Filozofia XIX wieku (pozytywizm, społeczny liberalizm i utylitaryzm

advertisement
Filozofia XIX wieku (pozytywizm, społeczny
liberalizm i utylitaryzm, marksizm) jako
odpowiedź na ówczesne zjawiska
kryzysowe
August Comte 1798-1857
• Matematyk, socjolog i
filozof
• Twórca francuskiego
pozytywizmu
• Twórca nazwy
„socjologia”.
• Gł. dzieło: Kurs
filozofii pozytywnej.
Filozofia pozytywna
• W szerokim znaczeniu, to
filozofia minimalistyczna,
ostroŜna, trzymająca się faktów,
unikająca spekulacji (J. S. Mill,
Comte)
• W węŜszym, filozofia przyjmująca
tylko fakty zewnętrzne za jedyny
przedmiot rzetelnej wiedzy
(Comte). Jako Ŝe ta wiedza jest
względna, to jedyną maksymą
bezwględną jest: nie ma nic
bezwzględnego.
• Filozofia ma zająć się
przedmiotami rzeczywistymi
ścisłymi, i dawać wiedzę pewną i
poŜyteczną.
• Całą treść czerpie z nauki; jej
zadaniem jest synteza wyników
nauk szczegółowych, która jest
syntezą subiektywną, tzn. za jej
pomocą wyniki nauk zostają
ujęte w relacji do potrzeb
człowieka jako istoty społecznej.
Zasadą syntetyzującą jest dobro
ludzkości.
• Filozofia powinna dać ideologię,
która będzie stanowić węzeł
społeczeństwa
zdezintegrowanego w wyniku
rewolucji francuskiej.
Ludzkość rozwija się w trzech
stadiach
• 1. fazie teologicznej – ludzkość tłumaczy zjawiska
odwołując się do duchów, istot nadprzyrodzonych
(fetyszyzm, politeizm, monoteizm); rządzi się uczuciami,
które wytwarzają fikcje stanowiące mitologię.
• 2. fazie metafizycznej – pojęcia abstrakcyjne (absolut,
wola), intelekt, metafizyka.
• 3. fazie pozytywnej – fakty tłumaczy się odnosząc je do
siebie i wyprowadzając z tych obserwacji prawidłowości.
Comte’owska klasyfikacja nauk
• Nauki abstrakcyjne:
zajmują się procesami
kształtującymi rzeczy.
Matematyka, astronomia,
fizyka, chemia, biologia,
socjologia.
• Nauki konkretne:
zajmują się samymi
rzeczami, np.
mineralogia, zoologia,
botanika.
• Socjologia nie była
wtedy rozwinięta, Comte
budując ją od podstaw
zauwaŜył, Ŝe tezy o
istnieniu praw przyrody
moŜna rozszerzyć na
socjologię. Metoda
historyczna: dochodziła
do ogólnych wniosków
przez porównywanie
znanych historycznie
form istnienia ludzkiego.
2 działy: statyka
społeczna (porządek
społ.) i dynamika społ. (o
postępie).
Wiek XIX to epoka rewolucji przemysłowej oraz
narastających dąŜeń narodowościowych. Zmiany w
myśleniu widać równieŜ w malarstwie, które
rezygnuje z alegorii na rzecz realizmu.
John Stuart Mill (1806-1873)
• Filozof, ekonomista,
reformator społeczny
• Jeden z najbardziej
wpływowych myślicieli
brytyjskich XIX wieku
• Jego filozofia była
odpowiedzią na
ówczesne zjawiska
kryzysowe
• Gł. dzieła: System
logiki, Zasady ekonomii
politycznej, O wolności,
Utylitaryzm, O rządzie
reprezentatywnym.
Empiryzm w logice i teorii poznania
• Chciał tradycyjną logikę
pojęć ogólnych uzgodnić
z empiryzmem. UwaŜał,
Ŝe prawdy ogólne są
połączeniem prawd
jednostkowych. Prawa
logiki i matematyki są
tylko uogólnieniem
doświadczeń, nie są
oczywiste, mogą i muszą
być uzasadniane
empirycznie, indukcyjnie
(tylko przez indukcję
moŜemy dojść do
twierdzeń ogólnych).
• Poj. przyczynowości ma
wyłącznie podstawy
psychologiczne.
• Doświadczenie składa się
tylko z wraŜeń. To dzięki
materii je odbieramy.
• Umysł to nic innego, jak
tylko przeŜycia.
Utylitaryzm w etyce
• Wcześniej: J. Bentham.
• Jedynym dobrem jest
szczęście, które sprowadza
się do przyjemności.
Jedynym zadaniem
moralnym: szczęście dla
wszystkich.
• Dowodził zasady etycznej
poprzez odwołanie się do
psychologii: Skoro wszyscy
ludzie poŜądają
przyjemności, a dobre jest
to, co poŜądane, więc
przyjemność jest jedynym
dobrem.
• Przestał rozumieć
hedonizm egoistycznie i
sensualistycznie.
• KaŜda przyjemność jest
dobrem, nie tylko własna i
zmysłowa. Istnieją
przyjemności wyŜszego i
niŜszego rodzaju.
UwaŜał, Ŝe lepiej jest być
niezadowolonym
Sokratesem niŜ
zadowolonym głupcem.
Liberalizm gospodarczy
W Zasadach ekonomii politycznej Mill argumentuje
za nie mieszaniem się przez państwo w sprawy
gospodarki, co ma prowadzić do efektywnej
działalności państwa i dostarczać pobudki do
rozwoju jednostek.
W pewnych kwestiach jednak powinno ono
wykraczać poza kompetencje „nocnego stróŜa”:
nadzorować czas pracy swych obywateli,
przeciwdziałać wyzyskowi, nadzorować instytucje
charytatywne, zapobiegać znęcaniu się nad
zwierzętami, a ponadto przyznać polityczne
równouprawnienie robotnikom i prawo do
tworzenia związków (podobne idee spotykamy u
francuskiego filozofa Oświecenia Saint-Simona).
Liberalizm polityczny
• Mill broni autonomii
jednostki. UwaŜa, Ŝe
wolność polega na tym, Ŝe
kaŜdy ma prawo postępować
tak, jak uwaŜa za stosowne,
w sprawach, które nie
dotyczą nikogo poza nim
samym. Jako Ŝe dla kaŜdej
jednostki Ŝycie ma swoisty
sens realizowany przez jej
indywidualność, ma ona
prawo sama ustalić, jak
będzie Ŝyć, nie kierując się
preferencjami innych.
• W praktyce społecznopolitycznej oznacza to, iŜ
kaŜda próba
podporządkowania
jednostki woli jakiejś grupy
powinna być uznana za
próbę wprowadzenia
despotyzmu.
• Jednostka moŜe być
podporządkowana tylko
prawu, ale nie zmiennym
Ŝyczeniom większości.
Racjonalna demokracja
• Demokracja powinna być
ograniczona w dwojaki
sposób: pod względem
formalnym (pewnych ludzi
nie naleŜy dopuszczać do
wpływu na pewne sprawy) i
merytorycznym (pewne
zasady, np. zasada wolności
politycznej, nie mogą być
poddawane głosowaniu, lecz
muszą być przyjmowane w
sposób bezwzględny, jako
wiąŜące powszechnie).
• „Ideą racjonalnej demokracji
nie jest to, by ludzie sami
sobą rządzili, ale by mieli
pewność, Ŝe są dobrze
rządzeni”. Mill odrzucał
nieograniczoną demokrację,
z uwagi na niepokojące
konsekwencje rządów
większości. Rewolucja 1848
r. wzbudziła w nim ten opór.
Doszedł do przekonania, Ŝe
bez wykształcenia mas nie
warto zabiegać o
demokrację. Aby stworzyć
racjonalną demokrację, klasy
niewykształcone muszą
zająć się swą edukacją, a nie
polityką.
W broszurze Poddaństwo kobiet J. S. Mill wraz z Ŝoną Harriet Taylor
przedstawił projekt równouprawnienia kobiet. Wcześniej jednak, bo w
1866 r. przedstawił w parlamencie brytyjskim petycję w sprawie
przyznania prawa wyborczego kobietom.
Dopiero jednak w 1918 r. w Wielkiej Brytanii kobiety powyŜej 30 roku
Ŝycia uzyskały prawo do głosowania. Pełne prawa wyborcze zostały im
przyznane w 1928 r.
Pierwszą feministką była Mary
Wollstencraft, Ŝyjąca w XVIII w.
• Argumentowała za edukacją
dla kobiet, za zrównaniem
praw kobiet z prawami
męŜczyzn. Pisała teŜ o
seksualnym wykorzystywaniu
kobiet przez męŜczyzn, w
związku z czym sprzeciwiała
się aborcji
• W związku z tym, co mówił np.
Napoleon („Równość dla
kobiet? To szaleństwo.
Kobiety są naszą własnością.
Rodzą nam dzieci i naleŜą do
nas tak, jak drzewo owocowe
naleŜy do ogrodnika”), uwagi
Mary wyprzedzały swoją
epokę.
Karol Marks (1818-1883)
• Cel: postawić filozofię Hegla
„z głowy na nogi”.
• Jego teoria społeczne i
gospodarcza zawarta w
Kapitale najpierw podbiła
Międzynarodowe
Stowarzyszenie Robotników, I
Międzynarodówkę (1864), a po
Rewolucji Październikowej w
formie zdogmatyzowanej
niemal pół świata.
„Filozofowie rozmaicie
tylko interpretowali
świat, idzie jednak o
to, aby go zmieniać”
(z ostatniej tezy o
Feuerbachu).
Materializm dialektyczny / historyczny
• Rzeczywistość nie jest
stanem rzeczy, ale
dziejącym się procesem
historycznym. Zasadniczy
składnik rzeczywistości nie
ma charakteru duchowego,
lecz materialny (róŜnica z
Heglem!).
• Czynnikiem
determinującym wszelkie
zmiany społeczne jest
rozwój środków produkcji.
KaŜda zmiana w sferze
środków produkcji
powoduje zmianę składu
klas społecznych, a wraz z
nią zmianę charakteru
konfliktu klasowego.
• KaŜdy z tych poziomów
rozwija się dialektycznie.
Na poziomie środków
produkcji (podst.),
następuje rozwój klas społ.,
ich tworzenie i rozpad.
PowyŜej jest nadbudowa:
instytucje społeczne,
polityczne, religijne, sztuka,
filozofia. Ich podstawą jest
baza ekonomiczna, która je
determinuje.
Rewolucja – koniec
historii
• Dla Marksa kapitalizm
jest ostatnim etapem
rozwoju historycznego
przed nastaniem
społeczeństwa
bezkonfliktowego.
• Rozwój techniki będzie
pozbawiał ludzi pracy
(wzrost ubóstwa),
prowadząc do
zaostrzania walki
klasowej między
robotnikami a
kapitalistami.
• Kolejnym krokiem będzie
rewolucja robotników i
przejęcie przez nich
środków produkcji.
• Rewolucja jest punktem
kulminacyjnym, wraz z
nią następuje likwidacja
podziału klasowego,
zatem i konfliktów.
Pojęcie pracy wyalienowanej
• Za Heglem Marks uwaŜał
pracę za proces, podczas
którego robotnik wkłada
wszystko co ma
najlepszego w przedmiot
swej pracy. W ten sposób
obiektywizuje się,
uzewnętrznia.
• W kapitalizmie wytwory
pracy robotnika naleŜą do
kapitalisty, umoŜliwiając
mu zysk, pomnoŜenie
kapitału i wzmocnienie
władzy nad robotnikami.
• Robotnik traci w ten
sposób swoją
zobiektywizowaną istotę,
która przekształca się w
coś wrogiego wobec
niego, w siłę, która go
ciemięŜy.
• To właśnie jest praca
wyalienowana, podstawa
Marksistowskiej krytyki
ekonomii kapitalistycznej.
To nie ludzkie istnienie wyznacza
wartości, lecz na odwrót, czyli
filozofia reklamy
• Marks zaczyna Kapitał od analizy
charakteru towarów. Mają one
wartość uŜytkową, jak równieŜ
wartość (wymienną). Ta ostatnia
wiąŜe się z abstrakcyjnym towarem,
jakim jest pieniądz i przekształca
wartość uŜytkową (określoną przez
Ŝywy stosunek do rzeczy). Stąd
wynika, Ŝe to nie ludzkie istnienie
określa wartości, lecz na odwrót.
Reklama wytwarza sztuczne
potrzeby, które zyskują pozór
naturalnych.
Pomyłka Marksa
• Marks pomylił się co
do natury swej teorii.
Myślał, Ŝe jest ona
naukowa w tym
sensie, jak naukowa
była fizyka Newtona.
UwaŜał, Ŝe jest w
stanie przewidzieć
przebieg przyszłego
rozwoju społecznego.
Ewolucjonizm jako filozofia
• Herbert Spencer: „Postęp: jego
prawa i przyczyny” (1857)
• Karol Darwin: „O powstaniu
gatunków drogą doboru
naturalnego” (1859).
Darwinizm uwaŜany był za cios
wymierzony przeciwko biblijnej
historii stworzenia i ostateczny
argument na rzecz
materialistycznej interpretacji
Ŝycia i człowieka.
Download