Uploaded by elizuska123a

fizjologia roślin zadania

advertisement
1.Zaplanuj doświadczenie badające wpływ temperatury na parowanie wody z rośliny.
Wykorzystaj następujące przyrządy i materiały: 3 takiej samej wielkości pędy
trzykrotki, 3 probówki, oliwę, palnik, pisak, zegarek, linijkę, wodę, pipetę. Sformułuj
problem badawczy oraz wysnuj wniosek wynikający z tego doświadczenia.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2.Potencjał osmotyczny Ψo wyraża zdolność komórki do pobierania pewnej ilości
wody. Im większe stężenie wewnątrz roztworu , tym więcej wody może ona przejąć,
czyli ma większy potencjał osmotyczny, co oznacza, jego bardziej ujemną wartość.
Na podstawie powyższego tekstu wskaż, która komórka (A czy B) może
osiągnąć większy turgor, wiedząc, że pozostaje on w zależności wprost
proporcjonalnej do potencjału osmotycznego. Uzasadnij swój wybór.
Komórka A
Ψ=-1MPa
Komórka B
Ψ=-1,1MPa
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3.Na rysunku przedstawiono dwa zestawy doświadczalne przygotowane do
zaplanowanego doświadczenia. Jego wyniki miały być ustalone poprzez zliczenie
kiełkujących nasion w każdym zestawie co 3 dni, w ciągu 12 dni trwania
doświadczenia.
a) Sformułuj problem badawczy do zaplanowanego doświadczenia.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………..
b) Przedstaw w postaci 2 różnych wniosków wyniki doświadczenia
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………........
4.Na wykresie przedstawiono wyniki pomiarów ciśnienia osmotycznego w komórkach
szparkowych oraz obserwacje stopnia otwarcia szparek badanej rośliny. Pomiaru
dokonywano od godziny 7.00 do 24.00 w ciągu jednej doby. Ciśnienie osmotyczne
innych komórek epidermalnych podczas eksperymentu było stałe i wynosiło 2 MPa.
Na podstawie analizy danych sformułuj 2 różne wnioski dotyczące ruchów
aparatów szparkowych badanej rośliny.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
5.Rysunki
przedstawiają
aparatówszparkowych
mechanizm
otwierania
u
się
i
zamykania
roślin.
Na podstawie analizy rysunków przedstaw zależność między stężeniem jonów
K+ w komórkach szparkowych a ruchami szparek.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
6.Schemat przedstawia przekrój poprzeczny przez liść podwodny przetacznika
bobownika.
Podaj 2 zależności między środowiskiem życia tej rośliny a budową skórki jej
liścia podwodnego.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
7.Na rysunkach przedstawiono zmodyfikowane organy podziemne ziemniaka i
kosaćca.
Podaj który organ uległ modyfikacji oraz wyjaśnij, jakie ma ona dla nich
znaczenie.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………
8.Schemat ilustruje wyniki doświadczenia, w którym dwie jednakowe gałązki wierzby
umieszczono w tych samych warunkach wilgotności i temperatury. Gałązki w
stosunku do siebie znajdują się w położeniu odwrotnym
Sformułuj wniosek dotyczący reakcji gałązek wierzby na bodziec kierunkowy w
tym doświadczeniu.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
9.Liście tego samego gatunku roślin okrytonasiennych zebrano podczas suchego
dnia w trzech miejscach o różnym zapyleniu powietrza: w pobliżu zakładu
przemysłowego, przy ulicy i w parku. Następnie na górne powierzchnie liści
przyklejono przezroczystą taśmę samoprzylepną. Taśmy samoprzylepne (z
zebranym pyłem) zdjęto osobno z każdego liścia i naklejono na biały karton.
Przebieg i wyniki obserwacji przedstawiono w uproszczeniu na rysunku.
a) Określ cel przeprowadzonej obserwacji.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….............................
b) Sformułuj wniosek na podstawie wyników tej obserwacji.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10.Na wykresach przedstawiono zależność asymilacji CO2 od temperatury u tej
samej rośliny, przy silnym i słabym natężeniu światła.
Ustal, czy przedstawione na wykresie dane dotyczą rośliny światłolubnej
czy cieniolubnej. Swoją opinię uzasadnij jednym argumentem.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Download