Uploaded by netgnd

własność wersja2

advertisement
Slajd 1
Co to jest własność?
Pojęcie własności możemy rozpatrywać i definiować przez pryzmat różnych
dziedzin nauki. Pojęcie własności istnieje w filozofii, ekonomii, socjologii,.
Na przykład filozofia definiuje własność jako najpełniejsza władza użytkowania i
dysponowania, jaką można mieć nad rzeczami, rozumianymi szeroko, od
konkretnych przedmiotów fizycznych, takich jak dom, samochód, meble, do
tworów intelektu, takich jak utwór literacki czy wzór matematyczny;
Własność w znaczeniu ekonomicznym jest pojmowana zwykle jako każda
forma władania majątkiem i oznacza prawne formy władania dobrami o
wartości ekonomicznej — zarówno materialnymi (np. nieruchomości), jak i
niematerialnymi (np. wynalazkami, utworami).
Natomiast my będziemy się koncentrować przede wszystkim na rozumieniu
pojęcia własność w kontekście prawa.
Jedną z podstawowych zasada ustrojowych, wyrażonych w art. 21 Konstytucji
RP, jest zasada ochrony własności.
Własność jest jednym z filarów, na których wspiera się cała konstrukcja systemu
prawa cywilnego.
Mówie to przede wszystkim żeby podkreślić jakie jest znaczenie tego pojęcią,
szeroko w systemie prawnym obowiązującym nie tylko w Polsce, ale w
większości krajów rozwiniętych.
Przy czym, w tym miejscu zastrzec trzeba, że w konstytucjach, zwykle w części
regulującej zagadnienie praw i wolności obywateli termin: własność używany
jest dla oznaczenia ogółu praw majątkowych. Jest to bardzo szerokie ujęcie
terminu własność.
W Konstytucji RP termin własność występuje zarówno w części regulującej
ustrój gospodarczy (art. 20 i 21), jak i w części normującej wolności i prawa
obywateli ( art. 64), a także w art. 165, w którym mowa jest o prawie własności
przysługującym jednostkom samorządu terytorialnego.
Na podstawie powyższych przepisów można dojść do wniosku, że w
Konstytucji RP termin własność występuje w dwóch znaczeniach:
 jako synonim mienia (art. 20 i 21) oraz
 jako składnik mienia, czyli jedno z podmiotowych praw majątkowych (art.
64 i 165).
Artykuł 21 Konstytucji dotyczy prawnej ochrony własności, jak również
uznania prawa jej dziedziczenia. Własność w tym artykule została
potraktowana bardzo szeroko, a więc bez rozróżniania kto jest jej podmiotem.
Wszelka zatem własność podlega ochronie państwa, zarówno ta, która służy
celom produkcyjnym, jak też ta, która ma zaspokajać osobiste potrzeby
właściciela i jego rodziny. Także i prawo dziedziczenia zostało potraktowane w
sposób bardzo szeroki, bez precyzowania zasad dziedziczenia, którą to
problematykę regulują ustawy zwykłe
Slajd 2
W polskim systemie prawnym treść prawa własności uregulowana jest przede
wszystkim w art.140 k.c., obowiązującym niezmiennie od czasu wejścia w życie
Kodeksu cywilnego
Własności jest najszerszym, najpełniejszym prawem rzeczowym. Dalsze prawa
rzeczowe są już formą pochodną od prawa własności
Współcześnie prawo własności jest prawem podmiotowo uniwersalnym.
Zasadniczo bowiem może przysługiwać każdej osobie. Występują drobne
wyjątki, coraz rzadsze w miarę obecnej reformy stosunków własnościowych.
Przykładowo istnieją uzasadnione ograniczenia dotyczące posiadania broni,
środków odurzających itp. Obecnie nie ma występujących
uprzednio ograniczeń podmiotowych w sferze nabywania własności
nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości rolnych. Jedyne istniejące
ograniczenia zawiera ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu
nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 ze
zm.).
Własność jest prawem bezterminowym. Nie spotykamy współcześnie w
ustawodawstwie polskim własności podzielonej w czasie. Ze swej natury
własność trwa tak długo jak długo istnieje rzecz będąca przedmiotem własności.
Wyjątek dotyczy odrębnej własności budynków nabytych lub wzniesionych
przez użytkownika wieczystego. Wygasa ona bowiem z upływem czasu z tej
jedynie przyczyny, że jest związana z terminowym prawem użytkowania
wieczystego (art. 235 § 2 k.c.).
Slajd 3
Prawo własności posiada :
• stronę pozytywną – pozytywna strona własności obejmuje
uprawnienie do:
 korzystania z rzeczy,
 rozporządzania rzeczą,
 posiadania rzeczy.
• stronę negatywną - możność wyłączenia przez właściciela
ingerencji innych osób w sferę jego prawa
Negatywna strona prawa własności: wyłączność uprawnień właściciela,
inni są negatywnie zobowiązani do biernego zachowania się,
powstrzymania się od naruszeń cudzego prawa własności
Slajd 4
Korzystanie z rzeczy
Uprawnienie właściciela do korzystania z rzeczy wyraźnie jest wskazane w
normie art. 140 k.c.,
zgodnie z którym właściciel może korzystać z rzeczy, w szczególności może
pobierać pożytki oraz inne dochody z rzeczy.
Ustawodawca nie definiuje pojęcia korzystania z rzeczy, a jedynie wymienia i to
w sposób jedynie przykładowy różne postaci korzystania z rzeczy.
W zakres prawa do korzystania z rzeczy można zaliczyć uprawnienie do:
1. używania rzeczy (Chodzi o takie korzystanie z rzeczy, które nie polega
na czerpaniu pożytków (ani innych dochodów), np. można tu wskazywać
korzystanie z nieruchomości rolnej poprzez prowadzenie produkcji roślinnej)
2. pobierania pożytków, (Chodzi zarówno o pobieranie pożytków
naturalnych, jak też pożytków cywilnych rzeczy. Pożytkami naturalnymi rzeczy
są jej płody oraz inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad
prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy (art. 53 § 1
k.c.).
Pobieranie pożytków naturalnych odbywa się przez zawłaszczenie jej płodów
oraz odłączenie innych części składowych, o ile stanowią pożytki naturalne.
Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na podstawie
stosunku prawnego
(art. 53 § 2 k.c.).
3. pobierania innych dochodów z rzeczy (np. dochodów pobranych w wyniku
nastąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, losowych, jak chociażby
zagospodarowanie
drzew stanowiących wiatrołomy, czy też odłowienie ryb z wysychającego
stawu,
4. przyrostu (właściciel nabywa własność przedmiotów, które zostają z rzeczą
połączone, stając się jej częścią składową lub które rzecz produkuje.
Przykładowo przyrost stanowią naturalne płody rzeczy, dopóki są połączone z
rzeczą, przyrost właściciela gruntu stanowią również wzniesione budynki, nawet
gdy wzniesione są przez inne osoby).
5. Zużycia,
6. przetworzenia rzeczy.
Pożytki rzeczy dzielą się na pożytki naturalne i pożytki cywilne.
Pożytkami naturalnymi są płody rzeczy( owoce, plony rolne,
przychówek zwierząt) oraz inne odłączone od niej części składowe
(kamienie, żwir, piasek, glina). Chodzi tu przeważnie o pożytki gruntu;
wyjątek stanowią pożytki zwierząt hodowlanych.
Płody oraz inne części składowe są pożytkami rzeczy z chwilą ich
odłączenia, pod warunkiem że według zasad prawidłowej gospodarki stanowią
normalny dochód z rzeczy.
Pożytkami cywilnymi rzeczy są dochody, które rzecz przynosi na
podstawie stosunku prawnego. Klasycznym przykładem jest czynsz
pobierany w ramach stosunku najmu lub dzierżawy.
Slajd 5
Rozporządzanie rzeczą
Uprawnienie do rozporządzania rzeczą jest drugim wśród wymienionych
wyraźnie w art. 140 k.c. uprawnień właściciela.
Uprawnienie do rozporządzania rzeczą oznacza możliwość dokonywania
czynności prawnych dotyczących rzeczy i umożliwia właścicielowi realizację
w sensie ekonomicznym wartości wymiennej rzeczy.
Ustawodawca nie definiuje pojęcia rozporządzanie.
Czynnością prawną rozporządzenia - albo krótko, rozporządzeniem - jest taka
czynność prawna, której celem i bezpośrednim skutkiem jest przeniesienie,
obciążenie lub zniesienie prawa majątkowego.
Uprawnienie właściciela do rozporządzania rzeczą obejmuje zatem uprawnienie
do przeniesienia prawa własności, jego obciążenia i zniesienia prawa.
Najdalej idącą postacią rozporządzenia jest wyzbycie się własności. Przede
wszystkim poprzez czynność przeniesienia własności, a także czynność
rozrządzenia testamentowego mortis causa. W wyniku sukcesji singularnej
(przeniesienia własności) lub uniwersalnej (dziedziczenia) przechodzi na
nabywcę prawo własności w kształcie przysługującym poprzednikowi.
Formę rozporządzenia stanowią także czynności prawne, których celem i
bezpośrednim
skutkiem jest zniesienie (unicestwienie) prawa majątkowego, także prawa
własności, takie jak np. porzucenie rzeczy ruchomej (zgodnie z art. 180 k.c.
właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to, że w tym
zamiarze rzecz porzuci). Za rozporządzenie zmierzające do
zniesienia prawa własności można uznać dokonane przez właściciela
zniszczenie rzeczy. Wygasa tu prawo własności, ostatecznie, w związku z
unicestwienia przedmiotu własności.
Posiadanie rzeczy
Do podstawowych uprawnień właściciela zalicza się także uprawnienie do posiadania rzeczy
Wprawdzie nie uwypuklono dosadniej tego uprawnienia w art. 140 k.c., jednak kodeks
posługuje się otwartą, elastyczną formułą uprawnień objętych treścią prawa własności.
Wydaje się kwestią bezsporną iż posiadanie jest naturalną cechą prawa własności.
Slajd 6
Treść prawa własności w ujęciu negatywnym
Negatywna strona własności stanowi odzwierciedlenie bezwzględnego
charakteru własności.
„Negacja" odzwierciedla wykluczenie ingerencji osób trzecich. Właściciel może
korzystać z rzeczy i rozporządzać rzeczą z „wyłączeniem" innych osób. Zatem
każdy jest zobowiązany negatywnie do biernego zachowania się, a
mianowicie do poszanowania cudzego prawa własności, do powstrzymywania
się od działań naruszających cudze prawo własności.
W stosunku własności występuje z jednej strony właściciel uprawniony
czynnie do posiadania, korzystania z rzeczy i rozporządzania rzeczą, a z drugiej
strony ogół innych osób zobowiązanych biernie do poszanowania cudzego
prawa własności. Natomiast w razie dokonanego już naruszenia cudzego prawa
własności właścicielowi przysługuje określone roszczenie (windykacyjne bądź
negatoryjne) adresowane już do wskazanej osoby
Slajd 7
Granice prawa własności
Prawo własności jest względnie pełnym, lecz nie jest prawem nieograniczonym.
granice prawa własności stanowią je sprzężone ze sobą trzy „wyznaczniki", a
mianowicie:
1. przepisy ustawy,
2. zasady współżycia społecznego,
3. społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa własności.
Przepisy ustawy
Granice prawa własności zakreślają przede wszystkim przepisy ustaw. Chodzi tu
o wszelkie ustawy, zarówno ze sfery prawa cywilnego, jak też innych gałęzi
prawa, w tym głównie prawa administracyjnego.
Ograniczenia najczęściej dotyczą nieruchomości, rzadziej rzeczy ruchomych.
Podyktowane są różnorodnymi względami natury społecznej lub gospodarczej.
Przeplatają się więc często z klauzulą społeczno-gospodarczego przeznaczenia
prawa
Np. liczne przepisy prawa sąsiedzkiego.
Przez prawo sąsiedzkie rozumie się zespół tych przepisów prawa cywilnego, które regulują
problematykę treści i wykonywania własności nieruchomości w stosunkach sąsiedzkich.
Zadaniem prawa sąsiedzkiego jest zapobieganie konfliktom rodzącym się na tle sąsiedztwa
nieruchomości. Ustawodawca usiłuje też metodą „złotego środka" godzić sprzeczne - w ich
indywidualistycznym wymiarze - interesy poszczególnych właścicieli. Przepisy prawa sąsiedzkiego
nakładają więc na sąsiadów we wzajemnym interesie szereg obowiązków i ograniczeń.
Slajd 8
Nabycie prawa własności
Od strony stosowanego mechanizmu można mówić o:
 umowie przeniesienia własności,
 nabyciu własności ex lege,
 z mocy orzeczenia sądowego lub
 z mocy innych zdarzeń prawnych
Slajd 9
Oprócz powyższego podziału wyróżnia się następujące sposoby nabycia
własności:
1. nabycie pochodne (następca prawny nabywa własność od poprzednika
prawnego. Z nabyciem pochodnym mamy do czynienia w razie
a. przeniesienia własności (sukcesja syngularna) i
b. dziedziczenia (sukcesja uniwersalna).
2. Nabycie pierwotne (nabywca nie wywodzi swojego prawa od innej osoby)
c. - zasiedzenie;
d. - wywłaszczenie;
e. - nacjonalizacja;
f. - objęcie w posiadanie samoistne rzeczy niczyjej.
Slajd 10
Przeniesienia własności
Termin „przeniesienie własności" oznacza w terminologii prawa cywilnego
przejście własności na podstawie umowy.
Osobę przenoszącą własność nazywamy zbywcą, a osobę na którą przechodzi
własność nazywamy nabywcą.
Organizacji obrotu służą różnorodne umowy zobowiązujące do przeniesienia
własności, np. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, dostawy,
kontraktacji.
Na przeniesienie własność (w drodze umowy) składają się dwie czynności:
a). z mocy, której zbywca zobowiązuje się przenieść własność (czynność
prawna zobowiązująca, czyli umowna);
b). na mocy której dochodzi do przeniesienia własności (umowa
rozporządzająca ponieważ przenosi własność).
Można wskazać kilka ogólnych zasad dotyczących przeniesienia własności:
a) umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rodzi podwójny skutek, tzn.
zobowiązuje zbywcę do przeniesienia własności i równocześnie własność tę przenosi;
b) umowa o przeniesienie własności jest umową konsensualną, tzn. własność
przechodzi na mocy samej umowy, co do zasady nie są potrzebne elementy realne, np.
wydanie rzeczy;
c) umowa o przeniesienie własności jest umową kauzalną, czyli przyczynową, tzn. że
ważność przeniesienia własności zależy od ważności zobowiązania do przeniesienia
własności
Slajd 11
Zasiedzenie - to jedna z form nabycia własności pierwotnego, jest to nabycie na
skutek upływu czasu.
Przemilczenie jest to nabycie również na skutek upływu czasu. Polega na
nabyciu prawa własności na skutek:
a) niewykonywania przez właściciela swego prawa,
b) przez czas w ustawie określony.
Zasiedzenie należy do szerszego kręgu instytucji „dawności" (przedawnienie,
prekluzja, zasiedzenie, przemilczenie). W każdym przypadku tego rodzaju
instytucji chodzi o przyjmowane przez ustawodawcę ujemne następstwa
(różnorodne) upływu oznaczonego terminu na skutek
zaniedbań osób uprawnionych. Wśród nich stosownie do art. 172 k.c.
zasiedzenie polega na nabyciu prawa własności nieruchomości jak i
rzeczy ruchomej, przez nieuprawnionego posiadacza, wskutek faktycznego
wykonywania tego prawa w ciągu oznaczonego w ustawie czasu.
Podstawową funkcją zasiedzenia jest eliminacja długotrwałej rozbieżności
między faktycznym wykonywaniem uprawnień właścicielskich a
formalnoprawnym stanem własności, co przyczynia się do ustabilizowania i
uporządkowania stosunków społecznych pod względem prawnym.
Przemilczenie (Przemilczenie następuje wyjątkowo, tylko w wypadkach
wyraźnie wskazanych w ustawie. Kodeks cywilny taki sposób nabycia
własności przewiduje, co do rzeczy znalezionych. Własność rzeczy nabywa
bądź znalazca, bądź Skarb Państwa, jeśli właściciel rzeczy nie zgłasza się po
nią w wyznaczonym terminie (art. art. 187 i 189 k.c.).)
Zgodnie z art. 187 k.c. Pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz
rzeczy mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną przez
uprawnionego odebrane w ciągu roku od dnia wezwania go przez właściwy
organ, a w razie niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od ich znalezienia,
stają się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy stają się po
upływie tych samych terminów własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość
swoim obowiązkom; jeżeli rzeczy są przechowywane przez organ państwowy,
znalazca może je odebrać za zwrotem kosztów
Slajd 12
Zrzeczenie się – właściciel może wyzbyć się nieruchomości przez to, że jej się
zrzeknie. Zrzeczenie się wymaga formy aktu notarialnego. art.179kc.
Właścicielem staje się Skarb Państwa.
Zrzeczenie się własności rzeczy ruchomej następuje przez:
porzucenie rzeczy z zamiarem wyzbycia się własności.
Rzecz ruchoma, której właściciel się zrzekł staje się rzeczą niczyją
Slajd 13
Połączenie, przetworzenie, pomieszanie (art.191-193kc)
Inne sposoby nabycia rzeczy ruchomej:
połączenie rzeczy ruchomej z nieruchomością,
przetworzenie czyli wytworzenie nowej rzeczy z cudzych
materiałów
połączenie,
pomieszanie rzeczy ruchomych
Wywłaszczenie
Dopuszczalność wywłaszczenia nieruchomości, jako wyjątek od konstytucyjnej
zasady ochrony własności, przewiduje art. 21 ust. 2 Konstytucji RP, który
stanowi, iż wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest
dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem
odpowiadającym wartości wywłaszczonej nieruchomości lub
wartości odebranego prawa.
Zasady wywłaszczenia precyzuje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).
Slajd 14
Współwłasność – własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie
kilku osobom.
Rodzaje współwłasności:
- współwłasność łączna (bezudziałowa), kilku osobom przysługuje własność w
częściach, żaden z współwłaścicieli nie może sprzedać swej części (wspólność
majątkowa małżeńska, Spółka Cywilna), nie może też żądać zniesienia jej
- współwłasność w częściach ułamkowych – każdy ze współwłaścicieli ma
swój określony ułamkiem udział, który może zbyć lub żądać zniesienia
Slajd 15
Zniesienie współposiadania – to likwidacja stosunku prawnego, jaki łączy
współwłaścicieli.
Sposoby zniesienia współwłasności: (art. 210 i następne kc)
- przez podział rzeczy wspólnej (tzw. podział fizyczny)
- przez przyznanie tej rzeczy jednemu (lub niektórym) ze współwłaścicieli
- przez sprzedaż rzeczy wspólnej (tzw. podział cywilny)
Download