wyklad-produktywnosc-systemu

advertisement
3
Produktywność systemu produkcyjnego.
Produktywność - stosunek wektora wejścia z systemu produkcyjnego do wektora wejścia do tego
systemu wyrażona w jednostkach pieniężnych, naturalnych lub umownych. Niska produktywność
oznacza wysokie ceny, duże zapotrzebowanie na energię i materiały bez wzrostu wyniku
produkcyjnego.
Produktywność całkowita - relacja całkowitych efektów do całkowitych kosztów, odzwierciedla
poziom technologiczny wytwarzania, umiejętności zatrudnionych, zmiany w nakładach
kapitałowych.
Mierniki produktywności czynników produkcji.
Stosunek produkcji do czynników produkcji określa stopień efektywności gospodarowania tymi
czynnikami.
P - wielkość produkcji
R - wielkość zatrudnienia
M - wartość majątku trwałego
S - wartość materiałów i surowców
T - nakłady czasu pracy żywej
- wydajność pracy (nakłady pracy żywej w określonym czasie)
Indywidualna wydajność pracy - określa wydajność pojedynczego pracownika lub zespołu
pracowniczego wyodrębnionego w ramach społecznego podziału pracy. Stopień wykonania norm
czasu w procentach:
Tn - czas normowany; Tr - czas rzeczywisty
Społeczna wydajność pracy - ilość wartości użytkowych wytworzonych przy zastosowaniu sumy
prac indywidualnych ogółu pracowników.
Przeciętną wydajność pracy można ustalić w odniesieniu do:
jednego pracownika (produkcja / liczba pracowników)
jednej roboczogodziny (produkcja / liczba przepracowanych godzin)
Przeciętną wydajność pracy można mierzyć następującymi miernikami:
mierniki naturalne (sztuki, metry, metry kwadratowe)
mierniki wartościowe (produkcja sprzedana, towarowa, czysta, koszty przerobu)
Wydajność pracy można mierzyć w zakresach:
pracowników ogółem
pracowników grupy przemysłowej
robotników
robotników bezpośrednio produkcyjnych
stanowisk pracy.
- produktywność majątku trwałego (miernik oceny gospodarowania środkami trwałymi)
- produktywność materiałowa, wielkość produkcji na jednostkę materiałów
- pracochłonność produkcji, określa ilość pracy ludzkiej na jednostkę produkcji
Pracochłonność produkcji jest odwrotnością wydajności pracy. Określa ilość czasu potrzebnego do
wykonania pojedynczego wyrobu lub całej produkcji. Obniżenie pracochłonności oznacza wzrost
wydajności pracy. Mierniki pracochłonności mogą być naturalne lub wartościowe.
- majątkochłonność produkcji, zaangażowanie majątku trwałego na jednostkę produkcji
(…)
… materiałowych ponoszonych na wytworzenie produkcji przedsiębiorstwa, branży, gałęzi
przemysłowej czy przemysłu ogółem lub na wytworzenie wyrobu i organizację procesów
wytwórczych. Można je rozpatrywać w odniesieniu do produkcji globalnej, towarowej, czystej lub
w odniesieniu do wyrobu.
- techniczne uzbrojenie pracy, wartość jednego stanowiska pracy
Przy obliczaniu tego wskaźnika uwzględnia się:
wartość brutto…
Ilościowe i jakościowe czynniki wzrostu, relacje między nimi
Wykład - Analiza i ocena efektywności wykorzystania zasobów ludzkich
Zdolność produkcyjna i jej rodzaje
Miara wykorzystania intensywnego i ekstensywnego
Klasyczne wskaźniki techniczno-ekonomiczne - omówienie
Klasyczne wskaźniki techniczno-ekonomiczne - omówienie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
Create flashcards