Uploaded by User3293

Zadania-na-cwiczenia-seminaryjne-2

advertisement
Numer
zajęcia
Numer
tematu
Temat(zajęcia)
Zagadnienia
Liczba
godzin/
forma
zajęć
TP
9
Problematyka badań laboratoryjnych z wytrzymałości
2s
materiałów
Rodzaje błędów. Czynniki wpływające na dokładność pomiaru.
Wyznaczanie błędu pomiaru prostego i pomiarów złożonych. Rozkład
studenta i estymacja przedziałowa wartości oczekiwanej.
Algorytm przeprowadzenia analizy błędów pomiaru złożonego.
Sposób wykonania próby udarności i zapis wyników. Czynniki wpływające
na wyniki badań udarowych. Rodzaje złomów. Wady i zalety prób
dynamicznych
TP
12
Statyczna próba rozciągania
2s
Uwarunkowania normowe przeprowadzenia próby statycznego rozciągania.
Podstawowe wielkości uzyskane podczas próby. Rodzaje wykresów
rozciągania w zależności od rodzaju materiału oraz ich interpretacja.
Wyznaczanie umownych granic sprężystości i plastyczności.
Wymiarowanie elementów rozciąganych - rozwiązanie zadania nr 1
Wyznaczenie charakterystyk geometrycznych figur płaskich – rozwiązanie
Statyczna próba ściskania
2s
Uwarunkowania normowe przeprowadzenia próby statycznego ściskania.
Podstawowe wielkości uzyskane podczas próby. Rodzaje wykresów
ściskania w zależności od rodzaju materiału oraz ich interpretacja
Wyznaczanie umownych granic sprężystości i plastyczności. Wymiarowanie
elementów ściskanych
Wyznaczenie charakterystyk geometrycznych figur płaskich – rozwiązanie
zadania nr 2
Próba zginania poprzecznego
2s
Uwarunkowania normowe przeprowadzenia próby zginania. Podstawowe
wielkości uzyskane podczas próby. Rodzaje wykresów zginania w
zależności od rodzaju materiału oraz ich interpretacja Wyznaczanie
umownych granic sprężystości i plastyczności. Wyznaczania modułu
Younga. Obliczenia i analiza wyników próby zginania.
Wymiarowanie elementów zginanych- wykonanie zadania nr 3
Próba twardości metali
2s
Uwarunkowania normowe przeprowadzenia badania twardości. Podstawowe
wielkości uzyskane podczas badań twardości. Twardość materiałów a ich
wytrzymałość na rozciąganie.
Wymiarowanie elementów skręcanych- wykonanie zadania 5
TP
14
TP
16
TP
18
Seminarium 1 T 9
Problematyka badań laboratoryjnych z wytrzymałości materiałów
Rodzaje błędów.
Czynniki wpływające na dokładność pomiaru.
Wyznaczanie błędu pomiaru prostego i pomiarów złożonych.
Rozkład studenta i estymacja przedziałowa wartości oczekiwanej.
Algorytm przeprowadzenia analizy błędów pomiaru złożonego dla zadania laboratoryjnego
znajdującego się w pliku Laboratorium. Pomiary i analiza błędów- wiadomości wstępne.
Do seminarium przygotować się na podstawie materiałów: plik „Laboratorium. Pomiary i
analiza błędów- wiadomości wstępne” oraz na podstawie literatury.
Przygotować sprawozdanie grupowe ( podział jak grupy laboratoryjne)
Materiały zawarte w pliku „Laboratorium. Pomiary i analiza błędów- wiadomości wstępnene
(nie kopiować)
Przygotowanie seminarium jest grupowe – prezentacja poszczególnych zagadnień
indywidualnie wg wskazań wykładowcy.
Próba udarności
Sposób wykonania próby udarności i zapis wyników.
Czynniki wpływające na wyniki badań udarowych
. Rodzaje złomów.
Wady i zalety prób dynamicznych
Do seminarium przygotować się na podstawie materiałów: plik „Ćw. 7 PRÓBA
UDARNOŚCI wiadomości wstępne” oraz na podstawie literatury.
Przygotować sprawozdanie grupowe ( podział jak grupy laboratoryjne)
Materiały zawarte w pliku „Ćw. 7 PRÓBA UDARNOŚCI wiadomości wstępne
(nie kopiować)
Przygotowanie seminarium jest grupowe – prezentacja poszczególnych zagadnień
indywidualnie wg wskazań wykładowcy.
Seminarium 2 T 12
Temat :Statyczna próba rozciągania
Zagadnienia:
1. Scharakteryzować podstawowe wielkości uzyskane podczas próby rozciągania Opisać
wykres rozciągania materiału sprężysto-plastycznego. (25 min.)
2. Wyznaczanie długości próbki po zerwaniu, modułu Younga oraz wielkości
umownych. (15 min.)
3. Porównanie kształtu wykresów oraz wielkości uzyskiwanych z próby rozciągania dla
różnych rodzajów materiałów (Stal, drewno, stopy miedzi, stopy aluminium) (15 min)
4. Przedstawić rozwiązanie zadania z rozciągania podane na wykładzie. (30 min.)
Zadanie nr 1
Pręt składający się z trzech odcinków o różnych przekrojach,
tworzących całość jest jednym końcem zamurowany i obciążony jak na rysunku.
Znając naprężenia dopuszczalne kr=80MPa dla materiału pręta należy
wyznaczyć parametry poszczególnych przekroi: D, a oraz b. Obliczyć ile
wyniesie całkowite wydłużenia pręta (moduł Younga E=210GPa). Wyznaczyć wykresy sił
osiowych N , naprężeń normalnych σ oraz przemieszczeń l
50 kN
20 kN
30 kN
𝑃1
𝑃2
𝑃3
dległości I,II i III powiększyć o nr w dzienniku w cm np. nr 5 wymiar I = 105 cm II=155 cm
III= 205 cm
Obciążenie powiększyć o nr w dzienniku + 1000N np. nr 7 przyjmuje obciążenie 37 kN;
27 kN; 57 kN
Do seminarium przygotować się na podstawie materiałów: plik „Ćw. 8 Wiadomości wstępnerozciąganie” oraz na podstawie literatury.
Przygotować sprawozdanie grupowe ( podział jak grupy laboratoryjne)
Materiały zawarte w pliku „Ćw. 8 Wiadomości wstępne-rozciąganie „ traktować jako
przykład (nie kopiować)
Przygotowanie seminarium jest grupowe – prezentacja poszczególnych zagadnień
indywidualnie wg wskazań wykładowcy.
Do protokołu seminarium dołączyć indywidualne rozwiązanie zadania nr 1
Seminarium 3 T14
Statyczna próba ściskania
Uwarunkowania normowe przeprowadzenia próby statycznego ściskania.
Podstawowe wielkości uzyskane podczas próby. Rodzaje wykresów ściskania w zależności
od rodzaju materiału oraz ich interpretacja
Rodzaje złomów po próbie ściskania
Wyznaczanie umownych granic sprężystości i plastyczności.
Zadanie nr 2
Wyznacz analitycznie i graficznie główne centralne momenty bezwładności (podane
wymiary są w mm). Przyjąć układ współrzędnych jak na rysunku.
Zadanie rozwiązać i zaprezentować podczas ćw 3 T12
Wg numerów w dzienniku nr
w dzienniku = a
Nr 1 – a=1
Nr 2 – a=2
Nr 10 – a=10
a
4a
y
a
x
3a
Do seminarium przygotować się na podstawie materiałów: plik „Ćw. 9 Wiadomości wstępne
- statyczna próba ściskania” oraz na podstawie literatury.
Przygotować sprawozdanie grupowe ( podział jak grupy laboratoryjne)
Materiały zawarte w pliku „Ćw. 9 Wiadomości wstępne - statyczna próba ściskania (nie
kopiować)
Przygotowanie seminarium jest grupowe – prezentacja poszczególnych zagadnień
indywidualnie wg wskazań wykładowcy.
Do protokołu seminarium dołączyć indywidualne rozwiązanie zadania nr 2
Seminarium 4 T16
Zadanie nr 3
Sprawdzić czy spełniony jest warunek użytkowalności i nośności dla :
Naprężenia dopuszczalne na rozciąganie i ściskanie 160 MPa
Dopuszczalny kat ugięcia belki 0,20
Dopuszczalne ugięcie belki 4 mm
h
b
P
b
nr w
dzienniku kN
mm
1
5
2
5,5
3
6
4
6,5
5
7
6
7,5
7
8
8
8,5
9
9
10
9,5
11
10
12
10,5
13
11
14
11,5
Seminarium 5 T 18
Zad. Nr 4
h
l
mm
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
cm
120
123
126
129
132
135
138
141
144
147
150
153
156
159
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
Stalowy wał został obciążony momentami obrotowymi 𝑀1 i 𝑀2 działającymi w płaszczyznach
prostopadłych do osi pręta.
Zaprojektowad przekrój poprzeczny alternatywnie, tzn. o przekroju kołowym i
pierścieniowym, tak aby naprężenia nie przekraczały naprężeo dopuszczalnych 𝑅 , a koniec
wału skręcił ł się nie więcej niż wartośd dopuszczalna 𝑓
Obliczyd pole przekrojów dla obliczonych średnic wału drążonego i pełnego.
Dane
𝑀1 =50kN
𝑀2 =150kN
𝑅 =100MPa
𝑓 =0,1 rad
G=80000 MPa
d/D = 0,8
L =5 m
Dane przyjąć wg nr w dzienniku
M1 nr w dzienniku + 1 kNm np. nr 7 57 kNm
M2 nr w dzienniku - 1 kNm np. nr 7 1437 kNm
L nr w dzienniku + 10 cm np. nr 7 5,7 m
M2
B
Przedział II
B
𝑑
B
L
B
M1
𝐷1
L
Przedział I
𝐷
Download