Regulamin rekrutacji do udziału w terapii w Ośrodku

advertisement
Regulamin rekrutacji do udziału w terapii w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Osobowości „Peron 7F”
w ramach projektu „Centrum Integracji – by móc kochać i pracować” realizowanego przez
Fundację im. Boguchwała Winida Na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej
I. Postanowienia ogólne
Regulamin niniejszy określa zasady rekrutacji do udziału w terapii w Ośrodku Leczenia Zaburzeń Osobowości
„Peron 7F” w ramach projektu „Centrum Integracji - by móc kochać i pracować“ realizowanego w ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2.
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2. Wsparcie
ekonomii społecznej - zwanego dalej Projektem.
Jest to projekt innowacyjny, międzynarodowy, który testuje metodę łączonej terapii i aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych, które mają zaburzenia osobowości.
Niniejszy regulamin określa:
1) kryteria uczestnictwa w Projekcie,
2) procedury rekrutacji uczestników do Projektu,
3) zasady ochrony danych osobowych uczestników Projektu.
II. Terminy rekrutacji i obszar terytorialny rekrutacji
1. Projekt realizowany jest od 01.12.2013r. – 31.05.2015r.
2. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie dla osób zamieszkujących na terenie województwa
małopolskiego.
3. Rekrutacja przeprowadzona będzie w okresie do 30.11.2014 r. Przyjmowanie dokumentów odbywać
się będzie w okresie do 15.11.2014 r. W tym okresie możliwe będzie zarówno składanie
dokumentacji wymaganej do wzięcia udziału w projekcie jak i kontakt z osobami odpowiedzialnymi za
rekrutację. Informacje dotyczące dokładnych godzin otwarcia punktu rekrutacyjnego zostaną podane
w osobnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej projektu: www.peron7f.pl
4. Termin rekrutacji określony w pkt. II.3 oraz terminy ustalone w osobnym komunikacie mogą być
zmienione przez Kierownika Projektu. Informacja taka zostanie zamieszczona na stronie internetowej
projektu: www.peron7f.pl
III. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne
1. Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, mieszkające na terenie województwa
małopolskiego (miejsce zamieszkania w rozumieniu kodeksu cywilnego), z rozpoznaniem zaburzeń
osobowości F60-F61 (zgodnie z obowiązującą w Polsce klasyfikacją ICD-10):
 Specyficzne zaburzenia osobowości (F60)
 Osobowość paranoiczna (F60.0)



Osobowość schizoidalna (F60.1)
Osobowość chwiejna emocjonalnie (F60.3)
Osobowość chwiejna emocjonalnie typ impulsywny (F60.30)
Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline (F60.31)
Osobowość histrioniczna (F60.4)

Osobowość anankastyczna (F60.5)

Osobowość lękliwa (unikająca) (F60.6)

Osobowość zależna (F60.7)

Inne określone zaburzenia osobowości (F60.8)

Zaburzenia osobowości BNO (bliżej nie określone) (F60.9)

Zaburzenia osobowości mieszane (F61)
Z wyłączeniem:
 Osobowości dyssocjalnej F60.2
a także osób:
 z rozpoznaniem organicznych zaburzeń,
 z wysokim ryzykiem używania przemocy
 w trakcie karnych spraw sądowych,
 uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, bez sześciomiesięcznego okresu
abstynencji
2. Osoby przystępujące do Projektu muszą złożyć następujące dokumenty:
1) Formularz zgłoszeniowy (wzór załącznik nr 1 do Regulaminu),
2) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór załącznik nr 2 do
Regulaminu),
3) Dowód osobisty (do wglądu – w celu potwierdzenia tożsamości),
4) Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie województwa małopolskiego
Zaświadczenie o posiadanym statusie osoby bezrobotnej (zaświadczenie wydawane przez właściwe
Urzędy Pracy)
5) Kopia dokumentacji medycznej dotyczącej dotychczasowego leczenia w zakresie zdrowia
psychicznego, w tym dokument potwierdzający rozpoznanie zaburzeń osobowości (dokumenty w
zaklejonej kopercie, z napisem „DOKUMENTACJA MEDYCZNA” – ze względu na tajemnicę informacji
związanych z leczeniem, w procesie rekrutacji dokumenty te będą dostępne jedynie specjalistom
zajmujących się leczeniem, zobowiązanym do zachowania tajemnicy zawodowej),
zwane dalej dokumentami rekrutacyjnymi.
3. Dokumenty określone w pkt. 2 należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą, kurierem (rejestracja
zgłoszenia zgodna z datą dostarczenia) do punktu rekrutacyjnego przy ul. Dworskiej 13 w Krakowie.
4. Dostarczenie niekompletnych lub błędnie wypełnionych dokumentów może skutkować nieprzyjęciem
zgłoszenia. Uczestnik projektu ma jednak możliwość poprawienia, uzupełniania dokumentacji oraz
doniesienia kompletu dokumentacji do punktu rekrutacyjnego.
5. Każdy komplet poprawnie wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej zostanie zarejestrowany w biurze
projektu. Rejestrowana będzie data oraz godzina przyjęcia dokumentacji, a także numer rejestrowy.
6. W sytuacji, gdy dokumentacja medyczna uczestnika projektu będzie budziła wątpliwości,
Projektodawca może zwrócić się o dodatkowe dokumenty niż określone w pkt. III.2
IV. Warunki uczestnictwa w Projekcie
Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
 punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach/terapii/doradztwie zawodowym zgodnie z
Indywidualnym Planem Terapii nieprzerwanie przez okres 18 miesięcy,
 każdorazowego potwierdzania uczestnictwa na liście obecności,
 wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych,
 podpisania Umowy uczestnictwa w Projekcie oraz przestrzegania jej zapisów,
 przestrzegania regulaminu Ośrodka Leczenia zaburzeń Osobowości „Peron 7F”.
V. Postępowanie kwalifikacyjne
1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty i będzie odbywać się do 30.11.2014 r.
2. Ewentualne zmiany w harmonogramie rekrutacji będą przedstawiane na stronie internetowej
http://www.peron7f.pl.
3. Do udziału w Projekcie zakwalifikowanych zostanie 20 osób (10 osób leczonych uprzednio w oddziale
leczącym zaburzenia osobowości oraz 10 osób nie leczonych dotychczas w warunkach szpitalnych): 12
kobiet i 8 mężczyzn, którzy spełnią kryteria kwalifikacyjne określone w niniejszym Regulaminie.
4. Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w trzech etapach według następującego harmonogramu:
1) W I etapie komisja rekrutacyjna będzie przyjmować dokumenty rekrutacyjne oraz będzie
ewidencjować datę ich wpływu do punktu rekrutacyjnego. Po ich zebraniu będą one oceniane
pod kątem ich kompletności oraz zgodności z zasadami niniejszego Regulaminu.
2) W II etapie odbywać się będą konsultacje rekrutacyjne osób, które przeszły etap I, zgodnie z
kolejnością zgłoszeń.
3) Konsultacje rekrutacyjne będą polegać na 4 spotkaniach:
I. rozmowa z psychiatrą
II. wywiad życiorysowy
III. konsultacja psychoterapeutyczna
IV. kolejna rozmowa z psychiatrą
Podczas pierwszego spotkania (przy braku kryteriów wykluczających) zapadnie decyzja o
udziale w kolejnych konsultacjach. W sytuacji niezakwalifikowania do dalszego etapu
konsultacji, osoba zostanie umieszczona na liście osób niezakwalifikowanych do Projektu.
5. Osoby spełniające kryteria przyjęcia, które nie zostaną przyjęte do projektu znajdą się na liście
rezerwowej.
6. W sytuacji rezygnacji, bądź usunięcia uczestnika z Projektu przyjęta zostanie kolejna osoba z listy
rezerwowej.
7. O wynikach przejścia każdego z etapów rekrutacyjnych uczestnicy zostaną poinformowani
indywidualnie drogą telefoniczną.
VI. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu
umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu.
2. Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej zobowiązuje się
przestrzegać zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. 2002r. Nr 101 poz. 926) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004r Nr 100 poz. 1024) w stosunku do powierzonych i
przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w umowie dofinansowania Projektu.
3. Dokumenty mające charakter dokumentacji medycznej dostępne będą jedynie specjalistom
prowadzącym konsultacje rekrutacyjne i objęte tajemnicą lekarską.
VII. Postanowienia końcowe
1. Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej zastrzega
sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.
2. Regulamin Projektu jest dostępny w biurze Projektu, a także na stronie internetowej Projektu
http://www.peron7f.pl.
3. W przypadku rozwiązania umowy na realizację Projektu, Fundacja im. Boguchwała Winida na Rzecz
Rozwoju Psychoterapii Psychoanalitycznej zastrzega sobie prawo do odwołania rekrutacji.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards