Uploaded by User6194

Test sprawdzający z działu

advertisement
1. Warunki życia na lądzie znacznie się różnią od warunków w środowisku wodnym ze względu na większe
zróżnicowanie niektórych czynników. Zaznacz znakiem „x” trzy czynniki, które wykazują dużą zmienność w
zależności od klimatu i pory roku.
3 p.
A
Zawartość soli
mineralnych
D
Dostępność pokarmu
B
Zawartość dwutlenku
węgla
E
Temperatura
C
Wilgotność (opady)
F
Nasłonecznienie
2. Który z poniższych zestawów zawiera nazwy zwierząt wyłącznie lądowych?
Poprawną odpowiedź zaznacz znakiem „x”.
1 p.
A. szczupak, stułbia, słoń
B. żaba, jaszczurka, bocian
C. żmija, jaskółka, niedźwiedź
D. padalec, płoć, pantofelek
3. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli nazwy podanych kręgowców lądowych.
3 p.
jaszczurka, wiewiórka, łabędź
Gad
Ptak
…………………………….. …………………………
Ssak
…………………………
4. Których grup kręgowców lądowych dotyczą poniższe opisy?
3 p.
A. Grupę tę dzielimy na gniazdowniki i zagniazdowniki w zależności od tego, czy młode po urodzeniu są
samodzielne, czy pozostają pod opieką rodziców.
Opis dotyczy ………………………………………………………………
B. Młode osobniki tej grupy są karmione mlekiem matki.
Opis dotyczy ………………………………………………………………
C. Do grupy tej zaliczamy węże, krokodyle, żółwie i jaszczurki.
Opis dotyczy ………………………………………………………………
5. Rozpoznaj cechy kręgowców lądowych i wpisz ich numery do odpowiednich kratek. Uwaga! Niektóre cechy
mogą się powtórzyć.
4 p.
1. sucha skóra pokryta łuskami lub tarczkami
2. skóra pokryta piórami
3. skóra pokryta włosami
4. zwierzęta zmiennocieplne
5. zwierzęta stałocieplne
6. zwierzęta żyworodne
7. zwierzęta jajorodne
Gady
Ptaki
6. Korzystając z zadania 5., wykonaj poniższe polecenia.
Ssaki
3 p.
A. Podaj cechę, która jest wspólna dla gadów i ptaków.
…………………………………………………………………………………………
B. Wypisz te cechy, które dotyczą tylko ssaków.
…………………………………………………………………………………………
7. Zaznacz znakiem „x” właściwe pojęcie.
1 p.
Możliwość utrzymania temperatury ciała niezależnej od temperatury otoczenia to:
A. jajorodność
B. żyworodność
C. stałocieplność
D. zmiennocieplność
8. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli podane przykłady zwierząt.
4 p.
padalec, kret, sowa, jaszczurka
Zwierzęta stałocieplne
Zwierzęta zmiennocieplne
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
9. Zaznacz znakiem „x” cechy charakterystyczne żmii zygzakowatej.
3 p.
A. ma zygzak na grzbiecie
B. jest wężem jadowitym
C. ma żółte plamy w tylnej części głowy
D. jest wężem niejadowitym
E. nie ma kończyn
10. Przyporządkuj rysunkom piór oznaczonych cyframi ich nazwy oznaczone literami.
3 p.
A. puchowe
B. konturowe
C. pokrywowe
1 ………
2 ………
3 ………
11. Wśród ptaków istnieje duże zróżnicowanie ze względu na sposób pobierania pokarmu i środowisko ich
życia, co przejawia się w budowie dzioba i kończyn tylnych.
Które cechy wpisane w prostokąty są charakterystyczne dla ptaka przedstawionego na rysunku? Połącz je z
ilustracją.
3 p.
12. Poniższe zdania dotyczą biologii ssaków. Wstaw literę P przy zdaniu prawdziwym, a literę F przy zdaniu
fałszywym.
4 p.
A. Ssaki dzielimy na roślinożerne, mięsożerne i wszystkożerne.
B. Wytworami skóry ssaków są m.in. kopyta, rogi, paznokcie.
C. Zapłodnienie i rozwój ssaków odbywa się poza organizmem samicy.
D. Większość ssaków opiekuje się swoim potomstwem.
13. Budowa kończyn ssaków i ich sposób poruszania się zależą od środowiska życia.
Napisz, do jakiego sposobu poruszania służą kończyny ssakom przedstawionym na rysunkach.
2 p.
14. Przyjrzyj się ilustracjom i wykonaj polecenia.
6 p.
A. Napisz pod każdą ilustracją nazwę przedstawionego na niej zwierzęcia.
B. Określ środowisko życia każdego zwierzęcia, korzystając z wyrazów: las, góry, bagna.
Nazwa
zwierzęcia: ........................................
................................. .....................................
Środowisko
życia:
........................................
................................. .....................................
1. Na rozwój organizmów lądowych wpływa wiele czynników, które wykazują dużą zmienność w zależności
od stref klimatycznych, pory roku czy doby. Zaznacz
znakiem „x” litery przy tych prostokątach, w których podano podstawowe czynniki warunkujące życie na
lądzie.
3 p.
A
Wilgotność (opady)
D
Nasłonecznienie
B
Temperatura
E
Zawartość dwutlenku
węgla
C
Zawartość soli
mineralnych
F
Dostępność pokarmu
2. Który z poniższych zestawów zawiera nazwy zwierząt wyłącznie lądowych?
Poprawną odpowiedź zaznacz znakiem „x”.
A. żmija, jaskółka, niedźwiedź
B. padalec, płoć, pantofelek
C. szczupak, stułbia, słoń
1 p.
D. żaba, jaszczurka, bocian
3. Wpisz w odpowiednie miejsce tabeli nazwy podanych kręgowców lądowych.
padalec, kura, lis
Gad
Ptak
…………………………….. …………………………
3 p.
Ssak
…………………………
4. Których grup kręgowców lądowych dotyczą poniższe opisy?
3 p.
A. Do grupy tej zaliczamy węże, krokodyle, żółwie i jaszczurki.
Opis dotyczy …………………………………………………………
B. Grupę tę dzielimy na gniazdowniki i zagniazdowniki w zależności od tego, czy młode po urodzeniu są
samodzielne, czy pozostają pod opieka rodziców.
Opis dotyczy …………………………………………………………
C. Młode osobniki tej grupy są karmione mlekiem matki.
Opis dotyczy …………………………………………………………
5. Rozpoznaj cechy kręgowców lądowych i wpisz ich numery do odpowiednich kratek. Uwaga! Niektóre cechy
mogą się powtórzyć.
4 p.
1. skóra pokryta włosami
2. skóra pokryta piórami
3. sucha skóra pokryta łuskami lub tarczkami
4. zwierzęta zmiennocieplne
5. zwierzęta stałocieplne
6. zwierzęta jajorodne
7. zwierzęta żyworodne
Gady
Ptaki
Ssaki
6. Korzystając z zadania 5., wykonaj poniższe polecenia.
3 p.
A. Podaj cechę, która jest wspólna dla gadów i ptaków.
…………………………………………………………………………………………
B. Wypisz te cechy, które dotyczą tylko ssaków.
…………………………………………………………………………………………
7. Zaznacz znakiem „x” właściwe pojęcie.
1 p.
Możliwość utrzymania temperatury ciała niezależnej od temperatury otoczenia to:
A. zmiennocieplność
B. stałocieplność
C. jajorodność
D. żyworodność
8. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli podane przykłady zwierząt.
zaskroniec, żółw, łabędź, nietoperz
4 p.
Zwierzęta stałocieplne
Zwierzęta zmiennocieplne
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
9. Zaznacz znakiem „x” cechy charakterystyczne zaskrońca.
A. ma zygzak na grzbiecie
B. jest wężem jadowitym
C. ma żółte plamy w tylnej części głowy
D. jest wężem niejadowitym
E. nie ma kończyn
3 p.
10. Przyporządkuj rysunkom piór oznaczonych cyframi ich nazwy oznaczone literami.
3 p.
A. puchowe
B. konturowe
C. pokrywowe
1 ………
2 ………
3 ………
11. Wśród ptaków istnieje duże zróżnicowanie ze względu na sposób pobierania pokarmu
i środowisko ich życia, co przejawia się w budowie dzioba i kończyn tylnych.
Które cechy wpisane w prostokąty są charakterystyczne dla ptaka przedstawionego
na rysunku? Połącz je z ilustracją.
3 p.
Dziób stożkowaty
Palce spięte błoną
Dziób zakrzywiony
Dziób spłaszczony
Ptak blaszkodzioby
Ziarnojad
Ostre, zakrzywione
pazury
Ptak drapieżny
12. Poniższe zdania dotyczą biologii ssaków. Wstaw literę P przy zdaniu prawdziwym, a literę F – przy zdaniu
fałszywym.
4 p.
A. Zapłodnienie i rozwój ssaków odbywa się w organizmie samicy.
B. Wytworami skóry ssaków są m.in. kopyta, rogi, paznokcie.
C. Ssaki dzielimy na roślinożerne, mięsożerne i wszystkożerne.
D. Większość ssaków nie opiekuje się swoim potomstwem.
13. Budowa kończyn ssaków i ich sposób poruszania się zależą od środowiska życia.
Napisz, do czego służą kończyny ssakom przedstawionym na rysunkach.
A. ………………………………….
2 p.
B. ………………………………….
14. Przyjrzyj się ilustracjom i wykonaj polecenia.
6 p.
A. Napisz pod każdą ilustracją nazwę przedstawionego na niej.
B. Określ środowisko życia każdego zwierzęcia, korzystając z podanych wyrazów: las, łąka, góry.
Nazwa
zwierzęcia: …………………
……………………
……………….....……….
Środowisko
życia:
…………………
……………………
………………….....…….
1. Zaznacz znakiem „x” poprawne dokończenie zdania.
1 p.
Bezkręgowce to zwierzęta, które:
A. mają kręgosłup.
B. nie mają kręgosłupa.
C. mają szkielet wewnętrzny.
D. ich szkielet jest kostny lub chrzęstny.
2. Który z zestawów zawiera wyłącznie nazwy bezkręgowców?
Poprawną odpowiedź zaznacz znakiem „x”.
A. szczupak, pszczoła, żaba
B. nietoperz, jaszczurka, bocian
C. pająk, mucha, ślimak
D. wróbel, płoć, skorpion
1 p.
3. Połącz liniami nazwy bezkręgowców z określeniami ich środowisk życia.
5 p.
dżdżownica
woda
topik
gleba
kleszcz
skóra ssaków
winniczek
kwiaty
motyl
wilgotne łąki
4. Rozpoznaj grupy, do których należą zwierzęta bezkręgowe przedstawione na rysunkach. Podpisz rysunki,
dobierając właściwe nazwy spośród podanych.
4 p.
pajęczaki, pierścienice, owady, mięczaki
5. Przeczytaj uważnie zdania dotyczące budowy dżdżownicy.
Oceń, czy są prawdziwe, podkreślając TAK lub NIE.
A. Ciało dżdżownicy zbudowane jest z pierścieni.
B. Pierścienie dżdżownicy mają wyrostki, zwane szczecinkami.
C. Śluz pokrywający ciało dżdżownicy chroni przed wysuszeniem
i uszkodzeniami.
D. Ciało dżdżownicy jest zróżnicowane na głowotułów i odwłok.
4 p.
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
TAK NIE
6. Przyporządkuj podane nazwy narządów ruchu oznaczone cyframi przykładom zwierząt oznaczonym
literami.
4 p.
1. odnóża kroczne
A. dżdżownica
2. noga
B. pająk
3. szczecinki
C. ślimak
4. skrzydła i odnóża kroczne
D. mucha
1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
7. Zaznacz strzałkami i podpisz ten element budowy pająka, który pozwala zaliczyć go
do stawonogów. Uzasadnij swoją odpowiedź.
3 p.
Pająk należy do stawonogów, ponieważ ……………………………………………… .
8. Poniższe zdania charakteryzują grupę pajęczaków. Wykreśl odpowiednie słowa tak,
by zdania te były prawdziwe.
A. Pająki, skorpiony i roztocze zaliczamy do skorupiaków / pajęczaków.
B. Większość pajęczaków jest drapieżnikami / roślinożercami.
C. Ciało pajęczaków pokryte jest pancerzem chitynowym / muszlą.
3 p.
9. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli cyfry oznaczające cechy charakterystyczne pajęczaków i owadów.
6 p.
1. ciało zróżnicowane na głowę, tułów, odwłok
2. ciało zróżnicowane na głowotułów, odwłok
3. mają 4 pary odnóży krocznych
4. mają 3 pary odnóży krocznych
5. mają oczy złożone
6. mają kądziołki przędne
Pajęczaki
Owady
10. Rozpoznaj i podpisz kolejne stadia rozwojowe motyla, wykorzystując podane
nazwy.
poczwarka, larwa (gąsienica), jajo, postać dorosła
4 p.
11. Określ znaczenie wymienionych owadów w życiu człowieka, korzystając ze słów:
owad pożyteczny, szkodnik, pasożyt
A. biedronka ……………………………………..
B. wesz …………………………………………..
C. jedwabnik …………………………………….
D. pszczoła ………………………………………
E. stonka …………………………………………
F. komar …………………………………………
6 p.
12. Uzupełnij tabelę.
6 p.
Nazwa mięczaka
Środowisko życia
………………………… …………………………
………………………… …………………………
………………………… …………………………
1. Zaznacz znakiem „x” poprawne dokończenie zdania.
1 p.
Bezkręgowce to zwierzęta, które:
A. mają szkielet wewnętrzny.
B. mają kręgosłup.
C. ich szkielet jest kostny lub chrzęstny.
D. nie mają kręgosłupa.
2. Który z zestawów zawiera wyłącznie nazwy bezkręgowców? Poprawną odpowiedź
zaznacz znakiem „x”.
1 p.
A. pająk, mucha, ślimak
B. nietoperz, jaszczurka, bocian
C. wróbel, płoć, skorpion
D. szczupak, pszczoła, żaba
3. Połącz liniami nazwy bezkręgowców z określeniami ich środowiska życia.
5 p.
kleszcz
kwiaty
dżdżownica
gleba
topik
woda
motyl
skóra ssaków
winniczek
wilgotne łąki
4. Rozpoznaj grupy, do których należą zwierzęta bezkręgowe przedstawione na rysunkach. Podpisz rysunki,
dobierając właściwe nazwy spośród podanych.
4 p.
pajęczaki, pierścienice, owady, mięczaki
5. Przeczytaj uważnie zdania dotyczące budowy dżdżownicy.
Oceń, czy są prawdziwe, podkreślając TAK lub NIE.
A. Ciało dżdżownicy pokryte jest łuskami i tarczkami.
B. Większe segmenty w przedniej części ciała dżdżownicy to siodełko.
C. Ciało dżdżownicy pokrywa śluz, który chroni przed wysuszeniem
i uszkodzeniami.
TAK
4 p.
TAK NIE
TAK NIE
NIE
D. Ciało dżdżownicy podzielone jest na pierścienie.
TAK NIE
6. Przyporządkuj podane nazwy narządów ruchu oznaczone cyframi przykładom
zwierząt oznaczonym literami.
1. noga
A. mucha
2. szczecinki
B. ślimak
3. odnóża kroczne
C. pająk
4. skrzydła i odnóża kroczne
D. dżdżownica
1. ……
2. ……
3. ……
4 p.
4. ……
7. Zaznacz strzałkami i podpisz ten element budowy owada, który pozwala
zaliczyć go do stawonogów. Uzasadnij swoją odpowiedź.
3 p.
Owad należy do stawonogów, ponieważ ……………………………………………………
8. Poniższe zdania charakteryzują grupę pajęczaków. Wykreśl odpowiednie słowa tak, by zdania te były
prawdziwe.
3 p.
A. Ciało pajęczaków pokryte jest muszlą / pancerzem chitynowym.
B. Pająki, skorpiony i roztocze zaliczamy do pajęczaków / skorupiaków.
C. Większość pajęczaków jest roślinożercami / drapieżnikami.
9. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli cyfry oznaczające cechy charakterystyczne pajęczaków i owadów.
6 p.
1. mają oczy złożone
2. mają kądziołki przędne
3. ciało jest zróżnicowane na głowotułów, odwłok
4. ciało jest zróżnicowane na głowę, tułów, odwłok
5. mają 4 pary odnóży krocznych
6. mają 3 pary odnóży krocznych
Pajęczaki
Owady
10. Rozpoznaj i podpisz kolejne stadia rozwojowe motyla, wykorzystując
podane nazwy.
poczwarka, larwa (gąsienica), jajo, postać dorosła
4 p.
11. Określ znaczenie wymienionych owadów w życiu człowieka, korzystając ze słów:
6 p.
owad pożyteczny, szkodnik, pasożyt
A. stonka – ………………………………………
B. wesz – ………………………………………..
C. komar – ………………………………………
D. pszczoła – ……………………………………
E. biedronka – …………………………………..
F. jedwabnik – …………………………………..
12. Uzupełnij tabelę.
6 p.
Nazwa mięczaka
Środowisko życia
………………………… …………………………
………………………… …………………………
………………………… …………………………
Download