Uploaded by User7020

wniosek-wyroku-z-uzasadnieniem-calsc-czy-czesc007

advertisement
Lubliniec, dnia ........................................
…………………………………….
(Imię, nazwisko)
…………………………………….
( adres zamieszkania, adres email)
……………………………………..
…………………………………......
Sąd Rejonowy w Lublińcu
Wydział .............................
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu orzeczenia
wraz z uzasadnieniem
Proszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku / postanowienia* Sądu
Rejonowego w Lublińcu z dnia …………………….. wydanego w sprawie o
sygn. akt …………………...
Uzasadnienie dotyczy wyroku / postanowienia:
- w całości.
- punktu *............................................................................................
(proszę wskazać zakres zaskarżenia)
............................................................................................................
………………………………..
(czytelny podpis)
* należy wybrać czy uzasadnienie dotyczy wyroku czy postanowienia Sądu.
* należy wybrać punkt orzeczenia, którego dotyczyć ma uzasadnienie.
Download