praca-magisterska-wycena-przedsiębiorstwa-7

advertisement
Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
I. Podstawowe założenia.
1) Cel wyceny i okres bazowy.
Celem przedmiotowej wyceny jest określenie perspektywy istnienia na rynku badanego
przedsiębiorstwa i możliwości czerpania z niego zysków w latach 2002 – 2006. Okresem
bazowym jest sprawozdanie finansowe tego przedsiębiorstwa za lata 2000 i 2001,
przedstawione na stronach 2,3,4 niniejszej wyceny.
2) Prognozowanie przychodów ze sprzedaży na lata 2002 – 2006 (w cenach
bieżących).
W prognozowaniu przychodów ze sprzedaży na lata 2002 – 2006 w cenach
bieżących posłużono się planowanymi wskaźnikami inflacji opublikowanymi na stronie
internetowej Ministerstwa Finansów, które prezentują się następująco:
Stopa inflacji
2002
4,6%
2003
4,3%
2004
4,0%
2005
4,0%
2006
3,0%
Jednocześnie do ustalenia prognozowanych przychodów poza wskaźnikami inflacji
uwzględniono występującą recesję gospodarczą w kraju, a także w krajach zachodnich.
Zatem w opracowanych przez przedsiębiorstwo projektach rozwoju i jego funkcjonowania
w najbliższych latach uwzględniono powyższe elementy, a także uwzględniono
zauważony spadek wartości przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów mających
główny udział w przychodach w roku 2000 – 2001.
Mając powyższe na uwadze, dynamika wzrostu wartości przychodów ze sprzedaży, z
uwzględnieniem wskaźnika sumy ich spadku w okresie bazowym z 19381354 zł w 2000r.
do 18936670 zł w 2001r., na okres prognozowany określona została w przedsiębiorstwo
na poziomie jak niżej:
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży
00/01r. 01/02r. 02/03r. 03/04r. 04/05r. 05/06r.
882%
170%
140%
120%
115%
110%
produktów
Przychody ze sprzedaży
towarów i materiał.
Pozostałe przychody
operacyjne
Pozostałe przychody
finansowe
RAZEM
75%
85%
95%
100%
105%
105%
294%
130%
120%
120%
115%
110%
17%
107,4% 113,5% 110,5% 110,7%
108%
W powyższej tabeli w okresie bazowym widoczny jest bardzo duży wzrost przychodów ze
sprzedaży produktów spowodowany uruchomieniem w roku 2000 działalności
produkcyjnej, a w roku 2001 znacznym wejściem tymi produktami na rynek. Pod koniec
roku 2001 dział sprzedaży zauważył stopnowy spadek wzrostowy sprzedaży
spowodowany nasyceniem rynku, zubożeniem społeczeństwa, a także aktywniejszą
działalnością konkurencji. Jednak na pierwszy i drugi rok projekcji założono dalszy
możliwy do zrealizowania wzrost przychodów, poprzez poprawienie jakości produktów i
lepszą obsługę klientów. Znaczny spadek przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów
spowodowany został wzrostem liczby i wielkości przedsiębiorstw oferujących podobne
towary i materiały. Stąd większa uwaga przedsiębiorstwa skierowana została na
działalność
produkcyjną.
Polityka
przedsiębiorstwa
w
zakresie
przychodów
ukierunkowana jest, jak przedstawiono w tabeli, na wzrost przychodów ze sprzedaży
produktów, a zarazem utrzymaniu przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów z
zachowaniem tendencji wzrostowej pozostałych przychodów. Pod pozycją pozostałych
przychodów wykazano kwotę pozostałych przychodów operacyjnych, na które to
przedsiębiorstwo mylnie księgowało przychody ze sprzedaży towarów i usług nie
będących w zakresie głównej działalności gospodarczej. Natomiast koszty związane z tą
sprzedażą ujmowało w koszty działalności operacyjnej. W kolejnych latach projekcji
polityka przedsiębiorstwa jest bardziej ukierunkowana na walkę z konkurencją, poprzez
nie podwyższanie cen, a nawet w przypadkach koniecznych na jej obniżenie celem
wyeliminowania nowej konkurencji, bądź dotychczasowej mającej mniejsze wpływy, a
poprzez to przejęcie części rynku.
Mając na uwadze wyżej przyjęte wskaźniki wzrostu przychodów, oparte na znajomości
branży pod względem technologicznym i rynkowym, wartość przychodów w cenach
bieżących w okresie prognozowanym przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
2001r.
2002r.
2003r.
2004r.
2005r.
2006r.
Przychody ze
4647906
7901440 11062016 13274419 15265582 16792140
sprzedaży
produktów
Przychody ze
13627526 11583397 11004227 11004227 11554438 12132160
sprzedaży towarów
i materiał.
Pozostałe
644796
838234
1005881
1207058
1388116
1526928
przychody
RAZEM
18920228 20323071 23072124 25485704 28208136 30451228
3) Prognozowanie kosztów działalności operacyjnej na lata 2002 – 2006 (w
cenach bieżących).
W okresie bazowym w przedsiębiorstwie wystąpił spadek przychodów ze
sprzedaży o 4,5% i odpowiednio wystąpił spadek kosztów działalności operacyjnej o
4,3%. Spadek przychodów i kosztów okresu bazowego jest niemalże proporcjonalny.
Dokonując oszacowania kosztów działalności operacyjnej na okres prognozowany,
uwzględniono relacje przychodów i kosztów okresu bazowego, zwracając jednocześnie
uwagę na konieczność ograniczania kosztów w odniesieniu do wskaźnika przychodów –
to, pomimo możliwości obniżenia udziału kosztów w przychodach przy wzroście
przychodów, przyjmuje się wskaźnik wzrostu kosztów na poziomie wskaźnika wzrostu
przychodów – celem możliwości konkurowania z konkurencją oraz możliwością
zatrzymania wyspecjalizowanej kadry zdolnej do podwyższenia oszacowanych przychów.
Zatem wskaźnik wzrostu kosztów działalności operacyjnej przyjęto na poziomie
wskaźnika wzrostu przychodów (w cenach bieżących, bez amortyzacji aktualnej jak i
przyszłej od przyjętych inwestycji), i tak:
Wyszczególnienie
Koszty sprzedaży
produktów, towar. i mater.
- koszty działalności
operacyjnej
00/01r. 01/02r. 02/03r. 03/04r. 04/05r. 05/06r.
107,4% 113,5% 110,5% 110,7%
108%
Mając na uwadze wyżej przyjęte wskaźniki wzrostu kosztów, dynamika zmian wartości
kosztów w cenach bieżących w okresie prognozowanym przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Koszty sprzedaży
produktów, towar. i
mater.
- koszty działalności
operacyjnej
2001r.
2002r.
2003r.
2004r.
2005r.
2006r.
17989552 19320778 21929083 24231637 26824423 28970376
4) Przedstawienie nakładów inwestycyjnych planowanych na lata 2002-2006
wraz z prognozą amortyzacji wynikającej z tych nakładów.
Wielkość nakładów inwestycyjnych z wyszczególnieniem rzeczowych środków trwałych
stanowiących przedmiot inwestycji na lata 2002-2006 oraz ich przewidywanej wartości
zostały zaprezentowane poniżej w zł.:
Wyszczególnienie
2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r.
Remonty
bieżące
ujęte
w
15000 32300 56200 37220 48900 75005
kosztach
Budowa hali produkcyjnej
723500 152600
0
0
0
0
Zakup linii produkcyjnych
482886
0
0
0 459000
0
Wymiana
systemu
23690
0
0 14050
0 35700
komputerowego
RAZEM
1245076 184900 56200 51270 507900 110705
Nakłady inwestycyjne w niniejszej wycenie zostały przyjęte na poziomie opracowanej
strategii rozwoju przedsiębiorstwa na najbliższe trzy lata. Zaś pozostałe dwa lata przyjęto
na podstawie założeń kierownictwa przedsiębiorstwa.
Projekcję amortyzacji od nowych inwestycji, które zostaną zrealizowane w okresie
prognozy, a ich przyjęcie do używania następować będzie ostatniego miesiąca roku,
przyjmuje się wg stawek przewidzianych przepisami prawa podatkowego;
dla hali produkcyjnej 2,5%,
dla lini produkcyjnej 17%,
dla systemu komputerowego 30%,
stosując metodę liniową.
Wielkość odpisów amortyzacyjnych, tj amortyzacji dotychczasowej i od poczynionych
inwestycji, w latach 2002 – 2006 kształtować się będzie następująco:
2002r.
2003r.
2004r.
2005r.
2006r.
Amortyzacja
dotychczasowa
219960
219960
219960
219960
126540
Amortyzacja od
inwestycji
89197
111100
111100
115315
253015
Amortyzacja razem
309157
331060
331060
335275
379555
Uwzględniając kwotę rocznych odpisów amortyzacyjnych, wartość rzeczowego majątku
trwałego netto na koniec poszczególnych lat prognozy przedstawia się następująco w zł.:
Wyszczególnienie
2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r.
Wartość
rzeczowego 4475311 4268754 3937694 3606634 3271359 2891804
majątku trwałego
5) Prognoza pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz przychodów
i kosztów finansowych na lata 2002 –2006 (w cenach bieżących zł).
Pozostałe przychody operacyjne wykazane w rachunku zysków i strat zarówno w roku
2000 jak i 2001r. dotyczyły przychodów ze sprzedaży towarów i usług nie będących w
zakresie głównej działalności gospodarczej. Stąd faktyczne pozostałe przychody
operacyjne były bliskie zeru. Na podobnym poziomie przyjmuje się je w latach
prognozowanych i nie uwzględnia w prognozie z uwagi na brak ich istotności.
Natomiast pozostałe koszty operacyjne dotyczyły innych kosztów nie mieszczących się w
kosztach rodzajowych, które dla celów analizy przyjmuje się na stałym poziomie tak jak
w roku 2001 w kwocie 82000 zł dla lat prognozowanych.
Kwota przychodów z tytułu przychodów finansowych w latach bazowych jest bardzo niska
w odniesieniu do obrotów, a na lata prognozowane nie jest przewidywana, gdyż
przedsiębiorstwo nie przeznacza środków na pozyskanie przychodów finansowych.
Natomiast koszty finansowe wywierają istotny wpływ na wynik przedsiębiorstwa z uwagi
na koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, które to będą co roku niższe o
10% stosownie do okresu spłaty kredytu długoterminowego.
6) Prognoza stopy podatku dochodowego od osób prawnych na lata 2002 –
2006.
Przewidywana stopa podatku dochodowego od osób prawnych w myśl art. 19 ust. 1
ustawy z dnia 15-02-1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych kształtować się
będzie na odpowiednio:
w roku 2002
28%
w roku 2003
24%
w pozostałych latach od dnia 01-01-2004r. 22%.
7) Projekcja bilansu.
Do opracowania prognozy bilansu przyjęto następujące założenia:
zasadniczym punktem wyjścia dla zaprognozowania poszczególnych pozycji
aktywów i pasywów był bilans okresu bazowego za 2000 i 2001r.,
stan zobowiązań krótkoterminowych w kolejnych latach prognozy oszacowano w
oparciu o obliczony na podstawie przychodów ze sprzedaży, wskaźnik okresu spłaty
zobowiązań, kształtujący się w roku 2000 na poziomie 57 dni, a w roku 2001 na poziomie
91 dni. Wskaźnik okresu spłaty zobowiązań w okresie bazowym nie jest zadowalający,
spowodowany jest dużymi nakładami inwestycyjnymi. Jednak w celu zapewnienia sobie
opinii pewnego i wiarygodnego kontrahenta niezbędne jest skrócenie okresu spłaty
zobowiązań poprzez uzyskanie już stabilniejszej pozycji na rynku wytwarzanych
produktów oraz w wyniku zakończenia rozpoczętych inwestycji widocznych w bilansie
2001r. Zatem oczekiwany wskaźnik okresu spłaty zobowiązań w okresie prognozowanym
poczynając od roku 2003 winien się kształtować na poziomie 30 dni, co jest przyjmowane
w powszechnej praktyce handlowej, a jednocześnie zbliżony byłby do wskaźnika okresu
otrzymywania należności który za 2001r. wynosi 27 dni. Osiągnięcie tego poziomu jest
możliwe poprzez zakończenie nakładów inwestycyjnych i ich sfinansowanie w 2001r.
przyjęty wskaźnik okresu regulowania należności na poziomie 30 dni dla okresu
prognozowanego wynika ze wskaźnika za rok 2001, w którym to roku przedsiębiorstwo
wypracowało już sobie rynek i wskaźnik ten wynosił 27 dni oraz z pokazania odbiorcom
korzyści płatniczych, a zarazem zrównania ich do poziomu wskaźnika okresu spłaty
zobowiązań.
poziom zapasów w poszczególnych latach prognozy ustalono na 21 dni (3
tygodnie) biorąc za podstawę 2001r., w którym to wskaźnik rotacji zapasów wynosił 24
dni, zaś w 2000r. był zdecydowanie niższy, jednak nie adekwatny do aktualnie
prowadzonej działalności. W 2001r. nieco za wysoki spowodowany brakiem znajomości
branży i brakiem doświadczenia personelu magazynowego prowadzonej branży.
zwiększającym się źródłem finansowania majątku przedsiębiorstwa jest
wzrastający zysk netto.
źródłem finansowania kolejnych podejmowanych inwestycji będzie zysk netto i
amortyzacja.
stan środków pieniężnych jest bezpośrednio determinowany przez przepływy
pieniężne.
w prognozie w pasywach bilansu założono, iż zysk netto w każdym roku prognozy
nie zostanie podzielony i zasili niepodzielony wynik finansowy.
przyjęto, że wartość czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kształtować
się będzie na poziomie zerowym, jak w roku 2001.
również wartość rezerw bilansowych oraz funduszy specjalnych przyjęto na
poziomie zerowym, tak jak miało to miejsce w latach bazowych.
występujące w bilansie na dzień 31.12.2001r. należności długoterminowe będą
spłacane w okresie 10 kolejnych lat i będą miały tendencje spadkową 10%, gdyż
przedmiotowa umowa kredytowa kończy się w 2011r. Umowa ta przewiduje możliwość
wcześniejszą spłatę przedmiotowego kredytu, co może zostać zrealizowane przez
przedsiębiorstwo z wolnych środków pieniężnych.
8) Projekcje sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.
Do opracowania projekcji sprawozdania z przepływu środków pieniężnych przyjęto
uproszczony wariant tego sprawozdania uwzględniający podstawowe wielkości
determinujące przepływy wolnych środków pieniężnych.
W poniższej tabeli przedstawiono zagregowane wielkości ekonomiczne determinujące
wartość przedsiębiorstwa, które wg prognoz może osiągnąć w wyniku realizacji strategii i
planu działania na 5 lat ujętych w prognozach.
Podstawowe wielkości determinujące wyniki wyceny
Wyszczególnienie
2002
2003
2004
2005
Inflacja
4,6%
4,3%
4,0%
4,0%
Stawka podatku dochodowego
28%
24%
22%
22%
Wskaźnik obrotu zapasów w dn.
21
21
21
21
Wskaźnik obrotu zobowiązań w dn.
60
30
30
30
Wskaźnik obrotu należności w dn.
30
30
30
30
2006
3,0%
22%
21
30
30
9) Prognozowanie rachunku zysków i strat na lata 2002 – 2006.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wyszczególnienie
2002
2003
2004
2005
2006
Przychody ze sprzedaży
18920228 20323071 23072124 25485704 28208136
Koszty działalności operacyjnej 17989552 19320778 21929083 24231637 26824423
(- amortyzacja)
Zysk/strata ze sprzedaży(bez
930676 1002293 1146041 1254067 1383713
koszt. amortyz)
Zysk/Strata ze sprzedaży
621519
671233
814981
918792 1004158
Pozostałe przychody operacyjne
0
0
0
0
0
Pozostałe koszty operacyjne
82000
82000
82000
82000
82000
Strata
na
działalności
-82000
-82000
-82000
-82000
-82000
operacyjnej
Przychody finansowe
0
0
0
0
0
Koszty finansowe
300600
270540
243486
219137
197223
Zysk brutto do opodatkowania
238919
318693
489495
617655
724935
Obowiąz.
obciążenie
zysku
66897
76486
106588
135884
159485
(podatek)
Zysk netto
172021
242207
377906
481771
565450
10) Prognozowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
ZAPOTRZEBOWZNIE NA KAPITAŁ OBROTOWY (w zł)
Wyszczególnienie
2002
2003
2004
2005
2006
Zapasy
1088561 1169272 1327437 1466300 1622933
Wzrost/spadek stanu zapasów
-139698
80711
158165
138863
156633
Należności
1555087 1670389 1896338 2094715 2318476
Wzrost/spadek należności
197311
115302
225949
198377
223761
Majątek obrotowy za 2001r. = 2643648 2839661 3223775 3561015 3941409
2650783
Zobowiązania
krótkoterm. 3110174 1670389 1896338 2094715 2318476
2001r.=4594989
Wzrost/spadek
- -1439785
225949
198377
223761
1484815
Kapitał obrotowy netto 2001r
- 1169272 1327437 1466300 1622933
(-1944206)
466526
Zmiana kapitału obrotowego
1477680 1635798
158165
138863
156633
11) Prognoza przepływów pieniężnych na lata 2002 – 2006.
Wyszczególnienie
Zysk netto
Saldo kapitału obrotowego (-)
Amortyzacja (+)
Inwestycje (-)
2002
2003
172021
242207
1477680 1635798
309157
331060
1245076
184900
2004
377906
158165
331060
56200
2005
481771
138863
335275
51270
2006
565450
156633
379555
507900
Przepływ gotówki netto
2241578 1247431
494601
626913
280472
12) Zestawienie wartości DCF.
Wyszczególnienie
2002
2003
2004
Przepływ gotówki netto w cenach
494601
bieżących
2241578 1247431
Współczynnik dyskonta *
0,896
0,805
0,725
Przepływ gotówki zdyskontowanej
578261
2008453 1004182
Razem
skumulowany
przepływ
gotówki
- 1858400
Zdyskontowana
wartość
1888137
rezydualna**
Razem wartość DCF
29737
2005
626913
2006
280472
0,653
409374
0,594
166600

*Stopę dyskontową przyjęto na podstawie przewidywanego oprocentowania w
bankach lokat terminowych rocznych powiększonych o wskaźnik inflacji.

**Zdyskontowaną wartość rezydualną wyliczono na podstawie wartości
rezydualnej przy współczynniku q=0,02 i stopie dyskontowej =0,1.
PODSUMOWANIE metody.
1.
Zbyt szybko dążono do skrócenia wskaźnika okresu spłaty zobowiązań, należało
go utrzymać na poziomie roku 2001, bądź w miarę możliwości skracać.
2.
Podjęto zbyt duże nakłady inwestycyjne w pierwszych dwóch latach
prognozowania.
Download