PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W GIMNAZJUM

advertisement
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z RELIGII W GIMNAZJUM W KLASACH
I-III
Nauczanie religii w Gimnazjum odbywa się na podstawie programu Nr. AZ-3-01/1.
1. Cele oceniania na lekcjach religii i zakres osiągnięć uczniów.
Cel oceniania:
-
ukazanie sensu życia proponowanego przez chrześcijaństwo
- wprowadzenie w świat pojęć religijnych przez poznanie języka i orędzia zbawczego Biblii
oraz teologii , prawd wiary i zasad moralnych
-
przedstawienie osoby i odkupieńczego charakteru dzieła Jezusa Chrystusa
- wychowanie do udziału w liturgii roku kościelnego i sakramentów oraz do modlitwy
liturgicznej
-
wdrożenie do przestrzegania miłości w zakresie indywidualnym i społecznym
-
odniesienie dzieła człowieka do woli Boga
- przygotowanie do podjęcia misji świadczenia o prawdach wiary i wartościach
chrześcijańskich
Zakres osiągnięć:
-
znajomość podstawowych wiadomości o Piśmie Świętym
-
umiejętność właściwej interpretacji wybranych tekstów biblijnych
- właściwe rozumienie wydarzeń z życia , nauczania i zbawczego charakteru dzieła Jezusa
Chrystusa
-
znajomość sensu okresów liturgicznych i wybranych świąt kościelnych
-
odkrywanie sakramentów jako znaków działania Boga w życiu Kościoła
- zrozumienie związku między Eucharystią oraz sakramentem pokuty a życiem moralnym
chrześcijan
-
rozumienie znaczenie elementów Mszy Świętej oraz gestów i postaw liturgicznych
- umiejętność zastosowania ogólnych zasad etycznych w konkretnych sytuacjach życiowych
ze szczególnym zrozumieniem konsekwencji stosowania Dekalogu
- rozumienie konsekwencji poszczególnych wezwań Modlitwy Pańskiej dla życia
chrześcijanina
-
rozumienie pojęcia prawdziwej miłości w różnych aspektach życia ludzkiego
-
umiejętność rozwiązywanie podstawowych problemów wiary
2. Wymaganie programowe:
- załącznik
nr 1 - kl. I Gimnazjum
- załącznik
nr 2 - kl. II Gimnazjum
Wymagania programowe ( zakres wiadomości i umiejętności ) są dwustopniowe ( podstawowe
i ponadpodstawowe ) i zostały opracowane wg następujących kryteriów:
-
podstawowe prawdy wiary
-
stopień trudności
-
przydatność w życiu
Ocena celująca
- Uczeń opanował pełny zakres wiedzy określonej programem
- Biegle posługuję się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych: praktycznych
-
Wypowiada się wyczerpująco na dany temat
- Osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne
osiągnięcia
Ocena bardzo dobra
- Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych
programem katechezy
-
Posiada biegłą znajomość katechizmu
-
Samodzielnie odpowiada na stawiane pytania
-
Rzetelnie wykonuję zadaną pracę
Ocena dobra
- Uczeń opanował podstawowe wymagania programowe
-
Potrafi zastosować wiedzę w praktyce
-
Zna katechizm
-
Wypowiada się logicznie na dany temat
-
Samodzielnie i dobrze wykonuje zadanie
Ocena dostateczna
- Uczeń zna podstawowe modlitwy i prawdy
-
Posiada przeciętną wiedzę w zakresie materiału przewidzianego programem
-
Wykonuje zadania z pomocą nauczyciela
Ocena dopuszczająca
- Uczeń zna formuły modlitewne , odmawia przy pomocy nauczyciela
-
Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie przerabianego materiału
-
Proste zadania wykonuje przy pomocy nauczyciela
Ocena niedostateczna
- Uczeń nie opanował podstawowych pojęć religijnych
-
Nie wykazuje się znajomością pacierza
Wybrane obszary oceniania społeczno – wychowawczego
aktywność ucznia na lekcjach
•
•
zeszyt ucznia
postawa na lekcji
Kryteria oceniania w wybranych obszarach społeczno – wychowawczych:
•
Aktywność
celujący
bardzo
dobry
Uczeń śledzi
tok lekcji
podejmując
działania
związane ze
zleconymi
zadaniami ,
zgłasza chęć
Zgłasza chęć
wypowiedzi ,
wypowiedzi ,
angażuje się w bierze udział
w konkursach
prace
pozalekcyjne , , angażuje się
odpowiedzialnie w prace pozalekcyjne ,
włącza się w
włącza się w
obchody roku
liturgicznego , obchody roku
liturgicznechętnie
go.
uczestniczy w
konkursach.
Uczeń uważnie
śledzi tok lekcji
, jest skupiony ,
czynnie
angażuje się w
zajęcia ,
dobry
dostateczny
dopuszczający
Niedostateczny
Uczeń śledzi
tok lekcji ,
przejawia
aktywność na
katechezie ,
angażuje się
w prace
pozalekcyjne ,
włącza się w
obchody roku
liturgicznego.
Uczeń
podejmuje się
zadań
związanych z
tematem lekcji ,
wykonanie
zadań przez
ucznia budzi
zastrzeżenia ,
nie wykazuje się
chęcią
wypowiedzi ,
zaangażowanie
w obchody roku
liturgicznego ,
nie budzi
zainteresowania.
Uczeń nie
podejmuje
zadań
związanych z
poszczególnymi
etapami lekcji i
najczęściej
zajmuje się tym
co nie jest
związane z
tematem , nie
zgłasza chęć
wypowiedzi.
Zeszyt
celujący
bardzo
dobry
Prowadzony
Wpisane są
estetycznie i
wszystkie
systematycznie tematy,
prowadzony
( wyjątkowo ) starannie.
dobry
dostateczny
dopuszczający niedostateczny
Prowadzony
starannie ,
brakuje 25%
katechez.
Prowadzony
Fragmentaryczne
niesystematycznie, notatki , rażąca
luki sięgające
estetyka.
50%katechez.
Nie spełnia
wymagań na ocenę
dopuszczającą , nie
ma możliwości
skontrolowania
zeszytu.
Postawa
celujący
bardzo
dobry
dobry
dostateczny dopuszczający niedostateczny
Postawa
ucznia jest
wzorem dla
innych ,
chętnie
wykonuje
polecenia
nauczycie-la ,
wyraża chęć
pomocy
innym ,
zachowuje
właściwą
postawę
wobec rzeczy
i miejsc
świętych oraz
osób , podczas modlitwy
Postawę ucznia
nie budzi zastrzeżeń ,
wykonuje
polecenia
nauczyciela ,
szanuje
wypowiedzi
innych , podczas
modlitwy zawsze
przyjmuje
właściwą
postawę ciała ,
szanuje zdania
odmienne od
swoich.
Uczeń
najczęściej
przyjmuje
podczas
modlitwy
właściwą
podstawę
ciała ,
wykonuje
polecenia
nauczyciela ,
stara się
szanować
wypowiedzi
innych ,
czasami łamie
zasady: jeden
mówi ,
pozostali
Postawa ucznia
na modlitwie
budzi
zastrzeżenia ,
często pod-czas
modlitwy
rozprasza innych
, nie zawsze
dostosowuje się
do poleceń
nauczyciela ,
często łamie
zasadę: jeden
mówi , pozostali
słuchają , nie
szanuje zdania
innych.
Uczeń na
modlitwie
rozprasza innych
, często zakłóca
swoim
zachowaniem
tok lekcji , nie
stosuje się do
poleceń
nauczyciela , nie
szanuje zdania
innych.
Nie spełnia
wymagań na
ocenę
dopuszczającą.
słuchają.
przyjmuje
zawsze
właściwą
postawę ciała.
Sposoby formułowania oceny semestralnej i końcowej.
Przyjmuje się następujące sposoby oceniania oceny semestralnej i końcowej.
-
oceny z kartkówek
-
postawa ucznia wobec przedmiotu odzwierciedlająca się w:
* wysiłku wkładanym przez ucznia w procesie uczenia się
* prowadzenia zeszytu przedmiotowego
* przygotowania do zajęć ( prace domowe, odpowiedzi ustne, referaty)
* przynoszenia odpowiednich przyborów wskazanych przez nauczyciela.
Ocena końcowa jest składową ocen za I i II semestr.
Sposoby usuwania niepowodzeń i podnoszenia osiągnięć ucznia:
- uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z odpowiedzi lub za pracę domową może ją
poprawić na najbliższej katechezie.
KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM
Załącznik do przedmiotowego systemu oceniania z
religii
Klasa I
I. Słowo o sobie – poznajemy się
Ocena
niedostateczna
Ocena
dopuszczająca
Ocena
dostateczna
Ocena dobra Ocena
bardzo
dobra
Ocena
celująca
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
- nie dostrzega
własnej
- stara się
otworzyć na
- stara się
otworzyć na
- dąży do
autentycznej
- tworzy
jakościowo
nowe
- na podstawie
tekstów
wartości
drugiego
człowieka
- nie rozumie co
znaczy
- współpracuje
- jest wdzięczny za - jest wdzięczny z Bogiemdobre
za dobre
źródłem
relacje
relacje
autentycznej
być uczniem
Chrystusa
drugiego
człowieka
komunikacji
nowe
relacje
- zmienia
niewłaściwe
relacje
- nie dba o
wzajemny
- uczy postępować - uczy się
drogą
postępować
szacunek
Jezusa.
drogą Jezusa.
- nie chce zmienić
niewłaściwych
relacji.
wskazuje, że
wszyscy są
ważni dla
wspólnoty
- pomaga w
budowaniu
wartości
- wyzwala się z
- jest wdzięczny Bożą poJezusowi
mocą ze
zniewoleń,
za możliwość
lęku
bycia Jego
uczniem.
właściwych
relacji międzyludzkich
- rozumie, że
być uczniem
- odrzuca to, co
Chrystusa to
od Mistrza
wygrać stawkę
jaką jest życie.
oddala.
II. Ziarna słowa w świecie
Ocena
Ocena
Ocena
niedostateczna dopuszczająca dostateczna
Uczeń:
Uczeń:
- nie zauważa
potrzeby
- uznaje
- rozumie
tajemnice światła osobistą
ograniczoność
w poznawaniu
- zauważa
potrzebę
doskonalenia
wszystkiego
właściwych
relacji
- zastanawia
się nad własną
międzyludzkich
religijnością o
jej przejawami
- zauważa
piękno, dobro,
doskonalenia
właściwych
relacji
międzyludzkich
- ma trudności z
unikaniem
zła
prawdę jako
- ma trudności z
owoc
odkrywaniem
znaków obecności doskonałego
źródła
Boga
- unika zła
- nie wie czym
- odkrywa znaki
jest Kościół.
obecności Boga
- poznaje to, co
Jezus mówi o
Bogu
- wie, czym jest
Uczeń:
- rozpoznaje,
jaki jest Bóg,
którego Jezus
ukazuje
ludziom
Ocena dobra
Ocena bardzo Ocena
dobra
celująca
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
- dba o właściwy
obraz
- podejmuje
osobistą po-
- przyjmuje
odpowiedź
świata
stawę
konstruowaną
w
zawartą w
Biblii i
Tradycji
- osobiście
angażuje się w
oparciu o wzór i
rozpowszechnianiu autorytet,
wartości
jakim jest Jezus
- podejmuje
postawę szacunku - otwiera się na
braci innych
bez względu na
religii z
wyznanie
zachowaniem
własnej
- składa
świadectwo wiary tożsamości
- dąży do życia
wiecznego
- odkrywa w
Jezusie i Boga
- rozpoznaje cechy
i naturę
i człowieka,
Mesjasza i
Kościoła.
Kościoła
samodzielnie
poszukuje
integralnej
prawdy o
człowieku w
świetle wiary
- okazuje
wdzięczność
chrześcijańskiej
- modli się za
Kościół
- stara się być
świadkiem i
dojrzałym
członkiem
Chrystusowi
za ukazany
Model życia i
pomoc
- zachwyca
się Mistrzem i
Kościół.
Zbawiciela
członkiem
- wyraża
wdzięczność
za chrzest i
Kościół.
Kościoła.
idzie za Nim.
III. Słowo Boże w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła
Ocena
niedostateczna
Ocena
dopuszczająca
Ocena
dostateczna
Ocena dobra Ocena bardzo
dobra
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
- umie posługiwać
- ma trudności z
posługiwaniem się się
Biblią
Biblią
- nie jest
zainteresowany
- rozpoznaje
dwóch autorów
Biblii: Boga i
Biblią
- ma trudności we
właściwym
odczytywaniu
Słowa Bożego w
Biblii
- nie rozumie
czym jest
dla wierzących
Ewangelia
- ma trudności z
określeniem
pojęcia wiary
- nie zauważa
zależności
wiary od
uczynków
- ma trudności z
wymienieniem
przynajmniej
kilku świętych
- sporadycznie
korzysta z
Uczeń:
Ocena
celująca
Uczeń:
- potrafi wymienić - swoim
życiem
gatunki
odpisuje
księgę literacką literackie Biblii
Bogu na Jego
i dzieło
- wie ile lat
- potrafi odkrywać list
powstała
zbawcze działanie
wiary
- posiada
Boga
Biblia
umiejętność
- dba o
- odczytuje list
człowieka
umiejętność
- rozumie
radzenia sobie
Boga w
natchnienie
z tekstami
- wie, czym dla
religijnego
wierzących
odczytywania modlitwie
biblijnymi w
biblijne
jedności z
- uwzględnia
jest Ewangelia
Biblii
- korzysta z
literacki i
Biblii
Kościołem
- rozpoznaje w
- uwzględnia
religijny charakter
Ewangelii
literacki i
- uczestniczy we
- podejmuje
Biblii
właściwym
drogę
religijny
księgę wiary
zdobywania
odczytywaniu
charakter Biblii oraz potrafi
prawdziwej
wytłumaczyć
- wie, że Jezus
słowa Bożego w - poznał autora
jest synem
wolności
Biblii
różnice między
Ewangelii
poszczególnymi
Bożym
- własnym
- dostrzega
interpretacjami
Marka
potrzebę
życiem pisze
- wie czym jest
poznawania
- poznał autora - obdarowuje
wolność
prawdy Bożej
Ewangelię o
innych
Ewangelii
Jezusie Synu
- wie kto jest
wyznaje
wiarę
miłością
Mateusza
Panem jedynym
w JezusaBożym,
Zbawicielu,
- poznał autora - uznaje Jezusa
- wyjaśnia prawdę
Panu,
Mesjasza
Panem swego
o miłosierdziu
Ewangelii
życia
Bożym
Dawcy
- poznaje
Jana
Miłości
świadków wiary
- kształtuje w
- wie czym jest
sobie obraz
Ewangelia
- pomnaża
- korzysta z
z kart Biblii
miłość poprzez
wypowiedzi
życia
- wie, że Kościół
- okazuje
szacunek
księgom Pisma
świętego
- przyjmuje
Biblię jako
sakramentu
pojednania i
pokuty.
jest
wspólnotą osób
ochrzczonych
- ma
świadomość
osobistej
Eucharystię
chrześcijańskiego
wypowiedzi
- poznał autora
Ewangelii
- dba o rozwój
wiary
Jana Pawła II
- modli się
wzorem
- zna określenie
pojęcie wiary
przynależności
do wspólnoty
wierzących,
Łukasza
- wie, że należy
walczyć ze złem
swoich
obowiązków i
- dostrzega
twórczą
obecność
Chrystusa we
praw
- jest świadomy,
że jest skłonny do
- wie, że w
złego
Piśmie Świętym
znajdują się
- wie, że należy
przebaczyć
świadectwa
wiary
- potrafi
wymienić
wybranych
- jednoczy się z
świętych
Bogiem w
- korzysta z
sakramentu
pojednania i
pokuty
- wie czym jest
Biblia.
wspólnocie
- przyjmuje
miłość Boga
- dba o rozwój
wiary
- stara się
realizować
teorie
Eucharystii
- dba o rozwój
wiary
- dba o rozwój
wiary
- wie czym są
zmysły
- wylicza
elementy liturgii
słowa
- zna przesłanie
wiary
- wie czym jest
UNK.
wiary w
praktyce
- doskonali
umiejętność
słuchania
słowa Bożego
- poznaje
naukę wiary
Ojca Świętego,
UNK
- uczy się od
Jezusa postawy
wybaczenia
czyta Biblię,
dostrzega
wartość Biblii
w swoim
życiu.
Modlitwy
Pańskiej
- otwiera się na
słowo Boże.
- zna rolę
UNK, poznaje
naukę wiary
Ojca
Świętego
UNK
- buduje
wspólnotę
Kościoła
- na kartach
Pisma
Świętego
poszukuje
rozwiązań
problemów.
IV. Słowo, które wyzwala
Ocena
Ocena
Ocena
niedostateczna dopuszczająca dostateczna
Ocena
dobra
Ocena bardzo
dobra
Ocena
celująca
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
- realizuje we
własnym
zna
wypowiedź Jana
życiu
sprawiedliwość i
Pawła II o
miłosierdziu i
miłosierdzie
Sprawiedliwości
- jest wdzięczny
Bogu za
opowiada
głównie
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
- nie wie co to
jest
sprawiedliwość i
miłosierdzie
- wie, co to jest
sprawiedliwość i
miłosierdzie
- odkrywa Boga
sprawiedliwego i
miłosiernego
- kształtuje
- potrafi
wytłumaczyć na własne
zaufanie
czym polega
Boża
do Boga
sprawiedliwość obecnego i
wiernego
i miłosierdzie
- zna główne
wydarzenia z
- wyjaśnia,
dlaczego
opowiadania o
Mojżeszu
powinniśmy
być miłosierni
- potrafi
opowiedzieć
i sprawiedliwi
- nie zna
głównych
wydarzeń z
opowiadania o
Mojżeszu
- nie potrafi
opowiedzieć o
objawieniu się
Boga Mojżeszowi
- nie wie czym
jest sakrament
pokuty
objawienie się
Boga
- umie
wytłumaczyć
obecność i
wierność Boga
Mojżeszowi
- nie zna
opowiadania o
- rozumie słowo
wierność
nawróceniu św.
Pawła
- wie, czym jest
sakrament
w życiu
Mojżesza;
- wie dlaczego
należy być
wiernym
- nie zna
przykazań
Bożych,
ani Kościelnych
- nie odróżnia
wolności od
samowoli
- nie wie, czym
jest chrzest
- nie potrafi
wymienić darów
otrzymanych
podczas
pokuty
- zna
opowiadanie o
nawróceniu św.
Pawła
spotkanie z
przemieniają-
- zna przykazania cym Jezusem
Boże i
- rozumie, w
Kościelne
jaki sposób
- potrafi wskazać
wybrane
wartości
- odróżnia
wolność od
chrztu świętego
samowoli
- nie wie, że
- rozumie
spowiedź jako
Chrystus może
przemienić
Nasze życie
- rozumie
potrzebę
trwania
- umie
odczytać
znaki
życie i Jego dary
wierności
Boga.
- potrafi
wymienić
zasady
prawdziwej
wierności
- kształtuje
postawę
osobistej
wierności wobec
Boga i ludzi
- otwiera się na
- stara się być zbawczą
wierny Bogu
przemianę
i ludziom,
także w
- współpracuje z
sytuacjach
Jezusem
trudnych
- jest wdzięczny
- zna zasady
za możliwość
prawdziwego bycia z Jezusem
nawrócenia
- wchodzi na
drogę
osobistego
nawracania
się
- poznał
warunki
trwania
z Jezusem
- zauważa
potrzebę
angażowania
- angażuje się w
służbę
Bogu i ludziom
- potrafi połączyć
zaangażowanie
doczesne z
nadprzyrodzonym
- jest wdzięczny
Bogu za
dar wolności
- respektuje prawo
przesłanie Ksiąg
Machabejskich
potrafi
wyjaśnić wartość
Dekalogu w
zakresie
wolności
wyjaśnia, na
czym polega
formowanie
sumienia
przyjmuje
zadanie
zdobywania
wolności
w mocy
Bożych darów
zdobywa
wolność.
Kościół na
służbie wolności.
- wie, czym jest
chrzest
- potrafi
wymienić dary
otrzymane
podczas chrztu
świętego
w Jezusie
się w dobre
do
- zauważa
potrzebę
nieustannej
troski o dar
wolności
sprawy tego
świata
wolności innych
- dąży do życia
- wie, że wolność w prawdzie
to wybór dobra, a
nie zła
- zna warunki
sakramentu
- wie, że Kościół
jest na służbie
pokuty
wolności.
- zna
podstawowe
prawa
osoby ludzkiej
- stara się o
wolność
- rozumie
dlaczego w
- rozwija osobisty
dar
wolności w
świetle Bożego
objawienia
czasie chrztu
następuje
- przyjmuje
prawdę, że
wyzwolenie
- nie
ogranicza
wolności
wierność Bogu
czyni
prawdziwie
wolnym.
innych
- wie, czym jest - rozumie, co
sumienie.
to jest praca
nad sobą.
V. Słowo, które uczy być sobą
Ocena
Ocena
Ocena
niedostateczna dopuszczająca dostateczna
Ocena dobra Ocena bardzo Ocena
dobra
celująca
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
- nie rozróżnia
informacji
- wie, że istnieją
informacje
prawdziwe i
- umie odróżnić
informacje
- wybiera
informacje
prawdziwe
- przybiera
odpowiednią
-zna Hymn o
miłość św.
postawę wobec
informacji
Pawła
fałszywych od
prawdziwych,
fałszywe,
- nie zauważa
śladów
- zauważa ślady
miłości
miłości w
świecie,
w świecie,
- nie wie, czym
jest
jedność i pokój,
- nie wie, co to
jest modli-
- wskazuje na to
co jest
miłością i na to
co jest
obce,
- wie, czym jest
jedność i
prawdziwe od
fałszywych
- rozumie
dlaczego
miłość
- zna
- wyjaśnia czym
- dąży do miłości pełniejsze
rozumienie
jest miłość
jest
- stara się o
najważniejsza właściwe relacje słów: miłość,
- podejmuje
osobistą
kocham
- zna pełniejsze - jest świadomy
odpowiedzialność rozumienie
- twórczo
ważności
spędza czas
za
słów: miłość,
wolny
Eucharystii we
kocham
własnym
miłość
- podejmuje
-wie, czym jest Życiu
zadania
- rozumie,
dlaczego jest brak płeć
wypływające
jedności i pokoju
- potrafi
- wchodzi na
z daru
właściwie
twa
jedność i
- nie potrafi
wyjaśnić
pokój
terminu
Eucharystii
- nie wie, czym
niedziela
różni się od
pozostałych
dni w tygodniu
- nie dostrzega
potrzeby
czasu wolnego.
- wie, co to jest
modlitwa,
wyjaśnia termin
Eucharystii
- wie, dlaczego
niedziela
różni się od
pozostałych dni
tygodnia
- dostrzega
potrzebę czasu
wolnego.
- rozumie na czym drogę
praktykowania
polega
modlitwy
modlitwa
- wie, na czym
polega
- okazuje
szacunek
prawdziwie
Eucharystii
świętowanie
- dąży do pełnego
zjednoczenia z
niedzieli
Bogiem w
Eucharystii
- stara się o
pełny wymiar
-potrafi wymienić
źródłowe różnice przeżywania
niedzieli i
niedzieli
pozostałych dni
tygodnia
- zauważa
dobro czasu
- jest świadomy
potrzeby osobistej wolnego.
uczestniczenia w
niedzielnej
Eucharystii.
właściwie
z daru
zagospodarować
wolny
Eucharystii.
czas.
VI. Słowo, które nie przemija
Ocena
Ocena
niedostateczna dopuszczająca
Uczeń:
Ocena
dostateczna
Ocena dobra
Ocena bardzo
dobra
Ocena
celująca
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
- wie, co jest
kresem życia
- rozumie
rzeczywistość
- poznaje refleksje
Kościoła na temat
śmierci
- przezwycięża lęk - interesuje
się
przed
objawieniem
Bożym o
życia ludzkiego ziemskiego
śmierci
śmiercią
śmierci
- rozumie, do
czego uzdalnia
- nie wie, czym
- potrafi wyjaśnić
- własnym życiem
- wie, czym jest
zmartwychwstanie zabiega o osobiste - potrafi
jest śmierć
sens śmierci
śmierć
zmartwychwstanie zaakceptować
śmierć w
- jest wdzięczny za
- nie wie, kto
- zna objawienie o - wie, czym jest
pierwszy
śmierci i
- podejmuje pracę perspektywie
zmartwychwstanie możliwość
życia
zmartwychwstania zdobywania
zwyciężył śmierć zmartwychwstaniu
wiecznego
owoców
Chrystusa
- wyjaśnia potrzebę
- zna cel
zmartwychwstania
- nie wie, czym
osobistej
- wyjaśnia
odpowiedzialności ostateczny
- wie, kto
jest sąd Boży
człowieka.
pierwszy
za
- stara się osiągnąć czym będzie
„czas żniw”
zwyciężył śmierć zmartwychwstanie
niebo
- nie potrafi
podczas
wyjaśnić pojęć:
paruzji.
- rozumie
- rozumie sens
czyściec, piekło - wie, że został
powołany
konieczność
oczyszczenia
- nie wie, że
zawsze trzeba się do
- rozumie
czynów miłości
starać być
chrześcijański
zmartwychwstania
wiernym Bogu.
- wie, co to jest
- wie, czym jest
sens czuwania
niebo
- nie wie, co jest
kresem
sąd Boży
niebo
stara się o
- wie, co to jest
piekło
- poznaje
chrześcijański
życie wieczne.
- zna pojęcie
czyśćca
przekaz o niebie
- wie, że zawsze
trzeba starać się
być wiernym
- określa piekło jak
stan, a
nie miejsce.
Bogu.
DZIAŁ IV: ZNAKI WYRAZEM CZCI ODDAWANEJ BOGU
Ocena
niedostateczna
Ocena
dopuszczająca
Ocena
dostateczna
Ocena dobra
Ocena bardzo
dobra
Ocena celująca
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
Uczeń:
- wie, kiedy
składamy
najpełniejszą
ofiarę Bogu
- rozumie, na czym
polega
- zna
uwarunkowania
- tłumaczy, na czym
polega
szczere składanie
ofiary
szczerego składania
ofiary
szczera ofiara Bogu
Bogu
Bogu
- pomaga innym
zrozumieć
zajmuje
szczególne
miejsce wśród
świętych
- stara się być
prawdziwym
czcicielem Boga
- potrafi
wytłumaczyć, na
na czym polega
wierność
kobiet
czym polega
wierność i
i zaufanie Bogu
- rozumie, dlaczego
życie z
- nie wie, kim byli:
- zna biblijne
Abel, Kain, Mojżesz, opowiadania
Abraham
o Ablu, Kainie,
- nie umie opowiadać Mojżeszu,
Abrahamie
o wierności i
zaufaniu
- opowiada o
wierności
świętych kobiet
- nie zna treści
Święta
Paschy
- nie wie, na czym
polega
świętowanie
- nie umie wyjaśnić
pojęcia
i zaufaniu świętych
kobiet
- stara się byś
wiernym
Bogu i Jemu ufać
- zna treści Święta
Paschy
- wie, czym jest
świętowanie
„przymierze’’
- wyjaśnia pojęcie
- nie zna przykładów „przyzawartych
przymierzy z
Bogiem
- nie wie, kiedy jest
wy
Kościele adwent
- nie wie, czym jest
adwent
mierze’’
- rozumie znaczenie
przymierza z
Bogiem
- rozumie,
dlaczego Maryja
- wyjaśnia
przymierze
wiary jest
wysłaniem Boga
zawarte z Jezusem - formuje właściwe
relacje
- prezentuje sobą
postawę
z ludźmi
wierności Bogu i
ludziom
- rozumie sens
religijnego
- stara się
wypełnić
zobowiązania
chrzcielne
świętowania
- wylicza trzy
wymiary
- opowiada o
przymierzach
adwentu
z Bogiem
- spotyka się z
Bogiem w
- wie, kiedy w
Kościele
zaufanie Bogu
sakramentach
- uczestniczy w
- pomaga innym w
odpowiedzialnym
przeżywaniu
świąt religijnych
- pomaga innym
przygotować się do
dojrzałego przyjęcia
tajemnicy
- stara się
odpowiedzialnie
przyjścia Syna
Bożego.
świętować
- rozumie cel
chrześcijańskiego
oczekiwania
- daje przykład
odpowiedzialnego
świętowania
- przygotowuje się
do
dojrzałego przyjęcia
- przygotowuje się
do przy-
tajemnicy przyjścia
Syna
jęcia tajemnicy
przyjścia
Bożego
Syna Bożego
- interpretuje teksty
Biblii,
- czyta teksty Biblii
ze zrozumieniem
Liturgii, Tradycji
Kościoła
przeżywamy adwent
rekolekcjach
- stara się
uczestniczyć w
rekolekcjach.
- odkrywa
świadectwa wiary
jako teksty wiary.
Kościoła.
- dostrzega
nadzieję.
DZIAŁ V: JEZUS – NAJWAŻNIEJSZY ZNAK SPEŁNIENIA ZBAWCZYCH OBIETNIC
Ocena
niedostateczna
Uczeń:
Ocena
dopuszczająca
Uczeń:
Ocena
dostateczna
Uczeń:
- nie zna
opowiadania o
- opowiada o
narodzeniu
narodzinach
Jezusa
Jezusa
- zna obietnice - wyraża własną
ST wskazujące postawą
na Jezusa
odpowiedzialną
do Jezusa
- poznaje z
relację do
kartki Biblii
- odczytuje treści
religijne
Jezusa
świadectwa o
Jezusie
- poznaje
tytułów Jezusa
znaczenie treści
- wie, o czym
- tworzy relacje z
świadczą
tytułów Jezusa
Jezusem
dla własnego
- rozumie, dlaczego tytuły Jezusa
zmartwychwstanie
życia
jest uratowaniem
- stara się
przyjąć
szczęścia
- wie, że Bóg
cierpienia
wiecznego
przeznaczył go
- nie umie
wytłumaczyć,
dlaczego Jezus
przyszedł
na świat
- nie umie
określić
warunków
udziału w życiu
- rozumie,
dlaczego Jezus
przyszedł na
świat
- wie, że
człowiek może
odrzucić
szczęście
- wyjaśnia, w
jaki sposób
wiecznym
- nie wie, kto
założył Kościół
- nie umie
wyjaśnić, czym
jest wiara
- nie zna
podstawowych
modlitw.
Jezus znosił
cierpienia
Ocena dobra
Uczeń:
Ocena bardzo
dobra
Uczeń:
- stara się być
podobnym
- zna obrzęd
sakramentu
we własnym
życiu
do szczęścia
- rozumie, że
- okazuje troskę wiara jest
cierpiącym
rzeczywistością, a
nie złudzeniem
- rozumie
znaczenie
- wierzy
namaszczenia objawieniu
chorych
gwarantem nieba
- określa
warunki udziału
- troszczy się o
- rozumie, dlaczego - jest
w
życie wieczne
zatroskany o
Kościół
życie
- szanuje
życiu wiecznym
nazywany jest
przekazaną wiarę
wieczne
znakiem
- wie, kto
bliźnich
- jest świadkiem
założył Kościół
- wyjaśnia sens
wyznawanej
- stara się
- wyjaśnia, czym istnienia
naśladować
jest wiara
wiary.
namaszczenia
- zna treść tekstu chorych
Mt 22,
- wie, dlaczego
Jezus jest
1-14
Ocena celująca
Uczeń:
- własną postawą
nakłania
innych do
nawiązania
odpowiedzialnej
relacji do
Jezusa
- wyjaśnia
głębsze znaczenie
treści tytułów
Jezusa dla
własnego życia
- pomaga innym
zrozumieć, że
wiara jest
rzeczywistością, a
nie złudzeniem
- troszczy się o
rozwój
wiary innych
- daje przykład,
jak należy
szanować
przekazaną wiarę.
zna podstawowe Kościoła
modlitwy
- utożsamia się z
- na miarę
Kościołem
własnych
możliwości chce - modli się
rozpoznawać
- porządkuje swój
Jezusa i
światopogląd
realizować Jego chrześcijański.
Jezusa i
aktualizować
Jego
posłannictwo
- nawiązuje
relacje z
Jezusem w
modlitwie
- jest
wdzięczny
Bogu i
Wskazania.
rodzicom za
chrzest
- przyjmuje
zbawcze
posłannictwo
Kościoła
SEMESTR II
DZIAŁ VI: JEZUS WYJAŚNIA ZBAWCZE ORĘDZIE BOGA PRZEKAZANE LUDZIOM W
ZNAKACH
Ocena
niedostateczna
Uczeń:
Ocena
dopuszczająca
Uczeń:
- nie umie
powiązać cudu
- wie, że cud jest - wie, jak należy - rozumie religijne
znaczenie
odczytywać
znakiem
jako znaku
czynionym
czynionego przez przez Jezusa
Jezusa
- nie umie
opowiedzieć o
uwolnieniu
opętanego Łk,
- opowiada o
uzdrowieniu
- nie zna
perykopy o
biblijne
opowiadania o
cudach
- rozumie, na
czym polega
Ocena dobra
Uczeń:
Ocena bardzo
dobra
Uczeń:
- opowiada o
uwolnieniu
opętanego Łk
- zna biblijne
opowiadanie
o uciszeniu
burzy
- wie, co jest
największym
uzdrawiająca i
wyzwalająca
moc
sakramentów
- rozumie
pojęcie pokusy
- wyjaśnia
religijne
przesłanie
Ocena celująca
Uczeń:
- wyjaśnia broniącą
moc
- pomaga innym
- przyjmuje
osobistą postawą przyjąć
wiary wobec
cudów
postawę wiary
wobec
- przyjmuje
miłość Boga
cudów
Jezusa
do człowieka
- wierzy w Jezusa
wyzwalającego od
zła
- jest otwarty na
nadprzyrodzone
znaki
- rozumie
konieczność walki
- jest świadomy
własnego
cudów
niewidomego
o uciszeniu burzy
- nie wie, co jest
największym
zagrożeniem dla
człowieka
Ocena
dostateczna
Uczeń:
z pokusami
wyzwolenia
podczas chrztu
- stara się ukazać
miłość
Boga do
człowieka w
swoim życiu
- pomaga innym
otworzyć
się na
- wyjaśnia określenia
- przyjmuje Bożą nadprzyrodzone
„woda
moc do
żywa”, „woda
rozmowie
największym
tekstu
biblijnego
Jezusa z
Samarytanką
zagrożeniem dla
- jest świadomy,
człowieka
że chrzest
- nie zna
- opowiada Mt
daje udział w
opowiadania o
4, 1-11
przemienieniu
- opowiada Mt
wskrzeszeniu
- określa relacje
Łazarza
17, 1-9
Judejczyków
- lekceważy
- zna perykopę o
z Samarytanami
poznane prawdy. rozmowie
Jezusa z
Samarytanką
- opowiada
perykopę o
uzdrowieniu J 9
- opowiada
biblijną
perykopę o
wskrzeszeniu
Łazarza
- stara się na
miarę swoich
możliwości
realizować
poznawanie
prawdy.
- zna cnoty
teologalne
martwa”,
walki z pokusami znaki
„prawdziwy pokarm” - walczy z
pokusami
- wyjaśnia, dlaczego
Jezus dla chrześcijan - rozumie
jest „wodą
znaczenie treści
żywą” i
„prawdziwym
pokarmem”
- troszczy się o
pełniejszą
relację z Bogiem
- rozumie,
dlaczego grzech - podejmuje trud
pracy nad
powoduje utratę
światła wiary
sobą
- stara się
uświadomić
innych
wyzwalającej
mocy
cudów
chrztu
- stara się
poddawać
zbawczej mocy
- pomaga innym
przyjąć
- nawiązuje
relacje z
moc Bożą do
walki z
Bogiem w
modlitwie.
pokusami
- kształtuje własną
identyczność
społeczną poprzez
- jest świadomy - wie, jaki związek
walki ciemności posiada
ze światłością
opowiadanie o
- dziękuje za
wskrzeszeniu
chrzest
Łazarza z męką,
- modli się
śmiercią i
realizację ideału
chrześcijańskiego
w relacjach
- troszczy się o
rozszerzenie
światła wiary.
Bogiem w
modlitwie.
społecznych
- daje przykład
relacji z
zmartwychwstaniem
Jezusa
- dąży do zgodności
postępowania z
przyjętą wiarą.
DZIAŁ VII: ZNAKI JEZUSA DLA ŚWIATA
Ocena
niedostateczna
Uczeń:
Ocena
dopuszczająca
Uczeń:
Ocena
dostateczna
Uczeń:
Ocena dobra
Uczeń:
Ocena bardzo Ocena celująca
dobra
Uczeń:
Uczeń:
- nie wie, czym
jest
- wie, czym jest
Kościół
- Wymienia
symbole Ducha
- zna wybrane
pieśni o
- stara się
poddawać
- pomaga innym
poddać się
Kościół
- tłumaczy,
dlaczego Kościół
jest wspólnotą
bosko-
Św.
Duchu Św.
działaniu
Ducha Św.
działaniu Ducha
Św.
- wie, jaka rola
Ducha Św.
ludzką
w Kościele
- rozumie
potrzebę
poddawania się
działaniu Ducha
- jest
wdzięczny za
Kościół
- stara się być
zintegrowanym
ze wspólnotą
Kościoła
- nie umie
wytłumaczyć,
dlaczego Kościół
jest
jest
wspólnotą boskoludzką
- zna relację
Łukasza o
zesłaniu Ducha
Św.
- nie zna relacji
Łukasza o
- rozumie,
Św.
dlaczego Kościół
- zna
jest znakiem
uwarunkowanie
obecności i
zaistnienia
działania Jezusa wspólnoty
- wskazuje
przykłady znaków
komunikacji Boga - potrafi określić
zesłaniu Ducha
z
początki
Św.
Kościoła
ludźmi
- nie umie
- rozumie
wyliczyć gestów
- wylicza gesty i zobowiązania
postawy
i postaw
członka Kościoła
religijnych liturgii
religijne liturgii
- nie umie
- określa zadanie
wyliczyć siedmiu - potrafi
Kościoła
rozpoznać znaki
sakramentów
wobec świata
religijne
świętych
- zna treść
- wylicza siedem gestów i podstaw
- nie zna
warunków
sakramentów
odpuszczenia
świętych
religijnych
grzechów
- wie, co jest
- odkrywa treść
- nie wie, czym
przyczyną
znaków
jest Eucharystia
utraty godności
- wyjaśnia,
- lekceważy
człowieka
dlaczego
poznane prawdy.
Eucharystia
podtrzymuje i
- zna warunki
odpuszczenia
rozwija
grzechów
życie z Bogiem
rozumie
podstawową
- otwiera się na
teologie
działanie
sakramentu
pokuty
Ducha Św.
- wie, czym jest
Eucharystia
- uczestniczy w
celebracjach
-zna tekst Mt 26,
26-28
wspólnoty
eklezjalnej.
- na miarę swoich
możliwości stara
się realizować
poznane prawdy.
- wyjaśnia
wartość
osobistej
obecności w
Kościele
- stara się o
świadome
- wskazuje naturę
i zadania Kościoła przeżywanie
gestów,
- rozumie rolę
słów i postaw
Ducha Św.
religijnych
w
- nawraca się
Kościele
- stara się o
rozpoznanie
- świadomie
uczestniczy
w Eucharystii.
działania Ducha
Św.
- dostrzega
związek między
gestami i słowami
- wymienia znaki
Eucharystii i
chrztu
- stara się
odczytywać
znaki dane przez
Boga
- jest wdzięczny
za dary
sakramentalne
- wie, że godność
człowieka jest
wartością
- wyjaśnia
biblijną treść
białej szaty
- stara się
zrozumieć
wartość
Eucharystii i
rozwijać je we
Kościoła
- troszczy się o
osobiste
świadectwo wiary
w Jezusa
żyjącego w
Kościele
- pomaga innym
świadomie
przeżywać gesty,
słowa i
postawy religijne
- stara się o pełną
godność
człowieka
ochrzczonego.
własnym życiu.
DZIAŁ VIII: CHRYSTUSOWY ZNAK DOJRZAŁOŚCI WIERZĄCEGO
DZIAL IX: ŚWIADKOWIE ZMARTWYCHWSTAŁEGO JEZUSA
Ocena
niedostateczna
Uczeń:
Ocena
dopuszczająca
Uczeń:
Ocena
dostateczna
Uczeń:
Ocena dobra
- nie zna
fragmentu
biblijnego
opowiadania o
talentach,
- opowiada
fragment
biblijny o
talentach
- wie, że
dojrzałość jest
wartością
- zna teologię
biblijnego
fragmentu o
talentach
- zna treść V
- nie zna treści V przykazania
przykazania
Bożego,
Bożego
- nie wie, że
- wie, że
przemoc i
przemoc i
agresja jest złem, agresja
- nie potrafi
wytłumaczyć,
dlaczego
chrześcijanin
powinien
świadczyć,
są złem
- rozumie, że
należy być
świadkiem
Jezusa
- nie umie
- wyjaśnia,
wyjaśnić pojęcia dlaczego
dojrzałości
- nie zna
znaczenie słowa
bierzmowanie
- nie wie, co to
jest
Pięćdziesiątnica
- nie wie, jaki
jest
najważniejszy
dar w
sakramencie
bierzmowania
- nie rozumie
pojęcia
„świadek”
chrześcijanin
powinien
świadczyć
- wyjaśnia
pojęcie
dojrzałości
- określa, czym
jest dojrzałość
człowieka
Uczeń:
Ocena bardzo
dobra
Uczeń:
- pragnie osobistej dojrzałości
dojrzałości
- podejmuje trud
- wylicza
rozwijania
przymioty
dojrzałości
integralnej
osobowości
- rozumie,
dlaczego
- stara się unikać
społeczeństwo i
zagrożeń
Bóg oczekuje
dojrzałości
- zna religijne
motywy walki
- rozumie, czym
są zagrożenia
z przemocą
- wie, na czym
- stara się być
polega
apostołem
odpowiedzialność
za zdrowie i życie - stara się
przestrzegać
- wyjaśnia,
dlaczego przemoc wezwania do
i agresja są złem podstawy
- rozumie,
miłości
dlaczego
jesteśmy
- wie, że
zobowiązani do
dojrzałość jest
- zna treść
sprzeciwu wobec modlitwy o dary
przemocy i agresji
wartością
Ducha Św.
- zna etymologię - rozumie
znaczenie Dobrej - jest świadomy, że
sława
Nowiny dla
Duch
świadectwa
bierzmowanie
Św. uzdalnia do
- wie, co to jest - rozumie,
świadectwa
Pięćdziesiątnica dlaczego
przykazanie
- dostrzega
Uczeń:
- określa korelację - daje przykład
tekstów: Iz 9, 1-9 i troski o osobistą
dojrzałość
Łk 2,
8-12.17
- potrafi wskazać
walory
Ocena celująca
- troszczy się o
osobistą
dojrzałość
- nie jest
zagrożeniem dla
- pomaga innym
w strzeżeniu
życia i zdrowia
- stara się
eliminować
przemoc i agresję u
innych
innych
- stara się
wyeliminować
z własnego życia
przemoc
i agresję
- realizuję
Przykazanie
- daje przykład
realizacji
Przykazania
miłości
- realizuje
najważniejsze
wskazanie
Jezusa we
własnym życiu
miłości
dojrzałość
- stara się
dobrze
przygotować do
sakramentu
bierzmowania
- stara się być
wdzięczny
- pomaga innym
w staraniach
Duchowi Św.
o osobistą
dojrzałość
- stara się o
osobistą
- uczestniczy w
posłaniu
- przyjmuje
postawę
świadka
- jest świadomy
osobistej
przynależności
do Chrystusa
- zabiega o
- wyjaśnia, jaki
jest najwyższy
dar w
- nie zna znaków sakramencie
i symboli
bierzmowania
bierzmowania
- wyjaśnia,
pojęcie
- nie zna
„świadek”
opowiadania o
- nie zna darów
Ducha Św.
powrocie
uczniów z
Emaus
- potrafi
wskazać cechy
świadka wiary
- nie potrafi
opowiedzieć o
- wylicza dary
Ducha Św.
miłości jest drogą możliwości
do dojrzałości
świadectwa
- zna wartość
przykazania
- potrafi określić
miłości
wartość
- chce rozwijać we osobiste
własnym życiu
świadectwo
dary Ducha
wierności Bogu
- rozumie pojęcie
bierzmowania
poszczególnych
darów
nadzieją w
rzeczywistości
- zna wymagania
stawiane
kandydatowi
- pragnie przyjąć
dary Ducha
zmartwychwstania jest obecny
szczególnie w
- stara się osiągnąć
dojrzałość
potrzebujących
religijną
- praktykuje
czyny
- wierzy w
obecność Boga
miłosierdzia
- wylicza znaki
bierzmowania
wyjaśnia
priorytetową
pierwszej
wspólnocie
- wylicza znaki i wartość miłości
Kościoła
symbole
- zna
najważniejsze
- nie wie, jak
bierzmowania
wskazanie Jezusa
należy spędzać
- wie, dlaczego
- wyjaśnia, na
wolny czas
św. Pawła
czym polega
- lekceważy
możemy nazwać zbawcze
poznane prawdy światkiem wiary posłannictwo
chrześcijanina
- wymienia
wiary.
- określa
przykłady
konkretne
tekstów
możliwości
biblijnych
osobistego
wskazujące
składania
świadectwa
świadectwa
wiary
Jezusowi
- zna
świadectwo św. - opowiada o
świadectwie
Piotra
apostołów
- opowiada
- jest świadomy
perykopę o
źródła wszelkich
darów
powrocie
uczniów z
- wyjaśnia
Emaus
religijne
znaczenie
- opowiada o
niezatartego
pierwszej
znamienia.
wspólnocie
Kościoła
- wie, że
odpoczynek jest
- określa
zobowiązania
wypływające z
przyjęcia
bierzmowania
- odczytuje własną - świadczy, że
moc i
Jezus żyje
- wierzy w
- jest wdzięczny
zmartwychwstanie Bogu i
- określa przejawy
- potrafi
dojrzałości
religijnej i motywy skorelować poniezbędne do jej
osiągania
wrót uczniów do
Jerozolimy z
wezwaniem we
- odczytuje
zmartwychwstanie własnym życiu
Jezusa jako
- zauważa Boga w
wezwanie
drugim
do osobistego
zaangażowania w człowieku
świadectwo wiary
- trwa we
- rozumie, że
wspólnocie
miejscem
spotkania Boga jest - pragnie twórczo
drugi człowiek
przeżyć wakacje
we wspólnocie z
- rozumie,
Jezusem
dlaczego
uczniowie
- pragnie
pozostali wierni
odpowiedzialnie
Jezusowi nawet
oddając życie
przeżyć czas
wakacji.
- tłumaczy prawdę,
że Jezus żyje w
swoim Kościele
- wyjaśnia, w jaki
sposób jest dziś
kontynuowane
zbawcze dzieło
- wyjaśnia,
dlaczego Bóg
ludziom za dary
mijającego
roku szkolnego
- zachęca
innych twórczo
przeżyć
wakacje we
wspólnocie z
Jezusem.
wartością
zbawcze dzieło
- rozumie,
dlaczego należy
twórczo spędzać
wolny czas
- okazuje
wdzięczność.
- stara się na
miarę swoich
możliwości
realizować
poznane prawdy
wiary.
ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z RELIGII
KRYTERIA OCENIANIA W III KLASIE GIMNAZJUM
opracowane na podstawie materiałów katechetycznych
Jezus prowadzi i zbawia z serii W drodze do Emaus;
podręcznik nr AZ-33-01/1-11 do nauczania religii rzymskokatolickiej,
zgodny z programem nauczania nr AZ-3-01/1.
SEMESTR I
I. Nikt nie jest samotną wyspą
Ocena
dopuszczająca
Katechizowany:
- wskazuje źródłowe
podstawy godności
człowieka;
- wyjaśnia, do czego
dążą wspólnoty
religijne;
- podaje definicję
dobra wspólnego;
- wylicza uczynki
miłosierdzia;
- wymienia zadania
ochrzczonych.
Ocena dostateczna
Ocena dobra
Ocena bardzo
dobra
Katechizowany:
- określa, co jest
podstawą więzi
łączących ludzi;
- wyjaśnia, co to jest
Kościół partykularny;
- wylicza zasady
dobra wspólnego;
- interpretuje tekst
biblijny Mt 25, 35-36;
- wyjaśnia eklezjalne
teksty biblijne.
Katechizowany:
- rozumie, na czym polega
jego godność do odkrywania
własnej godności;
- wylicza elementy typowe
dla Kościoła katolickiego;
- wykazuje zależność dobra
wspólnego od dobra
osobistego;
- tłumaczy, w jaki sposób
można obronić się przed
egoizmem;
- wyjaśnia, co wyjątkowego
można odkryć w Kościele,
jako wspólnocie wierzących.
Katechizowany:
- uzasadnia, iż człowiek jest
istotą społeczną;
- dowodzi konieczności
osobistego uczestniczenia w
życiu Kościoła;
- tłumaczy, dlaczego
państwo ma obowiązek
dbania o dobro wspólne;
- wymienia sposoby
realizacji solidarności
międzyludzkiej;
- wykazuje, że niechętne
nastawienie wobec Kościoła
spowodowane jest
niewiedzą.
II. Wspólnota Ducha Świętego
Ocena dopuszczająca
Ocena dostateczna
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
Katechizowany:
- wie, kim dla Kościoła
jest Duch Święty;
- wyjaśnia znaczenie
stwierdzenia „Kościół
święty i grzeszny”;
- określa rolę Kościoła
wobec świata;
- przedstawia
hierarchiczną strukturę
Kościoła;
- podaje zasady, jakimi
powinien kierować się
chrześcijanin;
- określa, czym
charakteryzuje się
wspólnota Kościoła.
Katechizowany:
- wyjaśnia, na czym polega
działanie Ducha Świętego
w Kościele;
- interpretuje teksty
eklezjalne z KKK;
- tłumaczy, dlaczego
wierzący powinni włączać
się w życie społeczne;
- wyjaśnia, czym jest
depozyt wiary;
- interpretuje wskazane
teksty biblijne;
- tłumaczy, na jakiej
podstawie możemy nazwać
Kościół wspólnotą Ducha
Świętego.
Katechizowany:
- redaguje modlitwę do
Ducha Świętego;
- przyjmuje
odpowiedzialność za
swoje miejsce w
Kościele;
- wyjaśnia związek:
chrześcijanin i życie
społeczne;
- opisuje, jaką rolę pełnią
w Kościele następcy
apostołów;
- wykazuje związek
pomiędzy Dekalogiem,
Kazaniem na Górze
i przykazaniem miłości;
- wykonuje tematyczną
mapę pojęć.
Katechizowany:
- dostrzega
współzależność i
współdziałanie Ducha
Świętego
i Kościoła;
- uzasadnia, że Kościół
można zrozumieć tylko w
perspektywie wiary;
- wyjaśnia, w jaki sposób
chrześcijanin winien
rozumieć sprawowaną
władzę;
- wymienia zadania
pasterzy Kościoła;
- tłumaczy, na czym
polega przestrzeganie
prawa moralnego;
- formułuje modlitwę na
podstawie treści działu.
III. Duch Święty w życiu chrześcijanina
Ocena dopuszczająca
Ocena dostateczna
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
Katechizowany:
- przedstawia poznane
informacje na temat
Ducha Świętego;
- charakteryzuje Boga,
który jest naszym Ojcem;
- wyjaśnia, dlaczego
człowiek powinien dążyć
do świętości;
- definiuje pojęcie cnoty;
- wymienia drogi, którymi
Duch Święty prowadzi do
modlitwy;
- rozróżnia uczynki
rodzące się z ciała i z
ducha;
- wyjaśnia, na czym
polega pomoc Ducha
Świętego w
rozwiązywaniu trudnych
zadań;
- tłumaczy, czym jest
dojrzałość;
- wie co dokonuje się w
- opisuje, w jaki sposób
Duch Święty działa w
życiu człowieka;
- rozumie, że Bóg jest
naszym Ojcem;
- przedstawia
chrześcijańskie
rozumienie świętości;
- ukazuje skutki
nierozwijania cnót
kardynalnych;
- wyjaśnia, dlaczego
podczas modlitwy
warto sięgać do Pisma
Świętego;
- tłumaczy, czym są
dary Ducha Świętego;
- uzasadnia swoje
wybory;
- wylicza cechy
dojrzałości, o której
mówi Jezus w
przypowieści;
- opowiada teksty
Katechizowany:
- prezentuje wybrane
sposoby działania Ducha
Świętego w życiu
każdego z nas;
- tłumaczy, co to dla nas
znaczy, że Bóg jest
Ojcem;
- tłumaczy, dlaczego
trzeba pozwolić
prowadzić się Duchowi
Świętemu;
- rozumie znaczenie cnót
kardynalnych w życiu
człowieka;
- formułuje modlitwę do
Ducha Świętego;
- rozpoznaje w sobie dary
Ducha;
- wykazuje, że Duch
Święty wspomaga w
trudnych chwilach;
- opisuje, w jaki sposób
Duch Święty prowadzi
Katechizowany:
- określa związki pomiędzy
działaniem Ducha Świętego
i życiem ochrzczonych;
- wymienia, jakie działania
przypisuje autor tekstu
biblijnego Bogu, nazywając
Go naszym Ojcem;
- uzasadnia, że źródłem
świętości jest Bóg;
- charakteryzuje cnoty
główne;
- dowodzi, że Duch Święty
jest przewodnikiem
modlitwy;
- ukazuje, w jaki sposób
może budować lepszy świat
w swoim środowisku;
- uzasadnia, że "u Boga nic
nie jest niemożliwe";
- wyjaśnia, jakie znaczenie
w dążeniu do dojrzałości ma
prawo moralne;
- analizuje działanie Ducha
biblijne o pojednaniu;
- wie, na czym polega
grzech przeciwko
Duchowi Świętemu;
- rozumie znaczenie
symboli Ducha
Świętego.
sakramencie pokuty i
pojednania;
- wylicza zagrożenia
wiary;
- odkrywa religijne
znaczenie znaków natury.
do dojrzałości;
- weryfikuje swój
stosunek do spowiedzi;
- opisuje, co dzieje się,
gdy człowiek odrzuca
Ducha Świętego;
- modli się wersetami
Pisma Świętego.
Świętego w sakramencie
pokuty i pojednania;
- ukazuje szkodliwość
zagrożeń wiary;
- tłumaczy, w jaki sposób
znaki i symbole odnoszą się
do działania Ducha
Świętego.
IV. Mocni w Duchu
Ocena dopuszczająca
Ocena dostateczna
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
Katechizowany:
- opisuje, w czym wyraża się
tożsamość chrześcijan;
- wylicza daty i miejsca
pierwszych soborów;
- podaje przykłady
działalności Kościoła
w okresie średniowiecza;
- charakteryzuje reformę w
Kościele w okresie
renesansu;
- przedstawia dorobek
Kościoła w oświeceniu;
- przedstawia świadectwa
wybranych ludzi Kościoła
XX w.;
- wylicza formy, które
pozostawił Kościołowi
Chrystus dla umocnienia
wiernych w czynieniu
dobrze;
- przyporządkowuje
wydarzenia do właściwych
epok.
Katechizowany:
- wylicza cechy
pierwotnego Kościoła;
- określa problematykę
podjętą podczas
kolejnych soborów;
- przedstawia świętych
okresu średniowiecza;
- zna działalność
świętych okresu
renesansu;
- tłumaczy, jak Kościół
łączy możliwość
poznania rozumowego z
poznaniem wiary;
- opowiada, czego
dokonał Jan Paweł II i
kard. Wyszyński;
- wyjaśnia, w jaki sposób
chrześcijanin może
radzić sobie z trudnymi
sytuacjami;
- tłumaczy, w czym
wyraża się umocnienie
chrześcijanina w Duchu
Świętym.
Katechizowany:
- opisuje cechy
Kościoła
współczesnego;
- przedstawia
postanowienia soborów;
- ukazuje kontrasty
okresu średniowiecza;
- tłumaczy, do czego
powinna prowadzić
reforma w Kościele;
- dostrzega brak
sprzeczności pomiędzy
wiarą a rozumem;
- dostrzega wartość
Soboru Watykańskiego
II;
- ukazuje wartość
liturgii;
- przyporządkowuje
postaci świętych do
epok historycznych.
Katechizowany:
- porównuje cechy
Kościoła pierwotnego i
współczesnego;
- wyjaśnia, po co istnieją
w Kościele symbole
wiary;
- omawia wkład Kościoła
w dorobek
średniowiecza;
- wyjaśnia, na czym
polegał „sukces” dążeń
reformatorów Kościoła
okresu odrodzenia;
- uzasadnia możliwość
pogodzenia poznania
rozumowego z
poznaniem wiary;
- charakteryzuje, jak
swoje posłannictwo
widzi Kościół;
- wymienia środki, które
umożliwiają pełniejszą
relację z Bogiem;
- analizuje treści działu
Mocni w Duchu.
S E M E S T R II
V. Duch Święty jednoczy Kościół
Ocena dopuszczająca
Katechizowany:
- wie, jakie jest
pochodzenie Kościoła;
Ocena dostateczna
Katechizowany:
- charakteryzuje etapy
powstawania Kościoła;
Ocena dobra
Katechizowany:
- interpretuje teksty
biblijne o pochodzeniu
Ocena bardzo dobra
Katechizowany:
- uzasadnia, że Kościół jest
dziełem całej Trójcy
- przedstawia, w jaki
sposób może włączyć się
w przywracanie jedności
w Kościele;
- wie, czemu ma służyć
świętość Kościoła;
- wylicza cechy
powszechności
Kościoła;
- rozumie, dlaczego
Kościół nazywany jest
apostolskim;
- wyjaśnia znaczenie dat:
1054, 1517;
- charakteryzuje zasady
działań ekumenicznych;
- wyjaśnia, w jaki
sposób może odkrywać
prawdę o Kościele.
- wymienia czynniki
jedności Kościoła;
- wskazuje elementy
świadczące o świętości
Kościoła;
- przedstawia dwa
sposoby rozumienia
Kościoła powszechnego;
- opisuje, w czym
najpełniej wyraża się
apostolskość Kościoła;
- rozróżnia wyznania
chrześcijańskie;
- określa oczekiwania
Jezusa wobec Kościoła
zawarte w Modlitwie
Arcykapłańskiej;
- wyznaje wiarę.
Kościoła;
- tłumaczy, w jaki sposób
realizuje się jedność
Kościoła;
- opisuje, na czym polega
świętość Kościoła;
- wyjaśnia, co wyraża
wyznanie wiary w
Kościół powszechny;
- przedstawia różne
rozumienia apostolskości
Kościoła;
- przedstawia cechy
charakterystyczne dla
poszczególnych wyznań
chrześcijańskich;
- formułuje modlitwę o
jedność chrześcijan;
- charakteryzuje
przymioty Kościoła.
Świętej;
- wykazuje, po czym
można poznać, że Kościół
jest jeden;
- wyjaśnia sens symbolu
wiary: wierzę
w święty Kościół;
- uzasadnia, dlaczego
wszyscy wierzący mają
obowiązek szerzenia wiary;
- przyjmuje
odpowiedzialność za
własne apostolstwo;
- ukazuje, jakie są
konsekwencje rozłamów
w Kościele;
- wymienia, jakie działania
podejmują wyznania
chrześcijańskie, aby
osiągnąć porozumienie;
- wyjaśnia znaczenie
twierdzenia: Duch Święty
jednoczy Kościół.
VI. Święty Wychowawca miłości
Ocena dopuszczająca
Ocena dostateczna
Katechizowany:
- przytacza Jezusowe
słowa wzywające do
praktykowania miłości;
- opowiada, jak
praktykował miłość św.
Maksymilian;
- wie, czym jest post;
- objaśnia treść czwartego
przykazania Bożego;
- podaje, na czym polega
udział chrześcijanina w
życiu społecznym;
- ukazuje religijne
znaczenie ludzkiej pracy;
- wyjaśnia, dlaczego o
miłości do ojczyzny
mówimy w związku z
czwartym przykazaniem;
- przedstawia, jak Kościół
rozumie tolerancję;
- definiuje pojęcie kultury;
- określa uczucia
towarzyszące człowiekowi
w spotkaniu z innymi
ludźmi;
- zna wskazania dotyczące
Katechizowany:
- wyjaśnia sens
przykazania miłości;
- przedstawia czyny
miłości św. brata
Alberta;
- wyjaśnia, czym jest
jałmużna;
- określa, jakie
wskazania w odniesieniu
do naszych relacji z
najbliższymi daje Jezus;
- formułuje zasady życia
społecznego;
- interpretuje teksty
Kościoła mówiące o
pracy;
- rozumie, na czym
polega miłość ojczyzny;
- ukazuje troskę
Kościoła o
poszanowanie innych
przekonań religijnych;
- wyjaśnia związek
kultury z Ewangelią;
- dostrzega nowość
nauki Jezusa w
Ocena dobra
Katechizowany:
- tłumaczy, od kogo
możemy się uczyć
prawdziwej miłości;
- ukazuje, w jaki sposób
bł. Matka Teresa z
Kalkuty realizowała
przykazanie miłości;
- uzasadnia wartość
intencji czynów miłości;
- weryfikuje własną
postawę wobec
najbliższych;
tłumaczy, czym jest
cywilizacja miłości;
- wymienia cechy
charakterystyczne pracy,
zgodne z zamysłem
Stwórcy;
- wyjaśnia analogię
pomiędzy miłością do
rodziny i do ojczyzny;
- tłumaczy, czym jest
wolność religijna;
- wykazuje, dlaczego
kultura często czerpie
inspirację z religii
Ocena bardzo dobra
Katechizowany:
- wyjaśnia, dlaczego Jezus
mówi, że nie można
jednocześnie miłować
Jego i świata;
- wskazuje możliwości
kierowania się miłością;
- analizuje, dlaczego Jezus
zachęca do jałmużny i
postu;
- tłumaczy, dlaczego
chrześcijanin ma
wypełniać czwarte
przykazanie;
- charakteryzuje
prawdziwie
chrześcijańskie postawy
ochrzczonych w
społeczeństwie;
- łączy swoją pracę
z ofiarą Jezusa Chrystusa;
- tłumaczy, na czym
polega patriotyzm w
rozumieniu
chrześcijańskim;
- określa granice
tolerancji;
- przyjmuje
odpowiedzialność za
poszanowanie kultury i
troskę o jej rozwój;
- uzasadnia potrzebę
miłości nieprzyjaciół;
- uzasadnia tytuł działu
Święty wychowawca
miłości.
odniesieniu do
nieprzyjaciół;
- podaje, w jaki sposób
uczniowie Jezusa mogą
realizować zadania.
- zastanawia się nad swoją
postawą wobec
nieprzyjaciół;
- interpretuje wskazania
nauki społecznej
Kościoła.
Ocena dopuszczająca
Ocena dostateczna
Ocena dobra
Ocena bardzo dobra
Katechizowany:
- wyjaśnia, że narodzenie
Jezusa wyznacza przełom
w odmierzaniu czasu
historycznego;
- opisuje czyny Jezusa i
reakcje ludzi na to, co
Jezus czyni;
- wylicza przyczyny zła;
- określa, co Bóg czyni
dla zagubionego
człowieka;
- bierze udział w
niedzielnej Eucharystii;
- podaje argumenty
przemawiające za
wyborem dobra.
Katechizowany:
- charakteryzuje postać
Jezusa;
- rozumie, na czym
polega bezpieczeństwo,
jakie daje ludziom
Jezus;
- przedstawia pytania,
jakie stawia człowiek,
gdy spotyka się ze złem;
- interpretuje
opowiadanie o
Zacheuszu;
- przedstawia argumenty
za niedzielnym
uczestnictwem we Mszy
Świętej;
- podaje wskazania
Chrystusa wobec
chrześcijan
zamieszczone w VII
dziale.
Katechizowany:
- uzasadnia, że w Jezusie
spełnia się nasze zbawienie;
- korzysta z darów
sakramentalnych;
- dostrzega możliwości
pokonywania zła;
- wyjaśnia, na czym polega
pomoc Boga udzielana
zagubionemu człowiekowi;
- tłumaczy, dlaczego
Kościół zobowiązuje
chrześcijan do udziału w
niedzielnej Eucharystii;
- uzasadnia tytuł działu
Świadkowie miłości.
Katechizowany:
- tłumaczy, dlaczego
Jezus jest ośrodkiem
dziejów ludzkości;
- analizuje teksty biblijne
o bezpieczeństwie
przyniesionym ludziom
przez Jezusa;
- wyjaśnia, dlaczego
Jezus może wyzwolić nas
od zła;
- przyjmuje wsparcie od
Boga i bliskich;
- na podstawie tekstów
Kościoła ukazuje wartość
niedzieli;
- wykazuje, dlaczego być
świadkiem miłości to
ważne zadanie dla
chrześcijan.
chrześcijańskiego życia w
miłości.
VII. Świadkowie miłości
Download