Uploaded by ida.corny

Prośba o wcześniejsze praktyki

advertisement
….........., dnia …................ r.
..........................................
(Imię i Nazwisko)
..........................................
..........................................
(Adres)
..........................................
(Kierunek, stopień, rok)
..........................................
(nr albumu)
..........................................
(telefon)
Do Prodziekan ds. studenckich
...........................................................................
(Imię i Nazwisko wraz z tytułami)
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wcześniejszą (tj. od początku
czerwca) możliwość odbycia praktyk w roku akademickim …........... na kierunku …..............
stopnia ….., rok …... .
Motywacją mojej prośby jest: …............................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
co nie daje możliwości na wykonanie praktyk w okresie letnim. Również późniejsze ich wykonanie
byłoby mocno utrudnione, ze względu na pobieranie nauki na dwóch kierunkach studiów
stacjonarnych.
Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Z wyrazami szacunku
...............................................
(Podpis)
Download