Uploaded by naixotazxxvaqzezpl

Umowa Biłgoraj

advertisement
WZÓR
Biłgoraj, dnia …….................
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Biłgoraju
Umowa o dzieło nr ………….
Zawarta w dniu ...………………………. r. w Biłgoraju, na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.)
pomiędzy:
Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą Warszawie: 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5
NIP: 521-301-72-28,który reprezentuje:
Pan Zbigniew Wasąg - Dyrektor Oddziału w Biłgoraju z siedzibą: 23 - 400 Biłgoraj, ul. Kościuszki 103,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
Panią/Panem ………………………………… zamieszkałą/ zamieszkałym w ………………………ul. ………………………
PESEL ……………………………………...... ,
zwanym dalej w umowie Wykonawcą.
§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających
ze zobowiązania Wykonawcy do sporządzania – po przeprowadzaniu bezpośredniego badania –
specjalistycznych opinii lekarskich z zakresu ………..……………. / opinii psychologicznych,
niezbędnych Zamawiającemu dla celów wydania orzeczenia w sprawach ustalania uprawnień
do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, innych świadczeń wypłacanych przez Zakład
oraz w sprawach pozaubezpieczeniowych, w sprawach dotyczących kontroli orzecznictwa
o czasowej niezdolności do pracy oraz sprawach dotyczących ustalania uprawnień do świadczeń
podlegających koordynacji wspólnotowej i bilateralnej – na formularzach przekazanych
przez Zamawiającego.
1
2. W przypadku wydawania opinii w odniesieniu do osób ubiegających się o świadczenia
uzależnione od stwierdzenia niezdolności do samodzielnej egzystencji, Wykonawca zobowiązuje
się również do wypełnienia udostępnionych przez Zamawiającego formularzy pomocniczych
(skala Barthel / formularz oceny funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi).
3. Wykonawca oświadcza, że odstąpi od wydania opinii w przypadku stwierdzenia, że dotyczyłaby
ona osoby, dla której jest lekarzem leczącym / psychologiem świadczącym usługi psychologiczne
lub pozostaje z nią w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby mieć wpływ na
wydaną opinię lub budzić wątpliwości co do zachowania bezstronności.
§2
1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i kwalifikacje zawodowe określone w odrębnych
przepisach, niezbędne do wykonania dzieła określonego w § 1 i § 3 niniejszej umowy, i przyjmuje
na siebie pełną odpowiedzialność za jego wykonanie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wydawania opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie orzecznictwa lekarskiego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wypełniania przekazanych formularzy czytelnie, pismem
maszynowym albo z wykorzystaniem edytora pism w komputerze.
§3
1. Opinie, o których mowa w § 1 wydawane będą po przeprowadzeniu bezpośredniego badania
osoby wskazanej przez Zamawiającego, z uwzględnieniem kompleksowego i standardowego
badania lekarskiego / psychologicznego, niezbędnego do sporządzenia opinii specjalistycznej
w danej sprawie oraz po analizie dokumentacji medycznej i zawodowej. Termin badania będzie
uzgadniany pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
2. Umowa
będzie
wykonywana
siedzibie
Zamawiającego
................................................,
w wyznaczonym miejscu zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym lub w miejscu wskazanym
przez Wykonawcę tj.:
a)
w gabinecie lekarskim .......................................................................................................;
b) w miejscu pobytu badanego.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać dzieło w terminie od 02.01. 2021 r. do 31.12.2023 r.
2
4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia opinii w terminie 3 dni roboczych od daty badania
ubezpieczonego. Wykonawca zobowiązuje się w razie potrzeby do uzupełnienia opinii (jeżeli jest
ona niekompletna) oraz udzielenia wszelkich wyjaśnień do przedłożonych opinii na żądanie
Zamawiającego.
5. Odbiór dzieła przez osobę działającą w imieniu Zamawiającego – Głównego Lekarza Orzecznika
nastąpi po złożeniu przez Wykonawcę rachunku wraz z zestawieniem wydanych opinii,
stanowiącym załącznik do rachunku.
6. Rachunek w formie papierowej wraz z załącznikiem, o którym mowa w ust. 5 (zestawieniem
wydanych opinii) Wykonawca dostarczy na adres:
Dane Nabywcy
NIP 521 301 72 28
Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5
Dane Odbiorcy
Oddział w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. T. Kościuszki 103
7. Rachunek
wystawiony
lub
doręczony
niezgodnie
z
obowiązującymi
przepisami
lub postanowieniami Umowy nie będzie stanowiła podstawy do zapłaty.
8. Strony zgodnie oświadczają, że okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, a dokumenty
wymienione w ust. 5 będą przekazywane Zamawiającemu nie później niż 5 dnia kalendarzowego
następnego miesiąca.
§4
1. Wykonawcy za wykonane dzieło przysługuje wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby wydanych
opinii jednostkowych oraz stawki:
1) …… zł brutto (słownie: …………………. złotych brutto) za opinię specjalistyczną wydawaną
po badaniu lekarskim w miejscu pobytu ubezpieczonego,
2) …… zł brutto (słownie: …………………. złotych brutto) za opinię specjalistyczną wydawaną
po badaniu lekarskim w gabinecie udostępnionym przez Wykonawcę lub w placówce ZUS,
3) 270,24zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych 24/100 złotych brutto) za opinię
wydaną w sprawach świadczeń podlegających koordynacji wspólnotowej i bilateralnej.
2. Maksymalną wartość umowy ustala się na …………………. zł brutto (słownie: …………………. złotych).
W przypadku osiągnięcia tej kwoty, umowa wygasa.
3
3. Płatność wynagrodzenia będzie następować każdorazowo na podstawie prawidłowo
wystawionego rachunku, w terminie 30 dni od daty otrzymania rachunku.
4. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
kwotą należną Wykonawcy.
5. Wynagrodzenie
będzie
płatne
przelewem
bankowym
na
rachunek
Wykonawcy
nr …………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
§5
Zamawiający udostępnia Wykonawcy niezbędną do wydania opinii dokumentację osoby badanej.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnioną dokumentację od chwili jej
udostępnienia do chwili jej zwrotu do Zamawiającego. Zwrot udostępnionej dokumentacji następuje
najpóźniej w dacie przekazania Zamawiającemu wydanej opinii.
§6
Wykonawca nie może powierzyć wykonywania dzieła osobom trzecim.
§7
Jeżeli przedmiotem umowy są autorskie prawa majątkowe, niniejsza umowa przenosi je na
Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia.
§8
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu opinii Zamawiający wyznacza Wykonawcy nowy termin jej
wydania. Niezależnie od tego, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej
w wysokości 3% stawki za wydanie opinii za każdy dzień opóźnienia. Kara umowna jest potrącana
z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.
2. W przypadku nienależytego wykonywania dzieła lub też opóźnienia w jego wykonaniu
przekraczającego 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy
oraz naliczenia kary umownej w wysokości do 30% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 2,
a także dodatkowo prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary
umownej, celem naprawienia poniesionej przez Zamawiającego szkody.
4
3. Postanowienia ust. 2 będą miały odpowiednie zastosowanie również w razie utraty przez
Wykonawcę uprawnień do wykonywania dzieła, a także w razie naruszenia przez Wykonawcę
zasad etyki zawodowej.
§9
1. Strony zobowiązują się do przetwarzania udostępnionych danych osobowych w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016
Nr 119/1), zwanym dalej „RODO”.
2. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, dla których wydaje
opinie specjalistyczne oraz wykorzystania przekazanych przez Zamawiającego informacji jedynie
w celu i zakresie, niezbędnym do realizacji Przedmiotu umowy – w odniesieniu do zbioru danych
podstawowych (dane identyfikacyjne i adresowe) oraz danych o stanie zdrowia osób,
w odniesieniu do których wydawane będą opinie specjalistyczne, o których mowa w § 1 ust. 1
(Zbiór danych).
3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy zawiera Załącznik nr 1
do Umowy.
4. Zamawiający, jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO, powierza Wykonawcy
do przetwarzania dane osobowe, w stosunku do których Zamawiający jest administratorem.
Zasady przetwarzania danych osobowych zostały określone w umowie o powierzeniu
przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik Nr 2 do Umowy. Wykonawca
zobowiązuje się do zapewnienia gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi określone w RODO i chroniło prawa osób,
których dane dotyczą.
5. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień
określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty
nałożonych przez Zamawiającego kar umownych:
1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, o których mowa w Załączniku nr 2
w pkt 5.1., 6.1.g, 6.2. - w wysokości do 20% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 2,
za każdy ujawniony przypadek,
2) za opóźnienie w realizacji zobowiązań, o których mowa w Załączniku nr 2 w pkt 6.1. a-b –
w wysokości 1% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 2, za każdą godzinę opóźnienia,
5
3) za uniemożliwienie lub utrudnianie audytu, o którym mowa w Załączniku nr 2 w pkt 7 –
w wysokości do 20% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 2, za każdy ujawniony
przypadek,
4) za niedopełnienie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w Załączniku nr 2 w pkt 6.6 –
w wysokości do 20% wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 2, za każdy ujawniony
przypadek.
6. W przypadku nałożenia na Zamawiającego jako administratora prawomocnej kary w związku
z niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych przez Wykonawcę jako podmiot
przetwarzający, Wykonawca poniesie wobec Zamawiającego odpowiedzialność w wysokości
100% kary nałożonej na Zamawiającego jako administratora. Sankcja nie będzie stosowana,
w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający odbywało się
zgodnie z umową i instrukcjami Zamawiającego jako administratora.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), przepisy RODO oraz inne przepisy mające związek z realizowaną umową.
§ 11
Ewentualne spory wynikające na tle realizacji powyższej umowy rozpatrywane będą w sposób
ugodowy, a w razie braku porozumienia rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe
dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
…………………………………………………
……………………………………………..
6
Download