Publikacje za 2011 r. - Instytut Nauk Prawnych PAN

advertisement
Załącznik nr 1
PRACE OPUBLIKOWANE W 2011 ROKU
1. Autorstwo monografii, podręcznika akademickiego, komentarzy
Lp.
Wydawca
Wydawcy
1.
2.
3.
1
Lp.
monogra
-fii
Autor (autorzy)
Lexis-Nexis
Punkt.
1.1.
E.Borawska-Kędzierska, K.Strąk
Zarządzanie granicami, polityka wizowa, azylowa i migracyjna. System
Prawa Unii Europejskiej. Tom XI Część 2. Wyd. 2 zmienione. Warszawa
2011 r., ss. 228.
0
1.2.
W.Sadowski, M.Taborowski
Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, System Prawa Unii
Europejskiej. Tom XI Część 3. Wyd. 2. Warszawa 2011 r., ss. 313.
0
2.1.
A.Błachnio-Parzych
Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi. Warszawa
2011 r., ss. 363.
12
2.2.
J.S.Piątkowski, B.Kordasiewicz
Prawo spadkowe. Zarys wykładu. Wyd. 7. Warszawa 2011 r., ss. 243.
0
2.3.
L.Kociucki
Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia.
Warszawa 2011 r., ss. 294.
12
2.4.
W.Radecki
Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim. Warszawa 2011 r.,
ss. 333.
12
3.1.
M.Łączkowska, A.N.Schulz,
A.Urbańska
Prawo rodzinne i opiekuńcze. Pytania, kazusy, tablice. Warszawa
2011 r., ss. 290.
12
Instytut Wydawniczy
EuroPrawo
Lex a Wolters Kluwer
business
Tytuł, miejsce i rok wydania, liczba ark. wyd. całości (części autora)
4.
Wydawnictwo C.H.Beck
G.Sibiga
Komunikacja
elektroniczna
w
Kodeksie
postępowania
administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2011 r., ss. 191.
12
4.1.
K.Sękowska-Kozłowska
Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet
kompetencje, funkcjonowanie. Toruń 2011 r., ss. 355.
– ustrój,
12
4.2.
M.Szwarc-Kuczer
Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa
karnego materialnego. Warszawa 2011 r., ss. 322.
12
4.3.
B.Bajor
Bankowość elektroniczna. Studium prawne. Warszawa 2011 r., ss. 372.
12
Wydawnictwo Polskiego
Towarzystwa Rybackiego
5.1.
W.Radecki
Kompedium Prawa Rybackiego. Wyd. 4. Poznań 2011 r., ss. 383.
0
5.
5.2
W.Radecki
Prawo łowieckie w Polsce, Czechach i Słowacji. Wrocław 2011 r.,
ss. 281.
12
6.
Wydawnictwo
Towarzystwa Naukowego
Prawa Ochrony
Środowiska
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2
3.2.
A.Błachnio-Parzych - Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi. Warszawa 2011 r., ss. 363, Lex a Wolters Kluwer business.
L.Kociucki - Zdolność do czynności prawnych osób dorosłych i jej ograniczenia. Warszawa 2011 r., ss. 294, Lex a Wolters Kluwer business.
W.Radecki - Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim. Warszawa 2011 r., ss. 333, Lex a Wolters Kluwer business.
M.Łączkowska, A.N.Schulz, A.Urbańska - Prawo rodzinne i opiekuńcze. Pytania, kazusy, tablice. Warszawa 2011 r., ss. 290, Lexis-Nexis.
G.Sibiga - Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Komentarz. Warszawa 2011 r., ss. 191, Lexis-Nexis.
K.Sękowska-Kozłowska - Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego. Warszawa 2011 r., ss. 322, Wydawnictwo C.H.Beck.
M.Szwarc-Kuczer - Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego. Warszawa 2011 r., ss. 322, Wydawnictwo C.H.Beck.
B.Bajor - Bankowość elektroniczna. Studium prawne. Warszawa 2011 r., ss. 372, Wydawnictwo C.H.Beck.
W.Radecki - Prawo łowieckie w Polsce, Czechach i Słowacji. Wrocław 2011 r., ss. 281, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Prawa Ochrony Środowiska.
2. Redakcja naukowa monografii, podręcznika akademickiego, pracy zbiorowej, materiałów z konferencji, autorskie publikacje aktów prawnych
Lp.
Wydawca
Wydawcy
1.
2.
3.
4.
3
Instytut Spraw
Publicznych
Lex a Wolters Kluwer
business
Naczelny Sąd
Administracyjny
Stowarzyszenie
Interwencji Prawnej
Lp.
monografii
Autor (autorzy)
Tytuł, miejsce i rok wydania, liczba ark. Wyd. całości (części autora)
Punkt.
1.1.
W.Klaus, J.Frelak
Słabe ogniwa. Wyzwania dla funkcjonowania
uchodźców w Polsce. Warszawa 2011 r., ss. 201.
ochrony
0
2.2.
A.Wróbel
Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim
porządku prawnym. Warszawa 20011 r., ss. 974.
0
2.3.
J.Wratny, M.Rycak
Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej. Księga
jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz. Warszawa 2011 r., ss. 605.
0
3.1.
M.Błachucki. T.Górzyńska
Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych
i powszechnych. Warszawa 2011 r., ss. 236.
0
4.1.
A.Chrzanowska, W.Klaus
Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych
migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową
w Polsce. Warszawa 2011 r., ss. 225.
0
4.2.
W.Klaus, A.Winiarska
Bariery w rozwoju warszawskich organizacji pozarządowych. Punkt
widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników.
Warszawa 2011 r., ss. 140.
0
systemu
5.
6.
7.
4
5.1.
T.Smyczyński
Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tom 12, 2 wydanie. Warszawa 2011 r., ss. 924.
0
5.2.
A.Szajkowski
Kodeks spółek handlowych i inne akty prawne. Wyd. 21.Warszawa 2011, r.
ss. 417.
0
5.3.
A.Szajkowski
Kodeks spółek handlowych i inne akty prawne. Wyd. 22.Warszawa 2011, r.,
ss. 428.
0
5.4.
A.Szajkowski
Kodeks spółek handlowych i inne akty prawne. Wyd. 23.Warszawa 2012, s.
ss. 435.
0
5.5.
A.Szajkowski
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i
Gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze. Postępowanie w sprawach
gospodarczych. Wyd. 11. Warszawa 2011 r., ss. 687.
0
5.6.
A.Szajkowski
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sadowy. Monitor Sądowy i
Gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze. Postępowanie w sprawach
gospodarczych. Wyd. 12. Warszawa 2011 r., ss. 693.
0
5.7.
A.Szajkowski
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i
Gospodarczy. Prawo upadłościowe i naprawcze. Postępowanie w sprawach
gospodarczych. Wyd. 13. Warszawa 2011 r., ss. 699.
0
5.8.
P.Daniluk
Leksykon prawa karnego – część ogólna 100 podstawowych pojęć.
Warszawa 2011 r., ss. 621.
0
6.1.
M.Kruk, J.Wawrzyniak
Transformacja ustrojowa w Polsce w 1989-2009. Warszawa 2011 r.,
ss. 194.
0
6.2.
K.Kubuj, J.Wawrzyniak
Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej. Warszawa 2011 r.,
ss. 359.
0
6.3.
P.Bojarski, W. Radecki, J.Rotko
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków. Komentarz. Warszawa 2011 r., ss. 303.
0
Wydawnictwo C.H.Beck
Wydawnictwo Naukowe
Scholar
Wydawnictwo ABC a
Wolters Kluwer business
8.
3.
Wydawnictwo Sejmowe
L.Kondratiewa-Bryzik,
W.Sokolewicz
Prawa Kobiet we współczesnym świecie. Warszawa 2011 r., ss. 367.
0
Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim
Lp.
Wydawca
Wydawcy
Lp.
Monografii
Autor (autorzy)
Tytuł, miejsce i rok wydania, liczba ark. Wyd. całości (części autora)
Punkt.
1.
Eastern Book Company
1.1.
R.Wieruszewski
United Nations Treaty Bodies and Special Procedures, and the
Strengthening of Democracy, (w:) Comparative Constitutional Law,
Festchreft in honour of Professor P.K. Tripathi, (edited by) Mahendra
P.Singh. Toronto 2011 r., s. 513-533.
7
2.
G.Giappichelli Editore Torino
2.1.
W.Czapliński
Linguistic Interactions between International Law, European Law and
Municipal Law, (w:) Liberty and Language the Global Dimension of
European Constitutional Integration, a cura di Emilio Castorina e Pasquale
Policastro. Torino 2011 r., 291-304.
0
2.2.
K.Kowalik-Bańczyk,
M.szwarc-Kuczer
J.Łacny, The Influence of the Treaty of Lisbon on the Polish Legal System, (w:)
Liberty and Language the Global Dimension of European
Constitutional Integration, a cura di Emilio Castorina e Pasquale
Policastro. Torino 2011 r., 367-400.
7
3.1.
W.Czapliński
Recognition and Non-Recognition beyond the ICJ’s Advisory Opinion,
(w:) International Law Issues Arising from the International Court of
Justice Advisory Opinion on Kosovo, (edited by) Maizizio Arcari,
Louis Balmond. Mediolan 2011 r., s. 173-191.
7
3
5
6.4.
Giuffré Editore
4.
Universitätsverlag Dr. N.
Brockmeyer
4.1.
W.Klaus. I.Rzeplińska,
D.Woźniakowska-Fajst
Punitivity In Polish Law, Public Opinion, and Penal Policy, (w:)
Punitivity International Developments. Vol.2: Insecurity and
Punitiveness. Bochum 2011 r., s. 245-269.
7
4. Autorstwo rozdziału w monografii, pracy zbiorowej lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim
Lp.
Wydawca
Wydawcy
1.
Aleš Čeněk
Lp.
Monogra
-fii
1.1.
1.2.
2.
3.
6
Centrum Aktywności
Społecznej „Pryzmat‘
Court of Arbitration
2.1.
3.1.
Tytuł, miejsce i rok wydania, liczba ark. Wyd. całości (części autora)
Punkt.
E. Popławska
Funkcionálnín aspekt ústavního principu subsidiarity7 v polském právu, (w:)
Dvacet let poté právo ve víru metamorfóz, (edt.) Helena Jermanová, Zdenék
Masopust. Praha-Plzeň 2010 [2011] r. S. 147-161.
0
M.Kruk
Charakteristika Evropské’unie v ústavách členských států. Polské problémy,
(w:) Dvacet let poté právo ve víru metamorfóz, (edt.) Helena Jermanová,
Zdenék Masopust. Praha-Plzeň 2010 [2011] r. S. 211-226.
0
W.Klaus
Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w opiniach
ławników, (w:) Ławnicy – społeczni sędziowie w teorii i praktyce. Ocena
funkcjonowania i procesu wyboru ławników sądowych na przykładzie
sądów Apelacji Białostockiej, (red.) Jarosław Ruszewski. Suwałki 2011
r., s. 105-139.
3
R.Morek W.Sadowski,
Recognition and Enforcement of Arbitral Awards in Poland, (w:) Arbitration
in Poland, (praca zbiorowa). Warszawa 2011 r., s. 125-140.
0
Autor (autorzy)
4.
4.1.
J.Wratny
Prawo rady pracowników do pomocy eksperckiej, (w:) Z zagadnień
prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora
Herberta Szurgacza, (red.) Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński.
Warszawa 2011 r., s. 324-343.
3
5.1
M.Kruk-Jarosz, Z.Jarosz
Péripéties autour de la ratofication du traité de Lisbonne en Pologne, (w:)
Les voyages du droit, Mélanges en L’honneur du Professeur Dominique
Breillat, (praca zbiorowa). 2011 r. s. 357-368.
0
5.2.
K.Kubuj
Sources d’inspiration de la constitution de la république de Pologne de 1997,
(w:) Les voyages du droit, Mélanges en L’honneur du Professeur Dominique
Breillat, (praca zbiorowa). 2011 r. s. 369-378.
0
5.3.
E.Popławska
Le traité de Lisbonne devant le tribunal constitutionnel polonais: quelques
réflexions au sujet du “voyage” du droit, (w:) Les voyages du droit,
Mélanges en L’honneur du Professeur Dominique Breillat, (praca zbiorowa).
2011 r. s. 507-516.
0
6.1
J.Falski
Zderzenie państwa świeckiego z państwem wyznaniowym. Turecki spór
o laickość, (w:) Państwo wyznaniowe. Doktryna, Prawo i praktyka,
(red.) Jarosław Szymanek. Warszawa 2011 r., s. 122-148.
3
7.1
T.Górzyńska
Réformes du statut des fonctionnaires en Pologne, Raisons – objectifs –
attentes, (w:) Le défi du développement des ressources humaines de
l’administration publique en période de crise économique – comment
fair mieux avec moins? (red.)Witold Mikułowski, Agnieszka Jezierska.
Varsovie 2011 r., s. 66-87.
3
8.1
I.C.Kamiński
„Obowiązki i odpowiedzialność” związane ze swobodą wypowiedzi a
fenomen tabloidów, (w:) Własność mediów. Pluralizm informacyjny.
Wolność słowa, (red.) Dominika Bychawska-Siniarska. Warszawa
2011 r., s. 121-137.
3
Difin
5.
6.
7.
8.
7
Droit & Sciences Sociales
Dom Wydawniczy ELIPSA
École Nationale d’
Administration Publique
Helsińska Fundacja Praw
Człowieka
Idealit
9.1
M.Błachucki
Samorząd powszechny jako osoba prawa publicznego w ujęciu polskiej
doktryny prawa administracyjnego, (w:) Administracja publiczna w III RP.
Dwie dekady doświadczeń, (red.) Marcin Mazuryk, Sylwester Jaśkiewicz.
Warszawa-Siedlce 2011 r., s. 139-151.
0
10.1
M.Laskowska
Prawo do sądu w tzw. sprawach wyborczych, czyli o granicach swobody
ustawodawcy, (w:) wybrane aspekty racjonalizacji systemu
parlamentarnego, (red.) Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik. Lublin
2011 r., s. 65-99.
3
11.1
W.Klaus
Cudzoziemiec w urzędzie. Czy polskie urzędy są przygotowane do
obsługi obcokrajowców?, Dyskusja o integracji. Wybór tekstów
Polskiego Forum Integracyjnego, (red.) Justyna Frelak. Warszawa
2011 r., s. 141-164.
3
11.2
W.Klaus, K.Makaruk, K.Wencel
Odmowa przyznania pomocy integracyjnej – prawo i praktyka, (w:)
Słabe ogniwa. Wyzwania dla funkcjonowania systemu ochrony
uchodźców w Polsce (red.) Witold Klaus, Justyna Frelak. Warszawa
2011 r., s. 151-177.
1
11.3
W.Klaus
Propozycja uregulowania nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w RP, (w:) Słabe ogniwa.
Wyzwania dla funkcjonowania systemu ochrony uchodźców w Polsce (red.)
Witold Klaus, Justyna Frelak. Warszawa 2011 r., s. 197-201.
0
12.1.
A.Habuda
Status obszarów Natura 2000 w prawie polskim i unijnym, (w:) Natura
2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
regionu Zielonych Płuc Polski, (red.) A.Bołtromiuk, M.Kłodziński.
Warszawa 2011 r., s. 105-130.
3
13.1.
M.Domańska
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach związanych z prawem
Unii Europejskiej, (w:) Europa przedsiębiorców, (red.) Zdzisława
Brodeckiego. Warszawa 2011 r., s. 345-370.
3
9.
10.
11.
Inovatio Press
Wydawnictwo Naukowe
Wyższej Szkoły Ekonomii
i Innowacji
Instytut Spraw
Publicznych
12.
Instytut Rozwoju Wsi i
Rolnictwa
13.
LexisNexis
8
LexisNexis
14.
9
Lex a Wolters Kluwer
business
13.2.
M.Wróbel
O powstaniu spółki jawnej, (w:) Aurea Praxis Aurea Theoria, Księga
pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, T. 2, (red.) Jacek
Gudowski, Karol Weitz. Warszawa 2011 r., s. 2633-2658.
3
13.3.
E.Łętowska
Prawo do sądu – różnice perspektywy, (w:) Aurea Praxis, Aurea
Theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego.
T. 2, (red.) Jacek Gudowski, Karol Weitz. Warszawa 2011 r.,
s. 2857-2885.
3
13.4.
B.Łukańko
Instytucja asystenta sędziego w sądzie powszechnym – stan obecny i
uwagi de lege ferenda, (w:) Aurea Praxis Aurea Theoria, Księga
pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, T. 2, (red.) Jacek
Gudowski, Karol Weitz. Warszawa 2011 r., s. 2887-2908.
3
13.5.
A.Jurcewicz
Rozdział IV. Wspólna polityka Rolna Unii Europejskiej, (w:) Prawo
rolne, (red.) Paweł Czechowski. Warszawa 2011 r., s. 81-105.
3
13.6.
E.Tomkiewicz
Rozdział XVII. Prawne formy zrzeszania się rolników i ich rola w
reprezentowaniu interesów zawodowych, w:) Prawo rolne, (red.) Paweł
Czechowski. Warszawa 2011 r., s. 322-336.
0
13.7.
J.Wratny
Przemiany stosunku pracy w III RP, (w:) Współczesne problemy prawa
pracy i ubezpieczeń społecznych, (red.) Ludwik Florek, Łukasz Pisarczyk.
Warszawa 2011 r., s. 35-47.
0
14.1.
E.Łętowska
Zapewnienie skuteczności orzeczeniom sądów międzynarodowych (w:)
Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w
polskim porządku prawnym, (red.) A.Wróbel. Warszawa 20011 r.,
s. 35-62.
3
14.2.
I.C.Kamiński, R.Kownacki,
K.Wierczyńska
Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w
polskim systemie prawnym, (w:) Zapewnienie efektywności orzeczeń
sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, (red.)
A.Wróbel. Warszawa 20011 r., s. 89-228.
3
14.3.
J.Łacny
Skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca sankcja za naruszenie prawa
unijnego,
(w:)
Zapewnienie
efektywności
orzeczeń
sądów
międzynarodowych w polskim porządku prawnym, (red.) A.Wróbel.
Warszawa 20011 r., s. 477-496.
3
14.4.
B.Łukańko
Zapewnienie skuteczności orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w polskiej procedurze cywilnej, (w:) Zapewnienie
efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku
prawnym, (red.) A.Wróbel. Warszawa 20011 r., s. 571-596.
3
14.5.
D.Miąsik
Zapewnienie skuteczności wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej poprzez odmowę zastosowania przepisu prawa krajowego
sprzecznego z prawem unijnym, (w:) Zapewnienie efektywności
orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym,
(red.) A.Wróbel. Warszawa 20011 r., s. 641-662.
3/0
14.6
M.Szwarc-Kuczer
Odmowa zastosowania przepisu ustawy karnej przez sąd z uwagi na
niezgodność z przepisami Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
statuującymi swobody rynku wewnętrznego, (w:) Zapewnienie
efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku
prawnym, (red.) A.Wróbel. Warszawa 20011 r., s. 663-696.
3/0
14.7.
D.Miąsik
Zapewnienie skuteczności wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej przez polskie sądy poprzez odmowę zastosowania przepisu
prawa krajowego niezgodnego z prawem unijnym, (w:) Zapewnienie
efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku
prawnym, (red.) A.Wróbel. Warszawa 20011 r., s. 697-720.
3/0
14.8.
K.Kowalik-Bańczyk
Wykonywanie w Polsce aktów instytucji i orzeczeń sądów Unii
Europejskiej nakładających zobowiązania pieniężne na podmioty
prywatne,
(w:)
Zapewnienie
efektywności
orzeczeń
sądów
międzynarodowych w polskim porządku prawnym, (red.) A.Wróbel.
Warszawa 20011 r., s. 721-736.
3/0
Lex a Wolters Kluwer
business
10
11
14.9.
M.Domańska
Skuteczne wykonywanie orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej dotyczących wprowadzenia w życie zakazu dyskryminacji
ze względu na wiek w zatrudnianiu – perspektywa osiągnięcia celu
dyrektyw6y ramowej 2000/78, (w:) Zapewnienie efektywności orzeczeń
sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, (red.)
A.Wróbel. Warszawa 20011 r., s. 737-760.
3/0
14.10.
M.Taborowski
Wpływ orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na
status krajowych ostatecznych decyzji administracyjnych i
prawomocnych wyroków sądowych – uwagi na tle procedury
administracyjnej i administracyjno-sądowej, (w:) Zapewnienie
efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku
prawnym, (red.) A.Wróbel. Warszawa 20011 r., s. 761-816.
3/0
14.11.
K.Strąk
Zapewnienie skuteczności orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej zapadłym w trybie skargi na uchybienie zobowiązaniom
traktatowym, (w:) Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów
międzynarodowych w polskim porządku prawnym, (red.) A.Wróbel.
Warszawa 20011 r., s. 869-896.
3/0
14.12.
P.Saganek
Zapewnienie skuteczności orzeczeń Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości w prawie krajowym, (w:) Zapewnienie efektywności
orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym,
(red.) A.Wróbel. Warszawa 20011 r., s. 897-922.
3/0
14.13.
W.Sadowski
Zapewnienie skuteczności wyroków trybunałów arbitrażowych w
sporach inwestycyjnych, (w:) Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów
międzynarodowych w polskim porządku prawnym, (red.) A.Wróbel.
Warszawa 20011 r., s. 923-954.
3/0
14.14.
Ł.Gruszczyński
Dochodzenie przez podmioty prywatne odszkodowania od skarbu
Państwa w przypadku niewykonania przez Polskę rekomendacji
Światowej Organizacji Handlu jako instrument zapewnienia ich
skuteczności, (w:) Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów
międzynarodowych w polskim porządku prawnym, (red.) A.Wróbel.
Warszawa 20011 r., s. 955-974.
3/0
14.15.
A.Jakubowski
Rola kodeksów etyki zawodowej oraz dobrych praktyk w regulacji
międzynarodowego obrotu ruchomymi zabytkami archeologicznymi, (w:)
Rynek sztuki. Aspekty prawne, (red.) Wojciech Kowalski, Katarzyna
Zalasińska. Warszawa 2011 r., s. 187-200.
0
14.16.
K.Buczkowski
Przestępstwa bazowe w zawiadomieniach Generalnego Inspektora
Informacji Finansowej w sprawach o pranie pieniędzy, (w:) Stosowanie
prawa, Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru
Sprawiedliwości, (red.) Andrzej Siemaszko. Warszawa 2011 r.,
s. 764-800.
3
14.17.
B.Czarnecka-Dzialuk, D.Wójcik
Reagowanie na czyny karalne i demoralizację nieletnich – koncepcje
teoretyczne, statystyki i opinie sędziów rodzinnych, (w:) Stosowanie
prawa, Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru
Sprawiedliwości, (red.) Andrzej Siemaszko. Warszawa 2011 r.,
s. 868-922.
3
14.18.
J.Wratny
Droga naukowa Marii Matey-Tyrowicz, (w:) Prawo pracy w świetle
procesów integracji europejskiej. Księga jubileuszowa Profesor Marii
Matey-Tyrowicz, (red.) Jerzy Wratny, Magdalena Rycak. Warszawa 2011 r.,
s. 7-11.
0
14.19.
J.Wratny
Współczesna kondycja związków zawodowych w Polsce na tle
porównawczym, (w:) Prawo pracy w świetle procesów integracji
europejskiej. Księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz,
(red.) Jerzy Wratny, Magdalena Rycak. Warszawa 2011 r., s. 484-503.
3
Lex a Wolters Kluwer
business
12
Lex a Wolters Kluwer
business
13
14.20
M.Kruk
Zmiany Konstytucji RP w zakresie systemu rządów: racjonalizacja czy
złudzenia? (w:) Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej.
Księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz, (red.) Jerzy
Wratny, Magdalena Rycak. Warszawa 2011 r., s. 564-585.
3
14.21.
J.Skupiński
Prawnokarny obowiązek pracy na wolności a międzynarodowy zakaz
pracy przymusowej lub obowiązkowej, (w:) Prawo pracy w świetle
procesów integracji europejskiej. Księga jubileuszowa Profesor Marii
Matey-Tyrowicz, (red.) Jerzy Wratny, Magdalena Rycak. Warszawa
2011 r., s. 586-605.
3
14.22.
M.Błachucki, S.Jóźwiak
Sankcje strukturalne w prawie antymonopolowym jako sankcje
administracyjnoprawne, (w:) Sankcje administracyjne. Blaski i cienie,
(red.) Małgorzata Stahl, Renata Lewicka, Marek Lewicki. Warszawa
2011 r., s. 448-465.
3
14.23.
A.Błachnio-Parzych
Sankcja administracyjna a sankcja karna w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, (w:)
Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, (red.) Małgorzata Stahl,
Renata Lewicka, Marek Lewicki. Warszawa 2011 r., s. 657-673.
3
14.24.
J.Kosonoga
Nakaz opuszczania lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z
pokrzywdzonym jako środek zapobiegawczy (art. 275a k.p.k.), (w:)
Funkcje procesu karnego, Księga jubileuszowa Profesora Janusza
Tylmana, (red.) Tomasz Grzegorczyk. Warszawa 2011 r., s. 229-253.
3
14.25.
H.Kuczyńska
Kolizje norm prawnych we współpracy w sprawach karnych w ramach
Unii Europejskiej, (w:) Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa
Profesora Janusza Tylmana, (red.) Tomasz Grzegorczyk. Warszawa
2011 r., s. 771-791.
3
14.26.
E.Drzewiecka
Praca tymczasowa a przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, (w:) Z
problematyki zatrudnienia tymczasowego, (red.) Arkadiusz Sobczyk.
Warszawa 2011 r., s. 176-184.
0
15.1.
M.Maciejewski
Ocena zgodności z prawem faktów z zakresu prawa prywatnego przez
organy administracji publicznej w toku wykonywania kompetencji oraz
kognicja sadów powszechnych i administracyjnych, (w:) Aktualne
problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i
powszechnych, (red.) Mateusz Błachucki, Teresa Górzyńska. Warszawa
2011 r., s. 41-58.
3
15.2.
M.Błachucki
Właściwość sądów administracyjnych i sądów powszechnych w
sprawach antymonopolowych, (w:) Aktualne problemy rozgraniczenia
właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, (red.) Mateusz
Błachucki, Teresa Górzyńska. Warszawa 2011 r., s. 130-158.
3
15.3.
M.Folcholc
Wybrane problemy związane z własnością sądów administracyjnych i
sądów powszechnych w sprawach z zakresu rozgraniczania
nieruchomości, w:) Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości
sądów administracyjnych i powszechnych, (red.) Mateusz Błachucki,
Teresa Górzyńska. Warszawa 2011 r., s. 196-214.
3
15.4.
G.Sibiga
Właściwość sądów administracyjnych i powszechnych w sprawach z
zakresu dostępu do informacji publicznej, w:) Aktualne problemy
rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych,
(red.) Mateusz Błachucki, Teresa Górzyńska. Warszawa 2011 r.,
s. 215-236.
3
Oficyna a Wolters Kluwer
business
16.1.
G.Materna
Prawne aspekty zarządzania marką, (w:) Zarządzanie silną marką
(red.) Marzanna K. Witek-Hajduk. Warszawa 2011 r., s. 58-88.
3
Pracownia Wydawnicza
ElSet
17.1.
C.Nowak
Problemy tożsamości polskiego prawa karnego a proces internacjonalizacji
prawa karnego, (w:) Tożsamość polskiego prawa karnego, (red.) Stanisław
Pikulski, Marta Romańczuk-Gracka, Bogna Orłowska-Zielińska. Olsztyn
2011 r., s. 24-29.
0
15.
Naczelny Sąd
Administracyjny
16.
17.
14
18.
19.
H.Kuczyńska
Stosowanie podsłuchu telefonicznego a prawo do rzetelnego procesu w
orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, (w:) Zagadnienia
prawa dowodowego, (red. J.Godyń, H.Hudzik, L.K.Paprzycki. Warszawa
2011 r., s. 65-77.
0
19.1.
W.Klaus
Współpraca międzysektorowa oraz bariery w rozwoju organizacji
pozarządowych w oczach stołecznych urzędników, (w:) Bariery w
rozwoju warszawskich organizacji pozarządowych. Punkt widzenia
kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników, (red.)
W.Klaus, A.Winiarska. Warszawa 2011 r., s. 74-124.
3
19.2.
A.Chrzanowska, W.Klaus
Poprawa dostępu migrantów do opieki zdrowotnej. Rekomendacje
wynikające z przeprowadzonych badań, (w:) Poza systemem. Dostęp do
ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców
ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, (red.) Aleksandra
Chrzanowska, Witold Klaus. Warszawa 2011 r., s. 9-23.
0
19.3.
D.Cegiełka,
A.Chrzanowska, Przestrzeganie praw cudzoziemców umieszczonych w ośrodkach
W.Klaus, K.Wencel
strzeżonych. Raport z monitoringu, (w:) Poza systemem. Dostęp do
ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców
ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, (red.)
Aleksandra Chrzanowska, Witold Klaus. Warszawa 2011 r., s. 185-225.
1
20.1.
M.Błachucki
Dostęp do akt sprawy administracyjnej na podstawie Kodeksu
postępowania administracyjnego a dostęp do informacji publicznej
znajdującej się w aktach sprawy administracyjnej, (w:) Dostęp do
informacji publicznej w Polsce i w Europie – wybrane zagadnienia
prawne, (red.) Ewa Pierzchała, Marta Woźniak. Opole 2010 [2011] r., s.
135-151.
3
21.1
A.Habuda
Oceny oddziaływania przedsięwzięć na przyrodę parku krajobrazowego
(w:) Europeizacja prawa ochrony środowiska, (red.) M.Rudnicki,
A.Haładaj, K.Sobieraj. Lublin 2011 r., s. 35-54.
3
Sąd Najwyższy
Stowarzyszenie
Interwencji Prawnej
20.
Uniwersytet Opolski
21.
Wydawnictwo Naukowe
KUL
15
18.1.
22.
23.
Wydawnictwo ABC a
Wolters Kluwer business
Wydawnictwo Adam
Marszałek
22.1.
W.Radecki
Rozdział 6. Przepisy karne i kary pieniężne, (w:) Ustawa o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz,
(red.) P.Bojarski, W.Radecki, J.Rotko. Warszawa 2011 r., s. 253-293.
3
23.1.
L.Kondratiewa-Bryzik
Kilka uwag na temat instytucji odpowiedzialności konstytucyjnej w Rosji,
(w:) Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości. Tom II. Proces
transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości., (red.) J.Jaskiernia.
Toruń 2011 r., s. 462-471.
0
23.2.
R.Wieruszewski
Polski system uchodźczy – ewolucja regulacji prawnych, (w:) Uchodźcy
w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość, (red.) Jacek Sobczak,
Teresa Gardocka. Toruń 2010 [2011] r., s. 9-37.
3
23.3.
A.Wróbel
Konwencyjne gwarancje proceduralne w sprawach uchodźców, (w:)
Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość, (red.) Jacek
Sobczak, Teresa Gardocka. Toruń 2010 [2011] r., s. 86-98.
0
24.
Wydawnictwo
Edukacyjne AKAPIT
24.1.
M.Andrzejewski
Rozważania o tożsamości zastępczego rodzicielstwa (i kilku
drobniejszych sprawach), (w:) Pomoc społeczna wobec rodzin.
Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę,
(red.) Dobroniega Trawkowska. Toruń 2011 r., s. 165-195.
3
25.
Wydawnictwo C.H.Beck
25.1.
G.Nita-Jagielski
Objaśnienia art. 22-85. Spółki osobowe. Rozdział 1. Przepisy ogólne
(praca zbiorowa), (w:)
Kodek spółek handlowych. Komentarz.
Warszawa 2011 r., s. 146-253.
3
25.2.
H.Żakowska-Henzler
Rozdz. V. Wynalazki biotechnologiczne, (w:) Prawo własności
przemysłowej. System prawa prywatnego Tom 14A, (red.) Ryszard Skubisz.
Warszawa 2012 r., s. 287-300.
0
25.3.
A.Szajkowski,
Henzler
H.Żakowska- Rozdział X. Patent, (w:) Prawo własności przemysłowej. System prawa
prywatnego Tom 14A, (red.) Ryszard Skubisz. Warszawa 2012 r., s.
469-531.
3
16
Wydawnictwo C.H.Beck
17
25.4.
A.Szajkowski,
Henzler
H.Żakowska- Rozdział XI. Wspólność prawa do wynalazku, (w:) Prawo własności
przemysłowej. System prawa prywatnego Tom 14A, (red.) Ryszard
Skubisz. Warszawa 2012 r., s. 533-558.
3
25.5.
H.Żakowska-Henzler
Rozdział XVII. Nadużycie patentu, (w:) Prawo własności przemysłowej.
System prawa prywatnego Tom 14A, (red.) Ryszard Skubisz. Warszawa
2012 r., s. 707-736.
3
25.6.
T.Smyczyński
Rozdz. I. Pochodzenie dziecka. Wstępna charakterystyka, (w:) Prawo
rodzinne i opiekuńcze. Tom 12, 2 wydanie, (red.) Tadeusz Smyczyński.
Warszawa 2011 r., s. 1-26.
0
25.7.
T.Smyczyński
Rozdział III. Ustalenie ojcostwa dziecka małżeńskiego, (w:) Prawo rodzinne
i opiekuńcze. Tom 12, 2 wydanie, (red.) Tadeusz Smyczyński. Warszawa
2011 r., s. 93-120.
0
25.8.
T.Smyczyński
Rozdział IV. Uznanie ojcostwa, (w:) Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tom 12,
2 wydanie, (red.) Tadeusz Smyczyński. Warszawa 2011 r., s. 121-150.
0
25.8.
T.Smyczyński
Rozdział VI. Pochodzenie dziecka poczętego w wyniku zabiegu medycznie
wspomaganej prokreacji, (w:) Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tom 12, 2
wydanie, (red.) Tadeusz Smyczyński. Warszawa 2011 r., s. 213-230.
0
25.9.
M.Andrzejewski
Rozdział VIII. Piecza zastępcza, (w:) Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tom 12,
2 wydanie, (red.) Tadeusz Smyczyński. Warszawa 2011 r., s. 387-488.
0
25.10
T.Smyczyński
Rozdział X. Obowiązek alimentacyjny, (w:) Prawo rodzinne i opiekuńcze.
Tom 12, 2 wydanie, (red.) Tadeusz Smyczyński. Warszawa 2011 r., s. 751829.
0
25.11.
T.Smyczyńsk
Rozdział XI § 57. Opieka. Ogólna charakterystyka prawa opiekuńczego,
(w:) Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tom 12, 2 wydanie, (red.) Tadeusz
Smyczyński. Warszawa 2011 r., s. 832-837.
0
Wydawnictwo C.H.Beck
18
25.12.
T.Smyczyński
Rozdział XI § 59. Opieka. Opieka nad całkowicie ubezwłasnowolnionym,
(w:) Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tom 12, 2 wydanie, (red.) Tadeusz
Smyczyński. Warszawa 2011 r., s. 894-900.
0
25.13.
T.Smyczyński
Rozdział XII. Kuratela, (w:) Prawo rodzinne i opiekuńcze. Tom 12, 2
wydanie, (red.) Tadeusz Smyczyński. Warszawa 2011 r., s. 901-910.
0
25.14.
W.Radecki
Tytuł V. Środki finansowo-prawne, (w:) Prawo ochrony środowiska.
Komentarz, (praca zbiorowa). Warszawa 2011 r., s. 968-1103.
3
25.15.
W.Radecki
Dział II. w tytule VI. Odpowiedzialność karna, (w:) Prawo ochrony
środowiska. Komentarz, (praca zbiorowa). Warszawa 2011 r.,
s. 1122-1200.
3
25.16.
W.Radecki, M.Bojarski
Spory na tle zróżnicowania wykroczeń i przestępstw, (w:) Problem
spójności prawa karnego z perspektywy jego nowelizacji, (red.) A.Marek,
T.Oczkowski. Warszawa 2011 r., s. 181-196.
0
25.17.
G.Sibiga
Udostępnianie danych z rejestrów publicznych a zastosowanie technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych, (w:) Internet. Ochrona wolności,
własności i bezpieczeństwa, (red.) Grażyna Szpor. Warszawa 2011 r., s.
225-235.
0
25.18.
M.Błachucki
Ewolucja regulacji testów oceny koncentracji w polskim prawie
antymonopolowym,
(w:)
Europeizacja
publicznego
prawa
gospodarczego,
(red.)
Hanna
Gronkiewicz-Waltz,
Krzysztof
Jaroszyński. Warszawa 2011 r., s. 35-53.
3
25.19.
M.Błachucki
Rola instytucji krajowych w zakresie kontroli udzielanej pomocy publicznej
– na przykładzie Polski, (w:) Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu
historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część trzecia, (red.) Beata
T.Bieńkowska, Dariusz Szafrański. Warszawa 2011 r. s. 41-55.
0
26.
27.
19
Wydawnictwo Łowiec
Polski
Wydawnictwo Naukowe
Scholar
25.20.
A.Zientara
Karalność działalności w systemie konsorcyjnym po zmianie ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (w:) Problemy prawa polskiego i
obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym, (red.) Beata
T.Bieńkowska, Dariusz Szafrański. Warszawa 2011 r. s. 297-307.
0
26.1.
W.Radecki
Prawne podstawy łowiectwa w Polsce, (w:) Łowiectwo. Tom I, (red.)
R.Dzięciołowski, M.Flis. Warszawa 2011 r., s. 33-66.
3
27.1.
J.Wawrzyniak
Nowelizacja Konstytucji PRL z 7 kwietnia 1989 roku – początek
transformacji (refleksje prawno-polityczne), (w:) Transformacja ustrojowa
w Polsce 1989-2009, (red.) Maria Kruk, Jan Wawrzyniak. Warszawa 2011
r., s. 11-20.
0
27.2.
J.Ciemniewski
Nowelizacja Konstytucji PRL z 29 grudnia 1989 roku i jej znaczenie
ustrojowe, (w:) Transformacja ustrojowa w Polsce 1989-2009, (red.) Maria
Kruk, Jan Wawrzyniak. Warszawa 2011 r., s. 29-37.
0
27.3.
M.Kruk
Parlament w dobie transformacji, (w:) Transformacja ustrojowa w
Polsce 1989-2009, (red.) Maria Kruk, Jan Wawrzyniak. Warszawa 2011
r., s. 59-80.
3
27.4.
J.Rychlik
Państwo – samorząd terytorialny, (w:) Transformacja ustrojowa w Polsce
1989-2009, (red.) Maria Kruk, Jan Wawrzyniak. Warszawa 2011 r., s. 125133.
0
27.5.
M.Olszówka
Sprawozdanie z dyskusji, (w:) Transformacja ustrojowa w Polsce 19892009, (red.) Maria Kruk, Jan Wawrzyniak. Warszawa 2011 r., s. 155172.
3
27.6.
M.Olszówka, M.Ziółkowski
Kalendarium wydarzeń z lat 1989-2009, (w:) Transformacja ustrojowa
w Polsce 1989-2009, (red.) Maria Kruk, Jan Wawrzyniak. Warszawa
2011 r., s. 173-193.
3
Wydawnictwo Naukowe
Scholar
20
27.7.
M.Ziółkowski
Europeizacja konstytucji – rekonstrukcja znaczenia, (w:) Europeizacja
konstytucji państw Unii Europejskiej, (red.) K.Kubuj, J.Wawrzyniak.
Warszawa 2011 r., s. 21-34.
0
27.8.
M.Kruk
Zmiany Konstytucji Republiki Czeskiej a europeizacja jej zasad, (w:)
Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, (red.) K.Kubuj,
J.Wawrzyniak. Warszawa 2011 r., s. 59-86.
3
27.9.
K.Kubuj
Europeizacja konstytucji w świetle zmian Konstytucji V Republiki
Francuskiej, (w:) Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej,
(red.) K.Kubuj, J.Wawrzyniak. Warszawa 2011 r., s. 87-110.
3
27.10.
M.Ziółkowski
Anonimowa konstytucja. Dyskretna europeizacja (uwagi na tle
procedury zmian Konstytucji Królestwa Niderlandów), (w:)
Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, (red.) K.Kubuj,
J.Wawrzyniak. Warszawa 2011 r., s. 111-132.
3
27.11.
P.Radziewicz
Europeizacja Konstytucji Irlandii, (w:) Europeizacja konstytucji
państw Unii Europejskiej, (red.) K.Kubuj, J.Wawrzyniak. Warszawa
2011 r., s. 133-156.
3
27.12.
S.Witkowski
Zmiany Ustawy Zasadniczej w świetle członkostwa Niemiec w UE, (w:)
Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, (red.) K.Kubuj,
J.Wawrzyniak. Warszawa 2011 r., s. 179-200.
3/0
27.13.
M.Laskowska
Przyczyny i skutki zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z
1997 roku a członkostwo w Unii Europejskiej, (w:) Europeizacja
konstytucji państw Unii Europejskiej, (red.) K.Kubuj, J.Wawrzyniak.
Warszawa 2011 r., s. 201-226.
3/0
27.14.
J.Falski
Demokratyczno – liberalno - proeuropejskiej zmiany w Konstytucji
Rumunii, (w:) Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, (red.)
K.Kubuj, J.Wawrzyniak. Warszawa 2011 r., s. 253-266.
0
Wydawnictwo Naukowe
Scholar
28.
21
27.15.
J.Rychlik
Zmiany w Konstytucji Republiki Słowackiej, (w:) Europeizacja
konstytucji państw Unii Europejskiej, (red.) K.Kubuj, J.Wawrzyniak.
Warszawa 2011 r., s. 267-284.
3/0
27.16.
J.Ciemniewski
Europeizacja Konstytucji Republiki Słowenii, (w:) Europeizacja konstytucji
państw Unii Europejskiej, (red.) K.Kubuj, J.Wawrzyniak. Warszawa 2011 r.,
s. 285-296.
0
27.17.
J.Wawrzyniak
Prawo Unii Europejskiej a zmiany Konstytucji we Włoszech, (w:)
Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, (red.) K.Kubuj,
J.Wawrzyniak. Warszawa 2011 r., s. 297-320.
3/0
27.18.
E.Popławska
Zamiany ustrojowe w związku z członkostwem we Wspólnotach
Europejskich i Unii Europejskiej. Zjednoczone Królestwo Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, (w:) Europeizacja konstytucji państw Unii
Europejskiej, (red.) K.Kubuj, J.Wawrzyniak. Warszawa 2011 r.,
s. 321-342.
3/0
28.1.
M.Andrzejewski
Sieroctwo, czyli o kogo chodzi, (w:) Człowiek wobec krytycznych sytuacji
życiowych, (red.) Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak. Poznań 2011 r.,
s. 29-30.
0
28.2.
M.Andrzejewski
Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej
placówki opiekuńczo-wychowawcze, (w:) Człowiek wobec krytycznych
sytuacji życiowych, (red.) Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak. Poznań
2011 r., s. 203-222.
3
28.3.
K.Sękowska-Kozłowska
Ewolucja funkcji orzecznictwa organów traktatowych ONZ w dziedzinie
praw Człowieka, (w:) Prawo wobec wyzwań współczesności. Tom VI, (red.)
Bartosz Guzik, Natalia Buchowska, Paweł Wiliński. Poznań 2010 [2011] r.
s. 111-123.
0
Wydawnictwo Naukowe
UAM
29.
Wydawnictwo Naukowe
PWN
30.
Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika
31.
Wydawnictwo Sejmowe
22
29.1.
A.N.Schulz
Miejsce jednostki w społeczeństwie, (w:) Kompendium wiedzy o
społeczeństwie, państwie i prawie, (red.) Marzena Kordel, Wyd. XI,
zmienione. Warszawa 2011 r., s. 38-43.
0
29.2.
A.N.Schulz
Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, (w:) Kompendium
wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, (red.) Marzena Kordel, Wyd.
XI, zmienione. Warszawa 2011 r., s. 139-150.
0
29.3.
A.N.Schulz
Międzynarodowa ochrona praw człowieka, (w:) Kompendium wiedzy o
społeczeństwie, państwie i prawie, (red.) Marzena Kordel, Wyd. XI,
zmienione. Warszawa 2011 r., s. 171-188.
0
30.1.
M.Błachucki
Ekonomiczne podstawy prawa pomocy publicznej, (w:) Ekonomia i
prawo. Zawodność rynku – zawodność państwa – etyka zawodowa.
Część 2, (red.) Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke. Toruń 2010
[2011] r., s. 371-387.
3
31.1.
J.Wawrzyniak
Sejm i Senat w latach 1989-2010, (w:) Dzieje Sejmu Polskiego, (praca
zbiorowa). Warszawa 2011 r., s. 275-369.
3
31.2.
J.Łacny
Skutki naruszenia prawa Unii Europejskiej przez państwo
członkowskie (w:) Prawo europejskie w pracach parlamentarnych,
(red.) B.Pawłowski. Warszawa 2011 r., s. 89-109.
3
31.3.
E.Łętowska
Genderowa perspektywa ochrony praw kobiet we współczesnym świecie
(uwagi o metodzie), (w:) Prawa Kobiet we współczesnym świecie, (red.)
L.Kondratiewa-Bryzik, W.Sokolewicz. Warszawa 2011 r. s. 25-37.
0
31.4.
J.Wawrzyniak
Prawa kobiet we Włoszech, (w:) Prawa Kobiet we współczesnym świecie,
(red.) L.Kondratiewa-Bryzik, W.Sokolewicz. Warszawa 2011 r. s. 201-208.
0
31.5.
E.Popławska
Prawa kobiet we Francji, (w:) Prawa Kobiet we współczesnym świecie,
(red.) L.Kondratiewa-Bryzik, W.Sokolewicz. Warszawa 2011 r. s. 220-230.
0
32.
Wydawnictwo Trybunału
Konstytucyjnego
31.6.
L.Kondratiewa-Bryzik
Prawa kobiet w Polsce, (w:) Prawa Kobiet we współczesnym świecie, (red.)
L.Kondratiewa-Bryzik, W.Sokolewicz. Warszawa 2011 r. s. 303-314.
0
31.7.
L.Kondratiewa-Bryzik
Zakończenie, czyuli próba syntezy, (w:) Prawa Kobiet we współczesnym
świecie, (red.) L.Kondratiewa-Bryzik, W.Sokolewicz. Warszawa 2011 r.
s. 343-366.
3
32.1.
K.Kubuj
Odpowiedzialność karna prezydenta V Republiki Francuskiej, (w:) 50
lat Konstytucji V Republiki Francuskiej. Związki konstytucjonalizmu
francuskiego i polskiego, (red.) Mirosław Granat, Krzysztof Wojtyczek.
Warszawa 2011 r., s. 119-137.
3
32.2.
M.Kruk
V czy VI Republika? Rozważania wstępne o kierunku zmian konstytucji
francuskiej i ich znaczeniu dla doktryny polskiej, w:) 50 lat Konstytucji V
Republiki Francuskiej. Związki konstytucjonalizmu francuskiego i
polskiego, (red.) Mirosław Granat, Krzysztof Wojtyczek. Warszawa 2011 r.,
s. 199-211.
0
33.
Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego
33.1.
H.Kuczyńska
Znaczenie czynnika czasu w postępowaniu przed międzynarodowymi
trybunałami karnymi (w:) Czas i jego znaczenie w prawie karnym
(red.) Jarosław Warylewski. Gdańsk 2010 [2011] s. 195-211.
3
34.
Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowsakiej
34.1.
B.Kunicka-Michalska
Rezolucje XVIII Międzynarodowego Kongresu Prawa Karnego (AIDP)
dotyczące prawa karnego materialnego, (w:) Teoretyczne i praktyczne
problemy współczesnego prawa karnego, Księga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, (red.) Aneta Michalska-Warias,
Ireneusz Nowikowski, Joanna Piórkowska-Flieger. Lublin 2011 r.,
s. 169-180.
0
23
35.
24
Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowsakiej
34.2.
J.Skupiński
Rażące naruszenie porządku prawnego jako podstawa odwołania środka
probacyjnego, (w:) Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego
prawa karnego, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi
Bojarskiemu, (red.) Aneta Michalska-Warias, Ireneusz Nowikowski, Joanna
Piórkowska-Flieger. Lublin 2011 r., s. 311-321.
0
34.3.
J.Jakubowska-Hara
Z problematyki bezwypadkowego prowadzenia pojazdu pod wpływem
alkoholu lub podobnie działającego środka, Teoretyczne i praktyczne
problemy współczesnego prawa karnego, Księga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, (red.) Aneta Michalska-Warias,
Ireneusz Nowikowski, Joanna Piórkowska-Flieger. Lublin 2011 r., s. 375389.
0
34.4.
W.Radecki
Zastępowanie
odpowiedzialności
karnej
odpowiedzialnością
administracyjną na przykładzie prawnej ochrony środowiska,
Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego,
Księga
jubileuszowa
dedykowana
Profesorowi
Tadeuszowi
Bojarskiemu, (red.) Aneta Michalska-Warias, Ireneusz Nowikowski,
Joanna Piórkowska-Flieger. Lublin 2011 r., s. 531-549.
3
35.1.
B.Czarnecka-Dzialuk, D.Wójcik
Reagowanie na czyny karalne i demoralizację nieletnich w opinii
sędziów rodzinnych, (w:) Teoretyczne i praktyczne problemy
współczesnego prawa karnego, Księga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, (red.) Aneta Michalska-Warias,
Ireneusz Nowikowski, Joanna Piórkowska-Flieger. Lublin 2011 r.,
s. 689-712.
3
35.2.
I.Rzeplińska
Kariery kryminalne nieletnich skazanych w warunkach art. 10 § 2 k.k., (w:)
Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, Księga
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, (red.)
Aneta Michalska-Warias, Ireneusz Nowikowski, Joanna PiórkowskaFlieger. Lublin 2011 r., s. 749-752.
0
36.
Wydawnictwo
Uniwersytetu w
Ołomuńcu
36.1.
A.Habuda
Instrumenty prawne rozwiązywania konfliktów na obszarach Natura 2000,
(w:) Instrumenty ochrony środowiska – rola prawa), (red.) F.Dienstbier.
Ołomuniec – Czechy 2011 r., s. 101-110.
0
37.
Wydział Prawa i
Administracji UW
37.1.
P.Wiktorska
Cechy osobowościowe i preferencje zawodowe studentów aspirujących
do roli prawnika, (w:) Studenci prawa o studiach i perspektywach
zawodowych, (red.) Elżeta Łojko. Warszawa 2011 r., s. 155-180.
3
38.
Wyższa Szkoła Handlowa
w Radomiu
38.1.
M.Andrzejewski
O specyfice rozwiązania rodzinnych problemów prawnych, (w:)
Prawne, administracyjne aspekty wychowania w rodzinie. Tom II,
(red.) Sylweester Bębas, Ewa Jasiuk. Radom 2011 r., s. 123-141.
3
Wyższa Szkoła Nauk
Humanistycznych i
Dziennikarstwa
39.1.
A.N.Schulz
Europejski Trybunał Praw Człowieka wobec praw ojców, (w:) Podstawy
rodzicielskie współczesnych ojców, (red.) Maria Kujawska, Lidia Huber.
Poznań 2010 [2011] r. s. 155-169.
0
39.2.
M.Andrzejewski
Mężczyzna, mąż, ojciec – zmiany w statusie społecznym i prawnym, (w:)
Podstawy rodzicielskie współczesnych ojców, (red.) Maria Kujawska, Lidia
Huber. Poznań 2010 [2011] r. s. 232-246.
0
40.1.
T.Górzyńska
Die Standards des Europarates über den Zugang zu öffentlichen, (w:)
Perspektiven
des
deutschen
polnischen
und
europäischen
Informationsrechts (red.) Irena Lipowicz, Jens-Peter Schneider.
Göttingen 2011 r., s. 125-145.
3
39.
40.
V&R unipress
Universitätsverlag
Osnabrück
6. Publikacje w innym recenzowanym czasopiśmie zagranicznym lub czasopiśmie polskim
25
Lp.
Czasopismo
Lp.
Artykułu
Autor (autorzy)
Tytuł artykułu, rok tom str.
Punkt.
Czas.
ANNALES de I’
Académie Polonaise des
Sciences à Paris
1.1.
M.Kruk
La Constitution polonaise devant le défi européen. 2010 [2011] r., vol. 12,
s. 223-235.
1
Archiwum Kryminologii
2.1.
D.Woźniakowska-Fajst
Stalking w Polsce, rozmiary – formy – skutki, raport z badania nt.
uporczywego nękania. 2011 r., nr 32/2010, s. 45-80.
4
2.2.
W.Klaus
Integracja – marginalizacja – kryminalizacja, czyli o przestępczości
cudzoziemców w Polsce. 2011 r., nr 32/2010, s. 81-156.
9
Acta Juridica Hungarica
3.1.
E.Popławska
Preamble to the Constitution as an Expression of the New Axiology of the
Republic of Poland. 2011 r. nr 1, s. 40-54.
2
Czasopismo Prawa
Karnego i Nauk
Penalnych
4.1.
C.Nowak
Internacjonalizacja prawa karnego – zarys problematyki. 2011 r., nr XV,
s. 245-255.
2
4.
5.
Dziecko Krzywdzone.
Teoria, Badania, Praktyka
5.1.
J.Mierzwińska-Lorencka
Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185 a k.p.k. –
wybrane wyniki badań aktowych. 2011 r., nr 2, s. 56-77.
1
6.
Edukacja Prawnicza
6.1
G.Sibiga
Informatyzacja administracji publicznej w Polsce. 2011 r., nr 2, s. 3-7.
2
Estetyka i Krytyka
7.1.
I.C.Kamiński
Islam przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. 2011 r.,
nr 4, s. 225-238.
9
European Journal of Risk
Regulation
8.1.
Ł.Gruszczyński
How Deep Should We Go? – Searching for an Appropriate Standard of Review
in the SPS Cases. 2011 r., nr 1, s. 111-115.
2
8.2.
Ł.Gruszczyński
Trade, Investment and Risk. United States: Certain Measures Affecting Imports
of Poultry from China – Just Another SPS Case? 2011 r., nr 3, s. 432-438.
2
1.
2.
3.
7.
8.
26
9.
27
Europejski Przegląd
Sądowy
9.1.
I.C.Kamiński
Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie ETPCz w 2009 r. 2011 r., nr 1, s. 33-45.
9
9.2.
M.Domańska
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
postanowienie SN z 27.09.2010 r. (VKK 179/10). 2011 r., nr 1, s. 61-62.
9
9.3.
E.Łętowska
Czekając na Godota, czyli jak wykonywać wyroki ETPCz (uwagi na tle sprawy
Moskal v. Polska). 2011 r., nr 2, s. 4-11.
9
9.4.
M.Domańska
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
wyrok SN z 21.09.2010 r. (III SK 8/10). 2011 r., nr 2, s. 60-62.
9
9.5.
M.Domańska
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
wyrok SN z 14.01.2010 r.(III PO 7/09). Orzecznictwo Sądu Najwyższego i
Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrok SN z 14.01.2010 r.(III PO 7/09).
2011 r., nr 3, s. 61-62.
9
9.6.
M.Domańska
Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w orzecznictwie TS. 2011 r., nr 4,
s. 28-38.
9
9.7.
N.Domańska
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
uchwała SN z 30.11.2010 r., (III CZP 16/10). 2011 r., nr 4, s. 54-58.
9
9.8.
E.Łętowska
Redukcjonizm interpretacyjny jako skutek nieprawidłowego posługiwania się
wykładnią językową (na tle oceny przesłanek wpisu w trybie uproszczonym na
listę radców prawnych) glosa do wyroku WSA w Warszawie z 16.11.2010 r.
2011 r., nr 5, s. 41-45.
9
9.9.
M.Domańska
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
wyrok SN z 13.12.2010 r., (III SK 9/10). 2011 r., nr 5, s. 61-62.
9
9.10.
M.Domańska
Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w orzecznictwie TS. 2011 r., nr 6,
s. 30-40.
9
9.11.
M.Domańska
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
wyrok SN z 16.02.2011 r. (II CSK 541/10). 2011 r., nr 6, s. 58-61.
9
Europejski Przegląd
Sądowy
28
9.12.
M.Domańska
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
wyrok SN z 7.04.2011 r. (I PK 232/10). 2011 r., nr 7, s. 61-63.
9
9.13.
M.Domańska
(rec.) Robert Schütze (red.): From Dual to Cooperative Federalism. The
Changing Structure of European Law. 2011 r., nr 8, s. 54-55.
9
9.14.
M.Domańska
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
wyrok SN z 21.04.2011 r. (IIISK 45/10). 2011 r., nr 8, s. 56-57.
9
9.15.
M.Ziółkowski
Wyrok ETPCz jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego. 2011 r., nr
9, s. 4-12.
9
9.16.
I.C.Kamiński
Działalność ETPCz w 2010 r. 2011 r., nr 9, s. 28-37.
9
9.17.
M.Domańska
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
uchwała SN z 19.11.2010 r. (III CZP 79/10). 2011 r., nr 9, s. 59-61.
9
9.18.
M.Domańska
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
wyrok SN z 10.02.2011 r. (IV CSK 393/10). 2011 r., nr 10, s. 57-59.
9
9.19.
I.C.Kamiński
Zakaz karania bez podstawy prawnej – orzecznictwo ETPCz za lata 2008-2010.
2011 r., nr 11, s. 36-43.
9
9.20.
A.Wróbel
(rec.) Leonard Besselink, Frank Pennings, Sacha Prechal (red.): The Eclipse of
the Legality Principle in the European Union. 2011 r., nr 11, s. 56-57.
9
9.21.
M.Domańska
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
wyrok SN z 16.06.2011 r. (III UK 217/10). 2011 r., nr 11, s. 58-60.
9
9.22.
E.Łętowska
Zwrot nadpłaconej akcyzy, czyli między zasadą effet utile i redukcjonizmem
interpretacyjnym sądów krajowych cz.I. 2011 r., nr 12, s. 4-11.
9
9.23.
A.Wróbel
(rec.) Julia König: Der Äquivalenz- und Effektivitätsgrundsatz in der
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtschofs. 2011 r., nr 12, s. 57-58.
9
10.
Ius Novum
11.
Monitor Prawa Pracy
12.
13.
29
9.24.
M.Domańska
Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
postanowienie SN z 24.03.2011 e. (I PZ 3/11). 2011 r., nr 12, s. 59-60.
9
10.1.
P.Daniluk
Konstytucyjne prawa do sądu oraz do obrony a obligatoryjne zarządzenie
wykonania kary. 2011 r., nr 2, s. 51-61.
2
11.1.
P.Daniluk
Narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wskutek niedopełnienia obowiązku
wynikającego z odpowiedzialności za bhp. 2011 r., nr 4, s. 175-181.
6
12.1.
G.Sibiga
Ustawa o ochronie danych osobowych po nowelizacji z 2010 r. – zestawienie
przepisów. 2011 r., nr 3, s. 6-13.
9
12.2.
G.Sibiga
Wystąpienie – nowa kompetencja Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych. 2011 r., nr 3, s. 25-30.
9
12.3.
A.Błachnio-Parzych
Prawnokarna ochrona inspektora ochrony danych osobowych – przestępstwo
udaremnienia lub utrudnienia kontroli przestrzegania przepisów o ochronie
danych osobowych. 2011 r., nr 3, s. 35-42.
9
13.1.
J.Wratny
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych z dnia 4 grudnia 2008 r., II PK 139/08; art. 2, 3, 4, 5, 6, ustawy z
dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DZ.U. Nr 90, poz.
844 ze zm.); art. 33, art. 50 § 3 k. p. 2011 r., z. 1, s. 24-29.
6
13.2.
J.Wratny
Postanowienie SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych z dnia 4 marca 2009 r., II PK 209/08; art. 8 ust.3 w zw. z art. 6 ust.
2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm. Obejmuje żądanie
utworzenia tego funduszu (art. 5 ust. 1 tej ustawy). 2011 r., z. 6, s. 444-448.
6
Monitor Prawniczy
Orzecznictwo Sądów
Polskich
Państwo i Prawo
13.3.
W.Czapliński
Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 października
2010 r., IV CSK 465/09; art. 1103 pkt 3 k.p.c. art. 1 rozporządzenia Rady
(WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz
ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE 2001 L
12/1). 2011 r., z. 7-8, s. 559-572.
6
13.4.
J.Wratny
Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych z dnia 24 lipca 2009 r., I PK 49/09; art. 241 § 2 k. p., art. 1, 2
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.). 2011 r., z. 11,
s. 814-817.
6
14.1.
M.Błachucki
Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i
sądów powszechnych, 11.VI 2010, 29 IX 2010. 2011 r., z. 2, s. 116-118.
9
14.2.
W.Radecki
Czeskie prawo środowiska. 2011 r., z. 3, s. 86-98.
9
14.3.
M.Ziółkowski
Z orzecznictwa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Teza uchwały z 19 V 2009,
III CZP 139/08 (zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa
za zaniechanie prawodawcze). 2011 r., z. 3, s. 125-132.
9
14.4.
A.Gliszczyńska-Grabias,
K.Sekowska-Kozłowska,
R.Wieruszewski
Koncepcja Światowego Trybunału Praw Człowieka. 2011 r., z. 5, s. 3-19.
9
14.5.
K.Buczkowski
Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego (Liége, 8-11 IX
2010). 2011 r., z. 5, s. 116-119.
9
14.6.
E.Łętowska
Interpretacja a subsumcja zwrotów niedookreślonych i nieostrych. 2011 r., z. 78, s. 17-30.
9
14.7.
M.Kruk
(rec.) Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje, oprac. Kazimierz
Michał Ujazdowski. 2011 r., z. 7-8, s. 141-144.
9
14.
30
Państwo i Prawo
14.8.
E.Łętowska
Uprawnienia gmin w świetle skutków orzeczenia TK o Kościelnej Komisji
Majątkowej. 2011 r., z. 9, s. 3-20.
9
14.9.
A.N.Schulz
Europeizacja prawa prywatnego – teoria i praktyka (międzynarodowe
sympozjum naukowe Leicester, 17-18 XII 2010). 2011 r., z. 10, s. 120-123.
9
14.10.
M.Ziółkowski
Z orzecznictwa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Teza postanowienia z 29 IV
2010, IV CO 37/09 (stwierdzenie niekonstytucyjności pominięcia
prawodawczego jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego). 2011 r.
z. 11, s. 127-134.
9
14.11.
J.Falski
Wokół zakazu symboli religijnych we francuskiej szkole publicznej. 2011 r., z.
12, s. 43-56.
9
15.1.
I.C.Kamiński
„Historical Situations” In the Jurisprudence of the European of Human Rights
In Strasbourg. 2011 r., nr 30/2010, s. 9-60.
6
15.2.
A.Jakubowski
(rec.) James A.R.Nafziger, Robert Kirkwood Paterson, Alison Dundes Renteln:
Cultural Law: International, Comparative and Indigenous. 2011 r., nr 30/2010,
s. 321-326.
6
15.
Polish Yearbook of
International Law
16.
Polski Przegląd
Dyplomatyczny
16.1.
R.Kownacki
Kompetencje dorozumiane Unii Europejskiej. 2011 r., nr 4, s. 91-114.
6
17.
Praca i Zabezpieczenie
Społeczne
17.1.
J.Wratny
Porozumienia zbiorowe – czy dekompozycja prawotwórstwa zakładowego?
2011 r., nr 7, s. 2-11.
6
18.
Právnik
18.1.
J.Wawrzyniak
Systémová transformace v Polsku na přikladu vývoje struktury a funkce
Ústavního soudu. 2011 r., nr 7, s. 655-667.
1
19.1
I.C.Kamiński
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22 listopada 2008 r. w
sprawie Armonas/Armoniene przeciwko Litwie (skarga nr 36919/02) czyli o
trudnej sztuce znajdowania równowagi między swobodą wypowiedzi a prawem
do prywatności. 2011 r., nr 9, s. 183-195.
6
19.
Problemy Współczesnego
Prawa Międzynarodowego,
Europejskiego i
Porównawczego
31
20.
21.
22.
P.Daniluk
Ocena społecznej szkodliwości czynu. 2011 r., nr 6, s. 127-136.
6
20.2.
J.Kosonoga
Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11
stycznia 2010 r., sygn. I OZ 1187/09 (dot. stanu po użyciu alkoholu w toku
rozprawy). 2011 r., nr7-8, s. 248-256.
6
20.3.
W.Radecki
Oceny prawne kłusownictwa rybackiego. 2011 r., nr 9, s. 5-26.
6
21.1.
P.Daniluk
Kilka uwag o pojęciach „rzecz ruchoma” i „przedmiot” w Kodeksie karnym.
2011 r., nr 6, s. 90-97.
9
22.1.
P.Radziewicz
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2010 r. (sygn.
akt IV CO 37/09). Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29
kwietnia 2010 r. (sygn. akt IV CO 37/09).
9
22.2.
J.Łacny
W sprawie trybu ratyfikacji umowy o transporcie lotniczym miedzy Kanadą a
wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, sporządzonej w Brukseli
dnia 17 grudnia 2009 r. 2011 r., nr 4, s. 111-118.
9
22.3.
K.Kubuj
W sprawie trybu ratyfikacji umowy o transporcie lotniczym miedzy Kanadą a
wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, sporządzonej w Brukseli
dnia 17 grudnia 2009 r. 2011 r., nr 4, s. 124-131.
9
23.1.
G.Materna
Uprzednie naruszenie przepisów ustawy o wymiar
nakładanych przez Prezesa UOKiK. 2011 r., nr 11, s. 7-14.
pieniężnych
9
24.1.
B.Kunicka-Michalska
Sistemas pena les comparados: El delito de blanqueo de dinero. Polonia.
2011 r., nr 28, s. 248-250.
1
25.1.
C.Nowak
Actualitéde droit penal polonaise, revue de Science Criminelle et de Droit
Pénal Comparé. 2011 r., nr 2, s. 487-491.
1
Prokuratura i Prawo
Przegląd Sądowy
Przegląd Sejmowy
23.
Przegląd Ustawodawstwa
Gospodarczego
24.
Revista Penal
25.
Revue de science
Criminelle et de Droit
Penal Compare
32
20.1.
kar
26.
27.
Rodzina i Prawo
Studia BAS
26.1.
M.Łączkowska,
A.Urbańska
A.N.Schulz, Refleksje o przyszłości rodzinnego prawa majątkowego w Europie. 2011 r., nr
17-18, sw. 56-78.
2
27.1.
A.Winiarska, W.Klaus
Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawiska społeczno-kulturowe.
2011 r., nr 2, s. 9-40.
6
28.
Studia Prawnicze
28.1.
I.Makowska
Obiektywizacja
odpowiedzialności
kontraktowej
w
Europejskiego prawa umów. 2010 r. [2011], z. 3, s. 51-92.
perspektywie
9
29.
Studia Prawnicze KUL
29.1.
K.Kubuj
Decyzja francuskiej Rady Konstytucyjnej w sprawie Traktatu z Lizbony w
świetle wcześniejszych orzeczeń dotyczących integracji europejskiej. 2011, nr
2, s. 37-58.
6
29.2.
M.Laskowska
Dopuszczalność kontroli zgodności aktów pochodnego prawa UE z
Konstytucją RP. W przeddzień rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego.
2011 r., nr 2, s. 59-87.
6
29.3.
P.Radziewicz
Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. 2011 r., nr 2, s. 133-168.
6
30.1.
M.Laskowska
Projekt stanowiska Sejmu w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczącej umowy
między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o
ekstradycji, sporządzonej w Waszyngtonie 10 lipca 1996 r. 2011 r., nr 1,
s. 161-201.
6
30.2.
P.Daniluk
Projekt stanowiska Sejmu w sprawie pytania prawnego (sygn. akt P 16/10).
2011 r., nr 2, s. 230-248.
6
30.
33
Zeszyty Prawnicze
7. Publikacja w pozostałych czasopismach krajowych
Lp.
Czasopismo
Lp.
artykułu
Autor (autorzy)
Tytuł artykułu, rok tom str.
Pubkt.
Czas.
1.
2.
Monitor Prawa
Bankowego
1.1.
I.Makowska
Oznaczenie zabezpieczonych wierzytelności w umowie ustanawiającej
hipotekę. 2011 r., nr 4, s.11-23.
0
1.2.
I.Makowska
Hipoteka na nieruchomości a wydzielenie części nieruchomości. 2011 r., nr 9,
s. 48-59.
0
2.1.
A.Habuda
Z orzecznictwa sądowego: glosa do wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z 30 lipca 2010 r. sygn. akt. II OSK 1053/10. 2011 r., nr 1,
s. 39-46.
0
2.2.
W.Radecki
(rec.) Ilona Jančařowa, Stare ekologicke zatěže v kontextu americke, evropske
a mezinarodni pravni upravy, oraz Ilona Jančařowa, Pravni prostředky a cesty
k řešeni ekologickych zatěži. 2011 r., nr 1, s. 50-60.
0
2.3.
W.Radecki
Prawo ochrony środowiska w państwach członkowskich Rady Wzajemnej
Pomocy Gospodarczej. 2011 r., nr 2, s. 22-29.
0
2.4.
W.Radecki
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 3
września 2010 r. – IV SA/Wa 931/10 (administracyjna kara pieniężna za
zanieczyszczenie wód). 2011 r., nr 2, 48-58.
0
Skarga konstytucyjna podmiotów niebędących osobami fizycznymi. Kilka
uwag natury terminologicznej. 2011 r. nr 1, s. 54-64.
0
Ochrona Środowiska.
Prawo i Polityka
3.
Państwo Prawne
3.1.
S.Witkowski
4.
Polska Bibliografia
Prawnicza
4.1.
M.Jaszczuk,
D.Stempień, Polska Bibliografia Prawnicza. Tom XLVI za 2010 r. 2011 r. s. 782.
G.Włosek, J.Żoładkiewicz
0
5.
Prawo i Środowisko
5.1
W.Radecki
0
34
Usuwanie drzew i krzewów z gruntów rolnych. 2011 r., nr 3, s. 63-69.
Przegląd Prawa
Europejskiego i
Międzynarodowego
6.1.
K.Strąk
Wydanie obywateli państw trzecich – uwagi na tle wyroku TSUE w sprawach
C-261/08 Zurita Garcia i C-348/08 Choque Cabrera. 2011 r., nr1 (27),
s. 127-140.
0
6.
Przegląd Prawa
Konstytucyjnego
7.1.
J.Rychlik
(rec.) Stanowienie i rozwój konstytucyjnej państwowości w Polsce,
Wydawnictwo Uniwersytetu w Sankt Petersburgu, Sant Petersburg 2010,
ss. 326. 2011 r., nr 2, s. 247-
0
7.
8.
Przegląd Prawa Ochrony
Środowiska
8.1.
A.Habuda, W.Radecki
Jak uczyć prawa ochrony środowiska? Doświadczenia polskie, czeskie i
słowackie. 2011 r., nr 2, s. 9-29.
0
9.1.
M.Olszówka
Sprawozdanie z VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego.
2011 r., nr 1-2, s. 336-344.
0
9.
Przegląd Prawniczy
Uniwersytetu
Warszawskiego
10.1.
P.Daniluk
Znaczenie art. 68 Konstytucji dla systemu ochrony zdrowia w orzecznictwie
Trybunału Konstytucyjnego. 2011 r., nr 1, s. 75-78.
0
10.2.
P.Daniluk
Odszkodowanie za błąd medyczny w projekcie ustawy o zmianie ustawy o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.
2011 r. nr 2, s. 56-59.
0
10.3.
P.Daniluk
Wybrane problemy prawne i etyczne wykonywania zawodu pielęgniarki.
2011 r., nr 3, s. 50-57.
0
11.1.
A.Urbańska
Wpływ nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 6.11.2008
roku na sytuację prawną małoletniej matki. 2010 [2011] r. nr 22, s. 163-183.
0
10.
11.
35
Przegląd Urologiczny
Roczniki Prawnicze
1. - La Constitution polonaise devant le défi européen. 2010 [2011] r., vol. 12, s. 223-235, ANNALES de I’ Académie Polonaise des Sciences à Paris.
2. D.Woźniakowska-Fajst - Stalking w Polsce, rozmiary – formy – skutki, raport z badania nt. uporczywego nękania. 2011 r., nr 32/2010, s. 45-80, Archiwum
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
36
Kryminologii.
W.Klaus - Integracja – marginalizacja – kryminalizacja, czyli o przestępczości cudzoziemców w Polsce. 2011 r., nr 32/2010, s. 81-156, Archiwum Kryminologii.
E.Popławska - Preamble to the Constitution as an Expression of the New Axiology of the Republic of Poland. 2011 r. nr 1, s. 40-54, Acta Juridica Hungarica.
C.Nowak - Internacjonalizacja prawa karnego – zarys problematyki. 2011 r., nr XV, s. 245-255, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych.
J.Mierzwińska-Lorencka - Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185 a k.p.k. – wybrane wyniki badań aktowych. 2011 r., nr 2, s. 56-77, Dziecko
Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka.
G.Sibiga - Informatyzacja administracji publicznej w Polsce. 2011 r., nr 2, s. 3-7, Edukacja Prawnicza.
I.C.Kamiński - Islam przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. 2011 r., nr 4, s. 225-238, Estetyka i Krytyka.
Ł.Gruszczyński - How Deep Should We Go? – Searching for an Appropriate Standard of Review in the SPS Cases. 2011 r., nr 1, s. 111-115, European Journal of
Risk Regulation.
Ł.Gruszczyński - Trade, Investment and Risk. United States: Certain Measures Affecting Imports of Poultry from China – Just Another SPS Case? 2011 r., nr 3, s.
432-438, European Journal of Risk Regulation.
I.C.Kamiński - Swoboda wypowiedzi w orzecznictwie ETPCz w 2009 r. 2011 r., nr 1, s. 33-45, Europejski Przegląd Sądowy.
M.Domańska - Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, postanowienie SN z 27.09.2010 r. (VKK 179/10). 2011 r., nr 1, s. 61-62,
Europejski Przegląd Sądowy.
E.Łętowska - Czekając na Godota, czyli jak wykonywać wyroki ETPCz (uwagi na tle sprawy Moskal v. Polska). 2011 r., nr 2, s. 4-11, Europejski Przegląd Sądowy.
M.Domańska - Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrok SN z 21.09.2010 r. (III SK 8/10). 2011 r., nr 2, s. 60-62, Europejski
Przegląd Sądowy.
M.Domańska - Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrok SN z 14.01.2010 r.(III PO 7/09). Orzecznictwo Sądu Najwyższego i
Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrok SN z 14.01.2010 r.(III PO 7/09). 2011 r., nr 3, s. 61-62, Europejski Przegląd Sądowy.
M.Domańska - Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w orzecznictwie TS. 2011 r., nr 4, s. 28-38, Europejski Przegląd Sądowy.
M.Domańska - Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, uchwała SN z 30.11.2010 r., (III CZP 16/10). 2011 r., nr 4, s. 54-58,
Europejski Przegląd Sądowy.
E.Łętowska - Redukcjonizm interpretacyjny jako skutek nieprawidłowego posługiwania się wykładnią językową (na tle oceny przesłanek wpisu w trybie
uproszczonym na listę radców prawnych) glosa do wyroku WSA w Warszawie z 16.11.2010 r. 2011 r., nr 5, s. 41-45, Europejski Przegląd Sądowy.
M.Domańska - Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrok SN z 13.12.2010 r., (III SK 9/10). 2011 r., nr 5, s. 61-62, Europejski
Przegląd Sądowy.
M.Domańska - Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w orzecznictwie TS. 2011 r., nr 6, s. 30-40, Europejski Przegląd Sądowy.
M.Domańska - Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrok SN z 16.02.2011 r. (II CSK 541/10). 2011 r., nr 6, s. 58-61,
Europejski Przegląd Sądowy.
M.Domańska - Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrok SN z 7.04.2011 r. (I PK 232/10). 2011 r., nr 7, s. 61-63, Europejski
Przegląd Sądowy.
23. M.Domańska -(rec.) Robert Schütze (red.): From Dual to Cooperative Federalism. The Changing Structure of European Law. 2011 r., nr 8, s. 54-55, Europejski
Przegląd Sądowy.
24. M.Domańska - Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrok SN z 21.04.2011 r. (IIISK 45/10). 2011 r., nr 8, s. 56-57, Europejski
Przegląd Sądowy.
25. M.Ziółkowski - Wyrok ETPCz jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego. 2011 r., nr 9, s. 4-12, Europejski Przegląd Sądowy.
26. I.C.Kamiński - Działalność ETPCz w 2010 r. 2011 r., nr 9, s. 28-37, Europejski Przegląd Sądowy.
27. M.Domańska - Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, uchwała SN z 19.11.2010 r. (III CZP 79/10). 2011 r., nr 9, s. 59-61,
Europejski Przegląd Sądowy.
28. M.Domańska - Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrok SN z 10.02.2011 r. (IV CSK 393/10). 2011 r., nr 10, s. 57-59,
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
37
Europejski Przegląd Sądowy.
I.C.Kamiński - Zakaz karania bez podstawy prawnej – orzecznictwo ETPCz za lata 2008-2010. 2011 r., nr 11, s. 36-43, Europejski Przegląd Sądowy.
A.Wróbel -(rec.) Leonard Besselink, Frank Pennings, Sacha Prechal (red.): The Eclipse of the Legality Principle in the European Union. 2011 r., nr 11, s. 56-57,
Europejski Przegląd Sądowy.
M.Domańska - Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrok SN z 16.06.2011 r. (III UK 217/10). 2011 r., nr 11, s. 58-60,
E.Łętowska - Zwrot nadpłaconej akcyzy, czyli między zasadą effet utile i redukcjonizmem interpretacyjnym sądów krajowych cz.I. 2011 r., nr 12, s. 4-11, Europejski
Przegląd Sądowy.
A.Wróbel - (rec.) Julia König: Der Äquivalenz- und Effektivitätsgrundsatz in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtschofs. 2011 r., nr 12, s. 57-58,
Europejski Przegląd Sądowy.
M.Domańska - Orzecznictwo Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, postanowienie SN z 24.03.2011 e. (I PZ 3/11). 2011 r., nr 12, s. 59-60,
Europejski Przegląd Sądowy.
P.Daniluk - Konstytucyjne prawa do sądu oraz do obrony a obligatoryjne zarządzenie wykonania kary. 2011 r., nr 2, s. 51-61, Ius Novum.
P.Daniluk - Narażenie pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wskutek niedopełnienia obowiązku
wynikającego z odpowiedzialności za bhp. 2011 r., nr 4, s. 175-181, Monitor Prawa Pracy.
G.Sibiga - Ustawa o ochronie danych osobowych po nowelizacji z 2010 r. – zestawienie przepisów. 2011 r., nr 3, s. 6-13, Monitor Prawniczy.
G.Sibiga - Wystąpienie – nowa kompetencja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 2011 r., nr 3, s. 25-30, Monitor Prawniczy.
A.Błachnio-Parzych - Prawnokarna ochrona inspektora ochrony danych osobowych – przestępstwo udaremnienia lub utrudnienia kontroli przestrzegania przepisów o
ochronie danych osobowych. 2011 r., nr 3, s. 35-42, Monitor Prawniczy.
J.Wratny - Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4 grudnia 2008 r., II PK 139/08; art. 2, 3, 4, 5, 6, ustawy z
dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DZ.U. Nr 90, poz. 844 ze
zm.); art. 33, art. 50 § 3 k. p. 2011 r., z. 1, s. 24-29, Orzecznictwo Sądów Polskich.
J.Wratny - Postanowienie SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 4 marca 2009 r., II PK 209/08; art. 8 ust.3 w zw. z art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, tekst jedn. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm. Obejmuje żądanie utworzenia tego
funduszu (art. 5 ust. 1 tej ustawy). 2011 r., z. 6, s. 444-448, Orzecznictwo Sądów Polskich.
W.Czapliński - Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 października 2010 r., IV CSK 465/09; art. 1103 pkt 3 k.p.c. art. 1 rozporządzenia Rady
(WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. UE 2001 L 12/1).
2011 r., z. 7-8, s. 559-572, Orzecznictwo Sądów Polskich.
43. J.Wratny - Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 24 lipca 2009 r., I PK 49/09; art. 241 § 2 k. p., art. 1, 2
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
38
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.). 2011 r., z. 11, s. 814-817,
Orzecznictwo Sądów Polskich.
M.Błachucki - Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i sądów powszechnych, 11.VI 2010, 29 IX 2010. 2011 r., z. 2, s. 116-118,
W.Radecki - Czeskie prawo środowiska. 2011 r., z. 3, s. 86-98, Państwo i Prawo.
M.Ziółkowski - Z orzecznictwa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Teza uchwały z 19 V 2009, III CZP 139/08 (zakres odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu
Państwa za zaniechanie prawodawcze). 2011 r., z. 3, s. 125-132, Państwo i Prawo.
A.Gliszczyńska-Grabias, K.Sekowska-Kozłowska, R.Wieruszewski - Koncepcja Światowego Trybunału Praw Człowieka. 2011 r., z. 5, s. 3-19, Państwo i Prawo.
K.Buczkowski - Konferencja Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego (Liége, 8-11 IX 2010). 2011 r., z. 5, s. 116-119, Państwo i Prawo.
E.Łętowska - Interpretacja a subsumcja zwrotów niedookreślonych i nieostrych. 2011 r., z. 7-8, s. 17-30, Państwo i Prawo.
M.Kruk -(rec.) Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje, oprac. Kazimierz Michał Ujazdowski. 2011 r., z. 7-8, s. 141-144, Państwo i Prawo.
E.Łętowska - Uprawnienia gmin w świetle skutków orzeczenia TK o Kościelnej Komisji Majątkowej. 2011 r., z. 9, s. 3-20, Państwo i Prawo.
A.N.Schulz - Europeizacja prawa prywatnego – teoria i praktyka (międzynarodowe sympozjum naukowe Leicester, 17-18 XII 2010). 2011 r., z. 10, s. 120-123,
Państwo i Prawo.
M.Ziółkowski - Z orzecznictwa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Teza postanowienia z 29 IV 2010, IV CO 37/09 (stwierdzenie niekonstytucyjności pominięcia
prawodawczego jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego). 2011 r. z. 11, s. 127-134, Państwo i Prawo.
J.Falski - Wokół zakazu symboli religijnych we francuskiej szkole publicznej. 2011 r., z. 12, s. 43-56, Państwo i Prawo.
I.C.Kamiński - „Historical Situations” In the Jurisprudence of the European of Human Rights In Strasbourg. 2011 r., nr 30/2010, s. 9-60, Polish Yearbook of
International Law.
A.Jakubowski - (rec.) James A.R.Nafziger, Robert Kirkwood Paterson, Alison Dundes Renteln: Cultural Law: International, Comparative and Indigenous. 2011 r., nr
30/2010, s. 321-326, Polish Yearbook of International Law.
R.Kownacki - Kompetencje dorozumiane Unii Europejskiej. 2011 r., nr 4, s. 91-114, Polski Przegląd Dyplomatyczny.
J.Wratny - Porozumienia zbiorowe – czy dekompozycja prawotwórstwa zakładowego? 2011 r., nr 7, s. 2-11, Praca i Zabezpieczenie Społeczne.
J.Wawrzyniak - Systémová transformace v Polsku na přikladu vývoje struktury a funkce Ústavního soudu. 2011 r., nr 7, s. 655-667, Právnik.
I.C.Kamiński - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 22 listopada 2008 r. w sprawie Armonas/Armoniene przeciwko Litwie (skarga nr 36919/02) czyli
o trudnej sztuce znajdowania równowagi między swobodą wypowiedzi a prawem do prywatności. 2011 r., nr 9, s. 183-195, Problemy Współczesnego Prawa
Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego.
P.Daniluk - Ocena społecznej szkodliwości czynu. 2011 r., nr 6, s. 127-136, Prokuratura i Prawo.
J.Kosonoga - Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2010 r., sygn. I OZ 1187/09 (dot. stanu po użyciu alkoholu w toku
rozprawy). 2011 r., nr7-8, s. 248-256, Prokuratura i Prawo.
W.Radecki - Oceny prawne kłusownictwa rybackiego. 2011 r., nr 9, s. 5-26, Prokuratura i Prawo.
P.Daniluk - Kilka uwag o pojęciach „rzecz ruchoma” i „przedmiot” w Kodeksie karnym. 2011 r., nr 6, s. 90-97, Przegląd Sądowy.
P.Radziewicz - Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2010 r. (sygn. akt IV CO 37/09). Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29
kwietnia 2010 r. (sygn. akt IV CO 37/09), Przegląd Sejmowy.
66. J.Łacny - W sprawie trybu ratyfikacji umowy o transporcie lotniczym miedzy Kanadą a wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, sporządzonej w
Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r. 2011 r., nr 4, s. 111-118, Przegląd Sejmowy.
67. K.Kubuj - W sprawie trybu ratyfikacji umowy o transporcie lotniczym miedzy Kanadą a wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, sporządzonej w
Brukseli dnia 17 grudnia 2009 r. 2011 r., nr 4, s. 124-131, Przegląd Sejmowy.
68. G.Materna - Uprzednie naruszenie przepisów ustawy o wymiar kar pieniężnych nakładanych przez Prezesa UOKiK. 2011 r., nr 11, s. 7-14, Przegląd
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
39
Ustawodawstwa Gospodarczego.
B.Kunicka-Michalska - Sistemas pena les comparados: El delito de blanqueo de dinero. Polonia. 2011 r., nr 28, s. 248-250, Revista Penal.
C.Nowak - Actualitéde droit penal polonaise, revue de Science Criminelle et de Droit Pénal Comparé. 2011 r., nr 2, s. 487-491, Revue de science Criminelle et de
Droit Penal Compare.
M.Łączkowska, A.N.Schulz, A.Urbańska - Refleksje o przyszłości rodzinnego prawa majątkowego w Europie. 2011 r., nr 17-18, sw. 56-78, Rodzina i Prawo.
A.Winiarska, W.Klaus - Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawiska społeczno-kulturowe. 2011 r., nr 2, s. 9-40, Studia BAS.
I.Makowska - Obiektywizacja odpowiedzialności kontraktowej w perspektywie Europejskiego prawa umów. 2010 r. [2011], z. 3, s. 51-92, Studia Prawnicze.
K.Kubuj - Decyzja francuskiej Rady Konstytucyjnej w sprawie Traktatu z Lizbony w świetle wcześniejszych orzeczeń dotyczących integracji europejskiej. 2011, nr
2, s. 37-58, Studia Prawnicze KUL.
M.Laskowska - Dopuszczalność kontroli zgodności aktów pochodnego prawa UE z Konstytucją RP. W przeddzień rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. 2011
r., nr 2, s. 59-87, Studia Prawnicze KUL.
P.Radziewicz - Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. 2011 r., nr 2, s. 133-168, Studia Prawnicze KUL.
M.Laskowska - Projekt stanowiska Sejmu w sprawie skargi konstytucyjnej, dotyczącej umowy między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o
ekstradycji, sporządzonej w Waszyngtonie 10 lipca 1996 r. 2011 r., nr 1, s. 161-201, Zeszyty Prawnicze.
P.Daniluk - Projekt stanowiska Sejmu w sprawie pytania prawnego (sygn. akt P 16/10). 2011 r., nr 2, s. 230-248, Zeszyty Prawnicze.
1. R.Wieruszewski - United Nations Treaty Bodies and Special Procedures, and the Strengthening of Democracy, (w:) Comparative Constitutional Law,
Festchreft in honour of Professor P.K. Tripathi, (edited by) Mahendra P.Singh. Toronto 2011 r., s. 513-533. Eastern Book Company.
2. K.Kowalik-Bańczyk, J.Łacny, M.szwarc-Kuczer - The Influence of the Treaty of Lisbon on the Polish Legal System, (w:) Liberty and Language the Global
Dimension of European Constitutional Integration, a cura di Emilio Castorina e Pasquale Policastro. Torino 2011 r., 367-400. G.Giappichelli Editore – Torino.
3. W.Czapliński - Recognition and Non-Recognition beyond the ICJ’s Advisory Opinion, (w:) International Law Issues Arising from the International Court of
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
40
Justice Advisory Opinion on Kosovo, (edited by) Maizizio Arcari, Louis Balmond. Mediolan 2011 r., s. 173-191. Giuffré Editore.
W.Klaus. I.Rzeplińska, D.Woźniakowska-Fajst - Punitivity In Polish Law, Public Opinion, and Penal Policy, (w:) Punitivity International Developments.
Vol.2: Insecurity and Punitiveness. Bochum 2011 r., s. 245-269. Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer.
W.Klaus - Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w opiniach ławników, (w:) Ławnicy – społeczni sędziowie w teorii i praktyce. Ocena
funkcjonowania i procesu wyboru ławników sądowych na przykładzie sądów Apelacji Białostockiej, (red.) Jarosław Ruszewski. Suwałki 2011 r., s. 105-139.
Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat“.
J.Wratny - Prawo rady pracowników do pomocy eksperckiej, (w:) Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta
Szurgacza, (red.) Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński. Warszawa 2011 r., s. 324-343. Difin.
J.Falski - Zderzenie państwa świeckiego z państwem wyznaniowym. Turecki spór o laickość, (w:) Państwo wyznaniowe. Doktryna, Prawo i praktyka, (red.)
Jarosław Szymanek. Warszawa 2011 r., s. 122-148. Dom Wydawniczy ELIPSA.
T.Górzyńska - Réformes du statut des fonctionnaires en Pologne, Raisons – objectifs – attentes, (w:) Le défi du développement des ressources humaines de
l’administration publique en période de crise économique – comment fair mieux avec moins? (red.)Witold Mikułowski, Agnieszka Jezierska. Varsovie 2011 r.,
s. 66-87. École Nationale d’ Administration Publique.
I.C.Kamiński - „Obowiązki i odpowiedzialność” związane ze swobodą wypowiedzi a fenomen tabloidów, (w:) Własność mediów. Pluralizm informacyjny.
Wolność słowa, (red.) Dominika Bychawska-Siniarska. Warszawa 2011 r., s. 121-137. Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
M.Laskowska - Prawo do sądu w tzw. sprawach wyborczych, czyli o granicach swobody ustawodawcy, (w:) wybrane aspekty racjonalizacji systemu
parlamentarnego, (red.) Mariusz Paździor, Bogumił Szmulik. Lublin 2011 r., s. 65-99. Inovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i
Innowacji.
W.Klaus - Cudzoziemiec w urzędzie. Czy polskie urzędy są przygotowane do obsługi obcokrajowców?, Dyskusja o integracji. Wybór tekstów Polskiego
Forum Integracyjnego, (red.) Justyna Frelak. Warszawa 2011 r., s. 141-164. Instytut Spraw Publicznych.
W.Klaus, K.Makaruk, K.Wencel - Odmowa przyznania pomocy integracyjnej – prawo i praktyka, (w:) Słabe ogniwa. Wyzwania dla funkcjonowania systemu
ochrony uchodźców w Polsce (red.) Witold Klaus, Justyna Frelak. Warszawa 2011 r., s. 151-177. Instytut Spraw Publicznych.
A.Habuda - Status obszarów Natura 2000 w prawie polskim i unijnym, (w:) Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu
Zielonych Płuc Polski, (red.) A.Bołtromiuk, M.Kłodziński. Warszawa 2011 r., s. 105-130. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa.
M.Domańska - Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach związanych z prawem Unii Europejskiej, (w:) Europa przedsiębiorców, (red.) Zdzisława
Brodeckiego. Warszawa 2011 r., s. 345-370.
M.Wróbel - O powstaniu spółki jawnej, (w:) Aurea Praxis Aurea Theoria, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, T. 2, (red.) Jacek
Gudowski, Karol Weitz. Warszawa 2011 r., s. 2633-2658.
E.Łętowska - Prawo do sądu – różnice perspektywy, (w:) Aurea Praxis, Aurea Theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego. T. 2,
(red.) Jacek Gudowski, Karol Weitz. Warszawa 2011 r., s. 2857-2885. LexisNexis.
B.Łukańko - Instytucja asystenta sędziego w sądzie powszechnym – stan obecny i uwagi de lege ferenda, (w:) Aurea Praxis Aurea Theoria, Księga
pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, T. 2, (red.) Jacek Gudowski, Karol Weitz. Warszawa 2011 r., s. 2887-2908. LexisNexis.
18. A.Jurcewicz - Rozdział IV. Wspólna polityka Rolna Unii Europejskiej, (w:) Prawo rolne, (red.) Paweł Czechowski. Warszawa 2011 r., s. 81-105. LexisNexis.
19. E.Łętowska - Zapewnienie skuteczności orzeczeniom sądów międzynarodowych (w:) Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim
porządku prawnym, (red.) A.Wróbel. Warszawa 20011 r., s. 35-62. Lex a Wolters Kluwer business.
20. I.C.Kamiński, R.Kownacki, K.Wierczyńska - Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w polskim systemie prawnym, (w:)
Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, (red.) A.Wróbel. Warszawa 20011 r., s. 89-228. Lex a Wolters
Kluwer business.
21. J.Łacny - Skuteczna, proporcjonalna i odstraszająca sankcja za naruszenie prawa unijnego, (w:) Zapewnienie efektywności orzeczeń sądów
międzynarodowych w polskim porządku prawnym, (red.) A.Wróbel. Warszawa 20011 r., s. 477-496. Lex a Wolters Kluwer business.
22. B.Łukańko - Zapewnienie skuteczności orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w polskiej procedurze cywilnej, (w:) Zapewnienie
efektywności orzeczeń sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, (red.) A.Wróbel. Warszawa 20011 r., s. 571-596. Lex a Wolters Kluwer
business.
23. K.Buczkowski - Przestępstwa bazowe w zawiadomieniach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawach o pranie pieniędzy, (w:) Stosowanie
prawa, Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, (red.) Andrzej Siemaszko. Warszawa 2011 r., s. 764-800. Lex a Wolters
Kluwer business.
24. B.Czarnecka-Dzialuk, D.Wójcik - Reagowanie na czyny karalne i demoralizację nieletnich – koncepcje teoretyczne, statystyki i opinie sędziów rodzinnych,
(w:) Stosowanie prawa, Księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, (red.) Andrzej Siemaszko. Warszawa 2011 r., s. 868-922.
Lex a Wolters Kluwer business.
25. J.Wratny - Współczesna kondycja związków zawodowych w Polsce na tle porównawczym, (w:) Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej.
Księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz, (red.) Jerzy Wratny, Magdalena Rycak. Warszawa 2011 r., s. 484-503. Lex a Wolters Kluwer business.
26. M.Kruk - Zmiany Konstytucji RP w zakresie systemu rządów: racjonalizacja czy złudzenia? (w:) Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej.
Księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz, (red.) Jerzy Wratny, Magdalena Rycak. Warszawa 2011 r., s. 564-585. Lex a Wolters Kluwer business.
27. J.Skupiński - Prawnokarny obowiązek pracy na wolności a międzynarodowy zakaz pracy przymusowej lub obowiązkowej, (w:) Prawo pracy w świetle
procesów integracji europejskiej. Księga jubileuszowa Profesor Marii Matey-Tyrowicz, (red.) Jerzy Wratny, Magdalena Rycak. Warszawa 2011 r., s. 586-605.
Lex a Wolters Kluwer business.
28. M.Błachucki, S.Jóźwiak - Sankcje strukturalne w prawie antymonopolowym jako sankcje administracyjnoprawne, (w:) Sankcje administracyjne. Blaski i
cienie, (red.) Małgorzata Stahl, Renata Lewicka, Marek Lewicki. Warszawa 2011 r., s. 448-465. Lex a Wolters Kluwer business.
29. A.Błachnio-Parzych - Sankcja administracyjna a sankcja karna w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
(w:) Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, (red.) Małgorzata Stahl, Renata Lewicka, Marek Lewicki. Warszawa 2011 r., s. 657-673. Lex a Wolters Kluwer
business.
30. J.Kosonoga - Nakaz opuszczania lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym jako środek zapobiegawczy (art. 275a k.p.k.), (w:) Funkcje
procesu karnego, Księga jubileuszowa Profesora Janusza Tylmana, (red.) Tomasz Grzegorczyk. Warszawa 2011 r., s. 229-253. Lex a Wolters Kluwer
business.
31. H.Kuczyńska - Kolizje norm prawnych we współpracy w sprawach karnych w ramach Unii Europejskiej, (w:) Funkcje procesu karnego. Księga jubileuszowa
Profesora Janusza Tylmana, (red.) Tomasz Grzegorczyk. Warszawa 2011 r., s. 771-791. Lex a Wolters Kluwer business.
32. M.Maciejewski - Ocena zgodności z prawem faktów z zakresu prawa prywatnego przez organy administracji publicznej w toku wykonywania kompetencji
oraz kognicja sądów powszechnych i administracyjnych, (w:) Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, (red.)
Mateusz Błachucki, Teresa Górzyńska. Warszawa 2011 r., s. 41-58. Naczelny Sąd Administracyjny.
41
33. M.Błachucki - Właściwość sądów administracyjnych i sądów powszechnych w sprawach antymonopolowych, (w:) Aktualne problemy rozgraniczenia
właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, (red.) Mateusz Błachucki, Teresa Górzyńska. Warszawa 2011 r., s. 130-158. Naczelny Sąd
Administracyjny.
34. M.Folcholc - Wybrane problemy związane z własnością sądów administracyjnych i sądów powszechnych w sprawach z zakresu rozgraniczania
nieruchomości, w:) Aktualne problemy rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, (red.) Mateusz Błachucki, Teresa Górzyńska.
Warszawa 2011 r., s. 196-214. Naczelny Sąd Administracyjny.
35. G.Sibiga - Właściwość sądów administracyjnych i powszechnych w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej, w:) Aktualne problemy
rozgraniczenia właściwości sądów administracyjnych i powszechnych, (red.) Mateusz Błachucki, Teresa Górzyńska. Warszawa 2011 r., s. 215-236. Naczelny
Sąd Administracyjny.
36. G.Materna - Prawne aspekty zarządzania marką, (w:) Zarządzanie silną marką (red.) Marzanna K. Witek-Hajduk. Warszawa 2011 r., s. 58-88. Oficyna a
Wolters Kluwer business.
37. W.Klaus - Współpraca międzysektorowa oraz bariery w rozwoju organizacji pozarządowych w oczach stołecznych urzędników, (w:) Bariery w rozwoju
warszawskich organizacji pozarządowych. Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników, (red.) W.Klaus, A.Winiarska.
Warszawa 2011 r., s. 74-124. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
38. D.Cegiełka, A.Chrzanowska, W.Klaus, K.Wencel - Przestrzeganie praw cudzoziemców umieszczonych w ośrodkach strzeżonych. Raport z monitoringu, (w:)
Poza systemem. Dostęp do ochrony zdrowia nieudokumentowanych migrantów i cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, (red.)
Aleksandra Chrzanowska, Witold Klaus. Warszawa 2011 r., s. 185-225. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.
39. M.Błachucki - Dostęp do akt sprawy administracyjnej na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego a dostęp do informacji publicznej znajdującej
się w aktach sprawy administracyjnej, (w:) Dostęp do informacji publicznej w Polsce i w Europie – wybrane zagadnienia prawne, (red.) Ewa Pierzchała,
Marta Woźniak. Opole 2010 [2011] r., s. 135-151. Uniwersytet Opolski.
40. A.Habuda - Oceny oddziaływania przedsięwzięć na przyrodę parku krajobrazowego (w:) Europeizacja prawa ochrony środowiska, (red.) M.Rudnicki,
A.Haładaj, K.Sobieraj. Lublin 2011 r., s. 35-54. Wydawnictwo Naukowe KUL.
41. W.Radecki - Rozdział 6. Przepisy karne i kary pieniężne, (w:) Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz,
(red.) P.Bojarski, W.Radecki, J.Rotko. Warszawa 2011 r., s. 253-293. Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business.
42. R.Wieruszewski - Polski system uchodźczy – ewolucja regulacji prawnych, (w:) Uchodźcy w Polsce i Europie. Stan prawny i rzeczywistość, (red.) Jacek
Sobczak, Teresa Gardocka. Toruń 2010 [2011] r., s. 9-37. Wydawnictwo Adam Marszałek.
43. M.Andrzejewski - Rozważania o tożsamości zastępczego rodzicielstwa (i kilku drobniejszych sprawach), (w:) Pomoc społeczna wobec rodzin.
Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę, (red.) Dobroniega Trawkowska. Toruń 2011 r., s. 165-195. Wydawnictwo Edukacyjne
AKAPIT.
44. G.Nita-Jagielski - Objaśnienia art. 22-85. Spółki osobowe. Rozdział 1. Przepisy ogólne (praca zbiorowa), (w:) Kodek spółek handlowych. Komentarz.
Warszawa 2011 r., s. 146-253. Wydawnictwo C.H.Beck.
45. A.Szajkowski, H.Żakowska-Henzler - Rozdział X. Patent, (w:) Prawo własności przemysłowej. System prawa prywatnego Tom 14A, (red.) Ryszard Skubisz.
Warszawa 2012 r., s. 469-531. Wydawnictwo C.H.Beck.
46. A.Szajkowski, H.Żakowska-Henzler - Rozdział XI. Wspólność prawa do wynalazku, (w:) Prawo własności przemysłowej. System prawa prywatnego Tom
14A, (red.) Ryszard Skubisz. Warszawa 2012 r., s. 533-558. Wydawnictwo C.H.Beck.
47. H.Żakowska-Henzler - Rozdział XVII. Nadużycie patentu, (w:) Prawo własności przemysłowej. System prawa prywatnego Tom 14A, (red.) Ryszard Skubisz.
Warszawa 2012 r., s. 707-736. Wydawnictwo C.H.Beck.
48. W.Radecki - Tytuł V. Środki finansowo-prawne, (w:) Prawo ochrony środowiska. Komentarz, (praca zbiorowa). Warszawa 2011 r., s. 968-1103.
Wydawnictwo C.H.Beck.
42
49. W.Radecki - Dział II. w tytule VI. Odpowiedzialność karna, (w:) Prawo ochrony środowiska. Komentarz, (praca zbiorowa). Warszawa 2011 r.,
s.
1122-1200. Wydawnictwo C.H.Beck.
50. M.Błachucki - Ewolucja regulacji testów oceny koncentracji w polskim prawie antymonopolowym, (w:) Europeizacja publicznego prawa gospodarczego,
(red.) Hanna Gronkiewicz-Waltz, Krzysztof Jaroszyński. Warszawa 2011 r., s. 35-53. Wydawnictwo C.H.Beck.
51. W.Radecki - Prawne podstawy łowiectwa w Polsce, (w:) Łowiectwo. Tom I, (red.) R.Dzięciołowski, M.Flis. Warszawa 2011 r., s. 33-66. Wydawnictwo Łowiec
Polski.
52. M.Kruk - Parlament w dobie transformacji, (w:) Transformacja ustrojowa w Polsce 1989-2009, (red.) Maria Kruk, Jan Wawrzyniak. Warszawa 2011 r., s.
59-80. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
53. M.Olszówka - Sprawozdanie z dyskusji, (w:) Transformacja ustrojowa w Polsce 1989-2009, (red.) Maria Kruk, Jan Wawrzyniak. Warszawa 2011 r., s. 155172. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
54. M.Olszówka, M.Ziółkowski - Kalendarium wydarzeń z lat 1989-2009, (w:) Transformacja ustrojowa w Polsce 1989-2009, (red.) Maria Kruk, Jan
Wawrzyniak. Warszawa 2011 r., s. 173-193. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
55. M.Kruk - Zmiany Konstytucji Republiki Czeskiej a europeizacja jej zasad, (w:) Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, (red.) K.Kubuj,
J.Wawrzyniak. Warszawa 2011 r., s. 59-86. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
56. K.Kubuj - Europeizacja konstytucji w świetle zmian Konstytucji V Republiki Francuskiej, (w:) Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, (red.)
K.Kubuj, J.Wawrzyniak. Warszawa 2011 r., s. 87-110. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
57. M.Ziółkowski - Anonimowa konstytucja. Dyskretna europeizacja (uwagi na tle procedury zmian Konstytucji Królestwa Niderlandów), (w:) Europeizacja
konstytucji państw Unii Europejskiej, (red.) K.Kubuj, J.Wawrzyniak. Warszawa 2011 r., s. 111-132. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
58. P.Radziewicz - Europeizacja Konstytucji Irlandii, (w:) Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej, (red.) K.Kubuj, J.Wawrzyniak. Warszawa 2011 r.,
s. 133-156. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
59. M.Andrzejewski - Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, (w:) Człowiek wobec
krytycznych sytuacji życiowych, (red.) Ewa Włodarczyk, Izabela Cytlak. Poznań 2011 r., s. 203-222. Wydawnictwo Naukowe UAM.
60. M.Błachucki - Ekonomiczne podstawy prawa pomocy publicznej, (w:) Ekonomia i prawo. Zawodność rynku – zawodność państwa – etyka zawodowa. Część
2, (red.) Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke. Toruń 2010 [2011] r., s. 371-387. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
61. J.Wawrzyniak - Sejm i Senat w latach 1989-2010, (w:) Dzieje Sejmu Polskiego, (praca zbiorowa). Warszawa 2011 r., s. 275-369. Wydawnictwo Sejmowe.
62. J.Łacny - Skutki naruszenia prawa Unii Europejskiej przez państwo członkowskie (w:) Prawo europejskie w pracach parlamentarnych, (red.) B.Pawłowski.
Warszawa 2011 r., s. 89-109. Wydawnictwo Sejmowe.
63. L.Kondratiewa-Bryzik - Zakończenie, czyli próba syntezy, (w:) Prawa Kobiet we współczesnym świecie, (red.) L.Kondratiewa-Bryzik, W.Sokolewicz.
Warszawa 2011 r. s. 343-366. Wydawnictwo Sejmowe.
64. K.Kubuj - Odpowiedzialność karna prezydenta V Republiki Francuskiej, (w:) 50 lat Konstytucji V Republiki Francuskiej. Związki konstytucjonalizmu
francuskiego i polskiego, (red.) Mirosław Granat, Krzysztof Wojtyczek. Warszawa 2011 r., s. 119-137. Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego.
65. H.Kuczyńska - Znaczenie czynnika czasu w postępowaniu przed międzynarodowymi trybunałami karnymi (w:) Czas i jego znaczenie w prawie karnym (red.)
Jarosław Warylewski. Gdańsk 2010 [2011] s. 195-211. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
66. W.Radecki - Zastępowanie odpowiedzialności karnej odpowiedzialnością administracyjną na przykładzie prawnej ochrony środowiska, Teoretyczne i
praktyczne problemy współczesnego prawa karnego, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, (red.) Aneta MichalskaWarias, Ireneusz Nowikowski, Joanna Piórkowska-Flieger. Lublin 2011 r., s. 531-549. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowsakiej.
67. B.Czarnecka-Dzialuk, D.Wójcik - Reagowanie na czyny karalne i demoralizację nieletnich w opinii sędziów rodzinnych, (w:) Teoretyczne i praktyczne
problemy współczesnego prawa karnego, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, (red.) Aneta Michalska-Warias, Ireneusz
Nowikowski, Joanna Piórkowska-Flieger. Lublin 2011 r., s. 689-712. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowsakiej.
43
68. P.Wiktorska - Cechy osobowościowe i preferencje zawodowe studentów aspirujących do roli prawnika, (w:) Studenci prawa o studiach i perspektywach
zawodowych, (red.) Elżeta Łojko. Warszawa 2011 r., s. 155-180. Wydział Prawa i Administracji UW.
69. M.Andrzejewski - O specyfice rozwiązania rodzinnych problemów prawnych, (w:) Prawne, administracyjne aspekty wychowania w rodzinie. Tom II, (red.)
Sylweester Bębas, Ewa Jasiuk. Radom 2011 r., s. 123-141. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.
70. T.Górzyńska - Die Standards des Europarates über den Zugang zu öffentlichen, (w:) Perspektiven des deutschen polnischen und europäischen
Informationsrechts (red.) Irena Lipowicz, Jens-Peter Schneider. Göttingen 2011 r., s. 125-145. V&R unipress Universitätsverlag Osnabrück.
44
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards