Uploaded by netgnd

własność wersja2

advertisement
Własność
Własność jest kategorią zarówno




ekonomiczną
prawną
socjologiczną
filozoficzną
Prawo własności
Treść prawa własności określa art. 140 kc. zgodnie z którym w granicach określonych
przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może z wyłączeniem innych
osób korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem swego
prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy.
W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.
Prawo własności
Prawo własności posiada :
• stronę pozytywną – pozytywna strona własności obejmuje uprawnienie do:
 korzystania z rzeczy,
 rozporządzania rzeczą,
 posiadania rzeczy.
• stronę negatywną - możność wyłączenia przez właściciela ingerencji innych osób
w sferę jego prawa
Korzystanie z rzeczy
Uprawnienie właściciela do korzystania z rzeczy wyraźnie jest wskazane w normie art. 140 k.c.,
zgodnie z którym właściciel może korzystać z rzeczy, w szczególności może pobierać pożytki oraz
inne dochody z rzeczy.
W zakres prawa do korzystania z rzeczy można zaliczyć uprawnienie do:
1. używania rzeczy
2. pobierania pożytków
3. pobierania innych dochodów z rzeczy
4. przyrostu
5. zużycia
6. przetworzenia rzeczy.
Rozporządzanie rzeczą
Uprawnienie do rozporządzania rzeczą jest drugim wśród wymienionych
wyraźnie w art. 140 k.c. uprawnień właściciela.
Uprawnienie do rozporządzania rzeczą oznacza możliwość dokonywania
czynności prawnych dotyczących rzeczy i umożliwia właścicielowi
realizację w sensie ekonomicznym wartości wymiennej rzeczy.
Uprawnienie właściciela do rozporządzania rzeczą obejmuje zatem
uprawnienie do przeniesienia prawa własności, jego obciążenia i
zniesienia prawa.
Negatywna strona własności
Negatywna strona własności stanowi odzwierciedlenie bezwzględnego
charakteru własności.
„Negacja" odzwierciedla wykluczenie ingerencji osób trzecich.
Właściciel może korzystać z rzeczy i rozporządzać rzeczą z „wyłączeniem"
innych osób. Zatem każdy jest zobowiązany negatywnie do biernego
zachowania się, a mianowicie do poszanowania cudzego prawa
własności, do powstrzymywania się od działań naruszających cudze
prawo własności.
Granice prawa własności
Granice prawa własności określają 3 wyznaczniki:
 przepisy ustaw, (całokształt obowiązującego ustawodawstwa)
 zasady współżycia społecznego
 społeczno – gospodarcze przeznaczenie danej własności
Przestrzenne granice prawa własności: art. 143 k.c. stanowi, że w
granicach określonych przez społeczno – gospodarcze
przeznaczenie gruntu jego własność rozciąga się na przestrzeń nad i pod
jego powierzchnią.
Nabycie prawa własności
Od strony stosowanego mechanizmu można mówić o:
 umowie przeniesienia własności,
 nabyciu własności ex lege,
 z mocy orzeczenia sądowego lub
 z mocy innych zdarzeń prawnych
Nabycie prawa własności
wyróżnia się następujące sposoby nabycia własności:
1. nabycie pochodne (następca prawny nabywa własność od
poprzednika prawnego).
Z nabyciem pochodnym mamy do czynienia w razie
a. przeniesienia własności i
b. dziedziczenia.
2. nabycie pierwotne (nabywca nie wywodzi swojego prawa od innej
osoby)
c. - zasiedzenie;
d. - wywłaszczenie;
e. - nacjonalizacja;
f. - objęcie w posiadanie samoistne rzeczy niczyjej.
Przeniesienie własności
Termin „przeniesienie własności" oznacza w terminologii prawa cywilnego przejście
własności na podstawie umowy.
Osobę przenoszącą własność nazywamy zbywcą, a osobę na którą przechodzi własność
nazywamy nabywcą.
Organizacji obrotu służą różnorodne umowy zobowiązujące do przeniesienia własności,
np. umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, dostawy, kontraktacji.
Zasiedzenie, przemilczenie (od art.172kc)
Zasiedzenie - to jedna z form nabycia własności pierwotnego, jest to
nabycie na skutek upływu czasu.
Przemilczenie jest to nabycie również na skutek upływu czasu.
Polega na nabyciu prawa własności na skutek:
a) niewykonywania przez właściciela swego prawa,
b) przez czas w ustawie określony.
Zrzeczenie się, porzucenie (art.179-181kc)
Zrzeczenie się – właściciel może wyzbyć się nieruchomości przez to,
że jej się zrzeknie. Zrzeczenie się wymaga formy aktu notarialnego.
art.179kc. Właścicielem staje się Skarb Państwa.
Zrzeczenie się własności rzeczy ruchomej następuje przez:
porzucenie rzeczy z zamiarem wyzbycia się własności.
Rzecz ruchoma, której właściciel się zrzekł staje się rzeczą niczyją.
Połączenie, przetworzenie, pomieszanie
(art.191-193kc)
Sposoby nabycia rzeczy ruchomej:
- połączenie rzeczy ruchomej z nieruchomością,
- przetworzenie czyli wytworzenie nowej rzeczy z cudzych materiałów
- połączenie,
-
pomieszanie rzeczy ruchomych
Wywłaszczenie
Dopuszczalność wywłaszczenia nieruchomości, jako wyjątek od konstytucyjnej zasady
ochrony własności, przewiduje art. 21 ust. 2 Konstytucji RP, który stanowi, iż wywłaszczenie
jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za
słusznym odszkodowaniem odpowiadającym wartości wywłaszczonej nieruchomości lub
wartości odebranego prawa.
Zasady wywłaszczenia precyzuje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603).
Współwłasność (art.195-221kc)
Współwłasność – własność tej samej rzeczy może przysługiwać
niepodzielnie kilku osobom.
Rodzaje współwłasności:
współwłasność łączna (bezudziałowa), kilku osobom przysługuje
własność w częściach, żaden z współwłaścicieli nie może sprzedać
swej części (wspólność majątkowa małżeńska, Spółka Cywilna), nie
może też żądać zniesienia jej
współwłasność w częściach ułamkowych – każdy ze
współwłaścicieli ma swój określony ułamkiem udział, który może
zbyć lub żądać zniesienia
Zniesienie współwłasności (sposoby)
Zniesienie współposiadania – to likwidacja stosunku prawnego, jaki
łączy współwłaścicieli.
Sposoby zniesienia współwłasności: (art. 210 i następne kc)
przez podział rzeczy wspólnej (tzw. podział fizyczny)
przez przyznanie tej rzeczy jednemu (lub niektórym) ze
współwłaścicieli
przez sprzedaż rzeczy wspólnej (tzw. podział cywilny)
Download