskaChrzczonowicz
3. Prawo karne gospodarcze – dr Janusz Bojarski
4. Prawo medyczne – dr Marcin Śliwka
5. Prawo międzynarodowe wobec wyzwań biomedycyny – dr Julia Kapelańska-Pręgowska
6. Prawo o broni- dr Leszek Stępka
7. Prawo karne wykonawcze – dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
8. Prawo prasowe – dr Monika Wałachowska
9. Prawo turystyczne - dr Katarzyna Ludwichowska-Redo/ dr Zuzanna Pepłowska - Dąbrowska
10. Sportowe prawo karne – dr Michał Leciak
11. Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez polskie sądy i organy administracji –
dr Agnieszka Knade-Plaskacz
Rok IV, semestr VII (zimowy)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Europejskie prawo podatkowe – prof. dr hab. Marek Kalinowski
Prawo handlu międzynarodowego i morskiego – dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. UMK
Prawo spółek – dr Zdzisław Gordon
Prawo własności przemysłowej – dr Arkadiusz Gierat
System ochrony prawnej Unii Europejskiej - dr Paulina Justyńska
Prawo giełdowe- dr Konrad Zacharzewski
Rok IV, semestr VIII (letni)
1.
2.
3.
4.
Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych – dr Joanna May
Prawo karne skarbowe – dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK
Prawo papierów wartościowych – dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK
Prawo ubezpieczeń gospodarczych – prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
5. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – dr Ewa Prejs, dr hab. Wojciech Morawski, prof.
UMK
LISTA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH
ADMINISTRACJA PIERWSZEGO STOPNIA
STUDIA STACJONARNE
2015/2016
Rok I, semestr II (letni)
1. Historia nowoczesnego konstytucjonalizmu – dr Anna Tarnowska
2. Historia skarbowości- dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
3. Konstytucyjność stosowania prawa przez sądy i administrację publiczną – dr Milena Korycka
– Zirk
4. Kościelne prawo małżeńskie - dr hab. Wiesław Mossakowski, prof. UMK
5. Podstawy ustroju konstytucyjnego współczesnych Włoch – prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
6. Postępowanie w sprawach nieletnich – dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UMK
7. Prawo leśne – prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
8. Prawo umów handlowych – dr Marek Jasiakiewicz
Rok II, semestr III (zimowy)
1. Czarownice i inni. Historia procesu w dawnej Polsce- dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
2. Europejskie prawo podatkowe – prof. dr hab. Marek Kalinowski
3. Konstytucyjne podstawy finansów publicznych – dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, dr Maciej
Serowaniec
4. Kryminologia- dr Piotr Chrzczonowicz
5. Organy ochrony prawnej- dr Maja Klubińska
6. Ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym – dr Monika Wałachowska
7. Podatek od towarów i usług – dr Ewa Prejs, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
8. Podstawy systemu wyborczego RP – dr Anna Frydrych-Depka
9. Pozaeuropejska myśl społeczno-polityczna – dr Marta Baranowska
10. Prawo celne – dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
11. Prawo spółek – dr Zdzisław Gordon
12. Prawo umów międzynarodowych – prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski
13. System finansowy ubezpieczeń społecznych – dr hab. Jacek Wantoch- Rekowski
14. Tryby szczególne postępowania karnego- dr Dariusz Kala
15. Wprowadzenie do systemu politycznego i prawnego RFN – prof. dr hab. Danuta Janicka
Rok II, semestr IV (letni)
1. Administracja skarbowa – organizacja i funkcjonowanie – dr Mikołaj Święcki
2. Ekonomiczne zagadnienia opodatkowania – dr Wojciech Matuszewski
3. Finansowe aspekty ochrony środowiska – dr Karolina Karpus
4. Koncepcja wspólnoty jako fundament integracji europejskiej. Aspekty ustrojowodoktrynalne- dr Andrzej Madeja
5. Ochrona konkurencji i konsumentów – dr Anna Brzezińska-Rawa
6. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary –
prof. dr hab. Marian Filar
7. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców- dr Małgorzata Cilak
8. Prawo karne gospodarcze – dr Janusz Bojarski
9. Prawo turystyczne – dr Katarzyna Ludwichowska – Redo/dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
10. Prawo wykroczeń – dr hab. Tomasz Oczkowski
11. Protokół dyplomatyczny - dr hab. Michał Balcerzak
12. System finansowy samorządu terytorialnego – prof. dr hab. Andrzej Borodo
Rok III, semestr V (zimowy)
1. Instytucje zobowiązań podatkowych – dr hab. Agnieszka Olesińska
2. Kontrola administracji - dr Henryk Nowicki
3. Kryminalistyka – dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK, dr Leszek
Stępka
4. Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym – dr Marcin Kałduński
5. Prawo handlu międzynarodowego i morskiego – dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. UMK,
dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
6. Psychologia kryminalistyczna – dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK
7. Publiczne prawo bankowe – dr Wojciech Matuszewski
Rok III, semestr VI (letni)
1. Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Czeskiej – dr hab. Katarzyna WitkowskaChrzczonowicz
2. Prawo o broni- dr Leszek Stępka
3. Prawo papierów wartościowych – dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK
4. Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez polskie sądy i organy administracji – dr
Agnieszka Knade-Plaskacz
5. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – dr Ewa Prejs, dr hab. Wojciech Morawski,
prof. UMK
LISTA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH
ADMINISTRACJA DRUGIEGO STOPNIA
STUDIA STACJONARNE
2015/2016
Rok I, semestr II (letni)
1. Administracja skarbowa – organizacja i funkcjonowanie – dr Mikołaj Święcki
2. Ekonomiczne zagadnienia opodatkowania – dr Wojciech Matuszewski
3. Finansowe aspekty ochrony środowiska – dr Karolina Karpus
4. Historia skarbowości- dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
5. Kościelne prawo małżeńskie - dr hab. Wiesław Mossakowski, prof. UMK
6. Konstytucyjność stosowania prawa przez sądy i administrację publiczną – dr Milena Korycka
- Zirk
7. Koncepcja wspólnoty jako fundament integracji europejskiej. Aspekty ustrojowodoktrynalne- dr Andrzej Madeja
8. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary –
9. prof. dr hab. Marian Filar
10. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców- dr Małgorzata Cilak
11. Podstawy ustroju konstytucyjnego współczesnych Włoch – prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
12. Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych – dr Joanna May
13. Postępowanie w sprawach nieletnich – dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UMK
14. Prawa i wolności jednostki w Konstytucji USA – dr Iwona Wróblewska
15. Prawo karne gospodarcze – dr Janusz Bojarski
16. Prawo leśne – prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
17. Prawo medyczne – dr Kinga Bączyk-Rozwadowska
18. Prawo międzynarodowe wobec wyzwań biomedycyny – dr Julia Kapelańska – Pręgowska
19. Prawo o broni- dr Leszek Stępka
20. Prawo papierów wartościowych dr hab. Małgorzata Świderska, prof. UMK
21. Prawo turystyczne – dr Katarzyna Ludwichowska – Redo/dr Zuzanna PepłowskaDąbrowska
22. Prawo umów handlowych – dr Marek Jasiakiewicz
23. Prawo wykroczeń – dr hab. Tomasz Oczkowski
24. Protokół dyplomatyczny – dr hab. Michał Balcerzak
25. Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez polskie sądy i organy administracji – dr Agnieszka
Knade-Plaskacz
26. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – dr Ewa Prejs, dr hab. Wojciech Morawski, prof.
UMK
Rok II, semestr III (zimowy)
1. Czarownice i inni. Historia procesu w dawnej Polsce- dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
2. Konstytucyjne podstawy finansów publicznych – dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, dr Maciej
Serowaniec
3. Kontrola administracji – dr Henryk Nowicki
4. Kryminalistyka – dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK, dr Leszek Stępka
5. Kryminologia- dr Piotr Chrzczonowicz
6. Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym – dr Marcin Kałduński
7. Organy ochrony prawnej- dr Maja Klubińska
8. Ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym – dr Monika Wałachowska
9. Prawo autorskie i dobra osobiste w społeczeństwie informacyjnym – dr Daria Gęsicka
10. Podatek od towarów i usług – dr Ewa Prejs, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
11. Podstawy systemu wyborczego RP – dr Anna Frydrych-Depka
12. Pozaeuropejska myśl społeczno-polityczna – dr Marta Baranowska
13. Prawo autorskie – dr Monika Wałachowska (nie dotyczy studentów, którzy uczestniczyli w
wykładzie z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej) nie będzie w 2015/16
14. Prawo celne – dr hab. Wojciech Morawski,prof. UMK, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
15. Prawo giełdowe- dr Konrad Zacharzewski
16. Prawo handlu międzynarodowego i morskiego – dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. UMK,
dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
17. Prawo spółek – dr Zdzisław Gordon
18. Prawo umów międzynarodowych – prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski
19. Psychologia kryminalistyczna – dr hab. Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz, prof. UMK
20. Publiczne prawo bankowe – dr Wojciech Matuszewski
21. System finansowy ubezpieczeń społecznych – dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski
22. System zamówień publicznych w Unii Europejskiej – dr Paweł Nowicki
23. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków dochodowych i
majątkowych – dr Ewa Prejs, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
24. Wprowadzenie do systemu politycznego i prawnego RFN – prof. dr hab. Danuta Janicka
25. Wykładnia prawa podatkowego – prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
Rok II, semestr IV (letni)
1. System finansowy samorządu terytorialnego – prof. dr hab. Andrzej Borodo
2. Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Czeskiej – dr hab. Katarzyna WitkowskaChrzczonowicz
3. Prawo o broni- dr Leszek Stępka
LISTA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH
EUROPEISTYKA PIERWSZEGO STOPNIA
STUDIA STACJONARNE
2015/2016
Rok I, semestr II (letni)
1. Historia nowoczesnego konstytucjonalizmu – dr Anna Tarnowska
2. Historia skarbowości- dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
3. Konstytucyjność stosowania prawa przez sądy i administrację publiczną – dr Milena Korycka
– Zirk
4. Kościelne prawo małżeńskie - dr hab. Wiesław Mossakowski, prof. UMK
5. Podstawy ustroju konstytucyjnego współczesnych Włoch– prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
6. Prawo leśne – prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
7. Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności – dr Karol Dobrzeniecki
8. Prawo umów handlowych – dr Marek Jasiakiewicz
Rok II, semestr III (zimowy)
1. Czarownice i inni. Historia procesu w dawnej Polsce- dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
2. Kryminologia- dr Piotr Chrzczonowicz
3. Podatek od towarów i usług – dr Ewa Prejs, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
4. Podstawy systemu wyborczego RP – dr Anna Frydrych-Depka
5. Pozaeuropejska myśl społeczno-polityczna – dr Marta Baranowska
6. Prawo celne – dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
7. Prawo spółek – dr Zdzisław Gordon
8. Prawo umów międzynarodowych – prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski
9. Publiczne prawo bankowe – dr Wojciech Matuszewski
10. System finansowy ubezpieczeń społecznych – dr hab. Jacek Wantoch- Rekowski
11. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków dochodowych i
majątkowych – dr Ewa Prejs, dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
12. Wprowadzenie do systemu politycznego i prawnego RFN – prof. dr hab. Danuta Janicka
13. Wykładnia prawa podatkowego – prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
Rok II, semestr IV (letni)
1. Finansowe aspekty ochrony środowiska – dr Karolina Karpus
2. Administracja skarbowa – organizacja i funkcjonowanie – dr Mikołaj Święcki
3. Ekonomiczne zagadnienia opodatkowania – dr Wojciech Matuszewski
4. Koncepcja wspólnoty jako fundament integracji europejskiej. Aspekty ustrojowodoktrynalne- dr Andrzej Madeja
5. Ochrona konkurencji i konsumentów – dr Anna Brzezińska-Rawa
6. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców- dr Małgorzata Cilak
7. Prawo turystyczne – dr Katarzyna Ludwichowska-Redo/ dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
8. Prawo międzynarodowe wobec wyzwań biomedycyny – dr Julia Kapelańska-Pręgowska
9. Prawo wykroczeń – dr hab.Tomasz Oczkowski
10. System finansowy samorządu terytorialnego – prof. dr hab. Andrzej Borodo
Rok III, semestr V (zimowy)
1. Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym – dr Marcin Kałduński
2. Prawo budowlane – prof. dr hab. Wojciech Szwajdler
3. Prawo handlu międzynarodowego i morskiego – dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof. UMK,
dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
Rok III, semestr VI (letni)
1. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą karyprof. dr hab. Marian Filar
2. Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Czeskiej – dr hab. Katarzyna WitkowskaChrzczonowicz
3. Prawo karne gospodarcze – dr Janusz Bojarski
4. Prawo medyczne – dr Kinga Bączy-Rozwadowska
5. Prawo o broni- dr Leszek Stępka
6. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – dr Ewa Prejs, dr hab. Wojciech Morawski, prof.
UMK
LISTA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH
EUROPEISTYKA DRUGIEGO STOPNIA
STUDIA STACJONARNE
2015/2016
Rok I i II, semestr II i IV (letni)
1. Administracja skarbowa – organizacja i funkcjonowanie – dr Mikołaj Święcki
2. Finansowe aspekty ochrony środowiska – dr Karolina Karpus
3. Historia skarbowości- dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
4. Historia nowoczesnego konstytucjonalizmu – dr Anna Tarnowska
5. Kościelne prawo małżeńskie - dr hab. Wiesław Mossakowski, prof. UMK
6. Koncepcja wspólnoty jako fundament integracji europejskiej. Aspekty ustrojowodoktrynalne- dr Andrzej Madeja
7. Konstytucyjność stosowania prawa przez sądy i administrację publiczną – dr Milena Korycka
- Zirk
8. Ochrona konkurencji i konsumentów – dr Anna Brzezińska-Rawa
9. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
– prof. dr hab. Marian Filar
10. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców- dr Małgorzata Cilak
11. Podstawy ustroju konstytucyjnego współczesnych Włoch – prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
12. Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Czeskiej – dr hab. Katarzyna Witkowska –
Chrzczonowicz
13. Prawa i wolności jednostki w Konstytucji USA – dr Iwona Wróblewska
14. Prawo o broni- dr Leszek Stępka
15. Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych – dr Joanna May
16. Prawo karne gospodarcze – dr Janusz Bojarski
17. Prawo leśne – prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
18. Prawo medyczne – dr Kinga Bączyk-Rozwadowska
19. Prawo międzynarodowe wobec wyzwań biomedycyny – dr Julia Kapelańska-Pręgowska
20. Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności – dr Karol Dobrzeniecki
21. Prawo turystyczne – dr Katarzyna Ludwichowska-Redo / dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
22. Prawo umów handlowych – dr Marek Jasiakiewicz
23. Prawo wykroczeń – dr hab. Tomasz Oczkowski
24. System finansowy samorządu terytorialnego – prof. dr hab. Andrzej Borodo
25. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – dr Ewa Prejs, dr hab. Wojciech Morawski, prof.
UMK
Rok II, semestr III (zimowy)
1. Czarownice i inni. Historia procesu w dawnej Polsce- dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
2. Kryminologia- dr Piotr Chrzczonowicz
3. Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym – dr Marcin Kałduński
4. Podatek od towarów i usług – dr Ewa Prejs, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
5. Podstawy systemu wyborczego RP – dr Anna Frydrych-Depka
6. Pozaeuropejska myśl społeczno-polityczna – dr Marta Baranowska
7. Prawo autorskie – dr Monika Wałachowska (nie dotyczy studentów, którzy uczestniczyli w
wykładzie z przedmiotu Ochrona własności intelektualnej)
8. Prawo budowlane – prof. dr hab. Wojciech Szwajdler
9. Prawo celne – dr hab. Wojciech Morawski,prof. UMK, dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
10. Prawo handlu międzynarodowego i morskiego – dr hab. Maria Dragun-Gertner,
prof. UMK, dr Zuzanna Pepłowska-Dąbrowska
11. Prawo spółek – dr Zdzisław Gordon
12. Prawo umów międzynarodowych – prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski
13. Publiczne prawo bankowe – dr Wojciech Matuszewski
14. System finansowy ubezpieczeń społecznych – dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski
15. System ochrony prawnej Unii Europejskiej - dr Paulina Justyńska
16. System zamówień publicznych w Unii Europejskiej – dr Paweł Nowicki
17. Wprowadzenie do systemu politycznego i prawnego RFN – prof. dr hab. Danuta Janicka
18. Wykładnia prawa podatkowego – prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
LISTA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH
DORADZTWO PODATKOWE DRUGIEGO STOPNIA
STUDIA STACJONARNE
2015/2016
I rok, sem. letni
1. Administracja skarbowa – organizacja i funkcjonowanie – dr Mikołaj Święcki
2. Historia skarbowości- dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
3. Ekonomiczne zagadnienia opodatkowania – dr Wojciech Matuszewski
4. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania – dr Ewa Prejs, dr hab. Wojciech Morawski, prof.
UMK
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards