Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i

advertisement
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Podsumowanie najważniejszych zadań z zakresu
logistyki Garnizonu Lubelskiego w 2008 roku
W 2008 r działalność pionu logistyki ukierunkowana była na realizacji
dwóch podstawowych zadań tj. zapewnienia bieżącego, niezakłóconego
zaopatrzenia podległych jednostek organizacyjnych i właściwej
eksploatacji obiektów policji woj. Lubelskiego oraz realizacji programu
modernizacji Policji. Realizację tych zadań omówię w przekroju zadań
realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne pionu logistyki.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Łączność i informatyka
Działalność Wydziału Łączności i Informatyki w roku 2008 była
ukierunkowana na dostarczenie podstawowym służbom policji narzędzi
umożliwiających sprawną realizację zadań służbowych.
Zadania z zakresu teleinformatyki były realizowane w następujących
obszarach:
1) wdrożenie nowych rozwiązań technicznych;
2) modernizacja eksploatowanych dotychczas systemów
teleinformatycznych;
3) utrzymanie w sprawności urządzeń i systemów teleinformatycznych;
4) wymiana korespondencji;
5) wsparcie techniczne w zakresie operacji policyjnych, zabezpieczenia
imprez masowych i uroczystości na terenie garnizonu lubelskiego.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Łączność i informatyka
W ramach wdrożenia do eksploatacji nowych rozwiązań technicznych
dokonano:
uruchomiono i wdrożono do eksploatacji wspólnie z Wydziałem Sztab Policji
Elektroniczną Książkę Służby Dyżurnego przy wykorzystaniu aplikacji
opracowanej przez KWP w Katowicach;
zakup i uruchomienie 61 szt. Dwumonitorowych Komputerowych Stanowisk Pracy
na stanowiskach kierowania;
uruchomienie w ramach centralnego systemu Wojewódzkiego Punktu
Rejestracyjnego do obsługi kart mikroprocesorowych wykorzystywanych do
autoryzacji dostępu do policyjnych systemów informatycznych.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Łączność i informatyka
W ramach modernizacji eksploatowanych dotychczas systemów zrealizowano
między innymi:




uruchomienie łącznie 350 szt. nowych graficznych stanowisk dostępowych do
PSTD;
uruchomienie w czterech nowych obiektach policyjnych kompletnych węzłów
teleinformatycznych (KPP w Lubartowie, KP w Terespolu, KPP w Radzyniu
Podlaskim, IV KP w Lublinie);
wykonanie personalizacji 1200 szt. kart mikroprocesorowych oraz 563 szt. kart
SIM wykorzystywanych w terminalach noszonych, wykonanie recertyfikacji
200 szt. kart mikroprocesorowych oraz odblokowanie łącznie 250 szt. kart
mikroprocesorowych i kart SIM;
zawarcie umowy na świadczenie usług telefonii komórkowej na korzystnych
dla KWP w Lublinie warunkach skutkujące obniżeniem kosztów na poziomie
około 60%;
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Łączność i informatyka





montaż 47 szt. radiotelefonów w pojazdach służbowych;
uruchomienie centralnego systemu taryfikacji central telefonicznych garnizonu
lubelskiego;
wdrożenie do eksploatacji 570 szt. terminali noszonych;
doposażenie Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Lublinie w 47
szt. zestawów podkaskowych usprawniających dowodzenie siłami podczas
zabezpieczania imprez masowych i operacji policyjnych;
zakup sprzętu między innymi 345 szt. stanowisk dostępowych do Policyjnej
Sieci Transmisji Danych, 212 szt. komputerów PC, 93 szt. laptopów, 433 szt.
drukarek laserowych, 22 szt. projektorów multimedialnych, 24 szt. telefaksów
laserowych, 87 szt. radiotelefonów oraz jeden kompletny węzeł
teleinformatyczny (centrala telefoniczna, siłownia telekomunikacyjna
urządzenia teletransmisyjne).
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Łączność i informatyka
W roku 2008 roku na zakupy towarów i usług w dziale łączność i informatyka w
garnizonie lubelskim wydatkowano łącznie kwotę na poziomie 12.026 tys. zł, na
którą złożyło 3.455 tys. zł opłaconych przez KGP za usługi telekomunikacyjne
(dzierżawy łączy i rozmowy telefoniczne) oraz 8.581 tys. opłaconych przez KWP
w Lublinie.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Łączność i informatyka
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Łączność i informatyka
W roku 2009 planowana jest realizacja zadań mających na celu podwyższanie
jakości oraz zakresu usług świadczonych przez pion łączności i informatyki na
rzecz policjantów i pracowników cywilnych garnizonu lubelskiego do
najważniejszych należy:



modernizacja sieci teletransmisyjnej w celu zwiększenia możliwości
technicznych w zakresie transmisji danych;
budowa kabla światłowodowego we własnej kanalizacji w relacji KWP – KMP
w Lublinie w celu przygotowania technicznego do budowy szerokopasmowej
sieci na terenie miasta Lublina pomiędzy obiektami policji;
modernizacja sieci radiowych poprzez doposażenie i wymianę sprzętu w celu
wprowadzenia odstępu międzykanałowego.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
GOSPODARKA TRANSPORTOWA KOMENDY
WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE
W 2008 ROKU
I Realizacja planu wydatków
W roku 2008 na realizację zadań transportowych wydatkowana została kwota
9.608.849,20 zł, w tym między innymi na zakup materiałów pędnych i smarów
8.147.050,21 zł. (wzrost o 22,91 % w stosunku do roku poprzedniego) oraz na
zakup materiałów konserwacyjno-remontowych 1.322.876,27 zł. (spadek o
6,03 % w stosunku do roku 2007).
Dodatkowo, na zakupy łącznie 144 szt. pojazdów wydatkowano kwotę
11.355.029,84 zł, w tym dofinansowanie samorządów lokalnych 533.800,00 zł.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
II Stan transportu
Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku w KWP Lublin, przy łącznej
należności 1065 szt. pojazdów w garnizonie lubelskim, w eksploatacji
znajdowało się 909 szt. pojazdów. Pojazdy te w 2008 roku przejechały ok.
18.800.000 km. podczas gdy w 2007 roku ok. 18.000.000 km. co oznacza
wzrost przebiegów o ok. 800.000 km.
W całym 2008 roku plan wycofania przewidywał wycofanie 317 szt. pojazdów,
wycofano z eksploatacji 260 jednostek sprzętu transportowego, z czego 174
szt. zostały zbyte. W okresie tym wprowadzono do eksploatacji 114 szt. sam.
osobowych i 9 sam. terenowych, 16 szt. sam.furgon, 4 szt. autobusów i 1 szt.
motocykli.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
IV Naprawy i obsługi sprzętu transportowego
W ramach posiadanego zaplecza obsługowo-naprawczego, w 2008 roku
wykonanych zostało: 1463 szt. obsług OT-1, 1312 szt. obsług OT-2 oraz 5
szt. obsług wyższego rzędu. Natomiast w 2007 roku ilości te przedstawiały się
następująco: 1492 szt. obsług OT-1, 1198 szt. obsług OT-2 oraz 20 szt. obsług
wyższego rzędu. Łączna ilość obsług wzrosła o 70 szt., co spowodowane było
wzrostem przebiegów samochodów osobowych i furgonów. Zmniejszyła się
liczba pojazdów z przekroczeniem limitu czasu postoju, przy zachowaniu
odpowiednio niskiego poziomu średniej pracochłonności OT-2 dla dwóch
najważniejszych grup pojazdów – osobowych i furgonów.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Zaopatrzenie
W zakresie uzbrojenia i techniki specjalnej (grupa 3
klasyfikacji budżetowej) faktyczna realizacja budżetu łącznie
w 3 rozdziałach wyniosła 1.798.260 zł.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
W zakresie techniki specjalnej na potrzeby KGP, KWP oraz KPP i KMP woj.
lubelskiego:



zakupiono i wydano materiały techniki policyjnej na łączną kwotę ok. 767.330,00 zł;
zakupiono i wydano sprzęt techniki policyjnej na łączną kwotę ok. 371.667,00 zł;
przyjęto oraz zlecono wykonanie usługi naprawy, kalibracji, legalizacji i
wzorcowania 1039 sztuk urządzeń do badania kierowców na zawartość alkoholu w
wydychanym powietrzu, radarowych mierników prędkości oraz innego sprzętu
techniki policyjnej na łączną kwotę brutto ok. 350.000,00 zł;
wykonano usługi utylizacji odpadów na łączną kwotę brutto ok. 17.210,00 zł;
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie



w ramach wymiany uszkodzonego fotoradaru oraz masztu do fotoradaru
dokonano zakupu tego sprzętu o łącznej wartości 134 000,00 zł w ramach
środków finansowych z ubezpieczenia PZU oraz z Rachunku Dochodów
Własnych;
zakupiono chromatograf gazowy i celę diamentową dla potrzeb LK KWP w
Lublinie za 167.115,60 zł;
zakupiono i wydano na potrzeby KPP woj. lubelskiego 7 kpl elementów
posterunków kontrolno-blokadowych.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
W zakresie uzbrojenia:



wyposażono w broń i środki przymusu bezpośredniego przyjętych do służby
(po odbyciu przeszkolenia) 362 policjantów;
przeprowadzono przezbrojenie broni indywidualnej na nowy typ 9 mm pist.
Glock-19 – 234 kpl;
przeprowadzono przeklasyfikowanie broni i sprzętu uzbrojenia, w tym
przeklasyfikowano :
• broni- 1975 szt.;
• inny sprzęt i wyposażenie - 5090 szt.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Do końca roku zrealizowano dostawy następujących ilości:


9 mm nb pistoletowy MAKAROWA – 45 000 sztuk, co stanowi 13%
zgłoszonych potrzeb,
9 mm nb pistoletowy PARABELLUM - 210 000 sztuk, co stanowi 61 %
zgłoszonych potrzeb.
W związku z powyższym wystąpiły znaczne problemy w zaopatrzeniu w
amunicję do celów szkoleniowych.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Gospodarka mundurowa
W zakresie umundurowania, wyposażenia specjalnego, odzieży roboczej i
ochronnej oraz środków higieny osobistej:



umundurowano 266 osób przyjętych do służby w Policji w komendach
powiatowych i miejskich Policji woj. lubelskiego;
doposażono policjantów drużyny rowerowej KMP w Lublinie w przedmioty
o wartości 5.654,64 zł;
w ramach dostaw centralnych otrzymano 27 kombinezonów AT NOMEX o
wartości 27 999,00 zł.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Wyposażono policjantów ruchu drogowego użytkujących motocykle
służbowe w:
• inny sprzęt i wyposażenie - 5090 szt.
• 34 kaski ochronne ”Nolan”
• 21 kpl. kombinezonów skórzanych
• 33 pary butów skórzanych na łączną kwotę 92.183,20 zł.

zakupiono kamizelki na oporządzenie dla NGRMP na kwotę 10.931,20 zł;
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie



doposażono NOP KWP w Lublinie w wyposażenie specjalne działu
mundurowego (ochraniacze nóg, ochraniacze przedramienia, rękawice
przeciw uderzeniowe) do 100% należności;
dla Zarządu w Lublinie CBŚ KGP zakupiono 77 kurtek operacyjnych tzw. „3
w 1”, śpiwory oraz kurtki typu „szwedka” na łączna kwotę 78.585,00 zł;
w ramach dostaw centralnych otrzymaliśmy:
• zaopatrzenie mundurowe o wartości 475.380,08 zł
• gratisowo – przedmioty ochrony osobistej z przeznaczeniem na
potrzeby związane z EURO 2012 – o wartości 227.876, 60 zł.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Modernizacja Policji - 2008 rok
W ramach środków przyznanych ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. o
ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej
Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009” w 2008 roku na
zakupy sprzętu techniki policyjnej i uzbrojenia, sprzętu techniki biurowej, sprzętu
kwaterunkowego i AGD wydatkowano kwotę 1.858.293,54 zł. osiągając przy tym
poziom realizacji bliski 100 %.
Programem modernizacji objęte zostały między innymi następujące jednostki
Policji woj. lubelskiego: KMP w Lublinie (IV Komisariat), KPP w Lubartowie,
Radzyniu Podlaskim, Puławach i Świdniku oraz KP w Terespolu.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Inwestycje i remonty, gospodarka nieruchomościami
NIERUCHOMOŚCI
W garnizonie lubelskim znajduje się 171 nieruchomości
w trwałym zarządzie KWP i 83 w posiadaniu zależnym.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
STRUKTURA PLANU
Inwestycje - remonty
Z dokonanych podsumowań i analiz z realizacji zadań inwestycyjnych i
remontowych w roku 2008 wynika, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w
Lublinie realizowanych było:
1. 32 zadania w ramach Ustawy o modernizacji Policji w tym:
- 7 zadań inwestycyjnych,
- 25 zadań remontowych.
2. 35 zadań remontowych w ramach budżetu KWP
3. opracowano 7 Programów Inwestycyjnych dotyczących budowy
nowych siedzib V Komisariatu Policji w Lublinie, VII KP w Lublinie,
KP w Kocku, KPP w Rykach, KPP w Tomaszowie Lubelski, SPPP w
Lublinie oraz rozbudowy KP w Międzyrzecu Podlaskim
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
PLANY
Inwestycje - remonty
Po uwzględnieniu wniosków złożonych do BLP KGP o dokonanie
korekt limit środków finansowych wyniósł 28 407,074 tys. Zł.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ZMIANY LIMITÓW
Uzyskano zwiększenie limitu środków finansowych pochodzących z
"Programu modernizacji Policji…" o kwotę:
 438,467 tys. zł dla zadań inwestycyjnych co stanowi 2% limitu
Początkowego
 1 828,000 tys. zł dla zadań remontowych co stanowi 25% limitu
początkowego.
Powyższe działania pozwoliły na przekazanie środków finansowych w
wysokości 1 320,802 tys. zł z limitu remontowego pochodzącego z budżetu
KWP na inne pozycje budżetowe, na których występował znaczny niedobór
środków finansowych np. media.
Ponadto uzyskano dodatkowe środki finansowe na doposażenie
remontowanego obiektu KPP Puławy 175,000 tys. zł.
Należy podkreślić, że jest to najwyższa wartość limitów
środków finansowych od roku 2002 oraz z prognozowanych na
lata następne.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
WYKONANIE FINANSOWE
Ogółem inwestycje i remonty
W roku 2008 do dnia 31.12.2008r złożono faktury na kwotę ogółem
28.053,700 tys. zł, co stanowi 98,76% przyznanego limitu.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
WYKONANIE RZECZOWE
Inwestycje
W roku 2008 zostały zakończone n/w zadania inwestycyjne:
 IV KP w Lublinie - budowa nowej siedziby
 KPP Świdnik - rozbudowa nowej siedziby I Etap
 KPP w Radzyniu Podlaskim - budowa nowej siedziby
 KPP w Lubartowie - adaptacja pozyskanego obiektu po
BNP dla potrzeb Policji
Zadania dot. KPP w Radzyniu Podlaskim oraz KPP w Lubartowie nie zostały
zakończone pod względem finansowym z uwagi na brak zasilenia finansowego
KWP w grudniu 2008r.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
W latach następnych planowana jest kontynuacja robót budowlanych
dotyczących 3 zadań:
- KPP w Świdniku - modernizacja nowej siedziby II etap
- KP w Terespolu - rozbudowa obiektu
- KPP w Łęcznej - budowa nowej siedziby
oraz opracowanie dokumentacji projektowej na zadania dotyczące
budowy:
- V KP w Lublinie
- VII KP w Lublinie
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
WYKONANIE RZECZOWE
Remonty
Do najważniejszych zadań remontowych zakończonych w roku 2008 należą :
 KWP Lublin - remont kompleksowy strzelnicy
 KMP Biała Podlaska - remont kompleksowy obiektu
 KPP Opole Lubelskie/ PP Józefów n/Wisłą - modernizacja obiektu
 KPP Ryki - remont kompleksowy PDOZ ul. Poniatowskiego 12
 KPP Tomaszów Lubelski - remont PDOZ
 KMP Zamość/PP Nielisz – adaptacja nowo pozyskanego obiektu
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Zamówienia publiczne
W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie w roku 2008
zrealizowano 153 postępowania o zamówienie publiczne, w tym:
104 w trybie przetargu nieograniczonego,
12 w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
36 w trybie z wolnej ręki,
1 w trybie zapytania o cenę.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Ze 153 zarejestrowanych postępowań o zamówienie publiczne 120
zakończono prawomocnym rozstrzygnięciem, 22 postępowania unieważniono
w całości w tym: 1 z powodu wykluczenia Wykonawcy i odrzucenie jego
oferty, 7 z powodu braku ofert, a 3 postępowania unieważniono z powodu
wady uniemożliwiającej zawarcie umowy. 10 postępowań jest aktualnie w
trakcie prowadzenia. 1 postępowanie anulowano.
Szacunkowa wartość brutto postępowań zakończonych prawomocnym
rozstrzygnięciem wynosi około 75,6 mln zł. Natomiast faktyczna wartość
brutto udzielonych zamówień – tj. zawartych umów wynosi około 61,2 mln
zł. Powstała różnica w wysokości około 14,4 mln zł z VAT obrazuje
potencjalne oszczędności – korzyści wynikające z realizacji zamówień
publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie w 2008 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
W zrealizowanych postępowaniach odpowiedziano na pytania
zadane przez 83 wykonawców.
W 84% wszczętych postępowań cena była jedynym kryterium
wyboru oferty.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
W postępowaniach o zamówienie publiczne wszczętych w 2008
roku wniesiono 17 protestów w tym: 2 uwzględniono w całości, 9 oddalono
w całości, 2 odrzucono, a 4 protesty w części uwzględniono i w części
oddalono. Od naszych rozstrzygnięć protestów nie wniesiono odwołań do
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych ani skargi do sądu okręgowego
właściwego dla siedziby zamawiającego, co świadczy o dobrym poziomie
prowadzonych postępowań i trafności podjętych decyzji.
Spośród przeprowadzonych w 2008 roku postępowań o
zamówienie publiczne na uwagę zasługują zamówienia, których
przedmiotem było świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz dostawa 600
szt. samochodów osobowych „nieoznakowanych” dla Komend
Wojewódzkich Policji w Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Krakowie,
Rzeszowie i Lublinie.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
W przypadku zamówienia na świadczenie usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej KWP w Lublinie uzyskała bezpłatne, nielimitowane
połączenia głosowe w ramach aktywnych kart SIM dostarczonych przez
wykonawcę przy korzystnych cenach za 1 min. połączenia głosowego do
pozostałych abonentów zarówno w sieci wykonawcy, jak również do
pozostałych krajowych sieci komórkowych i do krajowych sieci
stacjonarnych.
Natomiast zamówienie na dostawę samochodów osobowych
„nieoznakowanych” ze względu na swoją specyfikę oraz krótki czas na
realizację procedury przy znacznej szacunkowej wartości zamówienia
wynoszącej ponad 7 mln euro obarczone było dużym ryzykiem jego
prawomocnego zakończenia dopiero po 31.12.2008 r., co mogło skutkować
utratą środków z funduszu modernizacji Policji na 2008 r. Dzięki
właściwemu przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i
sprawnemu prowadzeniu postępowania, tego zagrożenia udało się uniknąć –
umowę zawarto w dniu 22.12.2008 r.
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
W omawianych powyżej przykładach zamówień jak i w przypadku
pozostałych postępowań o zamówienie publiczne przewidzianych do
realizacji w 2008 roku, w tym postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego w ramach środków przyznanych ustawą z dnia 12 stycznia
2007 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009”
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie wyłoniła wykonawców i zawarła
umowy.
Download