ocenianie kształtujące

advertisement
Ocena szkolna jest to informacja o wynikach
kształcenia wraz z komentarzem dotyczącym tego
wyniku.
(B.Niemierko)
Aby symbol (stopień) nabrał charakteru oceny, powinien
zostać opatrzony komentarzem, z którego uczeń powinien
się dowiedzieć m.in.:
•Co zostało ocenione
•W jaki sposób dokonano oceny
•W jaki sposób ma wykorzystać
informację o stwierdzonym
poziomie osiągnięć do dalszego
uczenia się.
Ocena trafna, to informacja opatrzona
dydaktycznym komentarzem o wynikach
kształcenia, która rzeczywiście dotyczy
zaplanowanego do oceniania zakresu
wiedzy czy umiejętności ucznia i jest
zgodna z kryteriami wywiedzionymi z
wymagań edukacyjnych.
Do oceny poziomu opanowania przez
uczniów ćwiczonych umiejętności potrzebne
są określone wytwory ich pracy.
PRZYCZYNY NIETRAFNOŚCI OCEN
NAUCZYCIELSKICH
Nieuprawnione
przenoszenie oceny
wychowawczej w
obszar diagnozy
dydaktycznej.
Stosowanie kryteriów nie
odnoszących się do
sprawdzanego zakresu
osiągnięć.
Stawianie zadań tylko
pozornie sprawdzających
dany zakres osiągnięć.
Wnioskowanie o osiągnięciach na
podstawie niedostatecznej liczby
sprawdzonych wytworów pracy
ucznia.
Motywująca funkcja oceny
 ocenianie kształtujące:
Systematyczna, bieżąca ewaluacja i korygowanie przez
nauczyciela procesu nauczania
Motywowanie uczniów do uczenia się poprzez dostarczanie im
systematycznych, bieżących informacji o aktualnym stanie
osiągnięć oraz wskazówek dotyczących dalszego uczenia się
Ocenianie podsumowujące
Motywowanie uczniów do nauki za pomocą ocen, w praktyce
polega na stosowaniu ocen pozytywnych w celu wzmocnienia
zachowań pożądanych oraz ocen negatywnych – w celu
osłabienia i wyeliminowania zachowań niewłaściwych.
Najważniejszy w procesie kształcenia jest
rozwój ucznia, więc motywującą funkcję
oceniania należy uznać za priorytetową.
PODSTAWOWYM POWODEM
WYSTAWIANIA OCEN CZĄSTKOWYCH
POWINNO BYĆ MOTYWOWANIE UCZNIÓW
DO LEPSZEJ NAUKI.
Czy da się pogodzić motywującą funkcję oceny z
jej trafnością wobec wymagań edukacyjnych?
Wymagania
Nauczanie
edukacyjne
i uczenie się
Ocena
Poziomu
Ocena
wytworów
osiągnięć
pracy
Osiągnięcia
ucznia
Wytwory
pracy ucznia
Nauczyciel powinien poszukać
kompromisu między tym, co według
programu nauczania uczeń powinien
osiągnąć a tym, co według swoich
możliwości osiągnąć może.
Czynniki wyznaczające
zakres i poziom wymagań
edukacyjnych
PROGRAM
WYMAGANIA
NAUCZANIA
EDUKACYJNE
MOŻLIWOŚCI
UCZNIA
Oceny szkolne zawsze mogą być trafne wobec wymagań
edukacyjnych, pod warunkiem, że te wymagania będą
dostosowane nie tylko do programu nauczania, lecz i do
możliwości ucznia, determinowanych aktualnym
stanem jego osiągnięć.
Nauczyciel, który dostosuje indywidualne wymagania edukacyjne do
znacznie obniżonych możliwości ucznia i zacznie jego osiągnięcia
oceniać zgodnie z kryteriami adekwatnymi do obniżonych wymagań,
może być przez innych uczniów traktowany jako osoba
niesprawiedliwa.
Co więc robić?
TRZEBA STOSOWAĆ NASTĘPUJĄCE REGUŁY
Z obniżenia któremuś z uczniów wymagań edukacyjnych i
stosowania zmienionych kryteriów oceniania nie można robić
przed klasą tajemnicy.
Obniżyć wymagania należy wówczas, gdy uczeń ze względu na
niski poziom dotychczasowych osiągnięć nie jest w stanie
opanować wiadomości/umiejętności, które w ogólnej (dla całej
klasy) wersji wymagań określono jako wymagania na ocenę
dopuszczającą.
Uczeń, któremu nauczyciel obniżył wymagania, powinien
otrzymywać oceny dopuszczające, jeśli będzie czynił postępy w
nauce odpowiednie do swoich możliwości.
Oceny dopuszczające powinny być opatrzone komentarzem,
który jednoznaczni będzie motywował ucznia do dalszych
wysiłków.
Jeśli uczniowi uda się nadrobić zaległości i jego osiągnięcia
pozwolą mu już na realizację wymagań ogólnych, przyjętych
dla całej klasy, nauczyciel powinien niezwłocznie obniżone
wymagania indywidualne wycofać.
Przedstawionych rozwiązań nie należy
stosować w przypadku ucznia przebadanego
przez specjalistów z poradni psychologicznopedagogicznej, wobec którego w opinii lub
orzeczeniu zalecono zastosowanie
rozwiązań odmiennych.
Dziękuję.
Tamara Kułaga
Download