Uploaded by User1828

Pole aktywności - karta pracy

advertisement
Pole aktywności rynkowej Przedsiębiorstwa Sprzętu Technicznego “ŁoMot”
Wymiar podmiotowy
PCR
Wymiar przestrzenny
K
PSC
Z
K
PA
Z
K
ZS/BM
Z
K
Z
ZR
K
ZN
Z
K
Wymiar przedmiotowy
PZC
PAG
Tech1
Tech2
Tech3
PZB
ZC
PCZ
AG
T1
T2
T3
ZB
UTS
UHG
Wymiar podmiotowy rynku:
PCR – producenci ciągników rolniczych
PSC – producenci samochodów ciężarowych
PA – producenci autobusów
ZS/BM – zakłady samochodowe (branża motoryzacyjna)
ZN – zakłady naprawcze (servis urządzeń)
ZR – zakłady rolnicze (branża rolna)
Wymiar przestrzenny rynku:
K – kraj
Z – zagranica
Wymiar przedmiotowy rynku:
PZC – produkcja zbiorników ciśnieniowych
PAG – produkcja agregatów sprężarkowych
PZB – produkcja zaworów bezpieczeństwa
PCZ – produkcja części zamiennych
UTS – usługi transport i spedycji
UHG – usługi hotelarskie i gastronomiczne
Z
Pole aktywności rynkowej Przedsiębiorstwa Sprzętu Technicznego “ŁoMot”
Skład grupy:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………....…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Polecenia:
1. Wykorzystując przygotowaną tablicę opisz pole aktywności rynkowej przedsiębiorstwa „ŁoMot” . Po pierwsze zweryfikuj
poprawność konstrukcyjną tablicy, w razie potrzeby uzupełnij składowe wymiarów rynku – dorysuj wierze i kolumny tablicy,
podziel zaznaczone już wiersze i kolumny wprowadzając nowy wymiar rynku itd.). Po drugie wskaż aktywne pola działania
przedsiębiorstwa „ŁoMot”, zacieniowując je wybranym deseniem.
2. Wskaż strategiczne jednostki biznesu, które należałoby wyodrębnić w polu aktywności rynkowej PST „ŁoMot”, biorąc pod
uwagę chęć skutecznego zarządzania z perspektywy marketingowej. Pola należące do kolejnych SBU proszę oznaczyć
dużymi literami alfabetu (wszystkie pola należące do pierwszej SBU oznaczamy literą „A”, do drugiej SBU – literą „B”, itd.
Proszę uzasadnić swoje rozwiązanie – dlaczego tak, jakie było kryterium podziału itd.
Download