Rejestr publiczny

advertisement
Technologie informacyjne
w administracji publicznej
Dr Małgorzata Ganczar
Rejestr publiczny
Jednym z wielu obowiązków administracji publicznej jest tworzenie różnego
rodzaju rejestrów i ewidencji. Związane jest to także z aktywnością całego
społeczeństwa i aktywnością administracji.
Rejestry obejmują swoim zakresem każdą dziedzinę życia oraz każdy dział
administracji publicznej.
Nazwy rejestrów odpowiadają często odpowiednim dziedzinom aktywności
administracji, poczynając od rejestracji stanu cywilnego, kończąc np. na rejestrach
statków.
Rejestry stanowią ogromne źródło informacji istotnych zarówno dla obywateli, jak i
przede wszystkim dla państwa i jego administracji, ale żeby spełniały swoją rolę,
powinny być dostępne i jawne. Często spełniają rolę wszystkowidzącego i
wiedzącego „nadzorcy” nad życiem społecznym i gospodarczym.
Rejestr publiczny
Rejestrem publicznym jest zbiór informacji o osobach, rzeczach lub
prawach, utworzony zgodnie z przepisami prawa obowiązującego,
które określają tryb jego utworzenia, kompetencje rzeczowe i miejsce
organu rejestrowego, zasady formalnoprawne jego działania oraz
obowiązek bądź uprawnienie osób fizycznych, osób prawnych lub
innych jednostek organizacyjnych do przedkładania temu organowi
określonych informacji.
W ustawie o informatyzacji rejestr publiczny został określony jako
rejestr, ewidencja, wykaz, lista, spis albo inna forma ewidencji
służąca do zadań publicznych, prowadzony przez podmiot na
podstawie odrębnych przepisów ustawowych oraz utworzony zgodnie
z przepisami prawa obowiązującego.
Rejestr publiczny
Analizując poszczególne fragmenty definicji rejestru publicznego,
zawartej w ustawie o informatyzacji, próba odrębnego wskazania
definicji ewidencji, wykazu, listy i rejestru urzędowego pokazuje fakt
nadawania tym terminom różnych znaczeń w języku prawnym,
wzajemnego nakładania się tych pojęć i braku uzgodnionego
stanowiska doktryny.
Rejestry są:
publiczne, co oznacza, że
oprócz organów administracji
państwowej korzystają z nich
osoby prywatne
jawne, czyli dostęp do niego
oprócz organu rejestrowego
mają co najmniej osoby, których
rejestr dotyczy, oraz inne
organy władzy publicznej.
Rejestr publiczny
Rejestr publiczny jest to instytucja, w której organ rejestrowy
o charakterze publicznym, czyli organ władzy państwowej lub
organ samorządu terytorialnego, utworzony zgonie z
przepisami Konstytucji i innych ustaw, albo inny podmiot
wykonujący tzw. funkcje zlecone administracji, prowadzący
oficjalny zbiór danych, kontroluje treść zgłoszonych informacji
lub dokumentów w ten sposób, że:
może zażądać
wprowadzenia do
nich określonych
zmian
może
samodzielnie
dokonywać
interpretacji
złożonych
dokumentów,
może odmówić
publicznego
ujawnienia
informacji lub
dokumentów ze
względu na ich
treść
Rejestr publiczny
Prowadzenie rejestru i ujawnienie zawartych w nim danych zazwyczaj rodzi skutki
prawne zarówno dla osoby, której wpis dotyczy, jak i dla organu rejestrowego.
Z rejestrem mamy do czynienia wtedy, gdy publiczne zgłoszenie i ujawnienie
określonych danych jest warunkiem skuteczności czynności prawnej, np. powstania
osoby prawnej, powstania prawa rzeczowego, albo warunkiem legalności podjęcia
określonej działalności.
Przyjęcie, utrwalenie, a następnie ujawnienie informacji zawartych w rejestrze, co do
zasady następuje w drodze decyzji odnoszącej się do określonych faktów lub osób
ujawnionych w rejestrze. Czasami jednak zarejestrowanie stanowi jedynie czynność
organu administracji publicznej stanowiącą wykonanie wcześniej podjętej decyzji,
której obowiązek wykonania wynika z przepisów prawa, np. udzielenie zezwolenia.
Rejestr publiczny
Podmiot publiczny prowadzący rejestr publiczny jest obowiązany prowadzić ten rejestr
w sposób zapewniający spełnianie minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych, w przypadku gdy działa on przy ich użyciu.
Ponadto powinien prowadzić ten rejestr zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla
rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz umożliwić
dostarczanie informacji do tego rejestru, a także udostępnianie informacji z tego
rejestru drogą elektroniczną, w przypadku gdy działa on przy użyciu systemów
teleinformatycznych.
Obowiązek obligatoryjnego prowadzenia rejestrów publicznych przy użyciu systemów
teleinformatycznych został nałożony na organy administracji rządowej. Wymóg ten ma
zostać spełniony do 1 stycznia 2011 r. W zakresie niezbędnym do realizacji zadań
publicznych, podmiot prowadzący rejestr, udostępnia nieodpłatnie dane z tego rejestru
podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym,
realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów.
Rejestr publiczny
Informacje zawarte w rejestrach
powinny być udostępnione
nieodpłatnie, gdyż,
po pierwsze,
zasoby
rejestrowe
zostały
sfinansowane
przez obywateli,
po drugie,
systemy
informatyczne,
w których
funkcjonuje
większość
rejestrów,
również zostały
utworzone z
pieniędzy
podatników,
Po trzecie, co
roku płacimy
podatki (w tym
na rejestry i ich
utrzymywanie)
i, po czwarte,
dlaczego
jeszcze raz
podatnicy
muszą płacić za
informacje z
rejestrów, które
finansują wraz z
całą
administracją
publiczną.
Rejestr publiczny
Zmiana i
uproszczenie mają
nastąpić wraz z
przeniesieniem na
platformę
elektroniczną
wszystkich rejestrów
publicznych.
Jednocześnie
elektroniczne
aktualizowanie
informacji znacznie
obniża koszty
rejestru, a co za tym
idzie – uruchamia
możliwość
nieodpłatności
dostępu do zawartej
w rejestrach wiedzy.
Rejestr publiczny
Od 1995 r., gdy rozpoczęły się prace nad informatyzacją
rejestrów sądowych, powstawały kolejne, oprócz KRS,
elektroniczne rejestry, np. Rejestr Zastawów oraz
elektroniczna księga wieczysta, która zastępuje
dotychczasowe księgi papierowe.
Jednolity rejestr
ksiąg wieczystych
umożliwia
weryfikację wpisów
w księgach z
systemami PESEL,
REGON oraz
ewidencją gruntów i
budynków.
W związku z
przewidywanymi
zmianami w ustawie o
KRS wprowadzony
zostanie dostęp
elektroniczny do
wydziałów KRS. Planuje
się także utworzenie
Elektronicznego Katalogu
Dokumentów Spółek.
Budowany jest
także nowy
rejestr PESEL2,
CEiIDG.
Dostęp do informacji publicznej
W 1997 roku wprowadzono do polskiego porządku
prawnego konstytucyjne podstawy prawa dostępu do
informacji, zamieszczając je w kilku artykułach
drugiego rozdziału Konstytucji obejmującego wolności,
prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Są to:
• art. 51 ust. 3 – dotyczący prawa dostępu każdego do dotyczących
go urzędowych dokumentów i danych osobowych,
• art. 54 ust. 1 – dotyczący wolności pozyskiwania i
rozpowszechniania informacji,
• art. 61 – dotyczący prawa uzyskiwania informacji o działalności
organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne,
• art. 74 ust. 3 – dotyczący prawa do informacji o stanie i ochronie
środowiska.
Dostęp do informacji publicznej
Skonkretyzowanie prawa obywatela do informacji publicznej
zapisanego w Konstytucji RP nastąpiło wraz z uchwaleniem
ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która
kompleksowo określa ramy prawne obowiązku informacyjnego
administracji publicznej oraz zasady korzystania z prawa
konstytucyjnego dostępu do informacji publicznej.
Prawo do informacji publicznej zostało określone jako
uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym
uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim
jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, prawo do
wglądu do dokumentów urzędowych, oraz prawo dostępu do
posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej
pochodzących z powszechnych wyborów.
Dostęp do informacji publicznej
Zgodnie z normami prawnymi wynikającymi
z ustawy, udostępnianie informacji
publicznych odbywać się będzie:
poprzez zapewnienie wstępu
w drodze wyłożenia lub
na posiedzenia kolegialnych
wywieszenia w
organów władzy publicznej
miejscach ogólnie
na wniosek
pochodzących z
przez
dostępnych bądź przez
powszechnych wyborów i
zainteresow
zainstalowanie w nich
ogłoszenie
anego
udostępniania materiałów, w
w BIP,
urządzeń
tym audiowizualnych i
podmiotu,
umożliwiających
teleinformatycznych,
zapoznanie się z
dokumentujących te
informacją publiczną,
posiedzenia
Dostęp do informacji publicznej
Do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są, będące
w ich posiadaniu, władze publiczne oraz inne podmioty
wykonujące zadania publiczne, które zostały przykładowo
wyliczone w ustawie. Obowiązek informacyjny w ustawie
rozszerzono wobec organów samorządów gospodarczych i
zawodowych, związków zawodowych i partii politycznych.
Prawo do informacji przyznane obywatelowi w Konstytucji RP
nie jest prawem bezwzględnym. Istnieją bowiem pewne
ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych praw i wolności,
wynikające choćby z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
Dostęp do informacji publicznej
Ograniczenia są dwojakiego rodzaju:
ograniczenia w zakresie i na
zasadach określonych w
przepisach o ochronie informacji
niejawnych oraz o ochronie innych
tajemnic ustawowo chronionych
osobach pełniących
funkcje publiczne,
ograniczenia ze względu
na prywatność osoby
fizycznej lub tajemnicę
przedsiębiorcy, nie
dotyczą jednak
informacji o:
osobach mających
związek z pełnieniem
tych funkcji, w tym o
warunkach powierzenia i
wykonywania funkcji,
w przypadku, gdy osoba
fizyczna lub
przedsiębiorca rezygnują
z własnej woli z
przysługującego im
prawa
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej jest podstawowym sposobem
udostępniania informacji publicznych, wyłączającym
konieczność uzyskania informacji tam zamieszczonych za
pomocą trybu wnioskowego.
Na mocy art. 8 ust. 1 InfPublU utworzono urzędowy publikator
teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej – w celu
powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci
ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.
BIP ma charakter „urzędowy”, jest więc kreowany w przepisie
jako swego rodzaju oficjalna instytucja.
Biuletyn Informacji Publicznej
Do udostępniania informacji publicznych w BIP są
zobowiązane władze publiczne oraz inne podmioty
wykonujące zadania publiczne, w szczególności:
•
•
•
•
organy władzy publicznej,
organ samorządów gospodarczych i zawodowych,
podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa,
podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne
samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe
jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu
terytorialnego, a także podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki
organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem
publicznym,
Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są
również organizacje związkowe i pracodawców oraz partie
polityczne.
Biuletyn Informacji Publicznej
Odpowiedzialnym za utworzenie strony głównej BIP (http://www.bip.gov.pl)
jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
Strona ta zawiera wykaz podmiotów zobowiązanych do udzielania
informacji publicznych, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z
ich stronami.
Następnie wspomniane powyżej podmioty tworzą własne strony, na
których zamieszczają informacje podlegające udostępnieniu w tym trybie,
przekazują także ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji
informacje niezbędne do zamieszczenia na stronie głównej BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej
Szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego
systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, w szczególności
strukturę strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej i
standardy struktury stron podmiotowych Biuletynu Informacji
Publicznej zostały określone przez ministra właściwego do
spraw Informatyzacji w rozporządzeniu z 18.1.2007 r. w
sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
Rozporządzenie to ponadto określa zakres i tryb przekazywania
ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do
zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji
Publicznej oraz wymagania dotyczące zabezpieczania treści
informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Download