pojecia-prawnicze-omowienie

advertisement
3
POJĘCIA PRAWNICZE
POJĘCIE to znaczenie jakiegoś terminu zrelatywizowane do jakiegoś języka.
POJĘCIA PRAWNE { PRAWNICZE } to znaczenie terminu występującego w języku prawnym {
prawniczym }:
a) opisowe,
b) oceniające ( "ważne powody", "względy słuszności", "dobro wyższej wartości" )
UPRAWNIENIE występuje wtedy, gdy przepisy prawne lub postanowienia umowne nie nakładają
na daną stronę ( podmiot ) obowiązku lecz pozostawiają jej uznaniu wybór określonego zachowania
się i w zależności od wyboru zachowania się dokonanego przez ową stronę, druga strona stosunku
prawnego staje się zobowiązana do odpowiedniego zachowania. 1. uprawnienia proste ( odnoszą się
do jednego rodzaju zachowania, przypisywanego jednemu podmiotowi uprawnionemu,
zrelatywizowane do jednej normy uprawniającej )
a) uprawnienia proste do własnych zachowań
- uprawnienie jako konsekwencja obowiązku,
- uprawnienie jako wolność w sferze czynów nienakazanych ( fakultatywność - uprawnienie jako
wolność w sferze czynów niezakazanych,
- uprawnienia jako wolność w sferze zachowań nieuregulowanych przez prawo ( sferze
indeyferentnej )
- w obszarze zachowań prawnie dozwolonych,
- w obszarze zachowań prawnie tolerowanych,
b) uprawnienia proste do cudzych zachowań
- uprawnienie do cudzych zaniechań,
- uprawnienie do cudzych działań,
2. uprawnienia złożone ( odnosi się do co najmniej dwóch normatywnie wyróżnionych zachowań
przypisywanych jednemu podmiotowi uprawnionemu, zrelatywizowane do dwóch norm
uprawniających )
- uprawnienie do pewnego stanu rzeczy,
- uprawnienie jako wolność prawnie chroniona,
- uprawnienie jako zezwolenie,
- uprawnienie jako kompetencja,
- uprawnienie o charakterze preferencyjnym
- uprawnienia do własnych zachowań sprzężonych z obowiązkiem innych podmiotów do zaniechań
( np. prawo właściciela do użytkowania rzeczy będącej jego własnością )
- uprawnienia do własnych zachowań sprzężone z obowiązkiem innych podmiotów do działań W
prawie cywilnym uprawnienia dzieli się na:
a) bezwzględne ( uprawnienia podmiotu w stosunku do wszystkich potencjalnych i aktualnych
adresatów norm prawnych )
b) względne ( uprawnienia podmiotu w stosunku do wyróżnionej normatywnie klasy adresatów
norm prawnych )
.OBOWIĄZEK występuje wtedy, gdy przepis prawa przewiduje w danej sytuacji pewien nakazany
albo zakazany adresatowi sposób zachowania się, a z zachowaniem odmiennym wiąże się
powinność zastosowania aktu przymusu państwowego.
a) obowiązek doskonały ( sprzężony z sankcjami ),
b) obowiązek niedoskonały ( niesprzężony z sankcjami- tzw. ciężar ).
(…)
… stosunku prawnych, z których wynikają:
a( majątkowe,
- rzeczowe,
- wierzytelności,
- prawa na dobrach niematerialnych o charakterze niematerialnych,
- prawa rodzinne o charakterze majątkowym
- prawo do spadku
b) niemajątkowe
- osobiste - rodzinne
Nabycie prawa podmiotowego:
a) pochodne ( sukcesja- jeżeli jego przesłanką jest istnienie u innej osoby tego samego lub innego
prawa )
- sukcesja uniwersalna…
Stosunek cywilnoprawny
Uprawnienia prawa podmiotowego
Stosunek prawny i prawo w ujęciu podmiotowym
Postacie uprawnień
Uprawnienia podmiotów prawa - omówienie
Obowiązki i uprawnienia w prawie administracyjnym
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download