Uploaded by egzotico12

Plan Fizjoterapia jednolite mgr I rok r.ak.17-18

advertisement
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 51/2016/2017
Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia
w Białej Podlaskiej
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Plan obowiązuje od roku akad. 2017/18
PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH
KIERUNKU FIZJOTERAPIA, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Wydział Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej
Wymiar godzin
W
Ćw
Og.
Kon- Zajęcia
sul- kontaktacje towe
Praca
własna
Łączna
liczba
godzin
E
C
T
S
W
Semestralny wymiar godzin
1
2
Ćw k
pw
E
W
60
9
3 12
2
Ćw
k
3
pw
4
5
6
7
8
9
Forma
zaliczenia
10
W
Ćw
k
pw
E
W
Ćw
k
pw
E
W
Ćw
k
pw
E
W
Ćw
k
pw
E
W
Ćw
k
pw
E
W
Ćw
k
pw
E
W
Ćw
k
pw
E
W
Ćw
k
pw
E
90 135 15
60 10 30
45
9
66
5
0
0
0
0
0
15
0
3
12
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
E
Nazwa modułu/przedmiotu
A. PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE
1 Anatomia prawidłowa i rentgenowska
225
285
510
42
552
198
750
25
90 105 15
60
30
90
6
96
24
120
4
30
60
30
15
45
0
30
30
30
0
15
60
45
45
75
15
45
45
45
30
15
6
3
3
6
3
3
3
3
3
3
66
48
48
81
18
48
48
48
33
18
24
12
12
39
12
12
12
12
27
12
90
60
60
120
30
60
60
60
60
30
3
2
2
4
1
2
2
2
2
1
15
Z1,Z2,E2
15
3
12
2
45
3
12
2
15
3
12
1
30
15
3
12
2
30
3
27
2
15
15
30
30
3
3
12
12
2
2
Z2, Z3
Z1,E1
Z1,E1
Z2, Z3, E3
Z5
Z1, E1
Z2,E2
Z2,E2
Z3, E3
Z1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Anatomia funkcjonalna i palpacyjna
Biologia medyczna i genetyka
Biofizyka
Fizjologia
Farmakologia w fizjoterapii
Biochemia
Biomechanika
Kinezjologia
Patologia ogólna
Pierwsza pomoc przedmedyczna
0
15
30
30
15
15
15
15
30
0
B.
NAUKI OGÓLNE Z JĘZYKIEM
OBCYM
225
390
615
64
679
371
1050
32
120 105 23 157 13 15
60
11
49
4
0
0
30
15
15
120
90
30
15
15
120
90
60
30
30
22
0
6
3
3
142
90
66
33
33
98
0
24
27
27
240
90
90
60
60
5
25
3
12
2
0
1
15
30
3
33
27
60
30
15
30 15
15 15
15 15
15 15
30
15
15
15
8
0
3
2
2
2
15
30
15
15
0
0
30
30
15
3
3
3
33
33
18
27
27
12
60
60
30
2
2
1
3
12
1
30
30
60
3
63
27
90
3
30
30
3
27
3
15
15
30
3
33
27
60
2
15
15
3
27
2
15
30
45
3
48
12
60
2
15
30
3
12
2
15
0
15
0
15
0
15
15
15
3
3
3
18
18
18
12
12
12
30
30
30
1
1
1
15
3
12
1
15
315
555
870
59
929
361
1290
43
60
90
30
3
12
2
30
45
75
5
80
40
120
4
30
45
5 40
4
45
90
135
9
144
36
180
6
15
30
3 12
2
30
45
30
60
90
90
60
120
120
135
90
180
6
9
6
12
126
144
96
192
84
36
24
48
210
180
120
240
7
6
4
8
30
30
60
6
66
54
120
4
15
30
15
15
30
45
3
3
33
48
27
12
60
60
2
465
1110
1575
131
1706
994
2700
90
105
165
270
35
305
205
510
17
90 135 27 168 14 15
15
30
45
6
51
39
90
3
15
5
10
15
2
17
13
30
1
15
15
30
3
33
27
60
2
15
15
3
27
2
5
10
15
3
18
12
30
1
5
10
3
12
1
15
15
30
3
33
27
60
2
15
15
3
27
2
15
15
30
3
33
27
60
2
15
15
3
27
2
15
30
45
3
48
12
60
2
15
30
3
12
2
5
10
15
3
18
12
30
1
5
10
3
12
1
5
5
10
10
15
15
3
3
18
18
12
12
30
30
1
1
5
10
3
12
1
5
10
15
3
18
12
30
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
C.
Język obcy do wyboru
Wychowanie fizyczne
Psychologia ogólna i kliniczna
Pedagogika ogólna i specjalna
Dydaktyka fizjoterapii
Socjologia
Podstawy prawa
Zdrowie publiczne
Demografia i epidemiologia
Metodologia badań naukowych i
statystyka
Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
Zarządzanie, marketing, działalność
gospodarcza
Filozofia
Bioetyka
Historia rehabilitacji
NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW
FIZJOTERAPII
27 Fizjoterapia ogólna
28 Kształcenie ruchowe i metodyka
nauczania ruchu
29 Kinezyterapia
30 Medycyna fizykalna
31 MasaŜ i terapia manualna
32 Metody specjalne fizjoterapii
33 Adaptowana aktywność fizyczna i sport
osób z niepełnosprawnością
34 Wyroby medyczne
35 Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia
D.
NAUKI W ZAKRESIE FIZJOTER.
KLINICZNEJ
36 Kliniczne podstawy fizjoterapii
36.1 Kliniczne podstawy fizjoterapii w
36.2
36.3
36.4
36.5
36.6
36.7
ortopedii, traumatologii i medycynie
Kliniczne podstawy fizjoterapii w
reumatologii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w
neurologii i neurochirurgii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w
pediatrii i neurologii dziecięcej
Kliniczne podstawy fizjoterapii w
kardiologii i kardiochirurgii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w
pulmonologii
Kliniczne podstawy fizjoterapii w
chirurgii i intensywnej terapii
36.8 Kliniczne podstawy fizjoterapii w
ginekologii i połoŜnctwie
36.9 Kliniczne podstawy fizjoterapii w
36.10 Kliniczne podstawy fizjoterapii w
36.11 Kliniczne podstawy fizjoterapii w
onkologii i medycynie paliatywnej
15
30
30
15
3 12 2
3 12 2
15
15
30
3
12
30
15
3 12
2
0
3 12 2
3 27 2
3 27 2
3 27 2
3
27
2
0
30
3
12
1
15
15
3
12
1
0
0
30
3
12
1
15
15
3
12
1
0
15
15
3
12
1
1
5 25
30
3
2
45
6
39
3
15
15
3
12
1
0
15
3
0
30
3
12
1
15
15
3
12
1
0
60
90
12
78
8
15
0
3
12
1
79
8 105 150 18 117 13 60 135 12
93 10 30
15
30
3
12
2
15
30
3
12
2
15
15
45
30
3
3
27
12
3
2
15
15
15
45
30
30
3
3
3
57
12
12
4
2
2
15
15
3
27
2
15
30
15
15
3
3
27
12
2
0
0
0
0
0 90
60
6
24
4
15
15
3
27
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 2
Z5
Z1
Z2
Z7
Z7
Z7
0
0
30
3
12
2
15
30
3
12
2
15
15
30
3
3 12
1
12
2
E8
Z7
Z1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Z1,E1
Z1,2,3
15
15
30
30
3
3
12
12
Z2,Z3,E3
Z2,Z3,Z4,E4
Z3, Z4, E4
Z5-8
Z1,Z2
2
2
15
15
0
Z1-6,E6
Z1-6
Z1,Z2, E2
Z1
Z1
Z1
15
11
1
27 2
15
3
12
30
3
12
2
15
30
3
12
2
15
30
3
12
2
15
30
3
12
2
Z2
Z2
2
135 27 168 14 90 270 27 213 20 135 255 33 207 21 105 330 29 256 24 30
30
6
39
30
8
37
3
10
2
13
1
3
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
10
95
7
15
45
5
55
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 E4
Z3
Z4
Z3
Z3
Z3
Z3
Z3
Z3
5
10
3
12
1
5
10
3
12
1
Z4
Z3
Z4
37 Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach
narządu ruchu
60
285
345
12
357
153
510
17
37.1 Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i
traumatologii i medycynie sportowej
15
90
105
3
108
42
150
5
15
15
30
3
33
27
60
2
15
90
105
3
108
42
150
5
15
90
3
42
5
15
90
105
3
108
42
150
5
15
90
3
42
5
120
300
420
24
444
156
600
20
75 11 15
45
3
27
3
15
60
75
3
78
42
120
4
15
45
60
3
63
27
90
3
15
30
45
3
48
12
60
2
15
30
45
3
48
12
60
2
15
45
60
3
63
27
90
3
15
15
30
30
45
45
3
3
48
48
12
12
60
60
2
2
15
30
45
3
48
12
60
2
60
90
150
20
170
130
300
10
15
30
45
5
50
40
90
3
30
30
60
10
70
50
120
4
15
30
45
5
50
40
90
3
120
270
390
40
430
350
780
26
45
90
135
15
150
120
270
9
45
90
135
15
150
120
270
9
30
90
120
10
130
110
240
8
37.2 Fizjoterapia kliniczna w reumatologii
37.3 Fizjoterapia kliniczna w neurologii i
neurochirurgii
37.4 Fizjoterapia kliniczna w wieku
rozwojowym
38 Fizjoterapia kliniczna w chorobach
wewnętrznych
38.1 Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i
kardiochirurgii
38.2 Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii
38.3 Fizjoterapia kliniczna w chirurgii
38.4 Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i
połoŜnictwie
38.5 Fizjoterapia kliniczna w pediatrii
38.6 Fizjoterapia kliniczna w geriatrii
38.7 Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii
38.8 Fizjoterapia kliniczna w onkologii i
medycynie paliatywnej
39 Diagnostyka funkcjonalna
39.1 Diagnostyka funkcjonalna w
dysfunkcjach narządu ruchu
39.2 Diagnostyka funkcjonalna w chorobach
wewnętrznych
39.3 Diagnostyka funkcjonalna w wieku
rozwojowym
40 Programowanie fizjoterapii
Programowanie fizjoterapii w
dysfunkcjach narządu ruchu
40.2 Programowanie fizjoterapii w
chorobach wewnętrznych
40.3 Programowanie fizjoterapii w wieku
rozwojowym
40.1
E.
PRAKTYKI
600
0
600
0
600
20
90
150
0
0
90
150
0
0
90
150
3
5
0
180
180
0
180
0
180
6
0
180
180
0
180
0
180
6
0
960
960
0
960
180
1140
38
0
960
960
0
960
180
1140
38
0
960
960
0
960
180
1140
47 Praktyka fizjoterapeutyczna fizjoterapia w wieku rozwojowym
0
960
960
0
960
180
G.
0
45
45
90
135
0
45
45
90
135
165
405
570
55
15
30
45
5
30
90
120
15
30
45
PRACA MAGISTERSKA
48 Seminarium magisterskie*
S.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
90
3
42
5
15
90
3
42
5
15
15
3
27
2
30 180
6
84 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E6
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
90
6
54
6
15
60
3
42
4
15
30
3
12
2
15
3
75 165 15
27
Z5
2
Z6
Z6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E6
Z4
15
45
3
27
3
15
30
3
12
2
Z4
Z5
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
30
5
40
3
15
30
5
40
3
45
3
27
Z6
3
Z5
Z5
Z5
15
15
30
30
3
3
12
12
2
2
15
30
3
12
2
15
15
5
25
2
30
45
10
65
5
15
15
5
25
2
15
15
5
25
2
15
30
5
40
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 E6
Z4
Z5,Z6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
30
5
40
3
30
60
10
80
6
30
60
10
80
6
15
30
5
40
3
15
30
5
40
3
15
30
5
40
3
15
30
5
40
3
15
30
5
40
3
30
75
10
95
7
15
45
5
55
4
15
30
5
40
3
15
45
5
55
4
15
45
5
55
4
0
90
0
0
3
0
90
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 E8
Z4,Z5,Z6
Z5,Z6,Z7
0
0
0
0
0
0
90
0
0
90
3
0
0
0
0
0
0
150
0
0
5
0
90
0
0
3
0
90
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Z2
Z4
Z5,Z6
3
150
5
90
90
3
3
Z7,Z8
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
3
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
200
0
40
8
0
760
0
140 30
200
40
8
760
140 30
38
200
40
8
760
140 30
1140
38
200
40
8
760
140 30
525
660
22
15
45 270 11
525
660
22
15
45 270 11
625
275
900
30
50
10
60
2
10
130
110
240
8
5
50
10
60
2
Z9,Z10
Z9,Z10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
15
90
4
15
15
90
4
30
75
10
65
6
15
45
5
55
4
0
15
15
30 165 7
30 165 7
0
0
0
0
0
Z9,Z10
0
Z7,Z8,Z9
SPECJALNOŚCI
SG Fizjoterapia geriatryczna*
49 Badania naukowe i EBP w fizjoterapii
geriatrycznej
50
0
Z7,Z8
600
PRAKTYKA
FIZJOTERAPEUTYCZNA*
0
Z6
90
150
F.
0
Z5
0
45 Praktyka fizjoterapeutyczna fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach
układu ruchu
46 Praktyka fizjoterapeutyczna fizjoterapia w chorobach wewnętrznych
0
Z4
0
0
41 Praktyka asystencka/wdroŜeniowa
42 Praktyka w pracowni kinezyterapii
43 Praktyka w zakresie fizjoterapii
klinicznej dzieci i osób dorosłych (w
ortopedii, reumatologii, chorobach
wewnętrznych, pulmonologii,
kardiologii, neurologii i onklogii)
44 Praktyka w zakresie fizjoterapii
klinicznej dzieci i osób dorosłych (w
ortopedii, reumatologii, chorobach
wewnętrznych, pulmonologii,
kardiologii, neurologii i onkologii)
0
Metody i techniki fizjoterapeutyczne
stosowane w fizjoterapii geriatrycznej
51 Fizjoterapia psychospołeczna w
geriatrii
52 Fizjoterapia internistyczna w geriatrii
53 Fizjoterapia neurologiczna w geriatrii
54 Fizjoterapia kardiopulmonologiczna w
geriatrii
55 Fizjoterapia narządu ruchu w geriatrii
56 Elementy terapii zajęciowej w
fizjoterapii geriatrycznej
57 Fizjoterapia w zaburzeniach
psychogeriatrycznych
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75 180 25 110 13 60 150 20 100 11
15
30
5
10
2
15
45
5
55
4
15
15
30
45
5
5
10
25
2
3
0
0
0
0
0 E9
Z8
Z7,Z8
Z8
15
15
45
45
60
60
5
5
65
65
25
25
90
90
3
3
15
45
60
5
65
25
90
3
15
45
60
5
65
25
90
3
30
60
90
10
100
20
120
4
15
15
30
5
35
25
60
2
15
45
5
25
3
15
45
5
25
3
15
45
5
25
3
Z8
Z9
Z9
Z9
Z7,Z8
15
30
5
10
2
15
30
5
10
2
Z9
15
15
5
25
2
SS Fizjoterapia w sporcie i aktywności
fizycznej*
165
405
570
55
625
275
900
30
15
30
45
5
50
10
60
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
75
10
65
6
75 180 25 110 13 60 150 20 100 11
0
0
0
0
0
49 Badania naukowe i EBP w fizjoterapii
w sporcie i aktywności fizycznej
Z8
15
30
5
10
2
15
45
5
55
4
50 Metody i techniki fizjoterapeutyczne
51
52
53
54
55
SP
49
stosowane w sporcie i aktywności
fizycznej
Czynniki fizykalne w sporcie i
aktywności fizycznej
Fizjoterapia internistyczna w sporcie i
aktywności fizycznej
Przygotowanie motoryczne i trening
medyczny
Fizjoterapia narządu ruchu w sporcie i
aktywności fizycznej
Elementy dietetyki i Ŝywienia w sporcie
i aktywności fizycznej
Fizjoterapia pediatryczna i wieku
rozwojowego*
Badania naukowe i EBP w fizjoterapii
pediatrycznej i wieku rozwojowego
Z7,Z8
30
90
120
10
130
110
240
8
15
30
45
5
50
10
60
2
30
60
90
10
100
20
120
4
30
90
120
10
130
80
210
7
30
75
105
10
115
35
150
5
15
30
45
5
50
10
60
2
165
405
570
55
625
275
900
30
15
30
45
5
50
10
60
2
15
45
5
55
4
15
30
5
10
2
Z7
Z8,Z9
15
30
5
10
2
15
30
5
10
2
15
45
5
25
3
15
45
5
55
4
30
75
10
35
5
Z8,Z9
Z9
Z8
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
75
10
65
6
30
5
10
2
75 180 25 110 13 60 150 20 100 11
0
0
0
0
0
30
5
10
2
15
45
5
55
4
15
30
5
10
2
15
45
5
25
3
Z7,Z8
stosowane w fizjoterapii pediatrycznej i
wieku rozwojowego
51 Fizjoterapia psychospołeczna w
pediatrii
52 Fizjoterapia internistyczna w pediatrii
30
53 Fizjoterapia neurologiczna w pediatrii
pediatrii
55 Fizjoterapia narządu ruchu w pediatrii
90
120
10
130
110
240
8
15
15
30
45
5
50
10
60
2
15
45
60
5
65
25
90
3
15
45
60
5
65
25
90
3
15
45
60
5
65
25
90
3
45
5
55
4
Z8
Z8
Z9
15
45
5
25
3
15
45
5
25
3
15
45
5
25
3
Z9
15
45
60
5
65
25
90
3
30
60
90
10
100
20
120
4
Z9
Z7,Z8
56 Elementy terapii zajęciowej w
fizjoterapii pediatrycznej i wieku
rozwojowego
57 Fizjoterapia psychiatryczna w wieku
rozwojowym
15
15
5
10
2
15
30
5
10
2
Z9
5
35
25
60
1395 4350
5745
441
6186
2904
9090
300 270 300 49 296 30 210 435 44 226 30 180 345 51 339 30 120 510 36 249 30 180 420 45 270 30 120 480 35 280 30 135 375 50 340 30 120 360 66 354 30 60 365 65 410 30
0
760
0
140 30
1395 4350
5745
441
6186
2904
9090
300 270 300 49 296 30 210 435 44 226 30 180 345 51 339 30 120 510 36 249 30 180 420 45 270 30 120 480 35 280 30 135 375 50 340 30 120 360 66 354 30 60 365 65 410 30
0
760
0
140 30
FIZJOTERAPIA PEDIATRYCZNA 1395 4350 5745
441
6186
2904
9090
300 270 300 49 296 30 210 435 44 226 30 180 345 51 339 30 120 510 36 249 30 180 420 45 270 30 120 480 35 280 30 135 375 50 340 30 120 360 66 354 30 60 365 65 410 30
0
760
0
140 30
SS RAZEM SPECJALNOŚĆ
FIZJOTERAPIA W SPORCIE I
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
SP RAZEM SPECJALNOŚĆ
15
30
30
SG RAZEM SPECJALNOŚĆ
FIZJOTERAPIA GERIATRYCZNA
E9
Z8
15
50 Metody i techniki fizjoterapeutyczne
54 Fizjoterapia kardiopulmonologiczna w
E9
1395 2790
1530 2655
2
4185
Semestr
4185
godz. w/ćw.
na tydzień
Egzaminy
Zaliczenia
* moduły podlegające wyborowi przez studenta
- moduły kierunkowe specjalnościowe - wybór modułu
- moduły praktyki fizjoterapeutycznej - wybór modułu
- seminarium magisterskie - wybór problematyki
k - konsultacje
pw. - praca własna
15
I
II
III
IV
V
VI
VII
15
VIII
5
25
2
IX
X
Łącznie
z prakt.
bez prakt.
z prakt.
bez prakt.
z prakt.
bez prakt.
z prakt.
bez prakt.
z prakt.
bez prakt.
z prakt.
bez prakt.
z prakt.
bez prakt.
z prakt.
bez prakt.
z prakt.
bez prakt.
z prakt.
bez prakt.
38
38
43
37
35
35
42
42
40
34
40
40
34
28
32
26
28
15
30
0
4
4
3
3
0
4
0
3
1
0
22
16
16
17
13
15
11
11
9
8
3
119
Download