Uploaded by User7151

Mapa Polski-Test z ukryta punktacja

advertisement
Grupa
A
Liczba punktów .......... / ..........
Imię i nazwisko .................................................
Klasa ...................................
Zadanie 1
Dopisz do podanych definicji właściwe nazwy spośród podanych.
◻mapa ◻depresja ◻ mapa hipsometryczna ◻skala ◻poziomice
A. To przedstawiony na płaszczyźnie obraz powierzchni Ziemi lub jej części.
…………………………………
B. Linie na mapie łączące punkty o tej samej wysokości nad poziomem morza.
……………………………….
C. Obszar leżący poniżej 0 m n.p.m. ……………………………………….
D. Mapa przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Ziemi za pomocą barw.
………………………………
Zadanie 2
Zaznacz podpunkt, w którym poprawnie zamieniono skalę liczbową 1:250 000 na
skalę mianowaną.
A. 1 cm – 250 000 m, 1 cm – 2500 km, 1 cm – 2,5 cm
B. 1 cm – 250 000 cm, 1 cm – 2500 m, 1 cm – 2,5 km
C. 1 cm – 250 000 cm, 1cm – 250 m, 1 cm – 0,25 km
Grupa
A
| strona 1 z 5
Zadanie 3
Odczytaj i zapisz nazwy zaznaczonych na mapie obiektów.
Lp.
Opis szukanego obiektu
1.
Tereny, które leżą na południe od miejscowości Kluki.
2.
Wzniesienie leżące tuż obok Smołdzina.
3.
Dowolna miejscowość, w której znajduje się hotel.
Nazwa obiektu w
terenie
Grupa
A
| strona 2 z 5
Zadanie 4
Wykonaj polecenia na podstawie planu miasta.
a) Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli
informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa.
1.
Na północ od Rynku Wielkiego znajduje się Rynek Solny.
P
F
2.
Na terenie Parku Miejskiego znajduje się jedna fontanna.
P
F
3.
Tuż obok nowej Bramy Lubelskiej znajduje się rondo J.
Zamoyskiego.
P
F
b) Uzupełnij schemat. Wpisz cyfry odpowiadające ulicom i placom w terenie, aby
schemat przedstawiał trasę od ronda Braci Pomarańskich do dawnej Akademii
Zamojskiej.
A. Ulica Staszica.
B. Ulica Ratuszowa.
C. Rynek Wielki.
D. Ulica Pereca.
.......→.......→.......→.......
Zadanie 5
Na podstawie mapy z zadania 4 wymień cztery elementy mapy.
1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................
Grupa
A
| strona 3 z 5
Zadanie 6
Uzupełnij zdania na podstawie rysunku.
Wysokość każdego punktu na Ziemi mierzona od poziomu morza to wysokość
……………………………….…….. . Zapisuje się ją w
………………………………… Na rysunku została oznaczona cyfrą ………………… .
Zadanie 7
Wykonaj polecenia na podstawie rysunku poziomicowego.
a) Oblicz, jaką wysokość musi pokonać turysta idący z punktu B na szczyt
oznaczony krzyżykiem.
.............................................................................................................................
b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Weź pod uwagę nachylenie terenu.
Turysta wchodzący na szczyt pokona łagodniej nachylony teren, jeśli będzie się wspinał z
punktu A / C.
Zadanie 8
Aby lepiej przedstawić ukształtowanie terenu, na mapach hipsometrycznych stosuje
się poziomice i skalę barw. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B oraz 1 lub
2.
Obszary leżące na wysokości od 0 do 300 m n.p.m. to
A. niziny,
B. wyżyny,
które na mapie
przedstawia się za
pomocą odcieni
barwy
1. zielonej.
2. żółtej.
Grupa
A
| strona 4 z 5
Zadanie 9
Wpisz obok odpowiednich rodzajów map właściwe numery, którymi oznaczono ich
fragmenty.
A. Mapa krajobrazowa ..... B. Plan miasta .....
C. Mapa turystyczna .....
Zadanie 10
Wyjaśnij, na czym polega orientowanie mapy w terenie.
Grupa
A
| strona 5 z 5
Grupa
B
Liczba punktów .......... / ..........
Imię i nazwisko .................................................
Klasa ...................................
Zadanie 1
Dopisz do podanych definicji właściwe nazwy spośród podanych.
◻ mapa poziomicowa ◻ obszary wodne◻ depresja ◻ mapa cyfrowa ◻ skala
A. Informuje, ile razy pomniejszono na mapie rozmiary obiektów i odległości w terenie.
..........................................
B. Mapa, której zaletą jest częste aktualizowanie jej treści.
...............................................................................................
C. Obszary zaznaczone na mapie kolorem niebieskim.
.......................................................................................................
D. Mapa, przedstawiająca ukształtowanie powierzchni Ziemi za pomocą poziomic.
....................................................
Zadanie 2
Zaznacz podpunkt, w którym poprawnie zamieniono skalę liczbową 1:350 000 na
skalę mianowaną.
A. 1 cm – 350 000 m, 1 cm – 3500 km, 1 cm – 3,5 cm
B. 1 cm – 350 000 cm, 1 cm – 3500 m, 1 cm – 3,5 km
C. 1 cm – 350 000 cm, 1cm – 350 m, 1 cm – 0,35 km
Grupa
B
| strona 1 z 5
Zadanie 3
Odczytaj i zapisz nazwy zaznaczonych na mapie obiektów.
Lp.
Opis szukanego obiektu
1.
Tereny, które od południowego zachodu przylegają do
jeziora Gardno.
2.
Tereny otoczone grubą szarą linią.
3.
Dowolna miejscowość, w której znajduje się kemping.
Nazwa obiektu w
terenie
Grupa
B
| strona 2 z 5
Zadanie 4
Wykonaj polecenia na podstawie planu miasta.
a) Oceń, czy podane informacje są zgodne z prawdą. Zaznacz literę P, jeśli
informacja jest prawdziwa, lub literę F – jeśli jest fałszywa.
1.
Na zachód od Rynku Wielkiego znajduje się synagoga.
P
F
2.
Na terenie Parku Miejskiego znajdują się dwie fontanny.
P
F
3.
Tuż obok Bramy Lwowskiej znajduje się rondo Braci
Pomarańskich.
P
F
b) Uzupełnij schemat. Wpisz cyfry odpowiadające ulicom i placom w terenie, aby
schemat przedstawiał trasę od dawnej Akademii Zamojskiej do Rynku Wodnego.
A. Ulica B. Moranda.
B. Ulica Ratuszowa.
C. Rynek Wielki.
D. Ulica Pereca.
.......→.......→.......→.......
Zadanie 5
Na podstawie mapy z zadania 4 wymień cztery elementy mapy.
1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................
4. ..........................................................................................................................................
Grupa
B
| strona 3 z 5
Zadanie 6
Uzupełnij zdania na podstawie rysunku.
Wysokość punktu na Ziemi mierzona od określonej wysokości to wysokość
………………………………………………………. . Zapisuje się ją w
…………………… Na rysunku została oznaczona cyfrą ………………… .
Zadanie 7
Wykonaj polecenia na podstawie rysunku poziomicowego.
a) Oblicz, jaką wysokość musi pokonać turysta idący z punktu D na szczyt
oznaczony krzyżykiem.
.............................................................................................................................
b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania. Weź pod uwagę nachylenie terenu.
Turysta wchodzący na szczyt pokona stromo nachylony teren, jeśli będzie się wspinał z
punktu A / C.
Zadanie 8
Aby lepiej przedstawić ukształtowanie terenu, na mapach hipsometrycznych stosuje
się poziomice i skalę barw. Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A lub B oraz 1 lub
2.
Obszary leżące powyżej 300 m n.p.m. i mające wysokości względne do 300 m to
A. niziny,
B. wyżyny,
które na mapie
przedstawia się za
pomocą odcieni
barwy
1. zielonej.
2. żółtej.
Grupa
B
| strona 4 z 5
Zadanie 9
Wpisz obok odpowiednich rodzajów map właściwe numery, którymi oznaczono ich
fragmenty.
A. Mapa krajobrazowa ..... B. Plan miasta .....
C. Mapa turystyczna .....
Zadanie 10
Wymień dwa sposoby orientowania mapy w terenie.
Grupa
B
| strona 5 z 5
Download