Pośrednia działalność ubezpieczeniowa

advertisement
AAA
BIP
Newsletter
Kariera
Kontakt

O NAS
o
o
o
o
o
o
Menu
Komisja
Urząd Komisji
 Powrót
 Statut Urzędu
 Regulamin organizacyjny UKNF
 Schemat organizacyjny
 Departamenty Urzędu
 Różnica między KNF a UKNF
 Misja, wizja, wartości
 Nadzór oparty na analizie ryzyka
 Dzienniki Urzędowe KNF
 Petycje
 Kodeks etyki
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 Zamówienia Publiczne
 Oferty pracy i praktyki
 Numery kont
 Przydatne linki
 Nota prawna
Komunikaty Urzędu
Kary nałożone przez KNF
Współpraca międzynarodowa
 Powrót
 Unia Europejska
 Powrót
 Europejski System Nadzoru Finansowego
 Publiczne konsultacje
 Regulacje UE i dokumenty powiązane
 Powrót
 Europejski System Nadzoru Finansowego
 Informacje poufne (obowiązki informacyjne) i nadużycia na
rynku (market abuse)
 Krótka sprzedaż (short selling)
Międzynarodowe standardy rachunkowości i
sprawozdawczości finansowej (IAS, IFRS)
 Nabycie lub zwiększanie udziałów w podmiotach sektora
finansowego
 Nadzór nad agencjami ratingowymi (CRA)
 Biegli rewidenci, firmy audytorskie i komitety audytu
 Nadzór uzupełniający nad konglomeratami (FCD)
 Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, ład korporacyjny
 Oferty przejęcia (takeover bids)
 Pieniądz elektroniczny i usługi płatnicze
 Prospekty emisyjne
 Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
(AML/CFT)
 Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania - UCITS
(zharmonizowane)
 Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania - inne niż UCITS
 Regulacja instrumentów pochodnych będących przedmiotem
obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych
i repozytoriów transakcji (EMIR)
 Rozrachunek transakcji oraz centralny depozyt papierów
wartościowych
 Strukturyzowane produkty inwestycyjne (packaged retail
investment products)
 Systemy emerytalny
 Systemy gwarantowania depozytów (DGS)
 Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna oraz
dystrybucja ubezpieczeń
 Umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymi
(mortgage lending)
 Usługi inwestycyjne, nadzór nad obrotem instrumentami
finansowymi (MiFID)
 Wymogi kapitałowe dla firm inwestycyjnych i instytucji
kredytowych (CRD IV/CRR)
 Wymogi przejrzystości informacji o emitentach
 Zarządzanie kryzysowe w sektorze finansowym
 Projekty pomocowe UE
 Konglomeraty finansowe
Organizacje międzynarodowe
 Powrót
 IOSCO
 IOPS
 IAIS
 Rada Europy
 BCBS
Porozumienia o współpracy i wymianie informacji
BSCEE
TIFS
Norweski Mechanizm Finansowy
Projekt pomocy rozwojowej na rzecz Azerbejdżanu (nr 389/2011/PR2011)







Projekt pomocy rozwojowej na rzecz Mołdawii (19/2013)
Projekt pomocy rozwojowej na rzecz Mołdawii (446/2014)
Projekt pomocy rozwojowej na rzecz Ukrainy (474/2015)
Projekt współpracy rozwojowej na rzecz Ukrainy (348/2016)
Przydatne adresy www
o Multimedia
DLA KONSUMENTA
o Menu
o Gdzie szukać pomocy w przypadku sporu z instytucją finansową
o Ochrona klienta na rynku usług finansowych
o Formularze zgłoszeniowe dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu
podmiotów nadzorowanych
o Pytania i odpowiedzi
o Lista ostrzeżeń publicznych KNF
o Ostrzeżenia zagranicznych organów nadzoru
o Wyszukiwarka podmiotów
o Sąd Polubowny
 Powrót
 Mediacja
 Arbitraż
 Informacje ogólne
o Średnia ważona stopa zwrotu OFE
o Publikacje
o Przydatne linki
PODMIOTY
o Menu
o Wyszukiwarka podmiotów
o Podmioty sektora bankowego
 Powrót
 Banki w formie spółek akcyjnych
 Banki komercyjne prowadzące działalność na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy
o obrocie instrumentami finansowymi
 Banki państwowe
 Banki spółdzielcze
 Wykaz działających przedstawicielstw banków zagranicznych i instytucji
kredytowych
 Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności transgranicznej instytucji
kredytowych na terytorium RP
 Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności instytucji kredytowych na
terytorium RP poprzez oddział
 Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności transgranicznej instytucji
finansowych na terytorium RP
 Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności instytucji finansowych na
terytorium RP poprzez oddział
 Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności transgranicznej banków
krajowych na terytoriach państw należących do EOG
 Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności banków krajowych poprzez
oddział na terytoriach państw należących do EOG







Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności transgranicznej krajowych
instytucji finansowych na terytoriach państw należących do EOG
Podmioty rynku kapitałowego
 Powrót
 Emitenci akcji - rynek regulowany
 Emitenci akcji - rynek Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO)
 Statystyki toczących się postępowań administracyjnych w przedmiocie
zatwierdzenia prospektu emisyjnego
 Dokumenty dotyczące oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu
 Decyzje w sprawie wyrażenia lub odmowy zgody na zaproponowanie niższej
ceny w wezwaniu
 Banki prowadzące działalność maklerską
 Domy maklerskie
 Rejestr firm inwestycyjnych, którym cofnięto zezwolenie na prowadzenie
działalności maklerskiej
 Towarowe domy maklerskie
 Zestawienie notyfikacji zagranicznych firm inwestycyjnych na terytorium RP
w formie oddziału
 Zestawienie notyfikacji zagranicznych firm inwestycyjnych na terytorium RP
bez otwierania oddziału
 Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności transgranicznej domów
maklerskich
 Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności domów maklerskich
poprzez oddział
 Notyfikacje zagranicznych rynków regulowanych
 Notyfikacje alternatywnych systemów obrotu prowadzonych przez rynki
regulowane
 Agenci firm inwestycyjnych - osoby fizyczne
 Agenci firm inwestycyjnych - osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej
 Rejestr Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI)
 Banki prowadzące rachunki papierów wartościowych
 Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące rejestry lub rachunki towarów
giełdowych
 Rejestr funduszy zagranicznych
 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych i fundusze inwestycyjne
 Towarzystwa posiadające zezwolenie KNF na zarządzanie portfelami
instrumentów finansowych
 Towarzystwa posiadające zezwolenie KNF na doradztwo inwestycyjne
 Publiczne fundusze inwestycyjne zamknięte
 Podmioty pełniące funkcję depozytariusza funduszy inwestycyjnych
 Podmioty prowadzące rejestry uczestników funduszy inwestycyjnych
 Podmioty posiadające zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi
wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego
 Dystrybutorzy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów
uczestnictwa funduszy zagranicznych
 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
 Towarowa Giełda Energii SA
 BondSpot SA

o
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych SA
Podmioty rynku ubezpieczeniowego
 Powrót
 Grupy działu I
 Dział I - ubezpieczenia na życie - zakłady ubezpieczeń działające w formie
spółki akcyjnej
 Dział I - ubezpieczenia na życie - zakłady ubezpieczeń działające w formie
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
 Dział I - ubezpieczenia na życie - oddziały zagranicznych zakładów
ubezpieczeń
 Dział I - ubezpieczenia na życie - zakłady ubezpieczeń, które kończą lub
zakończyły działalność
 Grupy działu II
 Dział II - pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe - zakłady
ubezpieczeń działające w formie spółki akcyjnej
 Dział II - zakłady pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych
działających w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
 Dział II - pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe - oddziały
zagranicznych zakładów ubezpieczeń
 Dział II - pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe - zakłady
ubezpieczeń, które kończą lub zakończyły działalność
 Zakłady ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji)
 Oddziały zakładów ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji)
 Notyfikowane w Polsce zakłady ubezpieczeń państw członkowskich UE i
EFTA - stron umowy o EEA
 Krajowe zakłady ubezpieczeń notyfikowane w państwach UE/EEA
świadczące usługi w formie innej niż oddział
 Krajowe zakłady ubezpieczeń notyfikowane w państwach UE/EEA
świadczące usługi poprzez oddział
Podmioty rynku emerytalnego
 Powrót
 Otwarte fundusze emerytalne zarządzane przez powszechne towarzystwa
emerytalne
 Połączenia i przejęcia
 Informacje szczegółowe nt. PTE/OFE
 Dobrowolne fundusze emerytalne zarządzane przez powszechne towarzystwa
emerytalne
 Pracownicze fundusze emerytalne zarządzane przez pracownicze towarzystwa
emerytalne
Podmioty rynku usług płatniczych
Podmioty sektora kas spółdzielczych
Rejestry i ewidencje
 Powrót
 Rejestr dostawców usług płatniczych
 Rejestr finansowych spółek holdingowych dominujących w państwie
członkowskim
 Ewidencja instrumentów finansowych
 Ewidencja certyfikatów inwestycyjnych


o
o
o
o
o














Rejestr krótkiej sprzedaży
Lista maklerów papierów wartościowych
Lista maklerów papierów wartościowych posiadających uprawnienia do
wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego
Lista doradców inwestycyjnych
Rejestr agentów firm inwestycyjnych
 Powrót
 Agenci firm inwestycyjnych - osoby fizyczne
 Agenci firm inwestycyjnych - osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej
Rejestr funduszy zagranicznych
Rejestr Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI)
Rejestr firm inwestycyjnych
 Powrót
 Banki prowadzące działalność maklerską
 Domy maklerskie
 Zagraniczne firmy inwestycyjne w formie oddziału
 Rejestr firm inwestycyjnych, którym cofnięto zezwolenie na
prowadzenie działalności maklerskiej z przyczyn, o których mowa w
art. 167 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi
Wykaz nadzorowanych instrumentów finansowych, Art 11, Rozp. 1287/2006
Rejestr brokerów
Rejestr aktuariuszy
Rejestr agentów ubezpieczeniowych
Rejestr pracowniczych programów emerytalnych
DLA RYNKU
o Menu
o Informacje dla podmiotów nadzorowanych
 Powrót
 Wszystkie sektory rynku finansowego
 Powrót
 Informacja dla podmiotów nadzorowanych wykorzystujących ratingi
kredytowe wystawiane przez agencje ratingowe oraz zaangażowanych
w transakcje sekurytyzacyjne
 Ankieta dotycząca rozszerzenia zakresu informacji niefinansowych
 Rekomendacje dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu
 Stanowisko w sprawie rotacji biegłych rewidentów
 Nowe europejskie regulacje obowiązujące jednostki zainteresowania
publicznego
 Wnioski składane do UKNF
 Wzory informacji o podstawie naliczenia i wysokości zaliczki na
koszty nadzoru
 Sektor bankowy
 Powrót
 Formularz deklaracji dla banków
 Ankiety kierowane do banków
 Formularze
 Podręcznik inspekcji
Metodyka BION banków komercyjnych, zrzeszających oraz
spółdzielczych
 Banki objęte obowiązkiem ogłaszania informacji w zakresie
określonym uchwałą nr 385/2008 KNF z 17 grudnia 2008 r.
Rynek kapitałowy
 Powrót
 Deklaracja umożliwiająca obliczenie opłaty rocznej z tytułu kosztów
nadzoru nad rynkiem kapitałowym
 Tabela dla firm inwestycyjnych: "Dane o liczbie i wartości emisji
akcji"
 Informacja o warunkach prowadzenia działalności maklerskiej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne firmy
inwestycyjne
 Informacja dla zagranicznych firm inwestycyjnych zobowiązanych do
wnoszenia opłaty za nadzór na podstawie art. 163 ust. 10
znowelizowanej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 Information for foreign investment companies which are obliged to
pay a fee for supervision pursuant to Art. 163 paragraph 10 of the
amended Act on Trading in Financial Instruments
 Informacje przekazywane KNF na podstawie art. 160 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi
 Metodyka BION dla domów maklerskich
 BION towarzystw funduszy inwestycyjnych - Wyciąg z Podręcznika
BION dla pracowników nadzoru nad towarzystwami funduszy
inwestycyjnych
 Formularze
Rynek ubezpieczeniowy
 Powrót
 Zasady dobra ogólnego
 Cele nadzoru, jego główne funkcje i działania
 Proces nadzoru – podstawowe kryteria, metody i narzędzia
 Informacja w zakresie wymaganych zaświadczeń o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej w związku z wpisem do RAU
 Formularz deklaracji dla zakładów ubezpieczeń
 Formularze
Rynek emerytalny - informacje dla PTE
 Powrót
 Formularze
 Metodologie
 Formularz deklaracji dla Funduszy Emerytalnych
 Arkusz własnej oceny zgodności z Wytycznymi KNF dot. zarządzania
obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska
teleinformatycznego w powszechnych towarzystwach emerytalnych
Rynek emerytalny - informacje dla pracodwacy (PPE)
 Powrót
 Formularze
Rynek emerytalny - IKE/IKZE
 Powrót
 Obowiązki sprawozdawcze dotyczące IKE






Obowiązki sprawozdawcze dotyczące IKZE
 Sektor kas spółdzielczych
 Powrót
 Formularz analizy luki - Rekomendacja D-SKOK
 Formularz deklaracji dla SKOK
 Sprawozdawczość
 Rynek usług płatniczych
 Powrót
 Formularz deklaracji dla Krajowych Instytucji Płatniczych
 Formularz deklaracji dla Biur Usług Płatniczych
Wnioski i formularze składane do UKNF
Regulacje i praktyka
 Powrót
 Regulacje prawne
 Powrót
 Akty prawne sektora bankowego
 Akty prawne rynku kapitałowego
 Akty prawne rynku ubezpieczeń
 Akty prawne kapitałowego systemu emerytalnego
 Akty prawne rynku usług płatniczych
 Akty prawne sektora kas spółdzielczych
 Rekomendacje i wytyczne
 Uchwały i zarządzenia sektora bankowego
 Regulacje dotyczące rynku kapitałowego
 Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (dla wszystkich
sektorów)
 Regulacje UE i dokumenty powiązane
 Dokumenty EBA (d. CEBS)
 Dokumenty ESRB
 Dokumenty ESMA
Procesy licencyjne i rejestrowe
 Powrót
 Sektor bankowy
 Powrót
 Banki
 Powrót
 Wstęp
 Czynności bankowe i inne rodzaje działalności dozwolone dla
banków
 Formy działalności
 Powrót
 Bank państwowy
 Bank w formie spółki akcyjnej
 Bank spółdzielczy
 Bank hipoteczny
 Wymagania obowiązujące przy tworzeniu banku
 Powrót
 Wstęp
 Założyciele

o
o
o
Kapitał założycielski
Fundusze własne banku
Osoby przewidziane do objęcia stanowisk
Plan działalności banku
Pomieszczenia przewidziane do prowadzenia
działalności
 Wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku
 Powrót
 Wstęp
 Projekt statutu
 Program działalności i plan finansowy
 Opłata skarbowa
 Złożenie wniosku
 Postępowanie w sprawie zezwolenia na utworzenie banku
 Zezwolenie na utworzenie banku
 Zezwolenie na rozpoczęcie działalności przez bank
 Najważniejsze akty prawne
Sektor kapitałowy
 Powrót
 Informacje ogólne o obrocie instrumentami finansowymi
 Powrót
 Infrastruktura rynku oraz zakres usług maklerskich
 Najważniejsze regulacje
 Dostawcy usług maklerskich
 Rejestr
 Działalność maklerska
 Powrót
 Domy maklerskie – Wstęp
 Zakres usług
 Formy działalności
 Działalność zagraniczna
 Zezwolenie – przed złożeniem wniosku
 Zezwolenie – złożenie wniosku
 Zezwolenie – rozpatrywanie wniosku
 Zezwolenie – zakończenie postępowania
 Opłaty i koszty
 Najczęściej zadawane pytania
 Rynek funduszy inwestycyjnych
 Powrót
 Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 Powrót
 Wstęp
 Najważniejsze akty prawne regulujące działalność
towarzystw funduszy inwestycyjnych
 Zakres działalności towarzystw funduszy
inwestycyjnych
 Główne warunki prowadzenia działalności towarzystw
funduszy inwestycyjnych
 Zezwolenie – złożenie wniosku






Zezwolenie – rozpatrywanie wniosku
Zezwolenie – zakończenie postępowania
Opłaty i koszty
Najczęściej występujące problemy i błędy
 Podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa
 Powrót
 Wstęp
 Najważniejsze akty prawne regulujące działalność
podmiotu pośredniczącego w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa
 Podstawowe warunki prowadzenia działalności
podmiotu pośredniczącego w zbywaniu i odkupywaniu
jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa
 Główne obowiązki po rozpoczęciu działalności
 Zezwolenie – złożenie wniosku
 Zezwolenie – rozpatrywanie wniosku
 Zezwolenie – zakończenie postępowania
 Opłaty i koszty
 Najczęściej występujące problemy i błędy
 Podmioty zarządzające sekurytyzowanymi wierzytelnościami
funduszu sekurytyzacyjnego
 Powrót
 Najważniejsze akty prawne regulujące działalność
podmiotu zarządzającego sekurytyzowanymi
wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego
 Zakres działalności podmiotu zarządzającego
sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu
sekurytyzacyjnego
 Główne obowiązki po rozpoczęciu działalności
 Zezwolenie – złożenie wniosku
 Zezwolenie – rozpatrywanie wniosku
 Zezwolenie – zakończenie postępowania
 Opłaty i koszty
 Najczęściej występujące problemy i błędy
Sektor ubezpieczeniowy
 Powrót
 Wstęp
 Krajowy Zakład ubezpieczeń i reasekuracji
 Powrót
 Forma prawna wykonywania działalności ubezpieczeniowej
przez zakłady ubezpieczeń i reasekuracji w Polsce
 Najważniejsze akty prawne regulujące działalność krajowych
zakładów ubezpieczeń i reasekuracji
 Zakres działalności krajowych zakładów ubezpieczeń i
reasekuracji
 Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub działalności
reasekuracyjnej wymaga uzyskania zezwolenia organu
nadzoru





Powrót
Zezwolenie – złożenie wniosku
Zezwolenie – rozpatrywanie wniosku
Zezwolenie – zakończenie postępowania
Opłaty i koszty związane z wystąpieniem z wnioskiem
o wydanie zezwolenia
 Rozpoczęcie działalności ubezpieczeniowej (obowiązki
informacyjne względem organu nadzoru).
 Zatwierdzanie zmian statutu
 Powrót
 Zatwierdzanie zmian statutu – złożenie wniosku
 Zatwierdzanie zmian statutu - rozpatrywanie wniosku
 Zatwierdzanie zmian statutu - zakończenie
postępowania
 Opłaty i koszty związane z wystąpieniem z wnioskiem
o zatwierdzenie zmian statutu
 Sektor płatniczy i pieniądza elektronicznego
 Powrót
 Informacje ogólne
 Powrót
 Zakres usług płatniczych
 Najważniejsze regulacje
 Dostawcy usług płatniczych
 Rejestr
 Krajowe Instytucje Płatnicze
 Powrót
 Wstęp
 Zakres usług
 Formy działalności
 Działalność krajowa i zagraniczna
 Zezwolenie - przed złożeniem wniosku
 Zezwolenie - złożenie wniosku
 Zezwolenie - rozpatrywanie wniosku
 Zezwolenie - zakończenie postępowania
 Opłaty i koszty
 Najczęściej zadawane pytania
 Biura Usług Płatniczych
 Powrót
 Informacje ogólne
 Zakres usług
 Formy działalności
 Rejestracja przed złożeniem wniosku
 Rejestacja - złożenie wniosku
 Rejestracja - rozpatrywanie wniosku
 Rejestracja zakończenie postępowania
 Opłaty i koszty nadzoru
 Najczęściej zadawane pytania
 Słownik
Stanowiska Urzędu





o







o
Powrót
Sektor bankowy
Rynek kapitałowy
Rynek ubezpieczeń
Rynek emerytalny
Rynek usług płatniczych
Sektor kas spółdzielczych
Egzaminy
 Powrót
 Maklerzy papierów wartościowych
 Powrót
 Informacje dotyczące egzaminów
 Informacje dotyczące wpisu na listę maklerów papierów
wartościowych
 Wnioski
 Wyniki z egzaminu
 Testy z przeprowadzonych egzaminów
 Zwolnienia z egzaminu
 Lista maklerów papierów wartościowych
 Lista maklerów papierów wartościowych posiadających uprawnienia
do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego
 Doradcy inwestycyjni
 Powrót
 Informacje dotyczące egzaminów
 Informacje dotyczące wpisu na listę doradców inwestycyjnych
 Wnioski
 Wyniki z egzaminu
 Testy z przeprowadzonych egzaminów
 Zwolnienia z egzaminu
 Lista doradców inwestycyjnych
 Informacje dla osób posiadających tytuł nadany przez zagraniczną instytucję,
określony w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi
 Powrót
 Informacje dotyczące egzaminu
 Wnioski
 Wyniki z egzaminu
 Testy z przeprowadzonych egzaminów
 Lista maklerów giełd towarowych
 Brokerzy ubezpieczeniowi i reasekuracyjni
 Powrót
 Informacje dotyczące egzaminów
 Wyniki z egzaminu
 Testy z przeprowadzonych egzaminów
 Aktuariusze
 Powrót
 Informacje dotyczące egzaminów
 Wyniki i zadania z egzaminów
 Rejestr aktuariuszy
Pośrednictwo finansowe
 Powrót
 Rynek kapitałowy
 Powrót
 Agent firmy inwestycyjnej
 Dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub
tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych
 Rynek ubezpieczeń
 Powrót
 Działalność agencyjna
 Działalność brokerska
 Protokół luksemburski CEIOPS
 Rynek pośredników kredytu hipotecznego
 Rynek pośredników kredytowych
o Rozwój FinTech
o Rozporządzenie MAR
o Naruszenia rozporządzenia MAR (596/2014)
o Forex
o Rozporządzenie EMIR
o CRD IV
o Wypłacalność podmiotów sektora ubezpieczeniowego (Wypłacalność II)
o Usługi Płatnicze
o CEDUR
o Relacje z biegłymi rewidentami
o Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
o Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych dot. ubezpieczeń na życie
związanych z ufk
o Dni sesyjne
o ESPI
o OAM
o Centrum wsparcia dla podmiotów nadzorowanych
PUBLIKACJE I OPRACOWANIA
Szukam informacji
o Powrót
o


o
Szukaj
Dla zawężenia wyników wyszukiwania proszę podać frazę w cudzysłowie.
sortowanie wg:
Trafności
Pokaż popularne tematy

Daty dodania
BIP
Newsletter
Kariera
Kontakt
1. knf.gov.pl
2. Wyniki wyszukiwania
Wyniki wyszukiwania
Wyniki wyszukiwania
Dla zawężenia wyników wyszukiwania proszę podać frazę w cudzysłowie.
sortowanie wg:
Trafności
Daty dodania
Znaleziono 0 wyników
Poprzednia strona

...
Następna strona
Czy znalazłeś potrzebną informację?
Dziękujemy za informację zwrotną.
Jakich informacji poszukiwałeś?
tak nie
O NAS


Komisja
Urząd Komisji




Komunikaty Urzędu
Kary nałożone przez KNF
Współpraca międzynarodowa
Multimedia
DLA KONSUMENTA











Gdzie szukać pomocy w przypadku sporu z instytucją finansową
Ochrona klienta na rynku usług finansowych
Formularze zgłoszeniowe dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów
nadzorowanych
Pytania i odpowiedzi
Lista ostrzeżeń publicznych KNF
Ostrzeżenia zagranicznych organów nadzoru
Wyszukiwarka podmiotów
Sąd Polubowny
Średnia ważona stopa zwrotu OFE
Publikacje
Przydatne linki
PODMIOTY








Wyszukiwarka podmiotów
Podmioty sektora bankowego
Podmioty rynku kapitałowego
Podmioty rynku ubezpieczeniowego
Podmioty rynku emerytalnego
Podmioty rynku usług płatniczych
Podmioty sektora kas spółdzielczych
Rejestry i ewidencje
DLA RYNKU














Informacje dla podmiotów nadzorowanych
Wnioski i formularze składane do UKNF
Regulacje i praktyka
Procesy licencyjne i rejestrowe
Stanowiska Urzędu
Egzaminy
Pośrednictwo finansowe
Rozwój FinTech
Rozporządzenie MAR
Naruszenia rozporządzenia MAR (596/2014)
Forex
Rozporządzenie EMIR
CRD IV
Wypłacalność podmiotów sektora ubezpieczeniowego (Wypłacalność II)









Usługi Płatnicze
CEDUR
Relacje z biegłymi rewidentami
Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych dot. ubezpieczeń na życie związanych z ufk
Dni sesyjne
ESPI
OAM
Centrum wsparcia dla podmiotów nadzorowanych
PUBLIKACJE I OPRACOWANIA




Publikacje
Raporty i opracowania
Dane statystyczne
Sprawozdania roczne KNF
Polityka Prywatności Nota prawna Mapa strony Pomoc RSS Kontakt
Copyrights © 2017 Komisja Nadzoru Finansowego
Newsletter
Adres e-mail
Do góry
Download