dr hab. Dymnicka Małgorzata

advertisement
Dr hab. Małgorzata Dymnika, socjolog
Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego
Profil naukowy
Doktor habilitowany nauk społecznych; dyscyplina socjologia; specjalność: socjologia miasta
i kultury. Zainteresowania naukowe-badawcze ogniskują się wokół zagadnień socjologii
miasta i socjologii przestrzeni, cywilizacyjno-kulturowych problemów kształtowania
środowiska zbudowanego, uwarunkowań społeczno-kulturowych gospodarki przestrzennej,
komunikacji społecznej (partycypacji) w procesach rewitalizacji, podstaw antropologii
kultury, społecznych podstaw kształtowania i rewitalizacji przestrzeni, kwestii tożsamości i
identyfikacji społeczno-przestrzennej.
Publikacje książkowe; redakcje czasopism naukowych
--Dymnicka M. 2013. Przestrzeń publiczna a przemiany miasta. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe Scholar.
--Dymnicka M., Starosta P. Redakcja naukowa „Przeglądu Socjologicznego”, Tom LX/2-3.
Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe. 2011.
Wybrane publikacje w czasopismach naukowych
- Dymnicka M., The end of Place as We Know It? Attempts at Conceptualization (2010). W:
“Human Geographies – Journal of Studies and Research in Human Geographies”, vol. 4,
Issue 1. http://humangeographies.org.ro.
--Dymnicka M., Parteka T. (2010). Wytwarzanie przestrzeni metropolitalnej Trójmiasta, w:
„Studia Socjologiczne”, nr 3, s. 179-202.
--Dymnicka M. 2011. Kulturowe wytwarzanie przestrzeni publicznych. W: „Przegląd
Socjologiczny”, Tom LX/2-3. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, s. 67-91.
--Dymnicka M. 2011. Od miejsca do nie-miejsca. W: „ Acta Universitatis Lodziensis. Folia
Sociologica”, nr 36, s. 35-52.
--Dymnicka, M., Szczepański J.: Gdańsk Palimpsest. On Obscuring and Retrieving Traces of
Memory. W: "Forum Socjologiczne", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 2016 (w
druku)
--Dymnicka, M., Szczepański J.: Polityki pamięci i tożsamości wobec (nie)chcianego
dziedzictwa. Od Gdańska do Gdańzigu. W: „Przegląd Socjologiczny”. 2016. (w druku). --
Dymnicka, M.: W stronę spersonalizowanego miasta? W: „Górnośląskie Studia
Socjologiczne” (w druku). 2016.
--Dymnicka, M., Szczepański, J. Dilemmas of identity in contemporary cities. The city of
Gdańsk as an example. 2016. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban
Planning Symposium. Elsevier (w druku).
--Dymnicka, M., Szczepański S.M. 2016. Centrum miasta i jego funkcje społeczne.W:
„Przegląd Urbanistyczny, tom XI.
Wybrane publikacje w wydawnictwach zbiorowych
--Dymnicka M. 2010. Sztuka w przestrzeni publicznej miasta– konfrontacja czy dopełnienie?
W: E. Rewers, A. Skórzyńska (red.). Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast, Poznań:
UAM, s. 211-226.
--Dymnicka, M. 2011. W poszukiwaniu gdańskich przestrzeni codzienności. W: L.
Michałowski (red.). Gdański fenomen. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 4363.
--Dymnicka, M. 2011. Krajobraz kulturowy. W: Ochrona krajobrazu przyrodniczego i
kulturowego a rozwój cywilizacyjny. Warszawa: Biuro Kultury i Dziedzictwa.
--Dymnicka M.2012. Danzig als Labor des Identitäts-Wandels. W: J. Sulzer (red.), współpr.
Ch. Schneider. Stadtheimaten. Deutsch-polnische Einblikcke/Miejskie ojczyzny. Niemieckopolskie punkty widzenia. Berlin: Jovis Verlag, s.72-87.
Download