Uploaded by User2722

Podstawy prowadzenia biznesu

advertisement
27.02.2019
TEMATYKA WYKŁADÓW:
1) Rozpoczęcie działalności gospodarczej:
1.Podstawowe pojęcia: działalność gospodarcza i przedsiębiorca
2.Małe i średnie przedsiębiorstwa
3.Pomysł na biznes
4.Lokalizacja i obszar działania
5.Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
6.Rola internetu w rozwoju biznesu
2) Formy prawno-organizacyjne prowadzonej działalności gospodarczej
1.Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne
2.Spółka cywilna
3.Spółka jawna
4.Spółka partnerska
5.Spółka komandytowa
6.Spółka komandytowo-akcyjna
7.Spółka z.o.o.
8.Spółka akcyjna
3) Procedura zakładania firmy w formie spółki (cz.1)
1.Notariusz – sporządzanie umowy spółki
2.Krajowy Rejestr Sądowy – wpis do rejestru
3.Urząd statystyczny – nadanie numeru REGON
4.Urząd skarbowy – nadanie numeru NIP
4) Procedura zakładania firmy w formie spółki (cz.2)
1.ZUS – zgłoszenie obowiązku ubezpieczenia
2.Wyrobienie pieczątki firmy
3.Założenie rachunku bankowego
4.Uzyskanie zezwoleń i koncesji
5.Państwowa Inspekcja Pracy – PIP
6.Państwowa Inspekcja Sanitarna – SANEPID
5) Jednoosobowa firma prowadzona przez osobę fizyczną – etapy zakładania
1.Rejestracja CEIDG – elektroniczna przez osobę wnioskującą lub właściwy urząd gminy
2.Ulgi na start dla początkujących firm
3.Nieewidencjonowana działalność gospodarcza
4.Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy – PIP
5.Profil zaufany – eGo
6.Kwalifikowany podpis elektroniczny
7.Elektroniczne ułatwienia zakładania działalności gospodarczej
8.Elektroniczne ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej
6) Prawne formy zatrudnienia
1.Umowa o pracę
2.Umowa zlecenie
3.Umowa o dzieło
4.Umowa agencyjna
5.Kontrakt menadżerski
6.Praca nakładcza
7.Praca tymczasowa
8.Telepraca
7) Źródła finansowania biznesu
1.Kredyt – zasady korzystania
2.Leasing – wady i zalety
3.Factoring – źródło dodatkowej wartości dodanej dla firmy
4.Franchising – strategia rozwoju nowych rynków zbytu przedsiębiorstwa
5.Fundusze Europejskie 2014-2020
27.02.2019
Działalność gospodarcza
- polega na wytwarzaniu dóbr materialnych oraz świadczeniu usług i ich dystrybucji dla zaspokojenia potrzeb
społecznych
- zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i
ciągły [Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004]
- zarobkowy charakter - dążenie do osiągnięcia zysku; nawet jeśli cel ten nie zostanie osiągnięty, bo poniósł stratę, to i
tak charakter ten zostaje zachowany; rezultat końcowy prowadzonej działalności związany jest z ryzykiem
gospodarczym
- ciągły charakter- działalność, którą charakteryzuje powtarzalność, cykliczność podejmowanych czynności
- działalność o charakterze przypadkowym, nie jest zorganizowana, choć przynoszą zarobek, nie jest działalnością
gospodarczą
Przedsiębiorca
- Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje
zdolność prawną- wykonywanie we własnym imieniu działalności gospodarczej. [Ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej z dnia 2 lipca 2004]
Firma
- Pojęcie służące do określenia przedsiębiorstwa zorganizowanego w celach zarobkowych i prowadzonego na dużą
skalę działalność wytwórczą, przetwórczą lub usługową, przy zastosowaniu maszyn i urządzeń technologicznych, gdy
podmiot zostanie utworzony na podstawie przepisów KH i wpisany do sądowego rejestrów osób prawnych [Śniadecki,
1998:33];
Potocznie może oznaczać zakład/przedsiębiorstwo.
Małe i średnie przedsiębiorstwa
- MSP/MŚP
- brak jednoznacznego kryterium, które pozwoliłoby zakwalifikować daną firmą do grupy MSP
- w Polsce definiuje się MSP w oparciu o metodologię krajów rozwiniętych
- typologia MSP ma w każdym kraju cechy indywidualne i odzwierciedla warunki panujące w danej gospodarce
- do określenia terminu MSP wykorzystuje się 3 grupy kryteriów: ilościowe, jakościowe, mieszane.
•
Kryterium ilościowe:
- wymierne
- przyjmowane jako podstawa definiowania w większości krajów UE
- wykorzystuje bezwzględne miary wielkości, tj. Liczba zatrudnienia, wielkość obrotów rocznych
- zalety ww. kryteriów, mierzalność, łatwość wykorzystania do porównań statystycznych
- najbardziej obiektywnym miernikiem ilościowym jest poziom zatrudnienia- łatwość pozyskiwania danych, parametr
ekonomiczny, nie podlega szybkiej dezaktualizacji
ZDJĘCIE MSP W KRAJACH UE
•
Kryterium ilościowe
- liczba zatrudnienia i wysokość obrotów [= jednoczesne użycie kryteriów jest bliższe realiom]
- jako podstawa klasyfikacji przedsiębiorstw, przyjęte zostały przez polską praktykę klasyfikacji;
- aby być przedsiębiorstwem z zakresu sektora MSP trzeba dodatkowo spełnić tzw. Kryterium niezależności [= nie
mogą nimi być podmioty, w których inni przedsiębiorcy, SP, JST posiadają:
- 25% lub więcej wkładów, udziałów, akcji
- prawo od 25% lub więcej udziału w zysku
- 25% lub więcej głosów w zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub walnym
zgromadzeniu spółdzielców.
Klasyfikacja MSP w Polsce
I. MIKRO przedsiębiorstwa [=skala produkcji/ działania mikro]
•
•
Zatrudnienie: do 10 osób
Przychody netto ze sprzedaży: 2 mln euro
II. Małe przedsiębiorstwa:
• Zatrudnienie do 49 osób
• Przychody netto ze sprzedaży 10 mln euro
III. ŚREDNIE przedsiębiorstwa:
•
•
Zatrudnienie od 50 do 249 osób
Przychody netto ze sprzedaży 50 mln euro
Kryterium jakościowe
- opisowe
- m.in. sposób prowadzenia ewidencji księgowej, zakres rozliczania się z fiskusem, charakter prowadzonej działalności
itp.
- kryteria stosowane przez poszczególne kraje m in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
Członkowie rodzin są pracownikami
Przedsiębiorstwo jest głównym źródłem utrzymania właściciela i jego rodziny
Decydujący udział właściciela w zarządzaniu firmą
Finansowanie przedsiębiorstwa nie jest związane z rynkiem kapitałowym
Przedsiębiorstwo jest przekazywane z pokolenia na pokolenie
Występuje osobisty stosunek właściciela do pracowników
Kierownictwo obejmuje jedną osobę lub niewielką grupę osób
Kierowanie przedsiębiorstwem jest niezależnego od osób trzecich
Kryterium mieszane
Łączą zarówno cechy ilościowe, jak i cechy jakościowe
Pomysł na biznes - planowanie
•
Nie podejmować własnej działalności gospodarczej tylko po to, żeby stać się panem własnego czasu, albo po to, by
go mieć więcej
•
•
•
Nie zakładać, że własna firma w krótkim czasie pozwoli nam żyć na wyższym poziomie
Ocenić branże oraz czy istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju działalność
Nie obawiać się konkurencji, ponieważ jest ona elementem gospodarki rynkowej i stanowi niezbędny impuls do
rozwoju gospodarczego.
Pomysł na biznes- analiza czynników sukcesu
•
•
•
•
Ocena szans i zagrożeń
Rozmowa ze współpracownikami, przyjaciółmi
Zasięgnięcie opinii innych przedsiębiorców
Uzyskanie informacji od potencjalnych klientów
Opracowanie biznesplanu działalności- zadania i cel gospodarczy, niezbędna baza techniczna, szanse rozwoju, środki
finansowe, koszty działaności itd.
Jeśli zostaniesz przedsiębiorcą:
•
•
•
•
będziesz mógł realizować własne pomysły
dochody, które uzyskujesz w dużym, stopniu będą zależały od Ciebie
decyzje w firmie będziesz podejmował samodzielnie
będziesz równorzędnym partnerem dla każdego zleceniodawcy
•
będziesz własnym szefem
Pozycja przedsiębiorstwa na rynku
Klient
(Popyt)
<——————-> Konkurencja
(Podaż)
Lokalizacja i obszar działania
1. Prowadzenie działalności usługowej:
- odpowiednia, dostatecznie dobra lokalizacja dla klienta
- różne formy własności budynków- komunalne, spółdzielcze, prywatne
1. Prowadzenie działalności produkcyjnej:
- pomieszczenia znacznych rozmiarów
- przebieg procesu technologicznego i przyjęty system organizacji produkcji
Wybór lokalizacji firmy
- istnienie dobrze rozwinięte infrastruktury technicznej- drogi dojazdowe, sieć telefoniczna, wodno- kanalizacyjna,
elektryczna.
- możliwość zatrudnienia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
- miejscowienie punktów sprzedaży w miejscach zapewniających odpowiedni popyt na wytworzone towary, usług
- możliwość uzyskania przywilejów podatkowych- ulg, zwolnień na danym obszarze
- miejsce prowadzenia działalności i siedziba firmy mają mieścić się w lokalach, do których przedsiębiorca ma prawo
użytkowania- wymóg przepisów prawnych
- zapewnienie lokalów, którego użytkowanie zgodne jest z przepisami sanitarnymi, BHP, przeciwpożarowymi,
branżowymi - przede wszystkim
- „tabliczka” - umieszczana na zewnątrz budynku, oznaczenie przedsiębiorcy i zakresu wykonywanej działalności
13.03.2019
Formy prawno-organizacyjne prowadzonej działalności gospodarczej
ZAKRES TEMATÓW
1/ Wybór formy prawnej działalności gospodarczej
2/ Jednoosobowa działalność gospodarcza
prowadzona przez osoby fizyczne
3/ Spółka cywilna
4/ Spółka jawna
5/ Spółka partnerska
6/ Spółka komandytowa
7/ Spółka komandytowo-akcyjna
8/ Spółka z o.o.
9/ Spółka akcyjna
1. Wybór formy prawnej
- koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej:
= najniższe: firma osoby fizycznej, spółka cywilna ( więcej możliwości rozliczania się z US)
= wysokie: spółka jawna, partnerska, komandytowa
= najwyższe: spółka kapitałowa, tj. Spółka z.o.o i spółka akcyjna
- czas potrzebny do uruchomienia firmy:
= firma osoby fizycznej - spółka cywilna - spółka z.o.o i spółka akcyjna (najwięcej czasu)
- ryzyko działalności:
= ograniczone: spółki kapitałowe
= duże (odpowiedzialność całym majątkiem za zobowiązanie) firma osoby fizycznej, spółka osobowa
- zakres i skala planowanego przedsięwzięcia
= mikro i mała: osoby fizyczne prowadzące działalność, spółki osobowe
= duża spółka z.o.o, spółka akcyjna
- udział właściciela firmy w jej prowadzeniu
= istotna rola w zarządzaniu u podejmowaniu decyzji; firma osoby fizycznej, spółka osobowa
= mniejsze zaangażowanie wspólników: spółki kapitałowe (powołanie specjalne organy zarządzające, tj. zarząd/rada
nadzorcza
2. Forma prawno-organizacyjna
1. Ustanawiana w momencie zakładania firmy
2. W trakcie funkcjonowania firma może zmienić swój status prawny
3. Wybór powinien wynikać z charakteru działalności gospodarczej
- własność prywatna- właścicielem środków trwałych jest osoba prywatna
- firma - może należeć do osób fizycznych; osób prawnych
- forma działalności może mieć charakter
a) jednoosobowej działalności gospodarczej
b) spółka
= w sensie EKONOMICZNYM to zrzeszenie osób/ kapitałów, powołana w celu prowadzenia działalności
gospodarczej; podział ze względu na zakres odpowiedzialności majątkowej wspólników za zobowiązania spółki;
1. Spółki osobowe
2. Spółki kapitałowe
= w sensie PRAWNYM to umowa pomiędzy wspólnikami, którą zawiera się w celu prowadzenia wspólnego
przedsięwzięcia zarobkowego, podział ze względu na źródła prawa:
1. Spółka cywilna
2. Spółka handlowa( jawne, partnerska, komandytowa, komandytowo- akcyjna., z.o.o
3. Jednoosobowa działalność gospodarcza
- prowadzona we własnym imieniu na własny rachunek
- w nazwie firmy znajduje się imię i nazwisko osoby fizycznej (można włączyć także inne oznaczenia)
- podmiot mały o ograniczonym zakresie wymagania
- przy utworzeniu nie jest wymagane sporządzenie umowy ani atu założycielskiego
- osoba fizyczna będąca właścicielem, firmy ponosi pełną odpowiedzialność za jej funkcjonowanie i odpowiada całym
swoim majątkiem za zobowiązania firmy
4. Spółka cywilna
- można związać nie tylko w celu przeprowadzenia DG, lecz także w innych celach, np. By zrealizować jedną
transakcje
- nazwa musi zawierać imiona i nazwiska wszystkich wspólników (może zawierać elementy dodatkowe|)
- spółka osobowa, zawarta przez min. 2 osoby przedsiębiorców w formie pisemnej umowy (nie jest wymagane
sporządzenie aktu notarialnego)
- wkład w formie pieniężnej lub tzw. Aportów (np. Praca własna wspólnika)
- majątek spółki ma charakter łączny ( każdy wspólnik jest współwłaścicielem całego majątku, nie tylko tego który
wniósł do spółki)
- dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców każdego wspólnika z osobna (osoby fizyczne, osoby prawne)
- nie jest osobą prawną, nie posiada zdolności prawnej (nie może być przedmiotem praw i obowiązków)
5. Spółka jawna
- spółka prawa handlowego
- nazwa powinna zawierać nazwiska/nazwy wspólników, lub nazwisko/ nazwę firmy jednego ze wspólnikĻw oraz
oznaczenie sp. j./ w całości
- posiada status przedsiębiorcy i ma tzw. Ułomną osobowość prawna; nie jest jednak osobą prawną
- umowa powinna być zawarta na piśmie, pomiędzy min. 2 osobami fizycznymi i prawnymi
- powstaje z chwilą wpisu do rejestru w Sądzie Rejestrowym
- wkłady w formie pieniężnej i niepieniężnej
- wspólnicy solidarnie odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem
- ZASADA SUBSYDIARNOŚCI ( zobowiązania spółki w 1 kolejności regulowane są z majątku spółki, a w dalszej z
majątku wspólników)
- występujący ze spółki wspólnik odpowiada za pozostałe zobowiązanie do momentu, w którym nastąpiło przeniesienie
praw i obowiązków na jego następcę
- każdy ze wspólników ma prawo reprezentować spółkę na zewnątrz
- prowadzenie spółki przez osoby trzecie z wyłączeniem wspólników jest prawnie zakazane
- każde ze wspólników ma prawdo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stopniu bez
względu na rodzaj i wartość wkładu.
6. Spółka partnerska
- spółka osobowa utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu
- partnerem mogą być osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów (adwokat, aptekarz, architekt,
inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych,
doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, dentysta, weterynarz, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik
patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły)
- firma posiada wspólną nazwę zawierającą: nazwisko min. 1 partnera oraz oznaczenie ,, i partner/rzy lub ,,sp,p’’ / w
całości praz określenie wolnego zawodu wykonywanego w spółce;
- umowa zawierana jest w formie aktu notarialnego
- poszczególni partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem
przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce
- każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie
- utrata przez wszystkich partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu skutkuje rozwiązaniem spółki
- gdy zaistnieje konieczność, wspólnik może funkcjonować na zasadzie jednoosobowej spółki przez okres 1 roku,
dzięki temu nie następuje natychmiastowe rozwiązanie spółki
7. Spółka komandytowa
- spółka prawa handlowego
- spółka osobowa utworzona przez wspólników w celu prowadzenia działalności gospodarczej
- nazwa: nazwisko 1 lub kilku komplementariuszy oraz oznaczenie ,,sp.k.’’ / w całości
- umowa spółki zawierana jest w formie aktu notarialnego
- występują 2 rodzaje wspólników:
Komplementariusz:
•
•
odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli całym swoim majątkiem
prowadzi i reprezentuje firmę
Komandytariusz:
• odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej (oznaczony
kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli)
• może reprezentować firmę jedynie jako pełnomocnik
• nie ma prawa, ani obowiązku prowadzenia spraw spółki
• ma prawo do zysku proporcjonalnie do wniesionego wkładu
8. Spółka komandytowo-akcyjna
- spółka osobowa, utworzona przez wspólników, w celu prowadzenia działalności gospodarczej pod własną firmą, w
której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada co najmniej 1 wspólnik bez ograniczeń
[=komplemantariusz], a co
najmniej 1 wspólnik jest akcjonariuszem;
- nazwa: nazwisko 1 lub kilku komplementariuszy i oznaczenie „S.K.A”/ w całości; nazwisko/ nazwa firmy
akcjonariusza nie może być zamieszczone w nazwie spółki;
- założenie wymaga sporządzenia statutu w formie aktu notarialnego, który podpisuje co najmniej 1 komplementariusz;
- komplementariusze reprezentują spółkę;
- akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania, może ją reprezentować jako pełnomocnik.
9. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- spółka kapitałowa [=podstawą jej funkcjonowania jest substrat majątkowy, powstały z połączenia kapitałów
wniesionych przez pomioty ją tworzące];
- tworzona w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
- forma atrakcyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw, z uwagi na niski kapitał zakładowy jaki należy wnieść do
spółki w chwili jej utworzenia;
- nazwa: dowolna, ale musi zawierać oznaczenie „sp. z o.o."/ w całości; zawarte informacje nie mogą wprowadzać w
błąd;
- kapitał zakładowy [=pierwotny majątek działalności gospodarczej; wkłady gotówkowe i niepieniężne;) do utworzenia
spółki: min. 5.000 zł, a min. udział/ wkład wspólnika 50 zł [=wspólnicy mogą mieć po kilka udziałów];
- powoływane są organy zarządzające: zarząd, rada nadzorcza/ komisja rewizyjna oraz walne zgromadzenie
wspólników;
- rozwiązanie następuje z chwilą wykreślenia z rejestru po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
Cechy sp. z o.o.
- od momentu podpisania umowy jest podmiotem odrębnym od osób ją tworzących, a od momentu jej zarejestrowania
w rejestrze przedsiębiorców posiada osobowość prawną;
- jako osoba prawna działa poprzez swoje organy [=zarząd, organy kontrolno-nadzorcze, zgromadzenie wspólników];
- posiada swój majątek, który jest całkowicie wyodrębniony od majątku wspólników;
- ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania.
Czynności niezbędne do założenia sp. z o.o.
a. zawarcie umowy spółki [=podpisanie aktu założycielskiego w przypadku spółki jednoosobowej];
b. wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego;
c. powołanie zarządu;
d. ustanowienie rady nadzorczej/ komisji rewizyjnej [=jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki);
e. wpis do rejestru.
Zarząd sp. z o.o.
- jedno/kilkuosobowy;
- członkowie: wspólnicy, osoby niebędące wspólnikami;
- członek zarządu reprezentuje firmę na zewnątrz;
- każdy członek zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy spółki;
- uchwały podejmowane są większością głosów zarządu.
Rada nadzorcza/komisja rewizyjna spółki z.o.o :
- organ kontrolny
- kompetencje RN>KR
- obowiązkowe powołanie: kapitał spółki <5.000 zł, a wspólników jest co najmniej 25
- każdy ze wspólników ma osobiste prawo do kontroli spółki
- mają charakter kolegialny (składają się z conajmniej 3 członków powołanych na mocy uchwały podjętej przez
wspólników spółki
Główne zadania Rady Nadzorczej sp. z.o.o
1. ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
2. ocena wniosków zarządu w zakresie podziałów zysku lub pokrycia straty
3. badanie dokumentów spółki, stanu majątkowego
Walne Zgromadzenie Wspólników sp. z.o.o
- najwyższa władza w spółce podejmująca w formie uchwał najważniejsze decyzje właścicielskie
- zakres kompetencji:
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za dany rok obrotowy
2. przejęcie sprawozdania zarządu z działalności spółki
3. udzielenie absolutorium władzom spółki
4. podział zysku lub pokrycie strat
5. podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego spółki
6. określenie wysokości i terminów dopłat oraz zwrot dopłat
7. zmiany umowy spółki, przekształcenie/ likwidacja spółki, połączenie z inną spółką
10. Spółka akcyjna
- może być dobrana dowolnie, powinna zawierać dodatkowe oznaczenie „spółka akcyjna". Dopuszczalne jest używanie
skrótu S.A.
- jest kapitałową spółką handlową, posiada osobowość prawną. Założycielem może być jeden lub większa liczba
podmiotów spośród: osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, które posiadają zdolność prawną. Wspólnikami są akcjonariusze.
- do założenia wymagany jest kapitał 100 000 złotych.
- S.A. odpowiada własnym majątkiem za zobowiązania. Zasadą jest, że w przypadku spółki akcyjnej nie ma
odpowiedzialności po stronie akcjonariuszy (wyjątek – spółka akcyjna w organizacji). Akcjonariusze nie odpowiadają
za zobowiązania spółki. Akcjonariusz w praktyce ryzykuje jedynie utratą wniesionego wkładu (ryzyko gospodarcze)
- najwyższą władzą spółki jest Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółkę reprezentuje Zarząd (składający się co najmniej z
jednego członka) na zasadach określonych w statucie. Spółkę może reprezentować także prokurent.
- w spółce akcyjnej musi być ustanowiona także Rada Nadzorcza.
27.03 2019
1. NOTARIUSZ - umowa spółki
- konieczne jest sporządzanie umowy potwierdzonej przez notariusza (wyjątkiem jest spółka cywilna i jawna)
- usługa odpłatna zgodnie z tzw. Taksą notarialną
a) jej wysokość reguluje Ustawa z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, wydane 12 kwietnia 1991r.
b) określa max. Stawki wynagrodzenia przysługujące notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych
c) wysokość stawek zależy od notariusza
-dodatkowo do uregulowania opłata w formie podatku od czynności cywilnoprawnych
a) podatek należny przy zakładaniu każdej ze spółek oraz przy każdorazowym wprowadzaniu zmiany w umowie spółki
b) wysokość podatku zależy od wysokości kapitału zakładowego lub wkładów wniesionych do spółki i wynosi 0,5%
podstawy opodatkowania
W terminie 7 dni od podpisania umowy spółki, należy ją zgłosić do KRS.
2. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY - wpis do rejestru
- został powołany Ustawą z 20 sierpnia 1997 r. O Krajowym Rejestrze Sądowym
- podstawowym zadaniem jest powszechnie udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym
zarejestrowanych podmiotów, sytuacji finansowej, sposobie reprezentowania oraz informacje o zaległościach
podatkowych wobec ZUS, o wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności
- dla każdego podmiotu KRS prowadzi akta rejestrowe (jawne, można je przeglądać po uzyskaniu zezwolenia)
Funkcje KRS:
- informacyjna (dotycząca uczestników obrotu gospodarczego, o instytucjach pożytku publicznego, dłużnikach
niewypłacalnych w oparciu i informacje wiarygodne, bo kontrolowane i weryfikowane przez Sąd Rejonowy,
powszechnie dostępne na zasadach jawności formalnej dla wszystkich zainteresowanych
- kreacyjna/ prawotwórcza ( wpis do rejestru jest warunkiem zaistnienia nowego stanu/bytu prawnego)
- legalizacyjna (polega na deklaracji w rejestrze, że określony podmiot poddał się reżimowi prawnemu w zakresie
działalności, którą wcześniej uprawiał, ale bez jej sformalizowania w postaci wpisu KRS)
- konwalidacyjna/sanująca (wadliwe czynności prawne przy wpisie do rejestru po upływie zastrzeżonego w prawie
okresu)
Typy rejestrów – to tzw. informatyczna baza danych składająca się z trzech osobnych rejestrów:
1. rejestru przedsiębiorców
2. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji oraz publicznych zakładów opieki
zdrowotnej
3. rejestr dłużników niewypłacalnych
Rejestr przedsiębiorców - wpisowi podlegają:
- spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z o.o., akcyjne
- spółdzielnie
- przedsiębiorstwa państwowe
- jednostki badawczo-rozwojowe
- tzw. przedsiębiorstwa polonijne
- towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terenie RP
- główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
- stowarzyszenia, fundacje I inne organizacje społeczne i zawodowe jeżeli podejmują działalność gospodarczą (art 36
ustawy o KRS)
Rejestr stowarzyszeń to grupa podmiotu w których celem nie jest działalność gospodarcza, ale możliwość ich
realizacji z użyciem środków z takiej działalności pochodzącej. Podlegają wpisowi do KRS i rejestru podmiotów
niebędących przedsiębiorcami pod tym samym numerem. Posiadają specyficzne statutu instytucji prowadzącej
działalność gospodarczą z obowiązkiem przeznaczenia dochodów na realizację niezarobkowych celów statutowych bez
podziału zysku między swoich członków - wpisowi podlegają:
- stowarzyszenia i związki stowarzyszenie
- fundacja, kółka rolnicze, rolnicze zrzeszenie branżowe, związki rolników, związki zawodowe rolników
indywidualnych
- cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze ,związek rzemiosła polskiego
- zrzeszenie handlu i usług
- zrzeszenia transportu, ogólnokrajowe reprezentacji zrzeszenie transportu,
- izby gospodarcze i krajowa izba gospodarcza
- związki zawodowe, ogólnokrajowe związki międzybranżowe
- związki pracodawców , federacje i konfederacje związków pracodawców
- stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe
- organizacja PP nieposiadająca osobowości prawnej
Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych - może być dokonane na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł
wykonawczy przeciwko osoby fizycznej która w terminie 30 dni od daty wysłania do spełnienia świadczenia nie
zapłaciła wymaganej należności, sąd wpisuje z urzędu do rejestru
a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, jeżeli zgłoszono ich upadłość
b) wspólników unoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki
c) dłużników którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w postępowaniu egzekucyjnym
d) osoby, które przez sąd upadłościowy pozostałe prawa prowadzenia firmy na własny rachunek oraz promienia
funkcji członka RN, reprezentanta ,pełnomocnika
e) osoby obciążona obowiązkiem alimentacyjnym ,których zaległość przekracza okres 12 miesięcy
wykreślenie w razie w uchylenie orzeczenia, bądź po upływie 10 lat od dokonania wpisu
Wniosek o wpis do KRS:
- składane w sądzie rejestrowym /wydział gospodarczy KRS
- na specjalnym formularzu:
• załączniki: uwierzytelnione wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania przedsiębiorcy ,a przy
pierwszym wpisie dodatkowa wpis REGON ,zgłoszenie NIP, statut /umowa spółki, dokument uprawniający firmy do
korzystania z lokalu, który będzie znajdować się siedziba
• należy uregulować opłaty związane z postępowaniu rejestrowym (wpis do KRS) oraz opłatę za zgłoszenie wpisu
przedsiębiorstwa w monitorze sądowym i gospodarczym
3. Urząd statystyczny- numer REGON
- numer REGON (akronim od rejestr gospodarki narodowej)
- US właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
- rejestracja na formularzu RG1
- nadawany jest podmiotem gospodarki bezpłatnie
- służy do identyfikacji podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do innych urzędowych rejestrów i systemów
informacyjnych administracji publicznej w celu osiągnięcia spójności i jednolitości opisów w nomenklaturze
pojęciowej i klasyfikacyjnej, dostarcza charakterystyki na temat istniejących podmiotów i miejsca ich działalności
- posiada 9 cyfr dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jednostek nieposiadających osobowości
prawnej ,osób prawnych
- US wydaje zaświadczenie bezwłocznie po złożeniu wniosku w terminie 14 dni od złożenia wniosku
4. Urząd Skarbowy - numer NIP
- uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej NIP
- przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą indywidualnie posiada już swój NIP, który staje się jednocześnie
NIP-em firmy (w każdym innym przypadku rejestrowanie działalności wymaga nadanie numeru NIP dla określonej
działalności)
- jednocześnie należy dokonać wyboru formy opodatkowania i poinformować o tym na piśmie właściwy US
- zostaje nadany w drodze decyzji wydawanych przez naczelnika właściwego US
- każda osoba fizyczna zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje tylko raz, a nadany NIP będzie używany przez nią przez
cały okres aktywności podatkowej
- przedsiębiorca ma obowiązek zgłaszać zaistniałe zmiany
5. Numer NIP - zgłoszenie identyfikacyjne - dokonywane dla rejestracji spółki prawa handlowego (spółka osobowa
kapitałowa) jest na formularz nip-2 wraz z wymaganymi załącznikami (NIP-B NIP-C NIP-1/A NIP-2/A NIP-D):
- Dodatkowo należy dołączyć kopie wpisu do KRS, zaświadczenie o nadaniu REGON, dokument potwierdzający
prawo do użytkowania lokalu
- na formularzu NIP-4 wystawiona zostanie decyzja US o nadaniu NIP
- US gromadzą i przechowują dokumentację związaną z nadaniem NIP i aktualizowaniem danych zawartych w
zgłoszeniach identyfikacyjny (dokumentacja nie podlega przekazaniu do AP)
- US potwierdzają fakt nadaniA NIP w razie konieczności (złożenie formularza nip-5)
- dane podatników i płatników objęte są tajemnicą skarbową, udostępniane wyłącznie w związku z prowadzonymi
postępowaniami (sądy prokuratury, organy podatkowe i organy celne, przedstawiciele NIK, policja, ABW, żandarmeria
wojskowa)
* VAT - zgłoszenie rejestracyjne:
- zgłoszenie rejestracyjne Vat na formularz VAT-R , jeżeli działalność podlega opodatkowaniu podatnikiem VAT
- naczelnik US rejestruje podatnika
- zgłoszenia rejestracyjnego nie dokonują podatnicy zwolnieni podmiotowo (limit 10000 €) od podatku od towarów i
usług lub wykonujący czynności objęte zwolnieniem przedmiotowym
- natomiast jeżeli podatnik rozpocznie dokonywanie sprzedaży opodatkowanej wówczas zobowiązany jest do
złożenia zgłoszenia rejestracyjnego
- informacje i drugi rejestracyjne vat-r dostępne są na stronie ministerstwa finansów
- jeśli zmiana danych (obowiązek zawiadomienia o terminie 7 dni od nastąpienia zmiany)
- formy opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa
- koszty rejestracji w US: opłata skarbowa 5zl/ wniosku 50gr/ każdy załączonych do wniosku dokument, 152 zł
opłata skarbowa w urzędzie gminy tytułem rejestracji VAT
6. Pieczątka firmowa - wyrobienie
- niezbędny element firmy
- potrzebna przy: wypełnianiu faktur, umów, pism urzędowych
- konieczna w banku przy zakładaniu konta bankowego
- dane niezbędne na pieczątce: imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwa i adres firmy, numer REGON i NIP
7. BANK - założenie konta bankowego
- wymagane
- obowiązkowe zawiadomienie US o rachunku bankowym
- firma może posiadać kilka rachunków bankowych, ale należy wskazać jeden rachunek jako podstawowy
- płatności przelewowe: ZUS, US, transakcje o równowartości 15 tyś euro
Dokumenty wymagane przy założeniu konta firmowego: dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do KRS, REGON,
NIP, karta wzoru podpisu osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem
KRYTERIA PRZY WYBORZE BANKU
• opłaty za prowadzenie rachunku
• wielkość prowizji za dokonywanie operacji finansowych
• oprocentowanie depozytów
• koszty kredytów
• sprawność funkcjonowania banku, liczby placówek i dostępność w internecie
• stosowne zabezpieczenia dostępu do konta i proponowane ubezpieczenia
8. ZUS- zgłoszenie obowiązku ubezpieczenia
- w ciągu 7 dni od daty zadeklarowanej w zgłoszeniu w US należy dokonać rejestracji na potrzeby ubezpieczeń
społecznych
- zgłoszenia należy dokonać w oddziale ZUS właściwym z uwagi na siedzibę firmy
- zatrudnieni pracownicy muszą być zgłoszeni do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
- ubezpieczenie społeczne zawiera:
•
•
•
•
CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA - ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe
•
z preferencyjnych składek można korzystać przez 24 msc.
CZĘŚĆ DOBROWOLNA - ubezpieczenie chorobowe
składki ubezpieczeniowe wpłaca się do 10 dnia następnego miesiąca
stopy procentowe składek: 19,52% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne 6%, rentowe 2,45%,
chorobowe 0,63%- 3,33%- wypadkowe
9. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY- zadania
- nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców PP, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy,
urlopów, ochrony pracy kobiet, młodocianych i osób niepełnosprawny
- analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, kontrola stosowania środków zapobiegających
tym wypadkom i chorobom oraz udział w badaniach okolicznościowy i przyczyn wypadków ciężkich, zbiorowych i
śmiertelnych
- kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy, przebudowy i
modernizacji modernizacji zakładów pracy oraz stanowiących ich wyposażenie maszyn i i urządzeń technicznych oraz
technologi
- ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika i udział w postępowaniu w tych sprawach w charakterze
oskarżyciela publicznego
10.04.2019
Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej
1. Działalność regulowana
2. Działalność wymagająca zgody lub zezwolenia
3. Działalność licencjonowania
4. Działalność koncesjonowana
1. Działalność regulowana
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. Wskazuje rodzaje działalności regulowanej:
- wyrób, rozlew wyrobów winiarskich/napojów spirytusowych,
- przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców,
- konfekcjonowanie i obród środkami ochrony roślin,
- usługi detektywistyczne,
- prowadzenie przedsiębiorstwa składowego,
- organizowanie wyścigów konnych,
- prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej oraz kształcenie (W tym również podyplomowe) lekarzy i dentystów,
- obrót materiałami siewnymi,
- prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących
towar niebezpiecznie,
- wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów,
- prowadzenie indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych oraz kształcenie ( w tym również
podyplomowe) pielęgniarek i położnych,
- działalność pocztowa niewymagająca zezwolenia,
- prowadzenie stacji kontroli pojazdów,
- organizowanie imprez turystycznych, świadczenie usług turystycznych tj. polowanie wykonywane przez
cudzoziemców na terytorium RP, polowanie za granicą
- działalność kantorowa
A. Czy rodzaj działalności gospodarczej zliczany jest do działalności regulowanej?
- obowiązek uzyskania wpisu do jawnego rejestry działalności regulowanej na podstawie złożenia oświadczenia
- za uzyskanie wpisu do rejestru pobierana jest opłata skarbowa
- organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru, nie
później niż w ciągu 7 dni od złożenia oświadczenia
- jeżeli organ nie dokona wpisu i nie powiadomi o tym przedsiębiorcy, podmiot może po upływie 14 dni rozpocząć
działalność gospodarczą we wskazanym zakresie, po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego rejestr
działalności regulowanej
Odmowa wpisu do działalności regulowanej:
1. Wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej
wpisem
2. Wykreślono przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej
Zakaz wykonywania działalności regulowanej gdy przedsiębiorca:
1. Złożył oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym
2. Nie usunął naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczym przez
organ terminie
3. Gdy organ stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez
przedsiębiorcę
! Jeżeli przedsiębiorca utracił prawo do wykonywania działalności regulowanej może złożyć do właściwego
organy ponowny wniosek o wydanie decyzji po upływie 3 lat od momentu cofnięcia decyzji
B. Działalność wymagająca ZGODY/ZEZWOLENIA
- wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w Ustawach o:
Wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Grach i zakładach wzajemnych, Specjalnych strefach
ekonomicznych, Utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Przeciwdziałaniu narkomanii, Prawo o ruchu drogowym
(w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych), Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Organizacji i
funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Prawo bankowe, Prawo telekomunikacyjne, Giełdach towarowych, Odpadach,
Prawo o miarach, Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Organizmach genetycznie
zmodyfikowanych w zakresie prowadzenia laboratorium referencyjnego,, Środkach żywienia zwierząt, Prawo
farmaceutyczne, Transporcie drogowym, Rybołówstwie, Prawo lotnicze, Elektroniczych instrumentach płatniczych,
Działalności ubezpieczeniowe, Pośrednictwie ubezpieczeniowym, Prawo pocztowe, Podatku akcyzowym, Funduszach
inwestycyjnych
- rodzaj przedmiotowego ograniczenia wolności działalności gospodarczej
- zezwolenie jest decyzją administracyjną, w której organ je wydający stwierdza, że nie ma żadnych przeszkód do tego,
aby przedsiębiorca wykonywał określoną działalność
- wydawane na czas nieograniczony
- jeżeli przedsiębiorca spełnia wymaganie określone przepisami prawa, organ zezwalający nie może o mówić wydania
zezwolenia na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej
C. Działalność LICENCJONOWANA
- uzyskanie licencji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach o:
1.Transporcie drogowym
2. Transporcie kolejowym
- udzielana na czas oznaczony: nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.
- przedsiębiorca musi posiadać odpowiedni sprzęt do wykonywania ww. Działalności i wskazać czas, na jaki chce
uzyskać licencje.
- aby uzyskać licencję, trzeba spełnić wymogi tzw. dobrej reputacji :
a) wymóg ten nie jest spełniony, gdy przedsiębiorca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa
umyślne, tj.: kamo-skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu,
wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy, albo innym przepisom dotyczącym
wykonywania zawodu, a takie gdy wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywam działalności gospodarczej
w zakresie transportu drogowego.
Działalność KONCESJONOWANA
- uzyskanie koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:
1. poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż , bezzbiornikowego magazynowania
substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym podziemnych wyrobiskach górniczych [=Minister
właściwy ds. Środowiska)
2. wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym [=Minister SWIA)
3. wytwarzania, przetwarzania, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucji i obrotu paliwam i energią (Prezes Urzędu
Regulacji i Energetyki];
4. ochrony osób i mienia (Minister SWIA)
5. rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych (Przewodniczący KRRIT)
6. przewozów lotniczych (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego)
- pozyskanie koncesji wymaga uzyskania zgody na prowadzenie takiej działalności, której udziela minister właściwy ze
względu na rodzaj działalności.
- udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Przedsiębiorca może wnioskować o
udzielenie koncesji na krótszy czas.
- za udzielenie koncesji pobierana jest opłata skarbowa
- organ koncesyjny może czasowo wstrzymać udzielenie koncesji, co ogłasza w Dzienniku Urzędowym RP ,,Monitor
Polski’’
Odmowa udzielenia KONCESJI:
- przedsiębiorca nie spełnia warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją
- ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub obywateli
- jeżeli w wyniku przeprowadzonego przetargu udzielono koncesji innemu przedsiębiorcy
Cofnięcie KONCESJI
- wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją
- przedsiębiorca nie podjął w wyznaczonym terminie działalności objętej koncesją, mimo wezwania organu
koncesyjnego
- przedsiębiorca trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją
- gdy przedsiębiorca:
a) rażąco narusza warunki określone w koncesji,
b) rażąco narusza warunki wykonywanej koncesjonowanej działalności gospodarcze określone przepisami prawnymi
c) w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w
koncesji łub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą objętą koncesją
d) ogłosił upadłość;
e) narusza zasady obronności i bezpieczeństwa państwa
24.04.2019
UMOWA O PRACĘ
- istotę stanowi element podporządkowania (ścisłe podporządkowanie - praca musi być wykonywana pod
kierownictwem przełożonego w określonym przez niego miejscu i czasie oraz w określony przez niego sposób)
- pracownik zobowiązany jest do starannego wykonywania pracy i nie może jej powierzyć osobie trzeciej (obowiązek
osobistego świadczenia pracy)
- pracodawca ponosi ryzyko oraz zapewnia pracownikowi odpłatny i ciągły charakter pracy
- zawsze ma charakter odpłatny, z określonym wynagrodzeniem minimalnym
- opłaty sądowe w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzeń ponosi Skarb Państwa
Umowa na czas nieokreślony
- najbardziej korzystna forma zatrudnienia dla pracownika
- przy wypowiedzeniu umowy pracodawca musi podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy
- pracodawca o zamiarze wypowiedzenia umowy pracownikowi musi zawiadomić zakładową organizację związkową
- sporządzona w 2-jednobrzmiących egzemplarzach
- określa; strony umowy, rodzaj umowy, miejsce wykonywania pracy, wysokość wynagrodzenia, datę rozpoczęcia
pracy, datę zawarcia umowy, wymiar czasu pracy
- okres wypowiedzenia: do 6msc(=2tyg); od 6msc (1msc.); po 3 latach (3msc)
Umowa na czas określony
- umowa terminowa
- czas trwania umowy ustalają strony w drodze negocjacji
- wypowiedzenie może nastąpić gdy;
1. umowa była zawarta na dłużej niż 6msc
2. pracodawca jest w stanie likwidacji/ upadłości
Jeżeli strony umowy 2-krotnie zawarły umowę na czas określony, to zawarcie trzeciej umowy w ciągu 30 dni od
zakończenia drugiej umowy równoznaczne jest w skutkach z zawarciem umowy na czas nieokreślony
Umowa na czas wykonywania określonej pracy
- zawierana jest w przypadku wykonywania prac dorywczych i sezonowych oraz w celu wykonywania przez
pracowników ściśle określonego zadania
- wykonywana pod kierownictwem pracodawcy
- rozwiązywana jest z dniem ukończenia pracy, która była przedmiotem zawartej umowy
- może zostać również rozwiązana na mocy porozumienia stron lub bez wypowiedzenia: z winy pracownika, bez winy
pracownika, z winy pracodawcy
- może ulec rozwiązaniu, gdy zakład jest w stanie upadłości/likwidacji oraz z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Umowa na czas próbny
- zawarta na czas poprzedzający każdą z umów o pracę nie przekraczający 3msc
- może być zawarta tylko jeden raz z tym samym pracownikiem
- stosowana w przypadku zweryfikowania umiejętności zatrudnianego pracownika
- rozwiązanie może nastąpić za wypowiedzeniem, a czas wypowiedzenia zależy od czasu trwania umowy [=3dni
robocze, jeśli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 1tydzień/ jest dłuższy niż 2 tygodnie; 2tygodnie/ wynosi 3
miesiące]
-nie wolno zawierać z młodocianymi
Umowa na zastępstwo
- typ umowy na czas określony
- termin końcowy może być oznaczony konkretną datą lub poprzez wskazanie okoliczności, której zaistnienie
spowoduje rozwiązanie umowy;
- rozwiązanie następuje z upływem czasu, na jaki została zawarta
- wcześniejsze rozwiązanie możliwe jest: za porozumieniem stron, bez wypowiedzenia, za 2-tygodniowym
wypowiedzeniem, jeżeli w umowie zawarta została odpowiednia klauzula.
UMOWY CYWILNOPRAWNE - praca może być świadczona w warunkach daleko posuniętej samodzielności
wykonywanych czynności; brak elementu podporządkowania.
Umowa zlecenie
- regulowana prawnie przez Kodeks cywilny
- przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie [ stosowanie
się do wskazówek zleceniodawcy]
- przedmiotem umowy jest wykonywanie usługi z należytą starannością
- ryzyko ponosi przyjmujący zlecenie
- zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za nieosiągnięcie pożądanego rezultatu, a jedynie za jego niestaranne
działanie mające zmierzać do jego osiągnięcia
- pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą nie powstają zależności służbowe
- po obydwu stronach może występować więcej niż jedna osoba, wówczas ich odpowiedzialność wobec drugiej strony
jest solidarna.
- to umowa konsensualna, dwustronnie zobowiązująca, odpłatna/nieodpłatna [zastrzeżone w umowie/ więzi łączące
strony]
- jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia to należy się wynagrodzenie odpowiadające za
wykonywana zlecenie
- wynagrodzenie należy się po wykonaniu zlecenia, chyba że umowa stanowi inaczej
- jeśli wykonanie zlecenia związane jest z dokonaniem wydatków, to dający zlecenie zobowiązany jest do udzielenia
zaliczki
- zleceniobiorca w trakcie wykonywania zlecenia zobowiązany jest do bieżącego kontaktowania się ze zleceniodawcą
- zleceniobiorca musi zdać sprawozdanie z wykonania zlecenia po jego zakończeniu
- zlecenie można powierzyć osobie trzeciej [=obligatoryjne podanie personaliów tej osoby, ponieważ zwalnia
przyjmującego zlecenie od odpowiedzialności za wykonanie czynności]
- zleceniobiorcy nie wolno używać we własnym interesie rzeczy i pieniędzy zleceniodawcy
- po zakończeniu zlecenia zleceniobiorca musi wydać zleceniodawcy wszystko, co było związane z wykonaniem pracy
- zleceniodawca może wypowiedzieć umowę umowę w każdym czasie bez okresu wypowiedzenia [=zwrócenie
zleceniobiorcy poniesionych wydatków i wypłata części wynagrodzenia należnego za wykonaną pracę]
- zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, ale odpowiedzialny jest za powstałe szkody
- wypowiedzenie zlecenia nie wymaga wskazania powodu i staje się skuteczne z chwilą jego złożenia
- opłaty sądowe w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzeń ponosi przyjmujący zlecenie
Umowa o dzieło
- regulowana prawnie przez Kodeks cywilny
- przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty
wynagrodzenia
- zakłada osiągnięcie rezultatu określonego w umowie
- zakłada swobodę działania
- umowa wymaga wyjaśnienia na czym polega dzieło [=postać materialna/niematerialna] które ma zostać wykonane
przez przyjmującego zlecenie
- ryzyko ponosi przyjmujący zlecenie
- obowiązek osobistego świadczenia pracy zależy od zapisów w umowie
- ma charakter zawsze odpłatny
- wykonujący pracę odpowiada za wady dzieła
- informowanie zamawiającego o przebiegu pracy
- wynagrodzenie można określić wprost przez wskazanie jego wysokości lub wskazanie podstaw do jego ustalenia lub
zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju lub wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz
innym nakładom przyjmującego zamówienie
- nie zawsze można podać z góry kwotę wynagrodzenia
- korzystne jest ustalenie wynagrodzenia kosztorysowego [=ustalone na podstawie zestawienia planowanych prac i
przewidywanych kosztów]
- zamawiający nie musi zgodzić się na podwyższenie wynagrodzenia, wówczas ma prawo do odstąpienia od umowy
- wypłata wynagrodzenia następuje w chwili wykonania dzieła [nie wywiązanie się z terminowej płatności powoduje
konieczność zapłacenia odsetek na rzecz wykonującego dzieło]
- obowiązkiem zamawiającego jest odebranie dzieła, które przyjmujący zamówienie wykonał, co wiąże się z akceptacją
jego wykonania [=po odebraniu dzieła zamawiając ponosi odpowiedzialność za jego ewentualne uszkodzenia]
- po wykonaniu dzieła przyjmujący rozlicza się z otrzymanych materiałów
- może zostać wypowiedziana w każdym czasie bez okresu wypowiedzenia, ale zamawiający musi zapłacić za część już
wykonanego dzieła
- opłaty sądowe w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzeń ponosi przyjmujący zlecenie
- przedawnienie roszczeń z umowy o dzieło to 2 lata od oddania dzieła/ daty kiedy miało zostać oddane.
Umowa agencyjna
- uregulowana prawnie przez Kodeks Cywilny
- to umowa obrotu profesjonalnego [=strony umowy muszą być przedsiębiorcami stosującymi zasadę lojalności]
- konsensualna, wzajemna, zawsze odpłatna
- zakłada swobodę działania, nie ma obowiązku podporządkowania
- umowa rezultatu
- przez umowę przyjmujący zlecenie [=agent] zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do
stałego pośredniczenia, za wynagrodzeniem, przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie
przedsiębiorcy, albo do zawierania ich w jego imieniu [=wymóg posiadania pełnomocnictwa]
- całość usług świadczonych przez agenta na rzecz dającego zlecenie [wielokrotność, powtarzalność objętych
obowiązkiem czynności]
- ryzyko ponosi agent
- obowiązek osobistego świadczenia pracy zależy od zapisów umowy
- przestrzeganie wskazówek zamawiającego i informowanie go o przebiegu wykonywania umowy
- zamawiający powinien przekazywać agentowi dokumenty i informacje potrzebne do prawidłowego wykonywania
zleceń oraz zwrócić wydatki związane z wykonaniem zlecenia
- formą wynagrodzenia jest prowizja [=wysokość zależy od liczby lub wartości zawartych umów]
- opłaty sądowe w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzeń ponosi agent
- tzw. „milczące potwierdzenie” [=agent w ramach agencji przedstawicielskiej działa w stosunku z klientem bez
umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu
- okres wypowiedzenia w umowie na czas określony: w pierwszym roku(1msc), w drugim roku (2msc), od trzeciego
roku(3msc)
- jeśli któraś ze stron nie dopełni swoich obowiązków w całości lub części to wypowiedzenie następuje bez zachowania
terminów
- można ograniczyć działalność agenta mającą charakter konkurencyjny na okres po rozwiązaniu umowy, nie dłuższy
niż 2 lata [=dający zlecenie zobowiązany jest do wypłacenia agentowi odpowiedniej sumy pieniężnej za ograniczenie
działalności konkurencyjnej; suma pieniężna określana jest w wysokości odpowiedniej do korzyści osiągniętych przez
dającego zlecenie na skutek ograniczenia działalności konkurencyjnej oraz utraconych z tego powodu możliwości
zarobkowych]
Kontrakt menadżerski
- inaczej: umowa na zarządzanie/ umowa zarządu/ mowa o sprawowanie zarządu/ umowa menadżerska
- może zostać zawarty na zasadzie umowy o prace lub umowy prawa cywilnego
- przyjmujący zlecenie zobowiązuje się za wynagrodzeniem do stałego wykonywania czynności zarządu
przedsiębiorstwem zleceniodawcy, w jego imieniu i na jego rzecz
- duża swoboda w tworzeniu kontraktu [= informacje zawarte w KM powinny zostać dostosowane do określonej
sytuacji]; menadżer negocjuje swoje przywileje i obowiązki
- zapewnia dużą swobodę w zakresie wykonywania czynności dla osób zarządzających [=cieszy się dużą
popularnością]
- zakłada większą dyspozycyjność, zadaniowy charakter pracy, wymaga szczególnej lojalności i współdziałania obu
stron
- jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania zakazu konkurencji również przez czas określony po jej
rozwiązaniu
- wynagrodzenie składa się z części stałej i zmiennej [=zależna od osiągnięcia konkretnego wyniku finansowego]
- „złoty parasol” w zamian za obietnicę wierności firmie [=menadżer może otrzymać odprawę w wysokości 36krotności swojej pensji]
- KM stosowane są m.in. w: przedsiębiorstwach państwowych[poprawa kondycji]; 1-osobowych spółkach SP
[restrukturyzacja, prywatyzacja]; Narodowych Funduszach inwestycyjnych [zarządzanie]
08.05.2019
UŁATWIENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Zakres zagadnień:
1.Ulgi na start dla początkujących firm.
2.Nieewidencjonowana działalność gospodarcza.
3.Punkt informacji dla Przedsiębiorcy – PIP
4.Elektroniczne ułatwienia zakładania działalności gospodarczej
5.Elektroniczna rejestracja spółki z.o.o
6.Wirtualny podpis:
◦ Profil zaufany eGO
◦ Kwalifikowany podpis elektroniczny
ULGI NA START DLA POCZĄTKUJĄCYCH
- dobrowolne skorzystanie z ulgi na start działalności w postaci możliwości nieodprowadzania składek na
ubezpieczenie społeczne przez początkowy okres prowadzenia działalności.
- przysługuje przedsiębiorcom jedynie przez okres pierwszych 6 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia
wykonywania działalności gospodarczej (a nie od dnia rejestracji działalności).
- ulga dotyczy jedynie zwolnienia od opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (w dalszym ciągu
przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne).
- po zakończonym okresie ochronnym związanym z ulgą na start przedsiębiorca może skorzystać z możliwości
opłacania małego ZUS przez okres 2 lat.
- w przypadku skorzystania z ulgi na start przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym (pozbawiony
jest świadczeń, z których mogą skorzystać osoby zgłoszone do ubezpieczenia społecznego).
- może skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą:
◦ po raz pierwszy
◦ ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia
i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności
gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub
spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.
NIEEWIDENCJONOWANA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
- drobna działalność (nie rozumiana jako jednoosobowa działalność gospodarcza, nie podlegająca wpisowi do
CEIDG, nie pociągająca za sobą obowiązków publicznoprawnych).
- działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w
żadnym miesiącu wykonywania 50% kwoty min. wynagrodzenia (od 1.01.2019 r. to 2 250 zł brutto) i która w
okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
- to rozwiązanie dobrowolne i w każdej chwili przedsiębiorca może zarejestrować swoją działalność w CEIDG
- przekroczenie w danym miesiącu wysokości 50% kwoty min. wynagrodzenia powoduje obowiązek
zarejestrowania działalności nieewidencjonowanej (złożenie wniosku o wpis do CEIDG w ciągu 7 dni od dnia, w
którym nastąpiło przekroczenie wysokości progowej).
- rozwiązanie skierowane do osób, które otrzymują przychody z wykonywania działalności tj.: udzielanie
korepetycji, sprzedaż drobna wyrobów własnych.
PUNKT INFORMACJI DLA PRZEDSIĘBIORCY – PIP
- prowadzony przez ministra właściwego ds. gospodarki przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
- jest rozwinięciem portalu www.biznes.gov.pl
- funkcjonuje od 30.04.2019r. I nie od razu osiągnie swoją pełną funkcjonalność (stopniowe wdrażanie
udostępniania usług on-line oraz integracja systemów i rejestrów publicznych).
- wnioski o udostępnianie danych rozpatrywane są w terminie 7 dni.
ZADANIA:
a) zapewnienie realizacji drogą elektroniczną jak największej liczby procedur związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej (nie zajmuje się prowadzeniem doradztwa indywidualnego)
b) zapewnienie możliwości realizacji procedur i formalności związanych z:
◦ podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium RP;
◦ uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE;
◦ świadczeniem usług transgranicznych;
◦ zapewnieniem dostępu do informacji o sposobie ich realizacji.
ZASADY DZIAŁANIA:
- udostępniane informacje mają być przekazywane prostym językiem (adresat niemający wiedzy prawniczej uzyskał
zrozumiałą dla niego informację).
- udzielanie informacji na pytania przedsiębiorców bezpośrednio przez punkt na podstawie wiedzy zgromadzonej w
jego zasobach informacyjnych.
- uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS oraz zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
- obowiązek udostępniania informacji o zasadach oraz warunkach prowadzenia inspekcji i kontroli u przedsiębiorców.
- informowanie przedsiębiorców o istotnych dla nich wydarzeniach, terminach i obowiązkach związanych z
podejmowaną lub prowadzoną działalnością gospodarczą z wykorzystaniem urządzeń umożliwiających indywidualne
porozumiewanie się na odległość.
- przesyłanie uwag za pośrednictwem PIP do ministra właściwego ds. gospodarki.
KATALOG DOSTĘPNYCH INFORMACJI
- sprawy i formalności wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej an
terytorium RP, w tym procedur dotyczących inspekcji lokalu, kontroli sprzętu i fizycznego sprawdzenia możliwości
wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę;
- ogólnych zasad świadczenia usługa w szczególności w zakresie ochrony konsumentów;
- sposobu i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych, dotyczących działalności
gospodarczej i przedsiębiorców;
- opracowanych przez organy i PiP wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących podejmowania, wykonywania i
zakończenia działalności gospodarczej;
- danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub
konsumentom;
- praw i obowiązków pracowników i pracodawców;
- wykazu zawodów regulowanych w RP;
- wykazu rodzajów kształcenia i szkolenia regulowanego oraz kursów o specjalnym programie;
- postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, w tym należnych opłat i wymaganych dokumentów;
- świadczenia usług transgranicznych;
- wymogu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności
regulowanej.
→ ELEKTRONICZNE UŁATWIENIA
- zobowiązanie państw członkowskich do podjęcia działań w ramach elektronicznego systemu e-Europy, w
szczególności e-administracji (wysoki stopień informatyzacji społeczeństwa i powszechna możliwość korzystania z
internetu);
- wykorzystywanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT); najczęściej firmy z branży (informatycznej,
telekomunikacyjnej, finansowej, filmowej, radiowej, telewizyjnej, naukowej); najrzadziej firmy zajmujące się (handlem
detalicznym, produkcją artykułów spożywczych, wyrobów tytoniowych, włókienniczych i odzieży);
- stan i możliwość rozwoju e-administracji: badania wykazują niski poziom przygotowania Polski do powszechnego
stosowania narzędzi e-gospodarki (wśród krajów UE Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc);
ROZWÓJ ROZLICZEŃ Z E-ADMINISTRACJĄ PAŃSTWOWĄ
Proces informatyzacji społeczeństwa jest powolny i długotrwały:
1.wyposażenie urzędów w niezbędny sprzęt informatyczny i łącza elektroniczne;
2.zmiana mentalności urzędnika i przedsiębiorcy;
3.skuteczne realizowanie polityki na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez rząd.
ROZWÓJ E-ADMINISTRACJI W POLSCE
➢e-PUAP: elektroniczna platforma usług administracji publicznej
➢e-Deklaracje: obsługa deklaracji podatkowych dla firm;
➢Twój e-PIT: obsługa podatkowa obywateli
ELEKTRONICZNE UŁATWIENIA PRZY ZAKŁADANIU FIRMY
- dostępność formularzy do pobrania na stronach urzędów:
- Urzędy Miast/ Gmin (na stronach e-urzędów);
- KRS (www.gov.pl/web/sprawiedliwosc);
- Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl);
- Urząd Skarbowy (www.gov.pl/web/finanse);
- ZUS (www.zus.pl);
- PIP (www.pip.gov.pl).
- załatwienie w urzędach sprawy drogą elektroniczną:
◦ wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (elektroniczna forma do wypełnienia w programie
ebForm lub zalogowanie się na stronie e-urzędu, wypełnienie wniosku i przesłanie go drogą elektroniczną);
◦ moduł elektronicznego dostępu do KRS: składanie i przesyłanie drogą elektroniczną wniosków, załączników
i dokumentów do Sądów Rejestrowych lub Centralnej Informacji KRS, odbieranie korespondencji z sądów i CI
KRS (bezpieczne korzystanie z informacji KRS umożliwia podpis elektroniczny i dokument elektroniczny w
postaci podpisanego elektronicznie pliku);
◦ e-Deklaracje: strona zawiera formularze w formacie XSD (służące do elektronicznego wypełniania) dla
przedsiębiorców do rozliczeń VAT, CIT, PIT do wypełnienia, podpisania elektronicznego i przesłania do Urzędu
Skarbowego
◦ program „Płatnik”: do dokonania rozliczenia w ZUS;
◦ PIP: elektroniczne zgłoszenie (gdy pracodawca posiada adres e-mail, na który adresowana będzie wszelka
korespondencja).
ELEKTRONICZNE PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW – ZALETY
- możliwość wyeliminowania rachunków papierowych;
- oszczędność czasu na wstawianiu, przesyłaniu i tradycyjnym archiwizowaniu dokumentów oraz pieniędzy na
służbowe wyjazdy, dystrybucję dokumentów i kosztów eksploatacji;
- natychmiastowe doręczenie;
- bezpośrednia integralność z systemem zarządzania/księgowania;
- możliwość przeglądania dokumentów w dowolnym czasie i miejscu;
- łączenie rachunku z następującą po niej płatnością elektroniczną.
ELEKTRONICZNE ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW – ZALETY
- ułatwienia w zakresie gromadzenia i szybkiego wyszukiwania różnego rodzaju dokumentów;
- każdy pracownik ma natychmiastowy dostęp do dokumentów;
- możliwość równoległej współpracy nad tym samym dokumentem przez wiele osób bez konieczności powielania go;
- możliwość zarządzania wersjami dokumentów, odtworzenie historii zmian dokumentu, zachowanie poufności
informacji i logiczne grupowanie dokumentów;
- zapewnienie kontroli dostępu go dokumentów oraz autoryzacja dokonywanych zmian.
ELEKTRONICZNA REJESTRACJA SPÓŁKI Z O.O.
- od 1 stycznia 2012 r. możliwość zarejestrowania w sposób uproszczony poprzez wzorzec umowy w formie
elektronicznej (wypełnienie; przedstawienie listy wspólników; podpis elektroniczny/profil zaufany ePUAP);
- nie ma możliwości zmiany treści wzorca umowy;
- w chwili rejestracji możliwe jest wniesienie tylko i wyłącznie wkładów pieniężnych (po zawiązaniu spółki możliwe
jest wnoszenie przez wspólników wkładów niepieniężnych);
- zniesiony wymóg aktu notarialnego w przypadku rejestracji elektronicznej (jedynie zmiana umowy spółki wymaga
potwierdzenia notarialnego);
- z chwilą wprowadzenia danych do systemu i ich zatwierdzenia następuje zarejestrowanie spółki i jej zawiązanie.
WIRTUALNY PODPIS eGo
Aby móc korzystać z usług oferowanych przez portale urzędowe, wymagane jest posiadanie wirtualnego podpisu,
którym będzie można opatrzeć dokumenty wysyłane do różnego rodzaju podmiotów publicznych w celu załatwienia
swoich spraw:
- podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem
- profil zaufany eGo, na który składają się elektroniczne dane użytkownika pozwalające na jego identyfikację (ważność
na okres 3 lat)
a) Kwalifikowany podpis elektroniczny umożliwia
Instrument służący do weryfikacji tożsamości osoby, która stworzyła, a następnie przesłała dokument droga
elektroniczna. Ma postać danych, umożliwiających wskazanie osoby składającej podpis w sposób jednoznaczny.
Funkcjonuje w dwóch postaciach:
- zwykłej – tożsamość użytkownika potwierdzona jest tzw. certyfikatem niekwalifikowanym – ograniczony zakres
spraw
- bezpiecznej – wykorzystywany jest certyfikat kwalifikowany (posiadanie odrębnego urządzenia przez każdego
użytkownika); równoznaczny z podpisem własnoręcznym, nie powiązany z żadną platformą administracji publicznej;
ważny na 1-2 lata; narzędzie odpłatne; certyfikaty kwalifikowane wydają podmioty upoważnione przez Narodowe
Centrum Certyfikacji – Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Krajowa Izba Rozliczeniowa
cdn. umożliwia:
- elektroniczne rozliczenia z ZUS
- składanie wniosków do KRS
- wysyłanie raportów do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
- korespondencję z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
- wysyłanie deklaracji podatkowych do US
- wysyłanie faktur elektronicznych
- podpisywanie umów
- wymianę informacji z urzędami administracji publicznej
- podpisywanie dokumentacji medycznej celem jej archiwizacji
- zabezpieczenie w bankowości elektronicznej
- podpisywanie dokumentów i umów w codziennej działalności firmy
PROFIL ZAUFANY eGo:
- założenia profilu przez
- platforma ePUAP
- strone qqq.pz.gov.pl
- inne:
- punkty potwierdzające profil: urzędy miast, wojewódzkie, skarbowe, oddzialy zus, określone placówki bankowe
(na ePUAP)
* PKO Bank Polski, mBank, ING Bank Śląski, Bank Pekao, Bank Zavhodni WBK, Inteligo, Envelo (usługi
pocztowe)
Możliwości:
-rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG
- załatwienie spraw z ZUS
- system ePUAP
- serwis obywatel.gov.pl (sprawdzenie swoich danych w rejestrze PESEL; liczbę otrzymanych punktów karnych w
związku z nieprzepisowym prowadzeniem pojazdu)
Download