Uploaded by agatkawdowiak

DO 2 KOLOSA

advertisement
DO 2 KOLOSA
ORGANIZACJA PROCESU WYTWÓRCZEGO W CZASIE I PRZESTRZENI
Jest to takie uporządkowanie i powiązanie wszystkich elementów procesu produkcyjnego, aby
przebiegał on możliwie najsprawniej (szybko i skutecznie)
Organizacja procesu produkcyjnego polega na :
•
Utworzeniu prawidłowych składów komórek produkcyjnych
•
Właściwym następstwie w czasie poszczególnych operacji
•
Wprowadzeniu określonej specjalizacji produkcji
•
Zapewnieniu równomierności produkcji
Organizacja procesu produkcyjnego dotyczy:
1) Organizacji produkcji :
- dobór elementów cząstkowych procesu produkcyjnego (np. stanowiska, materiały)
- ich odpowiednie powiązanie w czasie i w przestrzeni w odpowiednią całość (połączenie pracy
ludzkiej z materialnymi czynnikami procesu produkcyjnego)
2) Organizacji pracy:
- dobór i rozmieszczenie pracowników
- określenie form organizowania pracowników
- analiza pracy pracowników
- normowanie pracy
- dostosowanie stanowisk pracy do wymogów fizjologicznych pracowników (do ergonomii ruchów
roboczych)
ORGANIZACJA W PRZESTRZENI
STRUKTURA PRODUKCYJNO – ADMINISTRACYJNA
Struktura produkcyjna – układ komórek produkcyjnych oraz zespołów związków kooperacyjnych
zachodzących między nimi, właściwy dla danego systemu produkcyjnego jako całości
1
PROJEKTOWANIE STRUKTURY PRODUKCYJNEJ
1. Określenie parametrów produkcyjno – organizacyjnych wejściowych i wyjściowych, w
tym:
•
Programu produkcji
•
Efektywnego funduszu czasu pracy
•
Zadań godzinnych
•
Taktu produkcji
2. Przydział operacji do stanowiska roboczego, według różnych kryteriów, takich jak:
•
Jednokierunkowy przebieg detali
•
Minimalnych rezerw na stanowiskach roboczych
•
Grupowanie na stanowisku operacji mających podobny materiał, zbliżoną dokładność
obróbki, zbliżoną trudność obróbki
3. Wydzielenie komórek produkcyjnych pierwszego stopnia (KP1)
STANOWISKO ROBOCZE
Na stanowisko robocze składają się:
•
Maszyny lub urządzenia produkcyjne
•
Urządzenia transportu stanowiskowego lub między stanowiskowego
•
Pracownik lub pracownicy obsługujący stanowisko
•
Powierzchnia przeznaczona na składowanie i manipulacje materiałów
•
Powierzchnia, na której przebywa obsługa stanowiska w trakcie jego pracy
2
KOMÓRKI PRODUKCYJNE PIERWSZEGO STOPNIA
Komórki produkcyjne pierwszego stopnia złożoności składają się z:
•
Stanowisk roboczych
•
Dróg transportu
•
Powierzchni produkcyjnej
Komórki produkcyjne mogą być wydzielone z tendencją do:
•
Specjalizacji przedmiotowej
•
Specjalizacji technologicznej
FORMY KOMÓREK PRODUKCYJNYCH PIERWSZEGO STOPNIA
Gniazda technologiczne skupiają maszyny i (lub) urządzenia określonego rodzaju, które mogą
wykonywać takie same lub podobne operacje (np. tokarki,frezarki)
W przypadku gniazd przedmiotowych linii produkcyjnych występuje zgrupowanie różnorodnych
stanowisk uczestniczących w procesie wykonania grupy przedmiotów lub przedmiotu.
W gnieździe przedmiotowym stanowiska umieszczane są w sposób dowolny (przypadkowy) lub w
kolejności zbliżonej do kolejności wykonywania operacji dla wszystkich produktów.
W liniach produkcyjnych stanowiska rozmieszczone są w kolejności występowania operacji w
procesie.
Komórki produkcyjne stopnia drugiego – oddziały
W skład oddziału wchodzą jednostki produkcyjne pierwszego stopnia oraz samodzielne stanowiska
robocze, a także jednostki pomocnicze i usługowe.
Komórki produkcyjne stopnia trzeciego – wydziały
W skład wydziału wchodzą jednostki produkcyjne drugiego, pierwszego i zerowego stopnia
złożoności, a także jednostki pomocnicze i usługowe, jednostki administracyjne oraz jednostki
organizacyjne.
Komórki produkcyjne stopnia czwartego – zakład
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE STRUKTURĘ PRODUKCYJNĄ
3
•
Charakterystyka wyrobów
•
Rozmiary produkcji
•
Stopień mechanizacji i automatyzacji produkcji, pracochłonność
•
Charakterystyka rozmieszczenia zakładu
•
Kwalifikacje zatrudnionych
•
Typ produkcji, forma organizacji produkcji
•
Tradycje zakładu
ZNACZENIE WYROBU WARIANTU STRUKTURY PRODUKCYJNEJ
Struktura produkcyjna wpływa na:
•
Długość dróg transportu wewnętrznego
•
Czas trwania cykli produkcyjnych i stopień ciągłości procesu produkcyjnego, wielkości
zapasów robót w toku, wielkość i rotację środków obrotowych
•
Stopień wykorzystania powierzchni produkcyjnej
•
Zakres powiązań kooperacyjnych
•
Złożoność koordynacji przebiegu produkcji i stopień odpowiedzialności za zadania
produkcyjne
•
Sposób rozwiązania organizacji transportu wewnętrznego, gospodarki remontowej i
narzędziowej, pracy kontroli technicznej, ustawiaczy, zarządzania
•
Stopień wykorzystania maszyn i urządzeń
ORGANIZACJA W CZASIE
4
CECHY PRZEBIEGÓW CYKLU PRODUKCYJNEGO
Przebieg szeregowy:
•
Najdłuższy cykl produkcyjny
•
Najmniejsza liczba operacji transportowych
•
Duże zapasy produkcji w toku
•
Jest organizacyjnie najłatwiejszy do zrealizowania i stosowany przede wszystkim przy:
*produkcji jednostkowej
*krótkich cyklach produkcyjnych
*małej wielkości partii produkcyjnej
*niższym stopniu zorganizowania procesu produkcyjnego (technologiczna specjalizacja komórek
produkcyjnych)
PRZEBIEG RÓWNOLEGŁY:
•
Najkrótszy czas trwania cyklu
•
Zwiększenie liczby operacji transportowych
•
Znikomy poziom zapasów produkcji w toku
5
•
Jest stosowany w najlepiej zorganizowanych i zsynchronizowanych procesach
produkcyjnych oraz dla komórek produkcyjnych o specjalizacji przedmiotowej
CECHY PRZEBIEGÓW CYKLU PRODUKCYJNEGO
PRZEBIEG SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁY:
W porównaniu z przebiegiem szeregowym powoduje:
•
Skrócenie długości trwania cyklu
•
Wzrost liczby operacji transportowych
•
Duży stopień wykorzystania stanowisk roboczych i ciągłość produkcji
•
Wzrost liczby problemów organizacyjnych związanych ze śledzeniem terminów wysyłki
partii transportowych do następnej operacji
•
Jest stosowany najczęściej w produkcji seryjnej przy dużych programach produkcyjnych
oraz długich i zróżnicowanych czasach obróbki
PROCES PRODUKCYJNY PROSTY
Wyrób prosty – jednolity element konstrukcyjny otrzymany z jednego materiału i nieposiadający
żadnych powiązań z innymi elementami
Proces produkcyjny prosty – przedmiot pracy (jeden detal) przekształca się w wyrób gotowy w
kolejno następujących po sobie działaniach (operacjach)
PROCES PRODUKCYJNY ZŁOŻONY
Wyrób złożony – wyrób składający się przynajmniej dwóch połączonych ze sobą wyrobów prostych.
Proces produkycjny złożony – charakteryzuje się wieloma równoległymi działaniami (produkcja kilku
detali). W ostatniej fazie w wyniku złożenia (montażu) powstaje gotowy wyrób.
Cykl produkcyjny wyrobu złożonego obejmuje cykle produkcyjne poszczególnych detali, cykle
montażu podzespołów i zespołów i montażu końcowego wyrobu finalnego. Do określenia cyklu
produkcyjnego wyrobu złożonego należy narysować cyklogram.
6
MOŻLIWOŚCI SKRACANIA CYKLU PRODUKCYJNEGO
Skracanie cyklu produkcyjnego ma istotne znaczenie dla efektywności produkcji przedsiębiorstwa
przemysłowego, ponieważ umożliwia:
•
Bezinwestycyjny wzrost produkcji [rzez lepsze wykorzystanie czasu pracy maszyn i
urządzeń
•
Obniżenie kosztów własnych produkcji jako efektu wzrostu skali i zmiejszenia start z
tytułu zamrożenia środków obrotowych
W jaki sposób można skracać cykl produkcyjny?
Skracanie cyklu produkcyjnego można osiągnąć przez:
1. Skrócenie okresu roboczego
(dzięki usprawnieniom technicznym i technologicznym)
2. Skrócenie i likwidację przerw
(dzięki zmianom w organizacji produkcji i pracy)
Skrócenie okresu roboczego można osiągnąć przez:
•
Wdrażanie postępu technicznego i technologicznego
•
Zastosowanie bardziej efektywnych i wydajnych maszyn
•
Skrócenie dróg transportu, mechanizację i automatyzację prac transportowych
•
Skrócenie czasu trwania operacji kontroli (zautomatyzowanie kontroli – wprowadzenie
urządzeń kontrolnych, np. testerów, zastosowanie szybkich, statycznych metod kontroli
jakości)
•
Przyspieszenie procesów naturalnych, przyspieszenie reakcji chemicznych (np.
zastosowanie katalizatorów)
Skrócenie cyklu produkcyjnego poprzez organicznego lub likwidację przerw można osiągnąć w
wyniku:
•
Zastosowanie równoległego przebiegu partii zamiast przebiegu szeregowego
•
Wdrożenie produkcji potokowej
7
•
Ograniczenie przebywania detali w magazynie
•
Zmniejszenie czasu oczekiwania na zwolnienie stanowisk roboczych przez właściwe
ustalenie zmianowości
•
Właściwe ustalenie wielkości partii i kolejności wprowadzenia ich do produkcji
Skrócenie cyklu produkcyjnego może przynieść przedsiębiorstwu korzyści.
Do najważniejszych należą:
•
Lepsze wykorzystanie czasu pracy maszyn i urządzeń,
•
Zwiększenie wydajności pracy,
•
Obniżenie poziomu kosztów własnych produkcji
•
Bezinwestycyjny wzrost wielkości produkcji
ZASADY RACJONALNEJ ORGANIZACJI PROCESÓW WYTWARZANIA
1. Zasada proporcjonalności
Zaleca właściwy podział zadań procesu produkcyjnego w taki sposób, aby wszystkie operacje, fazy
produkcyjne, stanowiska robocze i komórki produkcyjne były do siebie dostosowane pod względem
możliwości produkcyjnych i aby działalność przedsiębiorstwa w zakresie realizacji planu produkcji w
dowolnych jednostkach czasu mogła przebiegać bez wewnętrznych zakłoceń.
Zgodnie z tą zdolności produkcyjne poszczególnych ogniw powinny być mniej więcej równe
2. Zasada liniowości
8
Przebieg procesu produkcyjnego przez stanowiska robocze powinien być w miarę możliwości
jednokierunkowy, bez nawrotów i skrzyżowań. Miarą zasady liniowości jest wskaźnik liniowości:
𝐾𝐿 =
𝐿𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧
𝐿𝑚𝑖𝑛
proporcja między drogą rzeczywistą a drogą minimalną
Korzyści: krótszy czas transportu, lepsza przejrzystość, łatwiej zlokalizować zakłócenia
Przykład rozmieszenia stanowisk roboczych w układzie liniowym:
3. Zasada ciągłości
Przepływ strumienia materiału przez system produkcyjny powinien odbywać się w sposób ciągły, bez
przerw na oczekiwanie czy procesy pomocnicze manipulacyjne.
Korzyści: skrócenie czasu trwania procesów wytwórczych
4. Zasada równoległości
Wytwarzanie poszczególnych wyrobów powinno odbywać się w tym samym czasie
Korzyści: skrócenie czasu trwania procesów wytwórczych
9
5. Zasada koncentracji
Zasada koncentracji odnosi się do koncentracji produkcji wyrobów lub świadczenia usług w jednym
miejscu.
Korzyści: lepsze wykorzystanie zasobów, łatwiejsze sterowanie, krótszy czas transportu, niższe koszty
transportu, skrócenie cyklu wytwórczego
6. Zasada specjalizacji
Poszczególne ogniwa procesu powinny być wyspecjalizowane w wykonywaniu czynności, które
realizują
W odniesieniu do komórek organizacyjnych wyróżnia się dwa rodzaje specjalizacji: technologiczną i
przedmiotową
Korzyści ze specjalizacji:
1. Postęp w zakresie techniki, technologii i organizacji produkcji przez:
•
Zastosowanie wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń \
•
Integrację podzielonych procesów pracy
•
Optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych
•
Uproszczenie organizacji produkcji i jej struktury
2. Wzrost wydajności produkcji wskutek wzrostu ilości wytworzonych wyrobów
i zmniejszenie się pracochłonności oraz mechanizacji pracy
3. Obniżenie kosztów wytwarzania, będących wynikiem powyższych zjawisk
10
Negatywne aspekty specjalizacji:
1. Większe koszty stałe, oraz koszty, które należy ponieść przy zakupie
wyspecjalizowanych maszyn i urządzeń
2. Obniżenie elastyczności produkcji
7. Zasada elastyczności
Istnieje konieczność szybkiego i łatwego przystosowania procesu produkcyjnego do nowych
warunków:
•
Zdolność do wytwarzania różnorodnych detali pod względem technicznym (konieczność
szybkiego przezbrajania stanowisk roboczych:
•
Zdolność zmian w programach produkcji
•
Zdolność reagowania na odchylenia produkcji
8. Zasada rytmiczności-równomierności
Przebieg procesu w poszczególnych fazach powinien charakteryzować się rytmicznością i
równomiernym spływem produkcji (produkcja zgodna z ustalonym taktem produkcyjnym)
Rytmiczność produkcji to regularna realizacja produkcji, w takich samych odstępach czasu uzyskuje
się taką samą wielkość produkcji.
Oznacza równomierność wytwarzania tzn. systematyczne wykonywanie przez przedsiębiorstwo
(realnego) planu wytwarzania wyrobów zgodnie z ustalonym asortymentem, jakością i z
przewidzianym terminem realizacji.
OCENA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ
ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA
Miara możliwości wytworzenia:
•
W określonym czasie (zwykle roku)
•
W danym przedsiębiorstwie (wydziale, oddziale lub na stanowisku roboczym)
•
Maksymalnej liczbie wyrobów
•
Odpowiadających obowiązującym normom jakościowym
•
Przy pełnym wykorzystaniu czynników produkcji
Zdolność produkcyjną można wyrażać w jednostkach:
•
Naturalnych (kg,t,l,szt.,m, itd.),
•
Wartościowych (stosowane przy bardzo zróżnicowanych asortymentach)
Jest jednym z poziomów możliwości produkcyjnych w przedsiębiorstwie.
Pozostałe to:
•
Wykonanie
•
Przepustowość
11
•
Moc produkcyjna
•
Moc perspektuwiczna
Rr – rezerwy rozpoznanie, Ra – rezerwy produkcyjne, których wykorzystanie jest możliwe w bieżącyn
okresie planowanym, Rf – rezerwy produkcyjne, których wykorzystanie może nastąpić w przyszłych
okresach, Rp – rezerwy perspektywiczne
1. Przepustowość – poziom możliwości trwale osiągnięty już w ubiegłym okresie
2. Zdolność produkcyjna – poziom możliwości realny dla bieżącego planowanego okresu
3. Moc produkcyjna – poziom możliwości, której osiągnięcie jest realne w przyszłym okresie
4. Perspektywiczna moc produkcyjna – poziom możliwości produkcyjnej przewidywany do
osiągniecia w dalszych, perspektywicznych okresach
Rezerwy występujące pomiędzy poziomami możliwości produkcyjnych:
1) Rr – rezerwy rozpoznane:
- Ra – rezerwy produkcyjne, których wykorzystanie jest możliwe w bieżącym okresie planowym
- Rt – rezerwy produkcyjne, których wykorzystanie może nastąpić w przyszłych okresach
2) Rp – rezerwy perspektywiczne
CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNĄ
1. Wewnętrzne
I.
Czynniki produkcji
1. Środki pracy
zainstalowane maszyny i urządzenia produkyjne – ich rodzaj, liczba i charakterystyki
12
techniczne;
wielkość powierzchni produkcyjnej
2. Przedmioty pracy
stosowane surowce, materiały, czynniki energetyczne – ich kształt, wymiary, jakość,
właściwości fizyczne itp.
3. Siła robocza
liczba i struktura zatrudnionych pracowników,
II.
Struktura asortymentowa
program asortymentowy produkcji.
Program produkcyjny określa rodzaje (asortyment) oraz ilość produkowanych
wyrobów finalnych, detali, zespołów lub usług w określonym przedziale czasu.
III.
Organizacja procesów produkcji
•
Optymalne normy techniczne
•
Optymalny czas pracy maszyn i urządzeń
•
Typ produkcji i właściwy poziom organizacji pracy
2. Zewnętrze
- popyt (ilość, asortyment i jakość potrzebnych wyrobów)
Krótkoterminowe zakłócenia równowagi między podażą a popytem mogą być korygowane poprzez:
•
Dopasowanie zapotrzebowania tak, aby opowiadało dostępnej wydajności, np. na skutek
natężenia działań marketingowych
•
Dostosowanie wydajności do zapotrzebowania – dzięki zmianom zatrudnienia, czasu
pracy, odpowiednie rozplanowaniu napraw maszyn itp.
STRATEGIE DOPASOWANIA WYDAJNOŚCI DO POPYTU
1. Wydajność wyższa lub przynajmniej popytowi
2. Wydajność zawsze mniejsza niż popyt
3. Wydajność mniej lub pokrywa się z popytem – czasami występuje jej nadmiar, a czasami
niedobór
13
OBLICZANIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ
CELEOBLICZANIA
•
Określenie możliwości wytwórczych danej jednostki produkcyjnej (przedsiębiorstwa,
grupy stanowisk roboczych, zakładu, przedsiębiorstwa)
•
Ujawnienie rezerw i możliwości ich wykorzystania
•
Długo-, średnio-, i krótkookresowe dopasowanie dostępnej wydajności do planowanej
podaży (sprostanie w dłuższym okresie prognozowanemu zapotrzebowaniu, z
jednoczesną korektą krótkoterminowych rozbieżności)
Określenie zdolności produkcyjnej wymaga ustalenia następujących wielkości:
•
Wydajności maszyn i urządzeń (powierzchni produkcyjnej) / pracochłonności produkcji
•
Ilości posiadanych maszyn i urządzeń lub powierzchni produkcyjnej
•
Czasu pracy
WYDAJNOŚĆ VS. PRACOCHŁONNOŚĆ
Wydajność maszyn i urządzeń to ilość (wartość) produkcji (wyrobów lub usług) wytworzonej w
określonym czasie.
𝑉=
𝑃
𝑇
Pracochłonność definiowania jest jako ilość czasu pracy poświęcona na wytworzenie jednostki
produkcji
𝑃𝑟 =
𝑇
𝑃
Pracochłonność jest odwrotnością wydajności (!)
𝑃𝑟 =
1
𝑉
Przykład:
14
P=60szt., T=10godz.
𝑉=
60𝑠𝑧𝑡
= 6𝑠𝑧𝑡/𝑔𝑜𝑑𝑧
10𝑔𝑜𝑑𝑧
𝑃𝑟 =
10𝑔𝑜𝑑𝑧
= 10𝑚𝑖𝑛
60𝑠𝑧𝑡
Maszyny i urządzenia posiadane przez przedsiębiorstwo znajdują się w różnym stanie gotowości
produkcyjnej. Dzieli się je w związku z tym na :
•
Czynne
•
Czasowo nieczynne (ale zainstalowane, będące w remoncie, przezbrojeniu itp.)
•
Niezainstalowane
•
Zbędne
•
Zużyte
Kalendarzowy fundusz czas (TK) – obejmuje teoretyczną iczbę godzin obliczoną dla stanowiska pracy
na trzy zmiany we wszystkich dniach roku.
Nominalny fundusz czasu (TN) – fundusz kalendarzowy (TK) pomniejszony o ilość czasu, wynikającą z
systemu pracy danego przedsiębiorstwa (z tytułu dni wolnych od pracy oraz niższego współczynnika
zmianowości)
Efektywny fundusz czasu (TE) – różnica między czasem nominalnym a czasem przeznaczonym na
planowane przestoje
Rzeczywisty fundusz czasu (TR) – różnica między czasem efektywnym a czsem obejmującym
nieplanowane przerwy i przestoje.
ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA POJEDYNCZYCH STANOWISK PRACY
1. 𝑍𝑝 = 𝑁𝑤 ∗ 𝑇𝐸
15
Gdzie:
Nw - norma wydajności pracy maszyny na jednostkę czasu,
TE – efektywny fundusz czasu pracy
𝑇
𝐸
2. 𝑍𝑝 = 𝑁𝑝
Gdzie:
Np – norma pracochłonność jednostki wyrobu
TE – efektywny fundusz czasu pracy
Zdolność produkcyjną odmiennie oblicza się w przypadku:
•
Zespołu jednorodnych stanowisk roboczych (gniazda technologicznego)
•
Zespołu różnorodnych stanowisk roboczych (gniazd przedmiotowego, linii produkcyjnej)
OBLICZANIA ZDONOŚCI PRODUKCYJNEJ – METODA WSKAŹNIKA SYNTETYCZNEGO
Zdolność produkcyjną:
•
Zespołu jednorodnych stanowisk roboczych (gniazda technologicznego) – oblicza się jako
sumę zdolności poszczególnych stanowisk
16
Kryteria wyrobu ogniwa podstawowego (wiodącego) :
•
Złożoność funkcji technologicznych
•
Unikalność urządzeń
•
Kapitałochłonność
Wąskie ogniwo – maszyny i urządzenia, któ®ych zdolność produkcyjna jest niższa niż zdolność
produkcyjna ogniwa podstawowego
Szerokie ogniwo – maszyny i urządzenia, których zdolność produkcyjna przewyższa zdolność
produkcyjną ogniwa podstawowego
Zaletami metody wskaźnikowej są prostota i czytelność oraz ograniczona pracochłonność
Wady tej metody wynikają z braku jednolitych kryteriów określania ogniwa podstawowego.
WYKORZYSTANIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ
1. Rezerwa zdolności produkcyjnej – różnica między posiadaną zdolnością produkcyjną a
aktualnie osiąganą wielkością produkcji
R=Zp-P
R – rezerwa zdolności produkcyjnej
Zp – zdolność produkcyjna w badanym okresie
P – wielkość produkcji
2. Wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa – relacja planowanej lub
osiągniętej w danym okresie produkcji oraz wielkości ustalonej zdolności produkcyjnej:
𝑊𝑤𝑍𝑝 =
𝑃
∗ 100%
𝑍𝑝
WwZp – wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnej
Przyczyny (czynniki) niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnej
1. Czynniki niezależne
17
•
Możliwości pozyskania materiałów
•
Stan zasobów siły roboczej do pozyskania
•
Stopień zmienności popytu rynkowego
2. Czynniki zależne
•
Niewykorzystanie środków pracy
•
Niewykorzystanie czasu pracy robotników
•
Organizacja procesu produkcji
REZERWY ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ
1. Rezerwy intensywne:
Tworzą się gdy nie jest wykorzystana wydajność maszyn i urządzeń,
Ich wykorzystanie związane jest ze skróceniem czasu pracy maszyn potrzebnego na wytworzenie
jednostki wyrobu
2. Rezerwy ekstensywne:
Tworzą się gdy nie jest wykorzystany czas pracy maszyn i urządzeń,
Ich wykorzystanie związane jest możliwością zwiększenia (wydłużenia) czasu pracy maszyn i urządzeń
i/lub obciążenia powierzchni produkcyjnej
RODZAJE REZERW PRODUKCYJNYCH
𝑍𝑝 = 𝑉 ∗ 𝑇𝐸
Przykład:
Zp=5szt/h*10h=50szt
1. Rezerwy intensywne
P=2szt/h*10h=20szt
2. Rezerwy ekstensywne
P=5szt/h*5h=25szt
Rzp=25szt
WYKORZYSTANIE REZERW INTENYWNYCH
1. Zmniejszenie czasu maszynowego (czasu bezpośredniej pracy maszyn) przypadającego na
jednostkę wyrobu:
•
Ulepszenie technologii produkcji (np. zastąpienie obróbki skrawaniem bardziej wydajną
obróbką plastyczną)
18
•
Intensyfikacją procesów technicznych (np. zwiększenie szybkości skrawania,
podwyższenie temperatury, zastosowanie katalizatorów w przemyśle chemicznym)
2. Likwidacja nieprodukcyjnego biegu maszyn związanego z:
•
Wytwarzaniem i naprawianiem braków
•
Dodatkowymi pracami spowodowanymi odstępami od zaplanowanej technologii
3. Zmniejszenie udziału czasu pomocniczego i pozostałych składników w ogólnym czasie pracy
urządzenia:
•
Mechanizacja czynności pomocniczych pozwalająca np. na skrócenie czasu nakładania,
zdejmowania materiałów i narzędzi, czasu trwania kontroli technicznych
•
Zwiększenie serii wyrobów
Tworzą przestoje maszyn i urządzeń.
Przestoje te można podzielić na:
•
Produkcyjne – np. prace remontowe, przeglądy,
•
Nieprodukcyjne (straty czasu pracy) – spowodowane np. brakiem narzędzi, materiałów,
energii, zleceń produkcyjnych, wadliwą organizacją produkcji
Wykorzystanie rezerw ekstensywnych będzie związane z ograniczeniem przestojów maszyn i
urządzeń.
GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI TRWAŁYMI
ŚRODKI TRWAŁE
To rzeczowe składniki majątku trwałego, których okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż 1
rok, a ponadto muszą być kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki
19
Środki trwałe:
1. Grunty
2. Budynki i budowle \
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
4. Kotły i maszyny energetyczne
5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
6. Specyficzne maszyny, urządzenia i aparaty
7. Urządzenia techniczne
8. Środki transportu
9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
10. Inwentarz żywy (zwierzęta)
20
INNE KLASYFIKACJE ŚT
Funkcja spełniana w procesie produkcyjnym
•
Produkcyjne (bezpośrednio produkcyjne, pośrednio produkcyjne)
•
Nieprodukcyjne
Własność
•
Własne
•
Obce
Stopień gotowości produkcyjnej
•
Zainstalowane
•
Niezainstalowane
Sposób i stopień wykorzystania
•
Czynne
•
Czasowo nieczynne
•
Nieczynne
GOSPODARKA ŚRODKAMI TRWAŁYMI
•
Obejmuje całość zagadnień techniczno – organizacyjno – ewidencyjnych związanych z ich
pozyskaniem, eksploatacją, wykorzystaniem, likwidacją i odnową (restytucją) oraz
obrotem nimi
21
•
Jej celem jest działaniem, które przy najmniejszym zużyciu majątku trwałego pozwala
osiągnąć określony efekt ekonomiczny w postaci zwiększenia produkcji i obniżki kosztów
własnych
WYPOSAŻENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W ŚRODKI TRWAŁE
STRUKTURA ŚT ZALEŻY OD:
•
Rodzaju działalności przedsiębiorstwa
•
Jego wielkości
•
Stosowanej techniki i technologii
•
Konkurencji
•
Rodzaju produktów/usług
•
Sytuacji finansowej itp.
SPOSOBY ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI ŚRODKÓW TRAŁYCH
•
Zakup za własne środki finansowe/własna inwestycja
•
Zakup kredytowy
•
Leasing finansowy
•
Dzierżawa lub najem
•
Nieodpłatne przejęcie, w szczególności darowizna
22
POMIAR WYPOSAŻENIA PRZEDSIĘBIOSRWA W ŚT
Współczynnik technicznego uzbrojenia pracy
Wyposażenie techniczne przypadające na jednego zatrudnionego w przedsiębiorstwie
𝑊𝑢 =
Ś𝑇
𝑍
ŚT – wartość brutto ŚT (środków trwałych)
Z – liczba zatrudnionych
Wzrost technicznego uzbrojenia pracy można osiągnąć poprawiając:
23
1. Strukturę środków trwałych poprzez:
•
Zwiększenie udziału produkcyjnych i czynnych środków trwałych
•
Sprzedaż i likwidację zbędnych obiektów
•
Zagospodarowanie nieczynnych obiektów
•
Inwestycje
2. Stan techniczny i sprawność środków trwałych (odnowa, odtworzenie i częściowa
reprodukcyjna) poprzez remonty i modernizacje.
EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
1. Wskaźnik produktywności ŚT
𝑊𝑝𝑟 =
𝑃
Ś𝑇
P – wielkość produkcji sprzedanej
ŚT – wartość brutto ŚT
2. Wskaźnik rentowności (zyskowności) ŚT
𝑊𝑟𝑒𝑛 =
𝑊𝑓
Ś𝑇
Wf – wynik finansowy (zysk netto lub strata)
Główne czynniki poprawy efektywności wykorzystania majątku trwałego:
1). Lepsze wykorzystanie czasu eksploatacji poprzez:
- zapewnienie optymalnej obsady zatrudnienia
- likwidację przestojów, przerw w pracy maszyn i zatrudnionych
- poprawę jakości obsługi i eksploatacji maszyn i urządzeń
24
-eliminację „biegu jałowego”
2). Bardziej intensywne wykorzystanie majątku
3). Usprawnienie organizacji pracy oraz produkcji w celu poprawy wskaźnika ekstensywnego i
intensywnego wykorzystania majątku.
4). Poprawa wykorzystania powierzchni terenu, hal i budynków
5). Podwyższanie poziomu kwalifikacji pracowników
6). Poprawa systemu motywacji do pracy
25
WSKAŹNIK OEE
WSKAŹNIK OGÓLNEJ EFEKTYWNOŚCI URZĄDZENIA OEE (OVERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS)
- podstawowy miernik skuteczności działań TPM (Total Productive Maintainance, Całkowite
produktywne utrzymanie ruchu)
Wskaźnik ogólnej efektywności urządzenia OEE jest narzędziem do kompleksowej oceny
efektywności maszyn i urządzeń w kontekście:
•
Efektywności utrzymania ruchu
•
Sprawności operacyjnej
26
•
Jakości produkcji
•
Programowania i oceny skuteczności działań usprawniających w przedsiębiorstwie
Wskaźnik OEEuwzględnia 3 grupy strat, pojawiających się w związku z pracą maszyn:
1. Straty czasu
•
Awarie
•
Regulacje i nastawienia
2. Straty tempa produkcji:
•
Oczekiwanie na pracę i drobne przestoje
•
Zmniejszone tempo pracy
3. Straty jakości:
•
Braki naprawialne
•
Braki zupełne (odpady)
Wskaźnik OEE jest iloczyn trzech wskaźników:
𝑂𝐸𝐸 = 𝑑𝑜𝑠𝑡ę𝑝𝑛𝑜ść ∗ 𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑦𝑤𝑛𝑜ść 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑙𝑜𝑎𝑡𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑎 ∗ 𝑤𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘 𝑗𝑎𝑘𝑜ś𝑐𝑖
Poprawienie wskaźnika OEE jest równoznaczne z wymiernymi korzyściami finasowymi.
Dzięki poprawie każdego z elementów składowych OEE można zwiększyć ilość wyprodukowanych
wyrobów lub zaoszczędzonych czasie skierować pracowników do innych czynności.
Wskaźnik OEE może służyć do porównań benchmarkingowych.
GOSPODARKA KONSERWACYJNO-REMONTOWA
Całokształt działalności mającej na celu utrzymania środków pracy w sprawności technicznej oraz
zapobieganie przedwczesnemu zużycia fizycznemu oraz likwidacja skutków zużycia.
W zakres zadań wchodzą następujące czynności:
•
Zapewnienie właściwych warunków obsługi i eksploatacji
27
•
Konserwacji i przeglądy obiektów majątku trwałego
•
Planowanie i wykonywanie remontów
28
Konserwacja – działania zmniejszające podatność chronionego przedmiotu na zmiany jego stanu
następującego pod wpływem czynników środowiska, czynników związanych z procesem
produkcyjnym lub bezpośrednio w wyniku uczestnictwa w procesie wytwórczym
Remont – działanie usuwające skumulowane zmiany i przywracające maszyny do stanu, w jakim
znajdowała się w przeszłości
Modernizacja – wprowadzenie do obiektu majątku trwałego zmian, które doskonałą i
unowocześniają jego działanie, co sprawia, że obiekt ten przynajmniej częściowo nadąża za postępem
technicznym dokonującym się w otoczeniu.
Remont kapitalny jest opłacalny jeśli prawdziwa jest nierówność:
𝐶 − 𝐾 > 𝑃𝑛 ∗ 𝑡𝑟 ∗ (𝑘𝑟 − 𝑘𝑛 )
C – cena nowej maszyny
K – koszt remontu kapitalnego
Pn – roczna produkcja uzyskana za pomocą nowej maszyny
tr – długość cyklu remontowego maszyny wyremontowanej
kr – koszty eksploatacji na jednostkę produktu z zastosowaniem wyremontowanego środka trwałego
kn - koszty eksploatacji przypadające na jednostkę produktu wytworzonego z zastosowaniem
nowego środka trwałego
KONCEPCJA TPM I WSKAŻNIK OEE
TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)
•
•
•
Narzędzie Lean Manufacturing
Total Productive Maintenance – TPM :
Całkowite Produktywne Utrzymanie Ruchu
Obsługa konserwacyjna maszyn i urządzeń realizowana wewnątrz całego
przedsiębiorstwa przez operatorów i personel odpowiedzialny za utrzymanie ruchu
29
•
•
•
•
Cele nadrzędne TPM:
Zero awarii
Zero defektów wynikających z pracy maszyny
Zero wypadków przy pracy
30
Download