Uploaded by User6507

egzamin z psychopatologii

advertisement
f60.0 - osobowość paranoiczna - nadmierna wrażliwośc na niepowodzenia, niezdolność do wybaczania,
podejrzliwość, brak zaufania, interpretowanie wszystkiego jako wrogie
f60.1 - osobowość schizoidalna - wycofanie z kontaktów emocjonalnych, społecznych itd, fantazjowanie,
działanie w samotności, ograniczenie wyrażania uczuć i czucia przyjemności.
f60.2 - osobowść dyssocjalna - olewanie zobowiązań społecznych i uczuć innych, niewspółmierne
zachowanie do norm społecznych, niska tolerancja na frustrację, niski próg agresji
f60.3 - osobowość chwiejna emocjonalnie - nagłe działanie, jebać konsekwencje, skłonność do kłótni
(głównie po krytyce lub niepowodzeniu), wybuchy gniewu i agresji, brak cierpliwości (szybkie porzucanie
zaczętych działań), niestabilność emocjonalna
f60.30 - typ impulsywny - mega skłonność do konfliktów i kłótni, działania impulsywne, łatwe
reagowanie gniewem lub przemocą, porzucanie działań niedających szybkiej satysfakcji, niestabilny
nastrój
f60.31 - typ borderline - pustka wewnętrzna, zaburzony obraz samego siebie i swoich celów, intensywne i
nietrwałe relacje, autodestrukcyjne działania, strach przed porzuceniem
f60.4 - osobowość histrioniczna - płytkie i chwiejne uczucia, dramatyzowanie, teatralność, przesadna
ekspresja emocji, egocentryzm, autopobłażliwość, pragnienie admiracji i uznania
f60.5 - osobowość anakastyczna - tendencja do niepewności, wątpliwości, perfekcjonizmu, sprawdzanie i
zajmowanie się drobiazgami, upór, ostrożność, uporczywe impulsy (ale nie obsesyjno-kompulsyjne)
f60.6 - osobowość lękliwa (unikająca) - uczucie napięcia, lęku, niepewności, poczucie niższości,
pragnienie akceptacji i uznania, wrażliwośc na krytykę, zawężenie osobistych więzi,
f60.7 - osobowość zależna - bierne opieranie się na innych w podejmowaniu decyzji, obawa przed
porzuceniem, poczuciem niekompetencji, ulegością, przerzucanie odpowiedzialności na innych
f60.8 - inne określone zaburzenia osobowości - inne więc średnio istotne (m.in. ekscentryczna, uległa,
niedojrzała, narcystyczna, bierno-agresywna, psychoneurotyczna)
f60.9 - zaburzenia osobowości bliżej nieokreślone - jak sama nazwa wskazuje
-----------------------------------------------------------------------------------f20.0 - schizofrenia paranoidalna
f20.1 - schizofrenia hebefreniczna
f20.2 - schizofrenia katatoniczna
f20.3 - schizofrenia niezróżnicowana
f20.4 - depresja poschizoferyniczna
f20.5 - schizofrenia rezydualna
f20.6 - schizofrenia prosta
f20.8 - schizofrenia innego rodzaju
f20.9 - schizofrenia nieokreślona
o schizofrenii nie mieliśmy szczegółowo na zajęciach tylko ogólniki:
1. objawy pozytywne
2. objawy negatywne
- abulia (bezczynność)
- utrata zainteresowań i wycofanie społeczne
- zobojętnienie uczuciowe
- anhedonia
- afekt blady (ograniczone lub uniemożliwione wyrażanie i odczytywanie emocji)
- aspontanicznośc (ograniczenie spontaniczności zachowań i uczuć)
- bierność, apatia, zubożenie wypowiedzi
- awolicja (ogrnaiczenie własnej woli)
- spowolnienie ruchowe, mniejsza dbałość o siebie
3. zaburzenia poznawcze
4. zaburzenia afektu
5. objawy dezorganizacji
dodatkowe klasyfikacje schizofrenii na podstawie sposobu przebiegu:
f20.x0 ciągły
f20.x1 epizodyczny z postępującym deficytem
f20.x2 epizodyczny ze stabilnym deficytem
f20.x3 epizodyczny remitujący
f20.x4 niepełna remisja
f20.x5 pełna remisja
f20.x8 inny
f20.x9 okres obserwacji krótszy niż jeden rok
Download