Zarządzanie operacjami

advertisement
Zarządzanie operacjami
Podstawowe mierniki osiągnięć
organizacji
 Zdolność (moc) produkcyjna (wydajność) oznacza
maksymalną ilość produktu, jaka może zostać
wytworzona w określonym czasie.
Wydajność procesu produkcji powinna pokrywać się z
zapotrzebowaniem na produkty:
• jeśli zdolność produkcyjna jest mniejsza niż
zapotrzebowanie, organizacja nie zaspokoi całego
popytu i straci potencjalnych klientów,
• Jeśli
zdolność
produkcyjna
jest większa
niż
zapotrzebowanie, organizacja sprosta popytowi, ale
będzie miała zapas niewykorzystanych zasobów.
Przykład: sklep
 Stopień wykorzystania to wielkość dostępnej
zdolności produkcyjnej, która jest rzeczywiście
wykorzystywana (odsetek wydajności, która jest
rzeczywiście wykorzystywana).
 Produktywność to wielkość produkcji uzyskana z
jednostki określonego zasobu (wielkość produkcji w
stosunku do jednego lub większej ilości zasobów
zużywanych w jej trakcie).
Przykład:
• wydajność procesu produkcji wynosi 100 jednostek na
tydzień (maksymalna liczba jednostek, jaka może zostać
wyprodukowana).
• proces produkcji nie jest prowadzony przez połowę
dostępnego czasu i w rzeczywistości wytwarzane jest 50
jednostek tygodniowo - stopień wykorzystania = 50%
• produkcja 50 jednostek zajmuje 25 godzin pracy
maszyny - produktywność wynosi dwie jednostki na
godzinę pracy tej maszyny.
produkcja (ogółem) = produktywność
Produkcja – to całkowita ilością produktu powstałą w
trakcie procesu produkcji.
Przykład:
• 100 jednostek
produkcji
może
• 100 jednostek na
produktywność.
oznaczać
maszynę
ogólną
w
ciągu
wielkością
dnia
to
• Sprawność – wyraża procent ewentualnej wielkości
produkcji, która jest faktycznie osiągana (stosunek
aktualnej wielkości produkcji do wielkości możliwej do
osiągnięcia).
Przykład:
• Pracownicy wykonujący prace biurowe mogą wypełnić
pięć formularzy w ciągu godziny, ale ktoś właśnie spędził
godzinę, wypełniając tylko cztery. Jego sprawność
wynosi więc 4/5 = 0,8 lub też 80%.
• Skuteczność (efektywność) - mierzy stopień realizacji
celów organizacji (pokazuje, jak dobrze organizacja
stawia i osiąga postawione cele)
„robienie dobrej roboty” = „robienie roboty dobrze”.
Przykładowe pozostałe mierniki osiągnięć organizacji:
• elastyczność,
• jakość,
• opłacalność,
• stopa zwrotu z inwestycji,
• udział w rynku,
• zgodność ze standardem,
• morale,
• innowacyjność.
Różne mierniki osiągnięć organizacji mogą
sprzeczne wyniki (mierzą one różne czynniki).
• Przykład: podróż samochodem,
sprzedaży, obniżenie płac.
obniżenie
dawać
cen
Nie należy stosować miar, które są łatwe do policzenia albo
dobierać je w taki sposób, aby pokazywały wyłącznie
pozytywne aspekty.
Zadanie 1
Dwie maszyny zostały zaprojektowane tak, aby
produkować 100 jednostek każda w trakcie 10-godzinnej
zmiany. Podczas jednej zmiany maszyny są w
rzeczywistości wykorzystywane tylko przez 8 godzin i
produkują w sumie 140 jednostek. Jakie będą mierniki
osiągnięć tego procesu produkcyjnego?
Zadanie 2
Firma zatrudnia 10 osób do robienia 1000 silników
elektrycznych miesięcznie, przy bezpośrednich kosztach
w wysokości 125000 funtów. Po niewielkiej reorganizacji
11 pracowników wytwarza 1200 silników na miesiąc przy
koszcie 156000 fontów. Jak można zmierzyć wyniki tego
procesu produkcyjnego? Czy reorganizacja była
użyteczna?
Download