821 - Bip Nysa

advertisement
Zarządzenie Nr 821/2012
Burmistrza Nysy
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia do użytku wykazu szkodliwych czynników
biologicznych oraz wzorów rejestrów: prac narażających pracowników na
działanie szkodliwego czynnika biologicznego oraz pracowników narażonych
na działanie szkodliwych czynników biologicznych w Urzędzie Miejskim w
Nysie.
Na podstawie art. 222¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz § 7
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 ze zm.)
– w celu właściwej realizacji wymogów kodeksu pracy, zarządza się co następuje:
§1
Wprowadza się wykaz szkodliwych czynników biologicznych występujących na
stanowiskach pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie, który stanowi
załącznik nr 1 do zarządzenia oraz wykaz środków zapobiegawczych stanowiący
załącznik nr 2 do zarządzenia.
§2
Wprowadza się do użytku wzory rejestrów:
1) rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika
biologicznego zakwalifikowanego do 3 lub 4 zagrożenia, który stanowi
załącznik nr 3 do zarządzenia,
2) rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników
biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia, który stanowi
załącznik nr 4 do zarządzenia.
§3
W Urzędzie Miejskim w Nysie specjalista ds. BHP jest obowiązany prowadzić rejestr
prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego
zakwalifikowanego do 3 lub 4 zagrożenia oraz rejestr pracowników narażonych na
działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4
zagrożenia.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
BURMISTRZ
Jolanta Barska
Download