Motywacja - optima.szkola.pl

advertisement
Wykład
Motywacja
Motywacja
Przez motywację należy rozumieć proces,
który wywołuje, ukierunkowuje i
podtrzymuje określone zachowania ludzi, w
celu osiągnięcia określonych celów.
Proces ten zachodzi, gdy spełnione są dwa
warunki:
1. Osiągnięcie celu musi być postrzegane
przez człowieka jako użyteczne.
2. Prawdopodobieństwo realizacji celu przez
jednostkę musi być wyższe od zera.
Czynniki wpływające na motywację
• Cechy indywidualne człowieka (siła
potrzeb, wysokość kwalifikacji,
doświadczenie zawodowe
• Cechy pracy (treść pracy)
• Cechy środowiska pracy (wpływ
współpracowników, normy grupowe,
atmosfera w pracy)
Zestawienie teorii motywacji (teorie treści)
Przedstawiciel
Treść
A. Maslow
Motywacje określają potrzeby: fizjologiczne,
bezpieczeństwa, przynależności, uznania,
samorealizacji – w kolejności hierarchicznej
C. Alderfer
Motywacje określają potrzeby: egzystencji,
relacje z innymi, rozwoju
D. McClelland
Motywacje określają potrzeby: osiągnięć,
przynależności, poczucia siły
F. Herzberg
Motywacje określają potrzeby: osiągnięć, uznania i
rozwoju itp. Określone przez czynniki wewnętrzne –
tzw. motywatory
Motywacje określają potrzeby związane z płacą,
warunkami pracy, itp. określone przez czynniki
zewnętrzne – tzw. czynniki higieny
Dwuczynnikowa teoria Herzberga
Czynniki higieny
(brak powoduje
niezadowolenie)
Czynniki motywacyjne
(ich wystąpienie
dostarcza satysfakcji)
Polityka przedsiębiorstwa
Osiągnięcia
Warunki pracy
Uznacie
Stosunki z podwładnymi
Odpowiedzialność
Stosunki z
współpracownikami
Awans, rozwój
Cechy ludzi o wysokiej potrzebie osiągnięć
• Lubią brać na siebie rozwiązywanie problemów
Przywiązują dużą wagę do informowania o
uzyskiwanych przez siebie
• Skłonni są ustalać dla siebie umiarkowanie trudne
cele i podejmować rozsądne ryzyko
dla osiągnięcia celu
Ludzie o dużej potrzebie osiągnięć są zwykle
motywowani przez sytuacji konkurencyjnego
współzawodnictwa
Ludzie o małych potrzebach osiągnięć wolą stabilne
sytuacje , które są bezpieczne i możliwe do
przewidzenia. Rutynowe zajęcia nie muszą budzić w
nich znudzenia
Teoria Maslowa
Maslow sformułował tezę o hierarchii potrzeb, wyróżniając pięć grup
tych potrzeb i twierdząc, że dopóki potrzeby niższego rzędu nie są
zaspokojone, odwoływanie się do potrzeb wyższego rzędu i
bazowanie na nich ma ograniczony sens i zmniejszoną (niekiedy żadną) skuteczność.
Najbardziej pierwotne znaczenie mają potrzeby fizjologiczne - i
one to właśnie zostały przez A. Maslowa usytuowane w podstawie
piramidy. Do potrzeb fizjologicznych zalicza się potrzeby: czystego
powietrza, wody, właściwej temperatury ciała (ochrony przed
wyziębieniem i przegrzaniem), snu, odpoczynku, pożywienia,
ochrony przed nadmiernym hałasem i innymi zagrożeniami dla
zdrowia i życia, potrzeby seksualne.
Z pierwotnego charakteru znaczenia potrzeb fizjologicznych wynika
pośrednio szczególnie duże znaczenie zapewniania bezpiecznych i
higienicznych warunków pracy, a także konieczność przestrzegania
norm czasu pracy. Nie ma żadnego ekwiwalentu - pieniężnego, czy
jakiekolwiek innego - za utratę zdrowia czy skracanie życia.
Teoria Maslowa cd.
Druga w kolejności jest potrzeba bezpieczeństwa. Maslow miał tutaj na
myśli potrzebę związaną zarówno z bezpieczeństwem pracy jak i
pewnością zatrudnienia.
Jeżeli potrzeba bezpieczeństwa nie jest zapewniona, jeżeli pracownicy
odczuwają duże zagrożenia, efektywność ich pracy ulega obniżeniu.
Ten fenomen tłumaczy się głównie faktem, iż duże zagrożenie utratą
pracy jest silnym stresorem, obniżającym ogólną sprawność
funkcjonowania, szczególnie do efektywnego wykonania działań o
dużej złożoności i ładunku intelektualnym. Dzisiaj menedżerom
zaleca się obniżanie, nie zaś zwiększanie, poziomu lęku u
podwładnych - za względów zarówno ekonomicznych, jak i
zdrowotnych (co się zresztą wiąże).
Po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu pojawiają się potrzeby
społeczne - przynależności, użyteczności, i uznania.
Maslow cd.
Potrzeba przynależności do grupy i społeczności wiąże się z faktem, że człowiek
jest istotą społeczną. Nie nadaje się do długotrwałego życia w samotności potrzebuje kontaktów i związków z innymi ludźmi. Tylko wówczas może się
rozwijać i być szczęśliwym.
Za wykonaną pracę otrzymujemy zawsze jakieś wynagrodzenia. Praca
zawodowa bez wynagrodzenia jest nieważna z mocy prawa. Prawa do
wynagrodzenia nie możemy się zrzec. Niemniej pracujemy nie tylko dla
pieniędzy. Chcemy wykonywać pracę społecznie użyteczną, komuś do czegoś
potrzebną. I oczekujemy uznania za swoją pracę, jeżeli jest dobrze
wykonana.
Potrzeba samorealizacji. Mądry kierownik stara się ułatwiać
współpracownikom zaspokojenie tej potrzeby poprzez wzbogacanie treści
pracy, usamodzielnianie i delegowanie uprawnień, angażowanie pracowników
odczuwających silnie taką potrzebę do procesów przygotowywania decyzji i
wspόłdecydowania, powierzanie ciekawych i trudnych prac i zadań, będących
dla nich autentycznymi wyzwaniami.
Zapamiętaj
Różne potrzeby są przez pracowników odczuwane z
różną siłą, zgodnie ze różnicowanymi osobniczymi
cechami i indywidualnymi preferencjami, na które
ma
wpływ
szereg
rożnych
czynników:
genetycznych, środowiskowych i wychowawczych,
kulturowych itd. O ile potrzeby fizjologiczne i
bezpieczeństwa odnoszą się do 100% ludzi, o tyle
zapewne nie wszyscy odczuwają - silnie i stale potrzebę samorealizacji i rozwoju.
Teorie procesu
Przedstawiciel
Treść
V. Vroom
Motywacja to wynik zmiennych: Stopnia satysfakcji
z wyników pracy, znajomości wartości wyników
pracy
J.S. Adams
Pracownicy podejmują wobec organizacji i jej
wymagań
jakie wynikają z ich oceny
sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest określana
poprzez szacowanie stosunku poniesionych
wkładów do uzyskanych wyników i w wyniku
porównania do innych osób w organizacji lub poza
nią. Człowiek powinien otrzymywać sprawiedliwe
wynagrodzenie za włożoną pracę.
P. Drucker
Motywowanie wynika ze wspólnego ustalania celów
i wspólnej oceny osiągnięć
Motywacyjna teoria oczekiwań
Siła motywacji
Siła potrzeby
Nadzieja
na powodzenie
Atrakcyjność celu
nagrody
Konsekwencje modelu oczekiwań
• Określić nagrody cenione przez
podwładnych. Jeśli mają działać
motywacyjne muszą być dostosowane dla
danej osoby
• Wyznaczyć podwładnym poziom
efektywności
• Zapewnić jego osiągalność
• Związać nagrody z efektywnością
Skuteczność nagród
• Nagrody musza być wyraźne spostrzegane
jako wyraźne duże, aby uzasadniało to
podjęcie dodatkowego wysiłku, koniecznego
do ich uzyskania
• Musza być odbierane przez pracownika jako
bezpośrednio związane z wymaganym
poziomem wykonania zadania i następować
natychmiast po ich wykonaniu
• Nagrody muszą być uznane za sprawiedliwe
przez zdecydowaną większość załogi
Teoria wzmocnienia B.F. Skinnera
Teoria wzmocnienia wyjaśnia, że ludzie są
skłonni
powielać
działania,
które
w
przeszłości przynosiły im sukces i były
źródłem przyjemnych doznań, unikają
natomiast działań i postaw, które przynosiły
niepowodzenia,
bądź
kojarzą
się
z
przykrościami.
Systemy motywacyjne przybierają dwojakiego rodzaju
formę:
• I.
Gratyfikacji finansowej
• ·
pensja,
• ·
inne: premia, prowizja, akcje, różnego rodzaju
dofinansowania
• II. Gratyfikacji pozafinansowej
• 1. Możliwość podnoszenia kwalifikacji
• ·
Szkolenia,
• ·
Staże zagraniczne,
• 2. Budowanie ścieżki kariery
• Droga awansu: poziomego poprzez zwiększenie
odpowiedzialności, zmiany zakresu obowiązków oraz
pionowego w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
• 3. Narzędzia pracy zapewniające komfort pracy, dostęp do
najnowszych osiągnięć technologicznych
• 4. Pakiet świadczeń pozapłacowych
• ·
System dodatkowych ubezpieczeń
• ·
Dodatkowe urlopy
Najważniejsze instrumenty motywowania
Bardzo ważny aspekt motywacji - wspieranie potrzeby osiągnięć i
tworzenie takich możliwości. Niekiedy jednak motywacja nie opiera się
na pozytywnym wzmacnianiu, ale na tak zwanym wygaszaniu.
Wygaszanie polega na eliminowaniu niepożądanych zachowań
przez ich ignorowanie. Dla przykładu, jeżeli pracownik niewłaściwie
się zachowuje, bądź prowokuje określoną sytuację, chcąc zwrócić na
siebie uwagę lub odreagować własne stresy czy kompleksy, często
najlepszym, co możemy zrobić, jest zignorowanie. Zignorowanie z
natury rzeczy jest brakiem wzmocnienia. Ignorując wysyłamy czytelny
na ogół sygnał, że nie akceptujemy określonej sytuacji czy określonego
zachowania, co zniechęca do kontynuacji i naśladownictwa.
Nie zawsze można ograniczyć się do zignorowania. Są sytuacje, w
których potrzebna jest mocniejsza reakcja, czynnie wyrażona
dezaprobata, niekiedy nawet kara. Jeżeli decydujemy się na takie
działania,
powinniśmy
przestrzegać
następujących
zasad
postępowania:
•dezaprobata
i „reprymenda” powinny być wyrażane - o ile tylko
okoliczności na to pozwalają - w „cztery oczy”. Publiczne zwracanie uwagi,
tym bardziej w formie reprymendy, ludzie odbierają jako upokorzenie. Robi to
również złe wrażenie na pozostałych pracownikach, którzy na dodatek często
wspόłczucją koledze i z nim solidaryzują się. Do kierownika pozostaje uraza.
Krytykę publiczną i publiczne udzielanie kar należy więc traktować jako
ostateczność
krytyka, bądź kara, powinny następować możliwie szybko po zaistnieniu
faktów, które do tego zmuszają. Im więcej czasu upłynęło od danego,
negatywnie ocenianego wydarzenia, tym mniejszy jest sens krytyki, bądź
kary
nie
należy
karać
kilkakrotnie
za
to
same
przewinienie
należy przestrzegać zasady współmierności kary do wagi czynów;
postępować raczej łagodniej, niż przesadnie surowo; stosować zasadę
stopniowania
kar
przy nakładaniu kar należy uwzględniać zindywidualizowane hierarchie
wartości i sposobu reagowania. Ukarany może pogodzić się i uznać za
sprawiedliwą jedną formę kary, ale zareagować furią i szeregiem
emocjonalnych,
nieprzemyślanych
działań
na
inną
formę
Instrumenty motywowania
kara nie powinna być udzielana bez wcześniejszego wysłuchania
pracownika i obiektywnego rozważenia wszystkich faktów i
okoliczności
na ile to możliwe, dezaprobata powinna ograniczać się do działania
(zaniechania działania) bądź postawy, nie zaś do człowieka;
potępiamy czyny i postawy, nie ludzi formy kar powinny być
zróżnicowane.
–
–
–
–
–
–
Karami mogą być:
zwrócenie uwagi „w cztery oczy”
ostrzejsza krytyka działania, postawy
działania „w cztery oczy”
potrącenie części wynagrodzenia
czasowe wstrzymanie awansu
pozbawienie awansu
obniżenie wysokości wynagrodzenia
stanowisku
bądź
na
zaniechania
zajmowanym
Zasady wydobywania z ludzi tego, co najlepsze
(według A. L. McGinnisa)
• 1. zasada: Od ludzi, którymi kierujesz, oczekuj tego, co
najlepsze.
• 2. zasada: Zauważaj potrzeby drugiego człowieka.
• 3. zasada: Wysoko ustawiaj poprzeczkę doskonałości.
• 4. zasada: Stwórz środowisko, w którym niepowodzenie nie
oznacza przegranej.
• 5. zasada: Wykorzystaj wzorce, by zachęcać do sukcesu.
• 6. zasada: Okazuj uznanie i chwal osiągnięcia.
• 7. zasada: Stosuj mieszankę wzmacniania pozytywnego i
negatywnego.
• 8. zasada: Potrzebę współzawodnictwa wykorzystuj w sposób
umiarkowany.
• 9. zasada: Nagradzaj współpracę.
Download