Uploaded by User2970

ZADANIA-SESJA-MIKRO-PDF

advertisement
ZADANIE 1
Przedsiębiorstwo chce
zmaksymalizować wielkość produkcji
wykorzystywanych czynników wytwórczych: pracy L i kapitału K:
jako
funkcję
ilości
Q( L, K) = 6L + 10K + LK.
Za każdą roboczogodzinę firma musi zapłacić 3 EURO, za jednostkę kapitału 5 EURO. Na produkcję
można przeznaczyć łącznie 1 200 EURO. Jakiego podziału środków powinien dokonać menedżer
firmy, by przy danym ograniczeniu budżetowym osiągnąć największą wielkośc produkcji?
Wybierz jedną odpowiedź:
a. L = 200 i K = 120,
b. L = 100, K = 150.
c. L = 200, K = 120,
d. L = 150, K = 100,
ZADANIE 2
Dla pewnej ceny Epd = -3/4. Ile wynosi elastyczność dla ceny o 50% niższej?
Wybierz jedną odpowiedź:
a. Epd = - 5/3,
b. Epd = - 5/12.
c. Epd = -3/11,
d. Epd = - 7/12,
ZADANIE 3
Monopol maksymalizujący zysk, któremu rząd narzucił cenę maksymalną, powinien:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. zwiększyć wielkość produkcji, akceptując pogorszenie wyniku ekonomicznego,
b. przeczekać niekorzystną sytuację, zwiększając produkcję,
c. zmniejszyć wielkość produkcji.
d. produkować, nie zmieniając wielkości produkcji,
ZADANIE 4
Funkcja kosztu całkowitego w firmie ma postać:
TC(Q) = 2Q2 + 2400Q + 45 000,
zaś funkcja popytu na jej produkt ma postać:
P(Q) = -100Q + 6000.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. Q = 5,
b. P = 5400 zł,
c. ATC = 5700 zł,
d. AVC = 2700 zł.
ZADANIE 5
Na detalicznym rynku pralek działa dziesięciu sprzedawców, z których największy ma 25% udziału w rynku,
a kolejni - odpowiednio: 15%, 13%, 10% i 8%. Udziały dwóch następnych w kolejności sprzedawców wynoszą
po 7%. Trzy najmniejsze firmy mają po 5% każda.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. CR4 = 65,
b. HHI = 1356,
c. HHI = 1536,
d. IL = 1/4.
ZADANIE 6
Producent wytwarzający papeterię ponosi stały koszt marginalny w wysokości MC(Q) = 3
zł od kompletu. Wytwarzane dobro ma wiele substytutów, więc popyt na nie jest dość
elastyczny; współczynnik elastyczności cenowej popytu wynosi Epd = - 2,5. Jaką cenę
sprzedaży powinien ustalić menedżer dążący do osiągnięcia maksymalnego wyniku
finansowego?
P=7
P=5
P=15
P=3
ZADANIE 7
Przedsiębiorstwo "Fenix" dysponuje kapiatłem na poziomie K = 20 i wytwarza produkt
zgodnie z funkcją:
Q(L,K) =-2L2 + 8LK - K.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. L = 1000.
b. L = 100,
c. L = √10,
d. L = 10,
ZADANIE 8
Jacek nabywa dwa dobra X i Y. Funkcja użyteczności przyjmuje postać:
TU(Qx, Qy)=2Qx0,5Qy2.
Cena dobra Y wynosi Py = 2 zł, zaś konsument może maksymalnie zakupić 20
jednostek dobra Qx, a dobro Y jest trzy razy tańsze niż dobro X. Na podstawie tych
informacji można stwierdzić, że:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. M = 120 zł,
b. Qx = 4,8.
c. Qy = 40,
d. Qx = 4,
ZADANIE 9
W pewnej firmie funkcja kosztów ma postać:
TC(Q)= 0,25Q2 + 10Q + 160,
zaś popyt na produkt przedsiębiorstwa to:
P(Q) = -0,25Q + 30.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. Q = 25 szt.,
b. TR = 450 zł.
c. P = 20 zł,
d. π = 40 zł,
ZADANIE 10
Jeżeli producent na rynku konkurencji doskonałej wytwarza w krótkim okresie wielkość
produkcji, dla której poziom AVC(Q) jest najniższy, to:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. jest w równowadze i powinien pozostać przy danej skali produkcji, jeżeli nic na rynku nie
ulegnie zmianie,
b. nie jest w równowadze i powinien zwiększyć skalę produkcji,
c. nie jest w równowadze i powinien zmniejszyć produkcję,
d. powyższe informacje są niewystarczające do udzielenia jednoznacznej odpowiedzi odnośnie
zachowania producenta.
ZADANIE 11
Pani Kowalska dysponuje miesięcznym dochodem w wysokości M = 620 zl, który w całości
przeznacza na konsumpcję jabłek (Qx) i gruszek (Qy). Ceny tych dóbr wynoszą odpowiednio: Px =
5 zł/kg i Py = 8 zł/kg. Ogólna postać krzywej obojętności zapisana jest wzorem:
TU(Ux, Qy) = QxQy.
Na podstawie tych informacji można wnioskować , że:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. Qx = 38,75 kg,
b. TU(Qx, Qy) = 2402, 50 utyli,
c. TU(Qx, Qy) = 2046 utyli
d. Qy = 62 kg,
ZADANIE 12
Monopol produkuje dane dobro zgodnie z funkcją kosztów całkowitych:
TC(Q) = 980 + 5Q2.
Funkcja popytu ma postać:
Q(P) = 168 - 2P.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
a. wielkość sprzedaży w sytuacji maksymalizowania przez monopol zysku wynosi 25 sztuk,
b. cena monopolowa w sytuacji maksymalizacji przez monopol zysku wynosi P = 42 zł.
c. wielkość sprzedaży monopolu, w sytuacji gdy rząd ustali maksymalny poziom ceny P = 60 zł,
wynosi 48 sztuk,
d. wielkość sprzedaży w sytuacji gdy monopol maksymalizuje przychód całkowity wynosi 7,64
sztuki
ZADANIE 13
Funkcja popytu zgłaszanego w ciągu tygodnia na wyroby przedsiębiorstwa sprzedającego rowery
wyraża się wzorem P(Q)=520-3Q, zaś funkcja kosztu całkowitego produkcji ma postać:
TC(Q)=0,5Q2 + 100Q + 4000.
Wybierz jedną odpowiedź:
a. funkcja zysku całkowitego ma postać: π(Q)= -3,5Q2 + 420Q - 4000,
b. firma powinna wytwarzać 50 rowerów tygodniowo,
c. funkcja zysku marginalnego ma postać: Mπ(Q)= 7Q + 420.
d. osiąga zysk w wysokości 6 800 zł,
ZADANIE 14
Sytuację przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach konkurencji doskonałej charakteryzują
następujące parametry:
TR(Q) = 14 000 zł, TC(Q) = 12 000 zł, FC = 2000 zł, AVC(Q) = min., i MC(Q) = 5 zł.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
VC(Q) = 2 000 zł,
b. Q = 1000 szt.,
c. AVC(Q) = 5 zł.
d. ATC(Q) = 5 zł,
ZADANIE 15
Analizie poddano rynki trzech dóbr: X, Y i Z. Dobro Y jest dobrem komplementarnym do X,
natomiast dobro Z jest substytutem dobra X. Które z poniższych zdarzeń spowoduje przesunięcie
krzywej popytu w lewo:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. spadek ceny dobra Z,
b. wzrost dochodów konsumentów.
c. wzrost ceny dobra X,
d. spadek ceny dobra X,
ZADANIE 16
Przedsiębiorstwo działające w warunkach monopolu pełnego opisują następujące wielkości
ekonomiczne: Q = 4000, TR = 8000, ATC = 1,8, MC = 2. Jaką decyzję powinien podjąć menedżer
kierujący tym przedsiębiorstwem?
Wybierz jedną odpowiedź:
a. przedsiębiorstwo należy zamknąć.
b. należy zwiększyć produkcję i obniżyć cenę,
c. należy zwiększyć produkcję i podwyższyć cenę,
d. należy zmniejszyć produkcję i podwyższyć cenę,
ZADANIE 17
W pewnej firmie funkcja kosztów ma postać:
TC(Q)= 0,25Q2 + 10Q + 160,
zaś popyt na produkt przedsiębiorstwa to:
P(Q) = -0,25Q + 30.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. Q = 25 szt.
b. π = 40 zł,
c. P = 20 zł,
d. TR = 450 zł.
ZADANIE 18
Funkcja kosztu całkowitego monopolisty wytwarzającego dobro X ma postać:
TC(Q) = 3Q2 + 5Q.
Przedsiębiorstwo to maksymalizuje zysk wówczas, gdy:
dπ/dQ = -20Q + 60 = 0.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. TR(Q) = -8Q2 + 25Q,
b. P(Q) = -2Q + 25,
c. TR(Q) = 2Q2 + 25Q.
d. π(Q) = -5Q2 + 20Q
ZADANIE 19
Jeżeli spada cena dobra podrzędnego, to:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. zarówno efekt dochodowy, jak i substytucyjny prowadzą do wzrostu konsumpcji dobra,
b. ostateczny efekt popytowy działa w kierunku spadku wielkości popytu.
c. efekt substytucyjny prowadzi do wrostu, a efekt dochodowy do spadku konsumpcji dobra,
d. efekt substytucyjny prowadzi do spadku, a efekt dochodowy do wzrostu konsumpcji dobra,
ZADANIE 20
Monopol maksymalizujący zysk, któremu rząd narzucił cenę maksymalną, powinien:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. przeczekać niekorzystną sytuację, zwiększając produkcję,
b. produkować, nie zmieniając wielkości produkcji,
c. zwiększyć wielkość produkcji, akceptując pogorszenie wyniku ekonomicznego,
d. zmniejszyć wielkość produkcji.
ZADANIE 21
W ciągu sześciogodzinnego dnia pracy producent A może wyprodukować 12 jednostek dobra A lub
48 jednostek dobra Y, podczas gdy producent B - 28 jednostek dobra X lub 28 jednostek dobra Y.
Jaki jest koszt alternatywny produkcji jednostki dobra X w przypadku, gdy marginalna stopa
transformacji jest stała:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. konieczność rezygnacji z produkcji 4 jednostek dobra Y przez producenta A oraz z 1 jednostki
dobra Y producenta B,
b. konieczność rezygnacji z produkcji 4 jednostek dobra Y przez producenta A oraz z 28 jednostek
dobra Y przez producenta B.
c. konieczność rezygnacji z produkcji 1/4 jednostki dobra Y przez producenta A oraz w jednostki
dobra Y przez producenta B,
d. konieczność rezygnacji z produkcji 48 jednostek dobra Y przez producenta A oraz z 28
jednostek dobra Y producenta B,
ZADANIE 22
Jedno z przedsiębiorstw działające na rynku konkurencji monopolistycznej ponosi w długim
okresie koszty opisane wzorem:
LTC(Q) = 0,008Q3 - 0,8Q2 + 90Q.
Jeżeli wszyscy konkurenci zmieniają ceny w tej samej proporcji, to analizowana firma działa
zgodnie z rzeczywistą funkcją popytu (DD):
Q(P) = 100 - P.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. P(Q) = -0,5Q + 80.
b. P = 25 zł,
c. P(Q)= -0,4Q + 85,
d. Q = 75,
ZADANIE 23
Przedsiębiorstwo działające w warunkach monopolu pełnego opisują następujące wielkości
ekonomiczne: Q = 4000, TR = 8000, ATC = 1,8, MC = 2. Jaką decyzję powinien podjąć menedżer
kierujący tym przedsiębiorstwem?
Wybierz jedną odpowiedź:
a. należy zwiększyć produkcję i podwyższyć cenę,
b. należy zwiększyć produkcję i obniżyć cenę,
c. należy zmniejszyć produkcję i podwyższyć cenę,
d. przedsiębiorstwo należy zamknąć.
ZADANIE 24
Sytuację producenta opisują następujące dane: Q = 10 szt., AVC(Q) = 25 zł i osiąga swój minimalny
poziom, FC = 50 zł. Można zatem stwierdzić, że ATC(Q) dla wskazanej wielkości produkcji wynosi:
a. 30 zł,
b. 30 zł i jest równy MC(Q).
c. 5 zł i jest równy MC(Q),
d. 25 zł i jest równy MC(Q),
ZADANIE 25
Producent wytwarza Q = 10 000 sztuk dobra X miesięcznie, wykorzystując dwa czynniki
wytwórcze: pracę i kapitał. Produkt marginalny pracy i kapitału wynosi odpowiednio: MPL = 15
jednostek. Ceny czynników wytwórczych kształtują się na poziomie PL = 5 zł i PK = 3 zł. Aby
produkować po najniższym koszcie, producent powinien:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. zwiększyć zużycie obu czynników wytwórczych,
b. zmniejszyć zużycie pracy i zwiększyć zużycie kapitału,
c. zmniejszyć zużycie czynnika pracy, jak i kapitału.
d. zwiększyć zużycie pracy i zmniejszyć zużycie kapitału,
ZADANIE 26
Równowaga na rynku gazu ziemnego została zakłócona przez dwa działające jednocześnie
czynniki, ceteris paribus:
a) uruchomienie wydobycia gazu ziemnego z nowego złoża na Syberii,
b) wzrost cen pieców gazowych.
Określ, jak opisane zmiany wpłyną na równowagę na rynku gazu ziemnego?
Wybierz jedną odpowiedź:
a. cena równowagi na pewno wzrośnie,
b. ilość równowagi na pewno wzrośnie,
c. cena równowagi na pewno zmaleje,
d. cena równowagi jest wyższa, natomiast zmiany ilości równowagi nie można jednoznacznie
określić.
ZADANIE 27
Dla ilości popytu równej 400 przychód całkowity osiąga maksimum i wynosi 960 000 zł. Na
podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
Q = 400 szt.,
b. Epd = -3/5,
c. TR = 900 000 zł.
d. P = 2400 zł,
ZADANIE 28
Producent wytwarza Q = 10 000 sztuk dobra X miesięcznie, wykorzystując dwa czynniki
wytwórcze: pracę i kapitał. Produkt marginalny pracy i kapitału wynosi odpowiednio: MPL = 15
jednostek. Ceny czynników wytwórczych kształtują się na poziomie PL = 5 zł i PK = 3 zł. Aby
produkować po najniższym koszcie, producent powinien:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. zwiększyć zużycie obu czynników wytwórczych,
b. zmniejszyć zużycie czynnika pracy, jak i kapitału.
c. zwiększyć zużycie pracy i zmniejszyć zużycie kapitału,
d. zmniejszyć zużycie pracy i zwiększyć zużycie kapitału,
ZADANIE 29
Krzywe popytu i podaży na rynku zdrowotnych zimowsk dla dzieci opisane są równaniami:
P(Q) = 600-2Q,
Q(P) = 0,5P.
W celu obniżenia ceny tych zimowisk rząd zamierza przyznać ich organizatorom subwencję. Jaka
musi być jednostkowa kwota tej subwencji, jeżeli rząd chce obniżyć cenę zimowisk do poziomu
200 zł? a. 200 zł,
b. 4000 zł.
c. 400 zł,
d. 2000 zł
ZADANIE 30
Sytuację przedsiębiorstwa funkcjonującego w warunkach konkurencji doskonałej charakteryzują
następujące parametry:
TR(Q) = 14 000 zł, TC(Q) = 12 000 zł, FC = 2000 zł, AVC(Q) = min., i MC(Q) = 5 zł.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
AVC (Q) = 5 zł
ATC(Q)= 5 zł
Q= 1000 sztuk
VC(Q)= 2000 ZŁ
ZADANIE 31
Funkcja produkcji przedsiębiorstwa "Sonyx" ma postać:
Q(L,K) = 20KL - K2 - L2.
Określ rozmiary zatrudnienia czynnika pracy w etapie drugim produkcji tej firmy, jeżeli zasób
kapitału wynosi
K = 4.
Wybierz jedną odpowiedź:
a. 4> L ≥ 40,
b. 4 < L ≤ 40,
c. L > 40.
d. 0 < L ≤ 4,
ZADANIE 32
Jacek nabywa dwa dobra X i Y. Funkcja użyteczności przyjmuje postać:
TU(Qx, Qy)=2Qx0,5Qy2.
Cena dobra Y wynosi Py = 2 zł, zaś konsument może maksymalnie zakupić 20 jednostek dobra Qx,
a dobro Y jest trzy razy tańsze niż dobro X. Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. Qx = 4,8.
b. M = 120 zł,
c. Qx = 4,
d. Qy = 40,
ZADANIE 33
Równowaga na rynku gazu ziemnego została zakłócona przez dwa działające jednocześnie
czynniki, ceteris paribus:
a) uruchomienie wydobycia gazu ziemnego z nowego złoża na Syberii,
b) wzrost cen pieców gazowych.
Określ, jak opisane zmiany wpłyną na równowagę na rynku gazu ziemnego?
Wybierz jedną odpowiedź:
a. cena równowagi jest wyższa, natomiast zmiany ilości równowagi nie można jednoznacznie
określić.
b. cena równowagi na pewno wzrośnie,
c. cena równowagi na pewno zmaleje,
d. ilość równowagi na pewno wzrośnie,
ZADANIE 34
Funkcja kosztu całkowitego monopolisty wytwarzającego dobro X ma postać:
TC(Q) = 3Q2 + 5Q.
Przedsiębiorstwo to maksymalizuje zysk wówczas, gdy:
dπ/dQ = -20Q + 60 = 0.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. TR(Q) = -8Q2 + 25Q,
b. TR(Q) = 2Q2 + 25Q.
c. π(Q) = -5Q2 + 20Q
d. P(Q) = -2Q + 25,
ZADANIE 35
Monopol produkuje dane dobro zgodnie z funkcją kosztów całkowitych:
TC(Q) = 980 + 5Q2.
Funkcja popytu ma postać:
Q(P) = 168 - 2P.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. wielkość sprzedaży w sytuacji maksymalizowania przez monopol zysku wynosi 25 sztuk,
b. cena monopolowa w sytuacji maksymalizacji przez monopol zysku wynosi P = 42 zł.
c. wielkość sprzedaży monopolu, w sytuacji gdy rząd ustali maksymalny poziom ceny P = 60 zł,
wynosi 48 sztuk,
d. wielkość sprzedaży w sytuacji gdy monopol maksymalizuje przychód całkowity wynosi 7,64
sztuki
ZADANIE 36
Firma w okresie t0 wytworzyła 100 000 zegarków w cenie 60 zł za sztukę. Koszty całkowite
produkcji i zbytu wyniosły 5 000 000 zł. Elastyczność cenowa popytu wynosząca Epd = -0,6
skłoniła monopol do podniesienia ich ceny do 10 zł za sztukę. Ograniczenie rozmiarów produkcji
wywołane spadkiem wielkości popytu spowodowało wzrost jednostkowych kosztów produkcji i
zbytu o 2 zł.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. TR po podwyżce ceny wynosi 6 300 000 zł,
b. rozmiary popytu po podwyżce ceny wyniosły 110 000 sztuk.
c. TC po podwyżce ceny wyniosły 4 860 000 zł,
d. ATC po podwyżce ceny wyniosły 50 zł,
ZADANIE 37
Każdy punkt izokwanty i izokoszty określa:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. kombinację ilości wykorzystywanych w procesie produkcji czynników wytwórczych,
b. poziom produktu całkowitego,
c. kombinację cen czynników produkcji,
d. koszt całkowity producenta.
ZADANIE 38
Rynek doskonale konkurencyjny opisany jest równaniami popytu i podaży:
QD(P) = 400 - 20P
QS(P) = -600 + 80P.
Jeżeli producent w równowadze produkuje 10 sztuk dobra i przeciętny koszt całkowity dla tej
wielkości wynosi ATC(10) = 15 zł, to:
Rynek doskonale konkurencyjny opisany jest równaniami popytu i podaży:
QD(P) = 400 - 20P
QS(P) = -600 + 80P.
Jeżeli producent w równowadze produkuje 10 sztuk dobra i przeciętny koszt całkowity dla tej
wielkości wynosi ATC(10) = 15 zł, to:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. minimalizuje stratę w wysokści 50 zł i powinien kontyuować produkcję,
b. realizuje zysk w wysokości 50 zł,
c. produkuje ze stratą równą 50 zł, nie optymalizuje wyniku ekonomicznego, ale powinien
kontynuować produkcję.
d. minimalizuje srtratę,
ZADANIE 39
Funkcja popytu zgłaszanego w ciągu tygodnia na wyroby przedsiębiorstwa sprzedającego rowery
wyraża się wzorem P(Q)=520-3Q, zaś funkcja kosztu całkowitego produkcji ma postać:
TC(Q)=0,5Q2 + 100Q + 4000.
Wybierz jedną odpowiedź:
a. funkcja zysku całkowitego ma postać: π(Q)= -3,5Q2 + 420Q - 4000,
b. firma powinna wytwarzać 50 rowerów tygodniowo,
c. funkcja zysku marginalnego ma postać: Mπ(Q)= 7Q + 420.
d. osiąga zysk w wysokości 6 800 zł,
ZADANIE 40
Funkcja kosztu całkowitego w firmie ma postać:
TC(Q) = 2Q2 + 2400Q + 45 000,
zaś funkcja popytu na jej produkt ma postać:
P(Q) = -100Q + 6000.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
a. ATC = 5700 zł,
b. P = 5400 zł,
c. Q = 5,f
d. AVC = 2700 zł.
ZADANIE 41
Krzywa popytu na dobro X ma postać:
QX = 0,04M - 0,2Py + 0,6Pz - 2 Px.
Wiedząc, że cena dobra Y wynosi Py = 200 zł, cena dobra Z wynosi Pz = 300 zł, a dochody
konsumenta kształtują się na poziomie M = 1000 zł. Na podstawie tych danych można stwierdzić,
że:
a. dobro X jest dobrem podrzędnym,
b. dobra X i Y są dobrami substytucyjnymi,
c. dobra X i Z są dobrami substytucyjnymi,
d. dobro X jest dobrem luksusowym.
ZADANIE 42
Na detalicznym rynku pralek działa dziesięciu sprzedawców, z których największy ma 25%
udziału w rynku, a kolejni - odpowiednio: 15%, 13%, 10% i 8%. Udziały dwóch następnych w
kolejności sprzedawców wynoszą po 7%. Trzy najmniejsze firmy mają po 5% każda.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. CR4 = 65,
b. HHI = 1356,
c. IL = 1/4.
d. HHI = 1536,
ZADANIE 43
W ciągu sześciogodzinnego dnia pracy producent A może wyprodukować 12 jednostek dobra A lub
48 jednostek dobra Y, podczas gdy producent B - 28 jednostek dobra X lub 28 jednostek dobra Y.
Jaki jest koszt alternatywny produkcji jednostki dobra X w przypadku, gdy marginalna stopa
transformacji jest stała:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. konieczność rezygnacji z produkcji 4 jednostek dobra Y przez producenta A oraz z 1 jednostki
dobra Y producenta B,
b. konieczność rezygnacji z produkcji 1/4 jednostki dobra Y przez producebta A oraz w jednostki
dobra Y przez producenta B,
c. konieczność rezygnacji z produkcji 4 jednostek dobra Y przez producenta A oraz z 28 jednsotek
dobra Y przez producenta B.
d. konieczność rezygnacji z produkcji 48 jednostek dobra Y przez producenta A oraz z 28
jednostek dobra Y producenta B,
ZADANIE 44
Krzywa popytu na dobro X ma postać:
QX = 0,04M - 0,2Py + 0,6Pz - 2 Px.
Wiedząc, że cena dobra Y wynosi Py = 200 zł, cena dobra Z wynosi Pz = 300 zł, a dochody
konsumenta kształtują się na poziomie M = 1000 zł. Na podstawie tych danych można stwierdzić,
że:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. dobro X jest dobrem podrzędnym,
b. dobro X jest dobrem luksusowym.
c. dobra X i Y są dobrami substytucyjnymi,
d. dobra X i Z są dobrami substytucyjnymi,
ZADANIE 45
Firma Seiko w okresie t0 wytworzyła 100 000 zegarków w cenie 60 zł za sztukę. Koszty całkowite
produkcji i zbytu wyniosły 5 000 000 zł. Elastyczność cenowa popytu wynosząca Epd = -0,6
skłoniła monopol do podniesienia ich ceny do 10 zł za sztukę. Ograniczenie rozmiarów produkcji
wywołane spadkiem wielkości popytu spowodowało wzrost jednostkowych kosztów produkcji i
zbytu o 2 zł.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
TR po podwyżce ceny wynosi 6 300 000 zł,
b. ATC po podwyżce ceny wyniosły 50 zł,
c. rozmiary popytu po podwyżce ceny wyniosły 110 000 sztuk.
d. TC po podwyżce ceny wyniosły 4 860 000 zł,
ZADANIE 46
Funkcja kosztu całkowitego w firmie ma postać:
TC(Q) = 2Q2 + 2400Q + 45 000,
zaś funkcja popytu na jej produkt ma postać:
P(Q) = -100Q + 6000.
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, że:
Wybierz jedną odpowiedź:
a. ATC = 5700 zł,
b. Q = 5,
c. AVC = 2700 zł.
d. P = 5400 zł,
Download