Uploaded by kasia91212

Rachunkowość zarządcza

advertisement
ZALICZENIE Z RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ
Nazwisko i imię:
Jaworska Katarzyna
Kierunek:
Ekonomia
Data:
2020-06-07
Punkty:
Zadanie 1. W przedsiębiorstwie produkcyjnym wytwarza się jednorodny wyrób, na którego produkcję poniesiono następujące koszty:
materiały bezpośrednie 16 000 zł, płace bezpośrednie 7600 zł, koszty wydziałowe 6800 zł, koszty zarządu 9500 zł, koszty sprzedaży
4800. Ustal techniczny koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej wiedząc, że w badanym okresie
wytworzono: 1 200 szt. wyrobów gotowych oraz 600 szt. wyrobów zaawansowanych w 20%. Wszystkie koszty w procesie produkcji
narastają systematycznie.
Odp.: Techniczny koszt wytworzenia 1 szt. wyrobu gotowego 23,03, wyrobu zrealizowanego w 20% 4,6.
Wyszczególnienie
Całkowite
Liczba
koszty
wyrobów
produkcji gotowych
Liczba wyrobów
nieukończonych
Stopień
zaawansowania
wyrobów
nieukończonych
Liczba
Koszt jednostkowy wyrobu
wyrobów w
przeliczeniu na
gotowego
nieukończonego
wyroby
gotowe
1200+0,2*600= 16000/1320=12,12 12,12*0,2=2,42
1320
materiały
bezpośrednie
16 000
1200
600
0,2
płace
bezpośrednie
7 600
1200
600
0,2
1320
7600/1320=5,76
5,76*0,2=1,15
koszty
wydziałowe
6 800
1200
600
0,2
1320
6800/130=5,15
5,15*0,2=1,03
razem
30 400
x
x
x
x
23,03
4,6
Zadanie 2. W spółce „XYZ” produkowane są wyroby A. Plany produkcyjne na styczeń wynoszą 12 000 szt., na luty 8 200 szt., a na
marzec 9 000 szt. Przedsiębiorstwo zużywa do produkcji wyrobu A 3 kg materiału X po 8 zł/kg. Na początek stycznia w magazynie
znajduje się materiał w ilości 4200 kg. Planuje się zapas końcowy materiałów X w wysokości wystarczającej na zabezpieczenie 10%
materiałów zużywanych w procesie produkcji następnego miesiąca. Przedsiębiorstwo płaci za 60% materiałów gotówką przy zakupie,
a za 40% w następnym miesiącu.
Ustal zakup materiału A w miesiącu lutym w kg i wartościowo oraz wydatki, które zostaną poniesione w miesiącu lutym.
Odp.: Zakup materiału A w lutym w kg.................., wartościowo................., wydatki związane z tym zakupem.................
Produkcja
Zużycie materiału X (kg)
Cena zużytego materiału X (zł)
Zapas materiału początkowy
(kg)
Zapas materiału końcowy (kg)
styczeń
12 000
12 000*3=36 000
36000*8=288 000
luty
8 200
8 200*3= 24 600
24 600*8=196 800
marzec
9 000
9 000*3=27 000
27 000*8=216 000
4200
2460
2700
10*24 600=2460
10%*27000=2700
Zakup materiału A w lutym w kg
Zakup materiału A w lutym w zł
24 600 + 2 700 – 2 460= 24 840 kg
24 840 * 8 = 198 720 zł
2)
36 000 – 4 200 + 2 460 = 34 260
0,8 * 24 840 kg * 8zł/kg = 158 976
0,2 * 34 260 * 8 zł/kg = 54 816
158 976+54 816 = 213 792
Odp.
24 840 kg; 198 720 zł; 213 792
Zadanie 3. Przedsiębiorstwo „C” planuje wytworzenie i sprzedaż w kolejnych miesiącach roku sprawozdawczego następujące ilości
produktu „L”:
Wyszczególnienie
I
II
Produkcja w sztukach
2 000
2 400
Sprzedaż w sztukach
1 800
2 600
Wydziałowe koszty stałe w skali miesiąca wynoszą 3 000 zł, koszty sprzedaży 3 800 zł, koszty zarządu 4 600 zł. Wyroby
sprzedawane są po cenie 15 zł/szt., zmienny koszt ich wytworzenia wynosi 6 zł/szt. Ustal wynik finansowy stosując rachunek kosztów
zmiennych.
Odp.: wynik finansowy, który przedsiębiorstwo zrealizuje w styczniu..............................., w lutym........................................
Styczeń
1)przychody ze sprzedaży 1800*15=27 000
2)koszty produkcji 2000*6+3000=15000
3)koszt jednostkowy pełny 15000/2000=7,5
Korekta
SP:0
ZK:2000-1800=200 200*7,5=1500
5)koszty produkcji wyrobów sprzedanych 0+15000-1500=13500
+koszty sprzedaży 3800
+koszty zarządu 4600
Razem
21900
Wynik finansowy 27000-21900=5100
Luty
1)przychody ze sprzedaży 2600*15=39 000
2)koszty produkcji 2400*6+3000=17 400
3)koszt jednostkowy pełny 17 400/2400=7,25
Korekta
SP:
ZK:
5)koszty produkcji wyrobów sprzedanych
+koszty sprzedaży 3800
+koszty zarządu 4600
Razem
Wynik finansowy
Download