Zarządzanie operacjami

advertisement
Zarządzanie operacjami
Podstawowe mierniki osiągnięć
organizacji
 Zdolność (moc) produkcyjna (wydajność) oznacza
maksymalną ilość produktu, jaka może zostać
wytworzona w określonym czasie.
Wydajność procesu produkcji powinna pokrywać się z
zapotrzebowaniem na produkty:
• jeśli zdolność produkcyjna jest mniejsza niż
zapotrzebowanie, organizacja nie zaspokoi całego
popytu i straci potencjalnych klientów,
• Jeśli
zdolność
produkcyjna
jest większa
niż
zapotrzebowanie, organizacja sprosta popytowi, ale
będzie miała zapas niewykorzystanych zasobów.
Przykład: sklep
 Stopień wykorzystania to wielkość dostępnej
zdolności produkcyjnej, która jest rzeczywiście
wykorzystywana (odsetek wydajności, która jest
rzeczywiście wykorzystywana).
 Produktywność to wielkość produkcji uzyskana z
jednostki określonego zasobu (wielkość produkcji w
stosunku do jednego lub większej ilości zasobów
zużywanych w jej trakcie).
Przykład:
• wydajność procesu produkcji wynosi 100 jednostek na
tydzień (maksymalna liczba jednostek, jaka może zostać
wyprodukowana).
• proces produkcji nie jest prowadzony przez połowę
dostępnego czasu i w rzeczywistości wytwarzane jest 50
jednostek tygodniowo - stopień wykorzystania = 50%
• produkcja 50 jednostek zajmuje 25 godzin pracy
maszyny - produktywność wynosi dwie jednostki na
godzinę pracy tej maszyny.
produkcja (ogółem) = produktywność
Produkcja – to całkowita ilością produktu powstałą w
trakcie procesu produkcji.
Przykład:
• 100 jednostek
produkcji
może
• 100 jednostek na
produktywność.
oznaczać
maszynę
ogólną
w
ciągu
wielkością
dnia
to
• Sprawność – wyraża procent ewentualnej wielkości
produkcji, która jest faktycznie osiągana (stosunek
aktualnej wielkości produkcji do wielkości możliwej do
osiągnięcia).
Przykład:
• Pracownicy wykonujący prace biurowe mogą wypełnić
pięć formularzy w ciągu godziny, ale ktoś właśnie spędził
godzinę, wypełniając tylko cztery. Jego sprawność
wynosi więc 4/5 = 0,8 lub też 80%.
• Skuteczność (efektywność) - mierzy stopień realizacji
celów organizacji (pokazuje, jak dobrze organizacja
stawia i osiąga postawione cele)
„robienie dobrej roboty” = „robienie roboty dobrze”.
Przykładowe pozostałe mierniki osiągnięć organizacji:
• elastyczność,
• jakość,
• opłacalność,
• stopa zwrotu z inwestycji,
• udział w rynku,
• zgodność ze standardem,
• morale,
• innowacyjność.
Różne mierniki osiągnięć organizacji mogą
sprzeczne wyniki (mierzą one różne czynniki).
• Przykład: podróż samochodem,
sprzedaży, obniżenie płac.
obniżenie
dawać
cen
Nie należy stosować miar, które są łatwe do policzenia albo
dobierać je w taki sposób, aby pokazywały wyłącznie
pozytywne aspekty.
Zadanie 1
Dwie maszyny zostały zaprojektowane tak, aby
produkować 100 jednostek każda w trakcie 10-godzinnej
zmiany. Podczas jednej zmiany maszyny są w
rzeczywistości wykorzystywane tylko przez 8 godzin i
produkują w sumie 140 jednostek. Jakie będą mierniki
osiągnięć tego procesu produkcyjnego?
Zadanie 2
Firma zatrudnia 10 osób do robienia 1000 silników
elektrycznych miesięcznie, przy bezpośrednich kosztach
w wysokości 125000 funtów. Po niewielkiej reorganizacji
11 pracowników wytwarza 1200 silników na miesiąc przy
koszcie 156000 fontów. Jak można zmierzyć wyniki tego
procesu produkcyjnego? Czy reorganizacja była
użyteczna?
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards