SIEĆ - WAN

advertisement
W-5 Informatyka i komputerowe
wspomaganie Prac Inżynierskich
Sieci Komputerowe
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
1
O sieciach
. Sieć jest współcześnie pojęciem używanym w języku
potocznym na oznaczenie wielu obiektów:
sieci pajęczej, rybackiej lub łowieckiej, czyli obiektów
o szczególnej strukturze, której różne kształty i
wielkości luk pomiędzy węzłami i nićmi umożliwiają
chwytanie owadów, ryb i zwierząt,
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
2
O sieciach
.
sieci
transportowej,
która
umożliwia
przemieszczanie się osób i towarów pomiędzy różnymi
lokalizacjami wzdłuż szlaków komunikacyjnych,
. sieci energetycznej, która łączy rozproszone
terytorialnie zbiory źródeł energii oraz jej odbiorców
za pomocą połączeń przesyłui dystrybucji,
sieci
telekomunikacyjnej,
która
umożliwia
porozumiewanie się pomiędzy odległymi miejscami
połączonymi infrastrukturą przekazu
głosu lub danych,
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
3
O sieciach
. sieci komputerowej, która umożliwia
dostęp do baz danych i informacji przy
wykorzystaniu łączy oraz infrastruktury
przekazu
danych
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
4
O sieciach
Wymienione
wyżej
rodzaje
sieci
zwielokrotniają możliwości jednostki, dając
jej przewagę w ekosystemie, życiu
społecznym lub gospodarczym. Przez
analogię w zarządzaniu strategicznym
prowadzi to do sformułowania pytania o
sposób, w jaki sieci gospodarcze
umożliwiają
osiągnięcie
przewagi
konkurencyjnej.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
5
O sieciach
Takie postawienie pytania stanowi
kontynuację,
ale
też
rozszerzenie
zastosowania zasady holizmu w analizie
problemów
decyzyjnych
zarządzania,
znanej w polskiej literaturze pod nazwą
myślenia sieciowego [] A. Piekarczyk, K.
Zimniewicz, Myślenie sieciowe w teorii i
praktyce, PWE, Warszawa
2010.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
6
O sieciach
Sieć odnosi się do szczególnego sposobu
koordynacji
współdziałania
poprzez
ustanawianie relacji prowadzących do
szczególnego typu organizacji i kontroli,
wykorzystującego mechanizmy rynkowe,
biurokratyczne oraz relacyjne. W tym
rozumieniu
sieć
„angażuje”
wiele
organizacji
powodowanych
celami
indywidualnymi lubzbiorowymi.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
7
Mamy Cię!!! Sieci komputerowe
Zbiór komputerów i urządzeń zewnętrznych, które są
połączone ze sobą i mogą przekazywać między sobą
informacje nazywamy lokalną siecią komputerową
LAN (ang. local area network). Opis LAN oznacza, że
wszystkie urządzenia są odległe od siebie co najwyżej
około 1000 m. Komputery dołączone do sieci nazywa
się stacjami. Terminem tym można określić też całą
grupę (ang. cluster) komputerów oraz urządzeń
dołączonych do jednego węzła sieci. Ich współpracą
rządzą podobne reguły jak pracą całej sieci.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
8
Sieci Komputerowe
. Stacje stałych dysków o dużej pojemności oraz
drukarki dołączone są do sieci poprzez własny
specjalizowany komputer (ang. server). W sieci każdy
komputer może wykonywać swoje zadania
samodzielnie. Sieć zapewnia dostęp do informacji
(danych, źródeł, programów) potrzebnych do
wykonywanych zadań. Pracując razem, lub korzystając
ze wspólnych danych wymiennie komputery muszą
być wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz
oprogramowanie.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
9
Sieci Komputerowe - topologia
Topologia sieci komputerowej [] to inaczej model
układu połączeń różnych elementów (linki, węzły)
sieci komputerowej. Określenie topologia sieci może
odnosić się do konstrukcji fizycznej albo logicznej
sieci. Topologia fizyczna opisuje fizyczną realizację
sieci komputerowej, jej układu przewodów, medium,
protokołów
transmisyjnych.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_komputerow
a
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
10
Topologia sieci
• Poza połączeniem fizycznym hostów i
ustaleniem
standardu
komunikacji,
topologia fizyczna zapewnia bezbłędną
transmisję danych. Topologia fizyczna jest
ściśle powiązana z topologią logiczną np.
koncentratory,
hosty.
Natomiast
topologia logiczna opisuje sposoby
komunikowania się hostów za pomocą
urządzeń topologii fizycznej.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
11
Rodzaje sieci
gwiazda – komputery są podłączone do jednego punktu
centralnego, koncentratora (koncentrator tworzy
fizyczną topologię gwiazdy, ale logiczną magistralę) lub
przełącznika,
gwiazda rozszerzona – posiada punkt i punkty
poboczne,
hierarchiczna – budowa podobna do drzewa binarnego,
szyna (magistrala) – komputery współdzielą jedno
medium kablowe,
pierścień – komputery są połączone pomiędzy sobą
odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień (np.
topologia logiczna Token Ring).
.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
12
Sieć lokalna LAN
. Za siecią lokalną – INTRANETEM przemawiają:
ekonomia, ergonomia i funkcjonalność. Sieć lokalna
LAN pozwala na:
przekazywanie danych i programów między
komputerami,
przesyłanie poczty elektronicznej,
wykorzystanie drogich urządzeń zewnętrznych o
dużych możliwościach - przez wszystkie komputery
w sieci,
tani dostęp do wspólnych baz danych,
pracę grupową
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
13
LAN
. Sieć lokalna złożona z komputerów osobistych
zastępuje z powodzeniem duże systemy
komputerowe pracujące w trybie wielodostępu,
jest przy tym znacznie tańsza Istotnym
problemem
jest
problem
zapewnienia
efektywności
informacyjnej
środowiska
informatycznego dla pracowników. System
sieciowy winien być systemem informacyjnym,
pracownicy powinni mieć zrozumiały i szybki
sposób korzystania z informacji zamieszczonych
w systemie patrz casus Cisco 4.1.2 strona 21.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
14
LAN - INTRANET
Technologia LAN i cały system powinien być
dobrze
zaprojektowany
funkcjonalnie
i
informacyjnie wyłącznie na miarę potrzeb
pracowników przedsiębiorstwa i użytkowników,
a nie na miarę
ambicji i wyobraźni
informatyków. Działający wewnątrz firmy
system nazywamy intranetem. INTRANET jest
zastosowaniem technologii internetowych do
sieci lokalnych lub rozległych należących do
przedsiębiorstwa, inaczej mówiąc INTRANET jest
wersją Internetu działającą wewnątrz firmy.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
15
LAN - INTRANET
. Stanowi niedrogie rozwiązanie problemu
współużytkowania informacji i
komunikowania się. System intranetowy
powinien być rozwojowy, otwarty na
przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa
uniwersalny, konfigurowalny.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
16
MAN
Sieć miejska, MAN (ang. Metropolitan Area
Network) jest rozległą siecią komputerową,
której zasięg działania obejmuje aglomerację
lub miasto. Do budowy tego typu sieci używa się
połączeń światłowodowych służących do
komunikacji pomiędzy sieciami LAN. Sieci
miejskie budowane są przez duże, zasobne
organizacje rządowe, edukacyjne lub prywatne,
które potrzebują szybkiej i pewnej wymiany
danych pomiędzy punktami w ramach
miejscowości bez udziału stron trzecich.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
17
Sieć - MAN
Przykładem sieci miejskich MAN są sieci
budowane przez ośrodki akademickie, które
oprócz łączenia budynków uniwersyteckich w
ramach kampusu muszą także połączyć ośrodki
poza głównymi budynkami takie jak CYFRONET,
RAMAN [], WARMAN. Takie sieci mają też
połączenia WAN do innych uniwersytetów oraz
często do Internetu.
http://www.man.radom.pl/,
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
18
MAN
. Do technologii używanych przy budowaniu
takich sieci należą ATM, FDDI, SMDS oraz
ostatnio Gigabit Ethernet. Tam gdzie niemożliwe
jest użycie połączeń światłowodowych coraz
częściej stosuje się bezprzewodowe połączenia
radiowe,
laserowe
lub
połączenia
w
podczerwieni. Wiele dużych sieci rozpoczęło
swoją działalność jako sieci miejskie. W Polsce,
przykładem była sieć POL-34 będąca szkieletem
rządowego projektu PIONIER
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
19
MAN
. W Polsce wszystko zaczęło się od NASK (Naukowej
Akademickiej Sieci Komputerowej), która powstała
wiosną 1991 roku przy Uniwersytecie Warszawskim
jako zespół koordynacyjny do spraw rozwoju
akademickich sieci komputerowych (dokładna
nazwa: Zespół Koordynacyjny Naukowej i
Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) przy
Uniwersytecie Warszawskim). Zespół ten odegrał
istotną rolę w podłączeniu Polski do Internetu.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
20
MAN
. Nawiązanie po raz pierwszy łączności przy użyciu
protokołu IP pomiędzy Instytutem Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego
a
Centrum
Komputerowym
Uniwersytetu w Kopenhadze nastąpiło 17 sierpnia
1991 r. NASK jest oficjalnym przedstawicielem Polski
w FIRST, CENTR i TERENA, co daje mu m.in. prawo
pośredniego ingerowania w działania systemu DNS [].
http://www.dns.pl/,
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
21
MAN
.SIEĆ -od Białegostoku - Białystok – Miejska
Sieć Komputerowa BIAMAN po Zieloną
Górę - Zielona Góra – Miejska Sieć
Komputerowa ZIELMAN i od Rzeszowa Rzeszów – Regionalna Sieć
Szerokopasmowa Aglomeracji Rzeszowskiej
ResMAN po Szczecin - Szczecin –
Akademicka Miejska Sieć Komputerowa
AMSK.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
22
MAN
W ...w radio Kielce [] po godzinie 15:11
wysłuchałem wiadomości o dalszej
rozbudowie sieci szkieletowej KIELMAN
przeznaczone na ten cel zostanie
202 000 000 mln zł
http://www.radio.kielce.pl/
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
23
MAN
. Wkład własny województwa w realizację projektu wynosi 8,3
mln zł., natomiast wkład wspólnotowy oraz z budżetu państwa 158 mln zł. W ramach projektu przewiduje się zainstalowanie
około 1400 km sieci światłowodowej oraz utworzenie 148
węzłów szkieletowo-dystrybucyjnych, które będą stanowić
punkt
styku
dla
operatorów
telekomunikacyjnych
zainteresowanych korzystaniem z usług sieci. Planowany termin
zakończenia realizacji projektu to koniec 2014 roku [].
Dla porównania na odbudowę dróg i innych obiektów
zniszczonych przez powódź 2010 w regionie świętokrzyskim
przeznaczono 20 180 000 zł.
http://www.sejmik.kielce.pl/o-projekcie-siec-szerokopasmowapolski-wschodniej-,20471.html,
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
24
.
SIEĆ - WAN Sieć Rozległa
Sieć WAN (ang. Wide Area Network, rozległa sieć
komputerowa) – jest siecią komputerową łączącą
komputery znajdujące się na obszarze wykraczającym
poza jedną miejscowość. Sieć WAN działa w warstwie
fizycznej oraz warstwie łącza danych modelu
odniesienia OSI []. Łączy ona ze sobą sieci lokalne,
które są zazwyczaj rozproszone na dużych obszarach
geograficznych. Sieci rozległe WAN umożliwiają
wymianę ramek i pakietów danych pomiędzy
routerami i przełącznikami oraz obsługiwanymi
sieciami LAN .
http://pl.wikipedia.org/wiki/Model_OSI,
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
25
SIEĆ - WAN
Przykładami sieci rozległych są sieci miejskie,
sieci korporacyjne, oraz Internet. Standardy
sieci WAN są opracowywane przez
następujące organizacje:
•
Sektor Normalizacji Telekomunikacji
Międzynarodowego Związku
Telekomunikacyjnego (ITU-T, ang.
International Telecommunication UnionTelecommunication Standardization Sector),
dawniej International Telegraph and).
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
26
Sieć WAN
•
Sektor Normalizacji Telekomunikacji
Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego
(ITU-T, ang. International Telecommunication UnionTelecommunication Standardization Sector), dawniej
International Telegraph and Telephone Consultative
Committee (CCITT),
•
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
(ISO, International Organization for Standardization),
•
Grupa Robocza ds. Technicznych Internetu (IETF,
Internet Engineering Task Force),
•
Sojusz przemysłu elektronicznego (Electronic
Industries Alliance, EIA).
.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
27
SIEĆ - WAN
. Z punktu widzenia użytkownika sieć jest tyle
warta ile jest w stanie dostarczyć informacji
użytkownikowi - szybko i niezawodnie.
Dotyczy to korzystania, z poczty, z usług on
line, z baz danych [ , ]. W roku 1990 ubiegłego
wieku, aby posłuchać dobrej muzyki należało
pójść do sklepu [ ] muzycznego. W chwili
obecnej można psłuchać muzyki on line [ , ].
Na mojej liście w dziale ulubione You Tube
zapisane jest na stałe 10 pozycji w dziale
chemistry np.:,
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
28
SIEĆ - WAN
• Na przykład:
Nobel Prize in Chemistry 2008 - Periodic Table
of Videos [ ],
• Brainiac Science Abuse - Alkali Metals [ ],
• Zinc - Periodic Table of Videos [ ],
• Karbid [ ].
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
29
Sieć - WAN
wielu z Was potrafi sobie wyobrazić następującą
sytuację: jest piątek, godziny wieczorne, cisza i
spokój, bardzo dobrze nam się pracuje, ale….
właśnie skończył się toner, papier, zabrakło
nośników danych .... Dzięki sieci informacje
dla studentów, które szybko powinny do nich
dotrzeć umieszczam na stronie internetowej.
Pliki arkusza, instrukcje, materiały do ćwiczeń,
zestawienie tematów, sylabusy, rozkład zajęć,
dane kontaktowe, terminy dostępne są przez
24 godziny, przez 7 dni w tygodniu
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
30
Serwery sieciowe
Możemy się spotkać z następującymi
terminami dla serwerów:
· serwer sieciowy - wspólne korzystanie z
zasobów sieci,
· serwer baz danych - wspólne korzystanie z
danych,
,
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
31
Serwery sieciowe
Możemy się spotkać z następującymi
terminami dla serwerów:
· serwer WWW - wspólne korzystanie ze stron
internetowych,
· serwer FTP - wspólne korzystanie z usługi
pobierania plików,
· serwer druku - wspólne korzystanie z
drukarek,
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
32
Serwery sieciowe
Możemy się spotkać z następującymi
terminami dla serwerów:
· serwer aplikacji - wspólne korzystanie z
programów.
.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
33
Sieci
. Serwer (server) - główny komputer w sieci, wykonujący
określone usługi na rzecz innych komputerów. Serwerami
mogą być wydajne komputery klasy PC lub komputery
typu mainframe.
Stosuje się także sieci bez wydzielonego serwera równorzędne
lub
równoprawne.
W
dużych
przedsiębiorstwach i instytucjach istnieje kilka lub
kilkanaście sieci lokalnych. W ich obrębie mogą pracować
poszczególne grupy robocze. W celu połączenia danych ze
wszystkich grup roboczych w jedną logiczną całość,
tworzy się sieć korporacyjną. Obecnie sieci tego typu są
zwykle oparte na idei intranetu.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
34
Sieci Grupa robocza
. Grupa robocza (Work Group) - grupa użytkowników
w sieci mająca zdefiniowane dla niej zasoby
programowe i sprzętowe. W obrębie jednej sieci
może istnieć wiele grup roboczych.
W dużych instalacjach, w których pracuje kilkaset lub
kilka tysięcy komputerów tworzy się podsieci lokalne.
Są one następnie łączone ze sobą w sieć szkieletową.
Konstrukcja tego typu to szybka magistrala transmisji
danych, która obsługuje ruch międzysieciowy.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
35
Popularnośc języków programowania
GAN (Global Area Network) – sieć o zasięgu
globalnym np. sieć telefoniczna;
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
36
Sieci w zarządzaniu
Obserwacja
masowego
wręcz
zjawiska
współdziałania w ostatnich trzech dekadach
wywołała potrzebę szczegółowych badań nad
strukturami, outsourcingiem, dynamiką czy
wpływem na internacjonalizację całych układów
organizacji. Nauki o zarządzaniu doceniły rolę
sieci w tak wielkim stopniu, że obok gospodarki
opartej na wiedzy i społeczeństwa sieciowego
uzasadnione jest podkreślenie wagi kolejnego
wyróżnika współczesności, tj. gospodarki
opartej na sieciach.
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
37
Wykład 6 będzie o Bazach Danych
....
....
7/23/2017
Inf. i Kom.p Wspom. Prac Inż.
38
Download