Czynniki biologiczne

advertisement
Czynniki biologiczne
Rozporządzenie z dnia 22 kwietnia 2005r. „w sprawie szkodliwych czynników biologicznych
dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te
czynniki”
Prace narażające pracowników na działanie czynników biologicznych występują na całym
świecie i dotyczą każdego społeczeństwa. Istnieje przekonanie, że na czynniki biologiczne narażeni są
pracownicy opieki zdrowotnej, którzy rzeczywiście na co dzień mają kontakt z materiałem
biologicznym. Rzadko zdajemy sobie sprawę, że czynniki biologiczne oddziały wuja na człowieka przy
wielu innych rodzajach prac.
Na czynniki biologiczne narażeni są pracownicy wykonujący:








Prace w zakładach produkujących żywność,
Prace w rolnictwie,
Prace, podczas której dochodzi do kontaktu ze zwierzętami lub produktami pochodzenia
zwierzęcego,
Prace w jednostkach ochrony zdrowia,
Prace w laboratoriach klinicznych, weterynaryjnych lub diagnostycznych,
Prace w zakładach gospodarki odpadami,
Prace przy oczyszczaniu ścieków,
Prace w innych okolicznościach niż wymienione powyżej, podczas której jest
potwierdzone narażenie na działanie czynników biologicznych.
Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych
Grupa zagrożenia 1
Grupa 1 zagrożenia obejmuje czynniki, które niekiedy wywołują choroby u ludzi, ale wywołanie jest
mało prawdopodobne. Czynniki zaliczane do tej grupy praktycznie nie stanowią zagrożenia dla
pracowników, dlatego nie zostały zamieszczone w wykazie szkodliwych czynników biologicznych.
Grupa zgorzenia 2
Obejmuje czynniki, które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być niebezpieczne dla
pracowników, ale rozprzestrzenianie ich w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne. Zazwyczaj
istnieją skuteczne metody profilaktyki lub leczenia. Do grupy tej należą m. n.:
Bakterie:
-Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty), wywołuje zakażenia układowe i skóry.
-Salmonella typhimurium, wywołuje ostry nieżyt żołądka i jelit.
- Clostridium tetani (laseczka tężca), wywołuje tężec.
Grzyby:
-Aspergillus fumigatus (kropidlak popielaty) wywołuje grzybice narządowe, alergiczne zapalenie
pęcherzyków płucnych, astmę, alergiczny nieżyt nosa.
-Microsporum spp, wywołuje grzybicę skory, włosów i paznokci.
Wirusy:
-HAV (wirus zapalenia wątroby typu A), wywołuje zapalenie wątroby
Grupa zagrożenia 3
Obejmuje czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla
pracowników, a rozprzestrzenianie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Zazwyczaj
istnieją metody profilaktyki lub leczenia. Do grupy tej należą:
Bakterie:
- Mycobacterium tuberculosis (prątek gruźlicy), wywołuje gruźlicę
Grzyby:
-Cocciodiodes immitis, wywołuje zakażenie dróg oddechowych
Wirusy:
-Hantawirusy, wywołuje gorączkę krwotoczną z zespołem nerkowym
Grupa zagrożenia 3** obejmuje czynniki biologiczne grupy 3 mogące stanowić ograniczone ryzyko
zakażenia dla pracowników, gdyż nie są zazwyczaj zakaźne drogą wziewną. Do grupy tej należą m.in.:
Bakterie:
-Shigella dysenteriae typ1 (pałeczka czerwonki) wywołuje czerwonkę bakteryjną
-Salmonella typhi (pałeczka duru brzusznego) wywołuje dur brzuszny (tyfus)
Wirusy:
- HIV (ludzki wirus upośledzenia odporności), wywołuje AIDS
- HBV (wirus zapalenia wątroby typu B) wywołuje zapalenie wątroby, marskość, rak.
Grupa zagrożenia 4
Obejmuje czynniki, które wywołują u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a
rozprzestrzenianie ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Do grupy 4 zakwalifikowano
wyłącznie wirusy, m.in.:
Wirusy:
-Ebola, wywołuje gorączkę Ebola
-wirus Lassa, wywołuje gorączkę Lassa
-wirus ospy prawdziwej, wywołuje ospę prawdziwą
Niestety, zazwyczaj nie istnieją skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.
Zgodnie z § 7 rozporządzenia do obowiązków pracodawcy należy:
1. unikanie stosowania szkodliwego czynnika biologicznego, jeżeli rodzaj prowadzonej
działalności na to pozwala poprzez zastąpienie innym czynnikiem biologicznym, który
zgodnie z warunkami używania nie jest niebezpieczny lub jest mniej niebezpieczny.
2. Prowadzenia rejestru prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika
biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 zagrożenia
3. Ograniczenia liczby pracowników narażonych lub potencjalnie narażonych na działanie
szkodliwego czynnika biologicznego
4. Projektowanie procesu pracy w sposób pozwalający na uniknięcie lub zminimalizowanie
uwalniania się czynnika w miejscu pracy
5. Zapewnienia pracownikom środków ochrony zbiorowej lub środków ochrony
indywidualnej odpowiednich do rodzaju i poziomu narażenia
6. Zapewnienia pracownikom środków hermetyczności w celu zapobiegania i redukcji
przypadkowego przeniesienia lub uwolnienia szkodliwego czynnika biologicznego
7. Stosowania znaku ostrzegającego przed zagrożeniem
8.sporządzenia planu postępowania na wypadek awarii z udziałem szkodliwego czynnika
biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4
9. przeprowadzenia badań na obecność szkodliwego czynnika biologicznego tam gdzie jest to
konieczne i technicznie wykonalne
10. zapewnienia warunków bezpiecznego zbierania, przechowywania oraz usuwania odpadów przez
pracowników zastosowanie bezpiecznych i oznakowanych pojemników.
11. stosowania procedur bezpiecznego postępowania ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi
12. zapewnienia pracownikom systematycznego szkolenia
13. Poinformowania pracowników o badaniach lekarskich, z których pracownik może skorzystać po
ustaniu narażenia
14. prowadzenia rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych
zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia
15. Informowania o liczbie pracowników narażonych oraz osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i
higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników.
Download