Socjologia ogólna

advertisement
Socjologia ogólna
Zagadnienia egzaminacyjne
dla Studentów I roku studiów stacjonarnych kierunku Politologia
(sesja zimowa roku akademickiego 2007/2008)
A
pojęcia i terminy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Alienacja — df., opis zjawiska, rys historyczny, określenie korelacji Entzauberung der
Welt — alienacja oraz innego/innych kontekstów socjologicznych.
Anomia — df., opis zjawiska, rys historyczny, przykłady.
Asymilacja — df., przykłady.
Atrybucja, przeniesienie — df. df., podobieństwa i różnice.
Atrybutywne pojęcie struktury.
Autoteliczność — df., przykłady, połączenie z innymi terminami.
Badanie socjologiczne/metoda badawcza — df. df.
Bezrobocie — df., aspekt statystyczny.
Czynniki geograficzne.
Demografia — określenie dyscypliny i metody, „demograficzne” przykłady.
Dyfuzja kulturowa.
Dywersyfikacja/facylitacja — df. df., przykłady.
Działanie masowe/zachowanie zbiorowe/działanie zbiorowe — df., przykłady.
Fakt społeczny — df., podstawowe teorie, przykłady.
Feminizm — historia ruchu, odmiany.
Grupa odniesienia.
Grupa społeczna — df. df., przykłady.
Grupy formalne/grupy niefomalne — df., przykłady.
Interakcja.
Kanały komunikacyjne — rodzaje, typy, systemy, sieci, cybersieci.
Konflikt miedzy segmentami ról.
Konflikt między pozycjami społecznymi.
Konglomerat/sekwencja pozycji.
Korelacja — df., przykłady.
Masowo/razem/wspólnie — konteksty i korelacje społeczne.
Mediana/średnia/modalna — df. df., typy.
Merytokracja.
Metoda porównawcza/historyczna w socjologii — df. df., aplikacje.
Mikro- i makrostruktura.
Mikrostruktury/makrostruktury — df., przykłady.
Mobilność społeczna.
Nierówności społeczne — stymulująca i ograniczająca rola, przykłady.
Norma/dewiacja — df. df., wymiary socjologiczne.
Opinia publiczna — df., przykłady.
Organizacja.
Orientacja.
Postawa.
Pozycja centralna/naczelna/widoczna.
Pozycja perymetryczna.
Prognozowanie — df. i przykłady.
41. Próba kontrolna/losowa/reprezentatywna — df. df., przydatność w socjologii
(przykłady).
42. Pula niezadowolenia.
43. Regionalizacja — df., aspekty, przykłady etc.
44. Reguły społeczne — df., przykłady.
45. Reputacja.
46. Rozproszenie/rozdział/różnorodoność/ruchliwość — df. df., przykłady.
47. Ryzyko, społeczeństwo ryzyka — df., aspekty socjologiczne.
48. Sankcja społeczna.
49. Sfera publiczna/przestrzeń społeczna — df. df.,
50. Siła/wymuszenie/presja/perswazja/wyzysk/przemoc/wykluczenie — df. df., przykłady.
51. Socjalizacja (socjalizacje) — df. df., przykłady.
52. Sondaż/kwestionariusz/ankieta — df. df.
53. Stereotyp/uprzedzenie/postawa/nastawienie/ — df. df.
54. Struktura socjometryczna.
55. Struktura społeczna.
56. Strukturacja/figuracja/struktura — C. Lévi-Strauss, G. Simmel, N. Elias, A. Giddens.
57. Subkultura.
58. Symbol/wzór.
59. Środowisko fizyczne — klasyczna i nieklasyczna df., przykłady wpływu na zachowania i
działania społeczne.
60. Technokracja.
61. Teoria imitacji — df., zastosowanie.
62. Tłum/widownia/audytorium/publiczność — df., inne formy publiczności.
63. Typ idealny/model/rodzaj/układ/generalizacja — df., przykłady.
64. Typologia władzy — M. Weber,
65. Typy struktur komunikacyjnych — korelacja z poziomem sformalizowania grup.
66. Wandalizm/zamieszki/protest/manifestacja/inne(≥2) — df. df.
67. Wartość autoteliczna.
68. Wartość instrumentalna.
69. Wież społeczna — aspekty (≥5).
70. Współczynnik humanistyczny — df., egzemplifikacje.
71. Wykluczenie/izolacja — df. df., przykłady.
72. Zarządzanie/władza/autorytet/panowanie/przymus — df. df., przykłady.
73. Zmiana społeczna — df., przykłady.
74. Zmienna/znacznik/związek przyczynowy — df. df., przykłady.
75. Życie społeczne.
B
problemy
1.
2.
3.
4.
5.
Białe/niebieskie kołnierzyki — analiza fenomenu społecznego.
Biurokracja — df. uwzględniająca teorię Webera, przykłady historyczne/współczesne,
zjawiska przeciwne/komplementarne związane z biurokracją, E. Goffman, H. Marcuse.
Czas społeczny — wymiary indywidualne i zbiorowe.
Demokracja — aspekty (na przykład: demokracji przedstawicielskiej, uczestniczącej etc.)
do dyskusji w ramach innych terminów socjologicznych (na przykład: anomii,
biurokracji, komunikacji etc.), interpretacja w ramach teorii É. Durkheima, M. Webera,
N. Eliasa, A. Giddensa.
Deprywacja — typologia, df. df.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Dewiacja — df., typy/odmiany, interpretacja w makrosocjologii.
Diaspora — df., przykłady.
Dumping kulturowy.
Dyskryminacja — df., przykłady, typy.
Dysonas poznawczy (kulturowy).
Edukacja — df., wymiar mikro- i makrosocjologiczny.
Ekologia — df., aspekty, ekoreżim.
Eksperyment — df., znaczenie w socjologii, ograniczenia, przykład poprawnie
metodologicznie skonstruowanego eksperymentu.
Elita.
Erozja norm.
Etnia — df., interpretacja w ramach wybranej teorii socjologicznej,
Etniczność — df., kontekst aksjologiczno-normatywny, przykłady, interpretacja
kulturowa (np. w kontekście tożsamości).
Etnocentryzm — df., przykłady.
Europejskość — df. kulturowa, socjologiczna, „europejska forteca”, krótka interpretacja
zjawiska (dyskusja Derrida/Habermas, dwie prędkości — wymiar socjologiczny).
Fordyzm — df., przykłady, aspekt racjonalizacji formalnej/instrumentalnej, inne aspekty.
Fundamentalizm — df., aspekty socjologiczne.
Funkcjonalizm — w socjologii.
Gatunek — w socjologii, medioznawstwie, kulturze, dowolna analiza socjologiczna.
Gemeinschaft vs. Gesellschaft — F. Tönnies, G. Simmel, M. Weber, przykłady.
Globalizacja — stanowiska, pojęcia związane z globalizacją.
Globalne ocieplenie /efekt cieplarniany — wymiar socjologiczny, diagnoza, przykłady.
Gospodarka — jako typ idealny porządku społecznego, typologia, przykłady wpływu na
życie społeczne.
Hermetyczność (zamkniętość) vs. otwartość — df., pojęcia związane z tą opozycją,
przykłady.
Heteroseksualność/(hetero)seksizm/preferencje seksualne — df., typologia, powiązania z
innymi dziedzinami społecznego.
Hiperrzeczywistość — df.
I/II/III Świat — analiza socjologiczna zjawiska — .
Ideologia — wymiary socjologiczne.
Imperatyw kulturowy.
Instytucja — df. df., aspekty socjologiczne.
Instytucjonalizacja/deinstytucjonalizacja — df., przykłady.
Inteligencja — socjologia, psychologia (społeczna) procesów twórczych.
Inteligencja emocjonalna — df., przykłady.
Interakcja społeczna — df., typologia, przykłady.
Internet — egzemplifikacje, znaczenie i role w życiu społecznym.
Język w przestrzeni społecznej.
Kapitalizm — aspekt socjologiczny.
Kategoria socjologiczna, społeczna — df. df.
Klasa średnia — interpretacja systemowa i socjologiczna w ramach dowolnej teorii
klas/stanów/warstw społecznych, innych teorii.
Klasa/stan/warstwa/status/pozycja/kasta — df. df., przykłady.
Kobiecość — aspekty socjologiczne.
Komunikacja — df., skala makrosocjologiczna.
Komunikacja — df., skala mikrosocjologiczna.
Korporacjonizm — df., wymiar socjologiczny.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
Kosmopolityzm — df.
Kult — liturgia — ryt.
Kultura.
Legitymizacja w socjologii.
Ludobójstwo.
Manipulacja.
Materializm w socjologii.
Media — „enta” władza, df. socjologiczne, czynniki sprzyjające „komunikacji
medialnej”.
Migracje — df., wskaźniki ilościowe, „czynniki wypychające i przyciągające”.
Mit — magia.
Molestowanie/mobbing.
Nacjonalizm.
Nowe ruchy religijne, sekty — socjologia odnowy życia religijnego/magicznego.
Nowe ruchy społeczne — podstawy socjologiczne zjawiska.
Odczarowanie/odbóstwienie/sekularyzacja — df. df., przykłady mikro- i
makrosocjologiczne.
Paradygmat — „df.”, modele, przykłady.
Płeć biologiczna/kulturowa — df., przykłady.
Potrzeba bliskości — df., analiza współczesna.
Praca.
Profanum/sacrum/sanctum — df. df., egzemplifikacje.
Przestępczość — wymiary.
Przestrzeń (przestrzenie) — df. df., przykłady.
Racjonalizacja/racjonalność —
Relatywizm (kulturowy) — df., egzemplifikacje.
Religia — wyznanie — związek wyznaniowy
Reżim/porządek płci.
Rodzina.
Rola społeczna.
Rozwój społeczeństwa — teorie, typy, przykłady.
Ruch społeczny — df., przykłady, katalizatory powstania ruchów społecznych.
Rytuał/liturgia/ryt — df. df., przykłady.
Seksizm.
Socjalizacja — df., instytucje socjalizacji.
Społeczeństwo — teorie, aspekty (≥5).
Społeczeństwo (oparte na) wiedzy — df., społeczeństwo informacyjne/informacji,
przykłady.
Subkultura.
Śmierć — wymiar socjologiczny.
Terroryzm — ujęcie zjawiska, typy.
Totalitarność — aspekty socjologiczne.
Totalność społeczna.
Tożsamość — df. df., pojęcia pokrewne.
Turystyki — różne egzemplifikacje.
Ubóstwo.
Urbanizacja/konurbacja/industralizacja — klucz socjologiczny.
Urbanizm.
Wirtualność — df. socjologiczna/kulturowa, przykłady.
Wolność — df., aspekty (Platon, B. Constant, I. Berlin vs. K. Jaspers, H. Arendt).
96. Zaufanie, systemy zaufania.
97. Zdrowie — df. kontekstowa w ramach socjologii ciała, połączenie z definicją normy.
Download