Załącznik nr 2 - Wydział Prawa i Administracji UMK

advertisement
Załącznik nr 2
LISTA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH
PRAWO
STUDIA NIESTACJONARNE
2011/2012
Rok I, semestr II (letni)
1. Historia integracji europejskiej – dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK
2. Historia nowoczesnego konstytucjonalizmu – dr Anna Tarnowska
3. Historia prawa i bezprawia w Polsce Ludowej – dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
4. Konstytucyjność stosowania prawa przez sądy i administrację publiczną – dr Milena
Korycka-Zirk
5. Kościelne prawo małżeńskie – dr Ewa Gajda
6. Kultura faszystowskich Włoch – dr hab. Cezary Bronowski, prof. UMK
7. Łacina z elementami kultury antycznej – mgr Bożena Lubińska
8. Podstawy ustroju konstytucyjnego współczesnych Włoch – prof. dr hab. Zbigniew
Witkowski
9. Prawo leśne – dr hab. Bartosz Rakoczy, prof. UMK
10. Prawo naturalne wobec wyzwań współczesności – dr Karol Dobrzeniecki
11. Prawo umów handlowych – dr Zdzisław Gordon
12. Zasady wykładni prawa – prof. dr hab. Lech Morawski
Rok II, semestr III (zimowy)
1. Administracja wyborcza w Polsce – dr hab. Andrzej Sokala, prof. UMK
2. Konstytucyjne podstawy finansów publicznych – dr Agnieszka Bień-Kacała
3. Kontrola administracji – dr Henryk Nowicki
4. Podatek od towarów i usług – dr Ewa Prejs, dr Krzysztof Lasiński-Sulecki
5. Podstawy systemu wyborczego RP – dr Marek Sobczyk
6. Pozaeuropejska myśl społeczno-polityczna – dr Marta Baranowska
7. Prawo celne – dr Wojciech Morawski, dr Krzysztof Lasiński-Sulecki
8. Prawo umów międzynarodowych – prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski
9. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków dochodowych i
majątkowych – dr Ewa Prejs, dr Wojciech Morawski
10. Wprowadzenie do systemu politycznego i prawnego RFN – prof. dr hab. Danuta Janicka
Rok II, semestr IV (letni)
1. Finansowe aspekty ochrony środowiska – dr Karolina Karpus
2. Kryminologia – prof. dr hab. Andrzej Marek
3. Ochrona konkurencji i konsumentów – dr Anna Brzezińska-Rawa
4. Postępowanie w sprawach nieletnich – dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UMK
5. Prawo karne wykonawcze – dr hab. Jerzy Lachowski
6. Prawo wykroczeń – dr Tomasz Oczkowski
7. Protokół dyplomatyczny – dr Michał Balcerzak
8. System finansowy samorządu terytorialnego – prof. dr hab. Andrzej Borodo
Rok III, semestr V (zimowy)
1. Instytucje zobowiązań podatkowych – dr Agnieszka Olesińska
2. Kryminalistyka – prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz, mgr Leszek Stępka
3. Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym – dr Marcin Kałduński
4. Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Czeskiej – dr Katarzyna WitkowskaChrzczonowicz
5. Postępowanie podatkowe – dr Marian Masternak
6. Prawo budowlane – prof. dr hab. Wojciech Szwajdler
7. Psychologia kryminalistyczna – dr Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz
8. Publiczne prawo bankowe – dr Wojciech Matuszewski
9. Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej - dr Mikołaj Święcki
10. System finansowy ubezpieczeń społecznych – dr Jacek Wantoch-Rekowski
11. System zamówień publicznych w Unii Europejskiej – dr Paweł Nowicki
12. Tryby szczególne postępowania karnego – dr Maria Jeż-Ludwichowska
13. Wykładnia prawa podatkowego – prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
14. Zbiorowe stosunki pracy – dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. UMK
Rok III, semestr VI (letni)
1. Czynności dowodowe w postępowaniach prawnych – dr Violetta KwiatkowskaWójcikiewicz
2. Medycyna sądowa – prof. dr hab. Karol Śliwka
3. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – prof.
dr hab. Marian Filar
4. Prawo karne gospodarcze – dr Janusz Bojarski
5. Prawo medyczne – prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz
6. Prawo turystyczne - dr Katarzyna Ludwichowska
7. Sportowe prawo karne – dr Michał Leciak
8. Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez polskie sądy i organy administracji – dr
Agnieszka Knade-Plaskacz
Rok IV, semestr VII (zimowy)
1. Europejskie prawo podatkowe – prof. dr hab. Marek Kalinowski
2. Prawo handlu międzynarodowego i morskiego – dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof.
UMK
3. Prawo własności przemysłowej – dr Arkadiusz Gierat
4. System ochrony prawnej Unii Europejskiej - dr Paulina Justyńska
Rok IV, semestr VIII (letni)
1. Międzynarodowe postępowanie cywilne – dr Agnieszka Laskowska
2. Międzynarodowe prawo humanitarne – prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
3. Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych – dr Joanna May
4. Postępowanie nieprocesowe – prof. dr hab. Kazimierz Lubiński
5. Prawo giełdowe – dr Konrad Zacharzewski
6. Prawo karne skarbowe – dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK
7. Prawo papierów wartościowych – dr hab. Małgorzata Świderska
8. Prawo rolne – dr Michał Zalewski
9. Prawo spółek – dr Marek Jasiakiewicz
10. Prawo ubezpieczeń gospodarczych – prof. dr hab. Eugeniusz Kowalewski
11. Prawo wekslowe – dr hab. Mirosław Bączyk, prof. UMK
LISTA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH
ADMINISTRACJA PIERWSZEGO STOPNIA
STUDIA NIESTACJONARNE
2011/2012
Rok I, semestr II (letni)
1. Historia integracji europejskiej – dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK
2. Historia nowoczesnego konstytucjonalizmu – dr Anna Tarnowska
3. Historia prawa i bezprawia w Polsce Ludowej – dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
4. Konstytucyjność stosowania prawa przez sądy i administrację publiczną – dr Milena
Korycka-Zirk
5. Kościelne prawo małżeńskie – dr Ewa Gajda
6. Kultura faszystowskich Włoch – prof. dr hab. Cezary Bronowski, prof. UMK
7. Łacina z elementami kultury antycznej – mgr Bożena Lubińska
8. Podstawy ustroju konstytucyjnego współczesnych Włoch – prof. dr hab. Zbigniew
Witkowski
9. Postępowanie w sprawach nieletnich – dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UMK
10. Prawo leśne – dr hab. Bartosz Rakoczy, prof. UMK
11. Prawo umów handlowych – dr Zdzisław Gordon
Rok II, semestr III (zimowy)
1. Administracja wyborcza w Polsce – dr hab. Andrzej Sokala, prof. UMK
2. Europejskie prawo podatkowe – prof. dr hab. Marek Kalinowski
3. Konstytucyjne podstawy finansów publicznych – dr Agnieszka Bień-Kacała
4. Kontrola administracji - dr Henryk Nowicki
5. Podatek od towarów i usług – dr Ewa Prejs, dr Krzysztof Lasiński-Sulecki
6. Podstawy systemu wyborczego RP – dr Marek Sobczyk
7. Postępowanie podatkowe – dr Marian Masternak
8. Pozaeuropejska myśl społeczno-polityczna – dr Marta Baranowska
9. Prawo celne – dr Wojciech Morawski, dr Krzysztof Lasiński-Sulecki
10. Prawo umów międzynarodowych – prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski
11. System finansowy ubezpieczeń społecznych – dr Jacek Wantoch-Rekowski
12. Tryby szczególne postępowania karnego – dr Maria Jeż-Ludwichowska
13. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków dochodowych i
majątkowych – dr Ewa Prejs, dr Wojciech Morawski
14. Wprowadzenie do systemu politycznego i prawnego RFN – prof. dr hab. Danuta Janicka
Rok II, semestr IV (letni)
1. Finansowe aspekty ochrony środowiska – dr Karolina Karpus
2. Ochrona konkurencji i konsumentów – dr Anna Brzezińska-Rawa
3. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary –
prof. dr hab. Marian Filar
4. Prawo karne gospodarcze – dr Janusz Bojarski
5. Prawo rolne – dr Michał Zalewski
6. Prawo spółek – dr Marek Jasiakiewicz
7. Prawo turystyczne - dr Katarzyna Ludwichowska
8. Prawo wykroczeń – dr Tomasz Oczkowski
9. Protokół dyplomatyczny - dr Michał Balcerzak
10. System finansowy samorządu terytorialnego – prof. dr hab. Andrzej Borodo
Rok III, semestr V (zimowy)
1. Instytucje zobowiązań podatkowych – dr Agnieszka Olesińska
2. Kryminalistyka – prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz, mgr Leszek Stępka
3. Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym – dr Marcin Kałduński
4. Prawo handlu międzynarodowego i morskiego – dr hab. Maria Dragun-Gertner, prof.
UMK
5. Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Czeskiej – dr Katarzyna WitkowskaChrzczonowicz
6. Psychologia kryminalistyczna – dr Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz
7. Publiczne prawo bankowe – dr Wojciech Matuszewski
Rok III, semestr VI (letni)
1. Czynności dowodowe w postępowaniach prawnych – dr Violetta KwiatkowskaWójcikiewicz
2. Prawo giełdowe – dr Konrad Zacharzewski
3. Prawo papierów wartościowych – dr hab. Małgorzata Świderska
4. Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez polskie sądy i organy administracji – dr
Agnieszka Knade-Plaskacz
LISTA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH
ADMINISTRACJA DRUGIEGO STOPNIA
STUDIA NIESTACJONARNE
2011/2012
Rok I, semestr II (letni)
1. Czynności dowodowe w postępowaniach prawnych – dr Violetta KwiatkowskaWójcikiewicz
2. Finansowe aspekty ochrony środowiska – dr Karolina Karpus
3. Historia integracji europejskiej – dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK
4. Historia prawa i bezprawia w Polsce Ludowej – dr hab. Zbigniew Naworski, prof. UMK
5. Konstytucyjność stosowania prawa przez sądy i administrację publiczną – dr Milena
Korycka-Zirk
6. Kościelne prawo małżeńskie – dr Ewa Gajda
7. Kultura faszystowskich Włoch – dr hab. Cezary Bronowski, prof. UMK
8. Łacina z elementami kultury antycznej – mgr Bożena Lubińska
9. Międzynarodowe postępowanie cywilne – dr Agnieszka Laskowska
10. Międzynarodowe prawo humanitarne – prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz
11. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary –
prof. dr hab. Marian Filar
12. Podstawy ustroju konstytucyjnego współczesnych Włoch – prof. dr hab. Zbigniew
Witkowski
13. Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych – dr Joanna May
14. Postępowanie nieprocesowe – prof. dr hab. Kazimierz Lubiński
15. Postępowanie w sprawach nieletnich – dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UMK
16. Prawo karne gospodarcze – dr Janusz Bojarski
17. Prawo leśne – dr hab. Bartosz Rakoczy, prof. UMK
18. Prawo medyczne – prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Prawo papierów wartościowych - dr hab. Małgorzata Świderska
Prawo turystyczne – dr Katarzyna Ludwichowska
Prawo umów handlowych – dr Zdzisław Gordon
Prawo wykroczeń – dr Tomasz Oczkowski
Protokół dyplomatyczny – dr Michał Balcerzak
Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez polskie sądy i organy administracji – dr
Agnieszka Knade-Plaskacz
Rok II, semestr III (zimowy)
1. Administracja wyborcza w Polsce – dr hab. Andrzej Sokala, prof. UMK
2. Instytucje zobowiązań podatkowych – dr Agnieszka Olesińska
3. Konstytucyjne podstawy finansów publicznych – dr Agnieszka Bień-Kacała
4. Kontrola administracji - dr Henryk Nowicki
5. Kryminalistyka – prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz, mgr Leszek Stępka
6. Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym – dr Marcin Kałduński
7. Podatek od towarów i usług – dr Ewa Prejs, dr Krzysztof Lasiński-Sulecki
8. Podstawy systemu wyborczego RP – dr Marek Sobczyk
9. Podstawy ustroju konstytucyjnego Republiki Czeskiej – dr Katarzyna WitkowskaChrzczonowicz
10. Postępowanie podatkowe – dr Marian Masternak
11. Pozaeuropejska myśl społeczno-polityczna – dr Marta Baranowska
12. Prawo celne – dr Wojciech Morawski, dr Krzysztof Lasiński-Sulecki
13. Prawo handlu międzynarodowego i morskiego – dr hab. Maria Dragun-Gertner,
prof. UMK
14. Prawo umów międzynarodowych – prof. dr hab. Tadeusz Wasilewski
15. Psychologia kryminalistyczna – dr Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz
16. Publiczne prawo bankowe – dr Wojciech Matuszewski
17. Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej – dr Mikołaj Święcki
18. System finansowy ubezpieczeń społecznych – dr Jacek Wantoch-Rekowski
19. System zamówień publicznych w Unii Europejskiej – dr Paweł Nowicki
20. Tryby szczególne postępowania karnego – dr Maria Jeż-Ludwichowska
21. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków dochodowych i
majątkowych – dr Ewa Prejs, dr Wojciech Morawski
22. Wprowadzenie do systemu politycznego i prawnego RFN – prof. dr hab. Danuta
Janicka
23. Wykładnia prawa podatkowego – prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
Rok II, semestr IV (letni)
1. Prawo rolne – dr Michał Zalewski
2. Prawo spółek – dr Marek Jasiakiewicz
3. System finansowy samorządu terytorialnego – prof. dr hab. Andrzej Borodo
4. Prawo giełdowe – dr Konrad Zacharzewski
Download