Reklama A Normy Etyczne

advertisement
Prace magisterskie z reklamy
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA i FINANSÓW
we Wrocławiu
Wydział Zarządzania i Marketingu
Aneta Mucha
,,Reklama a normy prawne i etyczne”
Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem
Dr Mirosław Barcewicz
Katedra Zarządzania
– Wrocław 2003 –
- 1 -
Prace magisterskie z reklamy
SPIS TREŚCI
Wstęp...................................................................................................................................4
1. Reklama........................................................................................................................5
1.1. Pojęcie reklamy.......................................................................................................5
1.2. Cele reklamy............................................................................................................7
1.3. Perswazyjna rola reklamy........................................................................................8
1.3.1. Reklama, która obiecuje...................................................................................10
1.3.2. Emocje w reklamie..........................................................................................12
1.3.3. Nadawca w reklamie........................................................................................12
1.3.4. Ukryta perswazja i manipulacja.......................................................................13
1.4. Postawy wobec reklamy........................................................................................15
1.5. Reklama a prawo...................................................................................................16
2 . Unormowania prawne................................................................................................18
2.1.
Ustawowe pojęcie reklamy....................................................................................20
2.1.1. Ustawowa definicja reklamy............................................................................20
2.1.2. Ustawowa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji..........................................21
2.1.3. Zasady dotyczące działalności reklamowej.....................................................22
2.2. Kodeks postępowania w dziedzinie reklamy.........................................................28
2.3. Uregulowania prawne wykorzystania mediów dla celów reklamowych...............31
2.3.1. Radio i telewizja.............................................................................................31
2.3.2. Reklama prasowa.............................................................................................33
2.4. Reklama zewnętrzna..............................................................................................36
2.5. Reklama a prawo autorskie....................................................................................37
2.6. Konsekwencje prawne reklamy nieuczciwej.........................................................38
3 . Etyka w reklamie .......................................................................................................40
3.1. Zasady właściwego postępowania .........................................................................40
- 2 -
Prace magisterskie z reklamy
3.2. Ograniczenia w reklamie. ................................................................................... ...44
3.2.1. Ograniczenia asortymentowe...........................................................................44
3.2.2. Ograniczenia ze względu na odbiorcę .......................................................... ...48
3.2.3. Ograniczenia ze względu na sposób działania.............................................. ...48
3.3.
Kłamstwo w reklamie............................................................................................49
3.3.1. Reklama wprowadzająca w błąd .................................................................. ..49
3.3.2. Reklama nierzeczowa ................................................................................... ..50
3.3.3. Reklama ukryta ............................................................................................. ..51
3.3.4. Reklama uciążliwa...........................................................................................51
3.3.5. Reklama porównawcza................................................................................. ..51
3.4. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami i uchybiająca
godności człowieka..................................................................................................... 53
3.5. Seks w reklamie ................................................................................................... 56
3.6. Reklama zakazana przez etykę zawodową ........................................................ ...61
3.7.
Etyka i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw..........................................63
Zakończenie .................................................................................................................. ...65
Anekst ............................................................................................................................ ...66
Bibliografia.................................................................................................................... ...70
- 3 -
Prace magisterskie z reklamy
WSTĘP
We współczesnym świecie konsument jest bombardowany ze wszystkich stron
przez reklamę. Pojawia się ona w różnych miejscach, przyjmuje różne formy i jest
przekazywana na szeroką skalę przez media.
W momencie, gdy rynek ma do zaoferowania szeroką gamę towarów i usług,
reklamodawcy dążą do tego, aby zapewnić określonej grupie produktów bądź usług jak
największą klientelę.
Niejednokrotnie jednak reklamodawca dąży do tego łamiąc po drodze określone
przepisy, czy ogólnie przyjęte zasady. Dlatego reklama bardzo często jest niezgodna z
prawem, balansuje na granicy wytyczanej przez określone przepisy albo sprytnie próbuje
je ominąć.
Również z punktu widzenia etyki można zauważyć, że reklama nierzadko narusza lub
występuje w formie niezgodnej z obowiązującymi zasadami obyczajowymi.
Aby temu zapobiec tworzone są ustawy i przepisy mające regulować reklamę. Walczy
się z nieuczciwą konkurencją oraz tworzone są kodeksy właściwego postępowania przez
organizacje zrzeszające nadawców reklamy, agencje reklamowe oraz właścicieli środków
przekazu.
Praca ta ukazuje reklamę od strony prawnej i etycznej. Pierwszy rozdział
przedstawia pojęcie reklamy, opisuje jej cele oraz mówi o perswazji i manipulacji
wykorzystywanej w reklamie. Reklama osiąga lepszą skuteczność poprzez obietnice,
wywoływanie emocji oraz przez odpowiedniego nadawcę.
Drugi rozdział zawiera szereg unormowań prawnych w postaci określonych ustaw,
przepisów i ograniczeń.
W trzecim rozdziale opisane są zasady właściwego postępowania w reklamie, które mają
na celu uniemożliwić wprowadzenie klienta w błąd, zakazać reklamy uciążliwej i
nierzeczowej oraz kłamstwa w reklamie i reklamy sprzecznej z dobrymi obyczajami i
uchybiającej godności człowieka.
- 4 -
Prace magisterskie z reklamy
I ROZDZIAŁ - REKLAMA
1.1. Pojęcie reklamy
Reklama to rozpowszechnianie pewnych informacji za pomocą np. napisów,
plansz(plakaty, tablice), ogłoszeń w środkach masowego przekazu11.
Reklama najczęściej wykorzystywana jest w celu zwiększenia sprzedaży, wykreowania
popytu na nowe towary, przekazania konsumentom informacji o dokonanych przez
producenta zmianach w swoim wyrobie, kształtowania pozytywnego wizerunku firmy
w oczach opinii publicznej. Wyróżnia się reklamę nakłaniającą do zakupu produktu oraz
informującą o produkcie czy jakimś wydarzeniu (np. kulturalnym, sportowym).
Popularną formą reklamy jest sponsorowanie - finansowe wsparcie przez firmy imprez,
organizacji lub osób w sferze rozrywki, sportu, kultury itp. Reklamę uznaje się za
najważniejsze narzędzie promocji2.
Reklama jest komunikatem, który ma na celu zwiększyć popyt, a w konsekwencji
doprowadzić do sprzedaży określonego produktu/usługi.
Często reklama tworzona jest po to, by zmniejszyć popyt. Taki charakter mają kampanie
antynikotynowe, antyalkoholowe, jest to tzw. demarketing.
Demarketing nie występuje tylko w reklamie społecznej, lecz także w każdej
reklamie, która namawia klienta do tego, aby odrzucał produkty firmy konkurencyjnej. W
reklamie
podkreśla
się
wówczas
właściwości,
cechy charakterystyczne danego
produktu wspominając jednocześnie, ze produkt firm konkurencyjnych takich cech nie
posiada. Reklama może mieć bardzo silny wpływ na odbiorcę z tego względu, że nie jest
zwykłym komunikatem i ma nie tylko informować
potencjalnego klienta.
wiedzy
-
ale głównie przekonywać
Skuteczne wpływanie na klienta wymaga zaawansowanej
psychologicznej.
Najprościej
mówiąc
reklama
to
INFORMACJA
PERSWAZJA.
1
2
Smolski R., Smolski M. Stadtmiller E. H.; „Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska" 1999r.
www. konkurencja.pl.
- 5 -
+
Prace magisterskie z reklamy
Reklama powstała ok. drugiej połowy XIXw. Była działaniem niezależnym od
produkcji. Gdy na rynku pojawił się nowy produkt robiono wówczas wokół niego „
hałas". Reklama z łacińskiego reklamare oznacza hałasowanie, robienie wrzawy.
Natomiast angielski odpowiednik reklamy oznacza - advertising pochodzi od słowa
advert co oznacza odwrócić. Adversting to odwrócenie uwagi i skierowanie jej na jakiś
produkt.
Jednak autonomia reklamy nie trwała długo, bo już na początku XX pojawiła się
nowa dziedzina wiedzy - marketing.
Marketing to dyscyplina naukowa, która zajmuje się dostosowaniem produkcji
i produktów do potrzeb klientów i jednocześnie w sposób aktywny tworzy rynek dla tych
produktów.
Można to osiągnąć poprzez :
•
odpowiednio projektując produkt;
•
znajdując dla niego właściwą cenę;
•
tworząc odpowiednie kanały dystrybucji;
•
dokonując właściwej promocji rynkowej (czasami nazywanej komunikacją
rynkową).
Reklama z marketingowego punktu widzenia jest tylko jednym z narzędzi promocji
rynkowej obok:
1-
sprzedaży osobistej;
2-
promocji sprzedaży czyli oferowania klientowi dodatkowych
poprzez
3-
obniżenie
korzyści
ceny produktu/usługi albo dołączenie do niego/niej prezentu;
public relations czyli tworzenie korzystnego obrazu produktu lub firmy za
pomocą mediów, udziału w wystawach, sponsoringu, organizacji świąt i dni
otwartych.
Reklama nie jest jedyną możliwością aktywizowania rynku, ale stanowi najbardziej
uniwersalne i najchętniej stosowane narzędzie. Często też bywa łączona lub zastępowana
którymś z narzędzi promocji rynkowej. Najlepsze efekty reklama przynosi wówczas, gdy
jest integralną częścią planowania całej strategii rynkowej dla produktu, a więc
- 6 -
Prace magisterskie z reklamy
elementem działań marketingowych3.
1.2 Cele reklamy
Reklama ma do spełnienia szereg zadań. Ma uświadomić nam istnienie danej
marki. Gdy stworzymy reklamę, która zbuduje w świadomości odbiorcy spójny i
względnie odporny na zapominanie wizerunek marki to będzie się on pojawiał
wielokrotnie w czasie podejmowania decyzji o zakupie i często będzie na nie wpływał.
Innym ważnym celem jest doprowadzenie do tego, by odbiorca stał się lojalny
wobec marki. Świadomość może z czasem przerodzić się w silniejszą więź, którą jest
lojalność. Marzeniem każdego producenta jest, aby klient, który w pełni akceptuje daną
markę, stał się odporny na reklamę konkurencji i często sam występował w roli rzecznika
ulubionego produktu, a nawet przekazywał swoje postawy młodszemu pokoleniu.
Lojalność klienta niestety trudno jest zbudować, ponieważ naturalnym elementem
zachowań rynkowych jest poszukiwanie nowych wrażeń i doświadczeń.
Brak znajomości produktu stanowi poważną barierę rynkową, dlatego następnym
zadaniem staje się edukacja klienta. Wiele firm podejmuje trud edukacji rynkowej, bez
której potencjalni klienci pozostaliby obojętni na ich produkty, po prostu nie będąc w
stanie dostrzec potrzeby ich kupienia.
Poza tym edukacja pozwala na wykorzystanie efektu pierwszeństwa. Firmy
tworzące nowości rynkowe lub wyroby mało znane są skazane na edukację klienta.
Jednym z celów reklamy jest również walka z konkurencją. Najbardziej typowym
przykładem jest porównanie bezpośrednie produktów. Bardziej dosadną formą jest
publiczne wytknięcie błędów konkurencji i zaoferowanie własnych usług. Mniej
widocznym, ale bardzo ważnym sposobem eliminowania efektów reklamy konkurencji,
jest zwiększenie aktywności własnych działań reklamowych.
Powoduje to zmniejszenie stopnia zapamiętania nowych reklam wskutek działania
mechanizmu nazywanym w psychologii hamowaniem retreaktywnym/ proaktywnym
(hamujący wpływ bardziej znanych informacji na zapamiętywanie nowych, podobnych).
3
Kwarciak B. „ Co trzeba wiedzieć o reklamie" Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu Kraków 1997r.
- 7 -
Prace magisterskie z reklamy
Przy odpowiednio dużej liczbie ekspozycji reklamy, klient będzie miał kłopoty
nawet z przypomnieniem sobie nazwy konkurencyjnych produktów.
Reklama ma również na celu tworzenie odpowiedniego image'u firmy, czyli
dobrej reklamy samej firmy.
Reklama w dobie kapitalizmu jest niezbędną rzeczą, ponieważ rynek jest
przepełniony konkurencyjnymi wyrobami, które są:
•
podobne do siebie;
•
wysokiej jakości;
•
ciągle modernizowane i ulepszane;
•
pod względem cenowym dostępne dla przeciętnego odbiorcy.
Klient pozostawiony sam sobie ma tendencje do próbowania różnych marek,
zastępowania jednych produktów drugimi. Klient dokonuje wyborów właściwie
losowych, które nie zapewnią żadnemu z producentów jakiejkolwiek przewagi na rynku.
Firmy, które się nie reklamują używają innych narzędzi promocji rynkowej. Reklamę w
pewnych sytuacjach nie tylko można, lecz wręcz należy z powodów finansowych
zastąpić innymi działaniami promocyjnymi.
1.3.Perswazyjna rola reklamy
Perswazja reklamowa to rozległa dziedzina wiedzy, a jej znajomość pozwala
uniknąć podstawowych błędów, które bardzo często prowadzą do ogromnego
marnotrawstwa budżetów promocyjnych. Aby w pełni zrozumieć tę wiedze trzeba się
najpierw przyjrzeć zakupowi.
Każdy zakup ma swoją ciemną stronę, jest to uczucie frustracji nawet jeśli zakup
dostarcza nam przyjemności ponieważ:
•
każdy zakup ogranicza możliwości kupienia innych produktów;
•
szybkie wprowadzenie nowości rynkowych i doskonalenie istniejących już
produktów stwarza drugą już przeszkodę w podejmowaniu decyzji przez
konsumenta, co prowadzi do postawy wyczekiwania;
•
pierwsze rozczarowania będące skutkiem silnego kontrastu między
- 8 -
Prace magisterskie z reklamy
marzeniami o produkcie, a realnym produktem;
•
bardzo często stojąc pod półką sklepową, klient nie może zdecydować się na zakup,
ponieważ nie jest on w stanie usprawiedliwić go przed samym sobą.
- 9 -
Prace magisterskie z reklamy
Pięć zasad skutecznej perswazji:
1.
Jedyny w swoim rodzaju.
2.
Korzyść ważniejsza niż zabawa:
 przy wyborze produktu większe znaczenie dla konsumenta mają nawet niewielkie, ale
za to konkretne korzyści;
 korzystny zakup to niekoniecznie produkty o najlepszych walorach użytkowych,
ponieważ bardzo często większą satysfakcję dają cechy mało istotne, ale za to
związane z emocjami;
 znaczna liczba produktów
pomaga człowiekowi w podkreśleniu jego statusu
społecznego lub osobowości.
3.
Emocje
4.
Podwójne alibi:
 podkreślenie, że produkt jest przede wszystkim inwestycją w przyszłość,
 pokazywanie produktu jako czegoś, czego klient od dawna oczekiwał;
 odwołanie się do uczucia krzywdy i niedoceniania.
5.
Walka ze stereotypami poznawczym:
 tworzenie i silne akcentowanie odmienności produktu;
 budzenie silnej ciekawości poprzez odpowiedni przekaz reklamowy;
 pokazywanie produktu z zaskakującej, nowej strony.
Przykładem perswazji może być sytuacja, w której odbiorca lubi nadawcę oraz
sytuacja, w której odbiorca nie lubi nadawcy.
Wpływ sympatii nadawcy wyrażonej w stosunku do produktu na postawę
odbiorcy - kiedy odbiorca lubi nadawcę:
- 10 -
Prace magisterskie z reklamy
Przenoszenie sympatii z nadawcy na produkt to jeden z mechanizmów. Drugi jest
o wiele ciekawszy, efektywniejszy, ale również trudniejszy do zastosowania. Nie lubiany
nadawca wyraża niechęć do produktu. Taka kombinacja dwóch antypatii prowadzi
odbiorcę do reakcji całkowicie przeciwnej.
Posługując się perswazją niejednokrotnie twórcy reklam chcą „omamić"
potencjalnego odbiorcę.
1.3.1. Reklama, która obiecuje
Z psychologicznego punktu widzenia obietnica to najważniejszy element
reklamy. Obietnice w reklamach mimo poznanego podobieństwa i efektywności znacznie
różnią się miedzy sobą siłą oddziaływania na rynek. Tylko nieliczne z nich są brane
przez klienta pod uwagę. Dość często nierozważne obietnice maja fatalne konsekwencje.
Dzięki badaniom psychologicznym z wielką precyzją da się przewidzieć, które z
proponowanych korzyści zostaną uznane za istotne. Można wyłapać te, które mogą
doprowadzić do odrzucenia produktu, a nawet masowych działań odwetowych. Bardo
często jednak obietnice bywają tylko prostymi słowami, które nie spełniają oczekiwań
klientów i jest on rozczarowany dokonanym wyborem.
Przykre napięcie na skutek zdarzenia skrajnie niezgodnym z naszymi
oczekiwaniami nazywamy dysonansem poznawczym.
- 11 -
Prace magisterskie z reklamy
Dysonans poznawczy przebiega na 3 sposoby w zależności od stopnia rozczarowania:
1.Ograniczenie
poszukiwania
dodatkowych
informacji,
co pozwala na nowo
przeanalizować dokonany wybór;
2.bardzo radykalne działania w przypadku, gdy występuje duży,
negatywny
rozdźwięk między oczekiwaniami a rzeczywistością;
3.Może przybrać nawet rozmiary prawdziwej
klęski,
gdy klienci
szukają
sprawiedliwości na drodze prawnej równocześnie rozpowszechniając na rynku
plotki, zapobiegając o wsparcie masmediów.
Obiecywanie nie daje żadnych lub prawie żadnych efektów jeśli odbiorcy proponuje
się:
•
okólniki (mgliste obietnice);
•
korzyści niezgodne z oczekiwaniami;
•
obietnice niezgodne z typowymi oczekiwaniami powodują u klienta niemiłe
zaskoczenie i poczucie, że reklamodawca próbuje ominąć rzeczową prezentację
faktów;
•
hiperbole, czyli przesadna prezentacja zalet produktu co powoduje dystans do
przekazywanej informacji,
• korzyści typowe i oczywiste czyli obietnice, które powinny być standardowe.
Negatywne skutki perswazji:
•
obietnice nagromadzone obok siebie łatwo się dewaluują,
•
utrata wiarygodności przekazu;
•
prawie każda obietnica prowokuje u odbiorcy reakcję emocjonalną;
gromadząc obok siebie wiele obietnic zmniejszają się szansę
rozważenia i w efekcie zapamiętania.
Obietnica staje się najbardziej skuteczna, gdy:
•
trafia w oczekiwania i doświadczenia klienta;
•
jest wymierna i jasno określona;
•
nie konkuruje z innymi obietnicami, lecz jest z nimi spójna;
•
pojawia się w różnych częściach reklamy.
- 12 -
ich
zauważenia,
Prace magisterskie z reklamy
1.3.2. Emocje w reklamie.
Prowokowanie reakcji emocjonalnych jest obecnie jednym podstawowych
elementów warsztatu reklamowego. U człowieka nie da się oddzielić emocji od
racjonalnego rozumowania.
Emocje wywierają u człowieka wpływ wielostronny:
• powodują zmiany czysto fizjologiczne, które aktywizują organizm jako całość;
• zmieniają percepcje (postrzeganie);
• przy dużym natężeniu ograniczają efektywność procesów myślowych, zwłaszcza
krytycyzm przy całym natężeniu zwiększają łatwość zapamiętywania sytuacji w
których się pojawiły;
Tworząc odpowiednią aurę emocjonalna jesteśmy w stanie zwiększyć atrakcyjność i
stopień zapamiętania wyrobu, a nawet wytworzyć z nim głęboką więź.
Niewłaściwe używanie, a głównie nadużywanie emocji w reklamie prowadzi nie
tylko do braku oczekiwanej reakcji ze strony konsumenta, ale ma również negatywny
efekt ogólny.
Odbija się mianowicie na postawach konsumentów wobec reklamy jako instytucji.
1.3.3. Nadawca w reklamie
Prezentacja czy związania wyrobu z odpowiednią postacią stanowi jeden z
najistotniejszych czynników w oddziaływaniu na konsumenta.
Często lubimy się kierować opinią specjalistów, ludzi z tych samych kręgów
społecznych, a gusty i upodobania najchętniej przyjmujemy od znanych osobistości,
zwłaszcza ze świata artystycznego i politycznego.
Nadawca:
• skutecznie przyciąga uwagę;
• stwarza
ciepła
atmosferę,
a
reklama
zimna i obiektywna;
• pozwala łatwiej zapamiętać treść reklamy.
- 13 -
bez
nadawcy
jest
Prace magisterskie z reklamy
Typy postaci w reklamie:
• osoby podobne do odbiorcy;
• eksperci;
:
• użytkownicy;
• gwiazdy i znane osobistości;
• ludowi i popularni bohaterowie;
• postacie charakterystyczne;
• modelki;
•
tzw. "wyższe sfery
•
osoby
nie
negatywnie
lubiane
o
produkcie,
(osoba
nie
co
powoduje
lubiana
wyraża
odwrotną
reakcję
się
ze
strony odbiorcy).
Nadawca jest jednym z najważniejszych elementów, nie należy jednak oczekiwać od
niego zbyt wiele.
1.3.4. Ukryta perswazja i manipulacja
Ukryte wpływy na zachowanie konsumenta stanowią zespół mechanizmów, które
można wykorzystać i które wykorzystuje się w reklamie.
W wielu przypadkach przekaz reklamowy ma dwie warstwy. Jedną jest to, co potrafi
sobie uświadomić odbiorca, drugą zaś tworzą elementy ukryte przed refleksją - od prostej
manipulacji muzyką poprzez przekazy mające działać na podświadomość (publiminalne),
pouczenie obserwacyjne.
Przy pomocy oprawy muzycznej szczególnie łatwo np. stworzyć pozytywną
postawę wobec towaru, oczywiście bez jakiejkolwiek refleksji u odbiorcy.
Drugim źródłem szczególnie silnych wpływów na konsumenta jest stosowanie
w reklamie koloru. Również w ten sposób można w znacznym stopniu kierować jego
emocjami.
- 14 -
Prace magisterskie z reklamy
Do najprostszych zabiegów manipulacyjnych można zaliczyć:
• utrzymywanie dużej głośności reklam;
• elektroniczne przetwarzanie dźwięków mowy oraz towarzyszących im efektów
akustycznych, tak, by mieściły się w przedziale częstotliwości 2 - kHz (zwiększa
zrozumiałość komunikatu);
• pisanie tekstów
reklamowych
w
szczególny, charakterystyczny sposób.
W wyniku tego teksty reklamowe nabierają fałszywego blasku i klarowności, i tym
samym wywołują skuteczny nacisk na odbiorcę.
Jednak reklama skierowana do podświadomości nie jest tak groźna jak kiedyś
sądzono, ponieważ podlega poważnym ograniczeniom:
• może wpływać tylko na elementarne potrzeby (głód,pragnienie), nie zaś na
potrzeby wyższe a zwłaszcza system wartości;
• działa krótko (od kilku minut do kilku godzin);
• podlega dużym wahaniom ze względu na różnice indywidualne.
Człowiek został przez naturę wyposażony w odpowiednie reakcje czyli
automatyczne zachowania, które przebiegają poza refleksją wyzwolone w niezauważalny
sposób. I tak np. może wystąpić reakcja opiekuńcza (często występuje w przypadku
reklam, w których występują niemowlęta, szczenięta itp.), lub reakcje na ludzką twarz.
Również często i chętnie wykorzystywany w reklamie jest element ryzyka
społecznego. Z jednej strony straszy się konsekwencjami złamania społecznych
konsekwencji, a z drugiej strony podsuwa się konsumentom jedynie „właściwe
produkty".
Firmy, które nie biorą pod uwagę roli emocji w zachowaniu klienta
popełniają błąd.
Przedstawione mechanizmy ukrytego działania reklamy, uzmysławiają, że istnieje
wiele możliwości stosowania manipulacji w zachowaniach konsumentów i widoczne jest
- 15 -
Prace magisterskie z reklamy
jak trudno jest je wykrywać.
- 16 -
Prace magisterskie z reklamy
1.4. Postawy wobec reklamy
Postawa jest stopniem natężenia uczuć pozytywnych bądź negatywnych, które
wiążemy z jakimś przedmiotem, w tym wypadku z reklamą.
Przykład postaw Amerykanów wobec reklamy44:
•
fani
- 23 %
•
sceptyczni entuzjaści
- 22 %
•
umiarkowani zwolennicy
- 26 %
•
krytycy z powodów estetycznych
- 17 %
•
przeciwnicy
- 12 %
Postawa wobec reklamy łączy w sobie kilka części składowych, mianowicie
przedmiotem oceny staje się co najmniej:
•
użyteczność;
•
wiarygodność;
•
wykorzystywanie emocji i motywacji odbiorcy do celów handlowych;
•
negatywny wpływ na charakter i funkcjonowanie masmediów.
Pojęcie przeładowania informacyjnego jest jednym z ważniejszych terminów
współczesnej psychologii i zostało bardzo szczegółowo zbadane.
Na tej podstawie można powiedzieć, że wybiórczość zainteresowania reklamami u
konsumenta jest nie tylko przejawem normalnych ograniczeń, ale czymś pożądanym.
Zbyt wiele informacji na raz prowadziłoby do chaosu myślowego i niemożliwości
podejmowania jakichkolwiek decyzji.
4
Kwarciak B „ Co trzeba wiedzieć o reklamie" Kraków 1997r.
- 17 -
Prace magisterskie z reklamy
Najważniejszymi cechami dla przeciętnego odbiorcy są:
•
aspekt rozrywkowy, ze szczególnym uwzględnieniem humoru;
•
zrozumiałe przekazywanie informacji istotnych dla konsumenta;
•
budzenie irytacji lub poczucia niesmaku;
•
ciepła, zmysłowa atmosfera.
l.5. Reklama a prawo
Można powiedzieć, że reklama jest jednym z nielicznych przypadków
zalegalizowanej manipulacji. Nie powinna niesłusznie i nieuczciwie coś normalnego,
zwykłego podnosić do rangi czegoś nadzwyczajnego, oraz nadużywać superlatywów
stawiając w określonym świetle rewelacje rynkowe na równi z towarami, które na to
zasługują5. Poprzez takie działanie reklama sugeruje, ze za pomocą nabycia towaru
można szybko i bezboleśnie rozwiązać jakiś problem6. Z tego względu przedmiotem
zainteresowania państwa i organizacji obrony praw konsumentów jest tworzenie
przepisów prawnych i norm etycznych oraz sprawowanie nadzoru, ich przestrzegania w
celu przeciwdziałania naruszeniu tych interesów przez przedsiębiorstwa, agencje i media
rozpowszechniające reklamę7.
Przepisy prawne regulujące zasady i warunki prowadzenia działań reklamowych
dotyczące zwykle takich zagadnień, jak ochrona: konsumentów przed nieuczciwą
konkurencja (np.: przed nieprawdziwą, myląca nabywców reklamę), środowiska
naturalnego, zapewnienia obywatelom w prawie cywilnym (np.: przed nadużywaniem
seksu w reklamie).
Działalność reklamową regulują trzy systemy:
1. Sądowy, którego podstawa są zasady zwalczania nieuczciwej manipulacji.
2. Administracyjny, oznaczający
bezpośrednią
ingerencje państwa w dziedzinę
reklamy poprzez specjalnie powołane instytucje opracowujące, najczęściej w
porozumieniu ze zrzeszeniami
nadawców
reklamy,
właścicieli
środków
przekazu i agencji reklamowych, ogólne zasady reklamy z uwzględnieniem reguł
reklamy kierowanej do dzieci, reklamy usług finansowych czy leków i metod
leczenia.
5
6
7
Boguszewicz - Kreft M. „ Reklama a praw", Businessman Magazine 1992 nr 12.
Grajlewicz M: „Reklama a manipoulacja", Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 10.
Lewandowski K: „Reklama w zgodzie z prawem" Rzeczpospolital993 nr 48
- 18 -
Prace magisterskie z reklamy
3. Samokontrolna, jako reakcja organizacji zrzeszających nadawców reklamy, agencji
reklamowych i właściciel środków przekazu na zaostrzenie kontroli prawnej w tej
dziedzinie, twierdzi się bowiem, że wystarczającą ochronę wszystkich podmiotów
rynku może zapewnić dobrowolne przyjmowanie przez nie ograniczeń8.
Na Zachodzie obowiązuje kilka tysięcy dobrowolnych kodeksów, z czego tylko w
USA istnieje ok. 700. Dotyczą one różnych branż, najczęściej tytoniarskiej, wyrobów
spirytusowych, piwa i chemii gospodarczej.
W Polsce producenci papierosów uchwalili dobrowolny kodeks postępowania
marketingowego - pierwszy w Europie Wschodniej, który ma za zadanie chronić przed
nieuczciwą oraz agresywną reklamą9.
Jednak mimo to niektóre reklamy powodują, że powstają wątpliwości co do
efektywności tego samoregulującego się systemu (przykładem może być opisywana w
1991 roku sprawa Benettona, który przedstawił projekt kampanii plakatowej z nowo
narodzonym dzieckiem)10.
Śliwińska K. „Marketingowe instrumenty komunikowania się firmy z rynkiem" Katowice 1999r.
Tomaszek A.:„Kiedy reklama jest nieuczciwa Rzeczpospolita 1992 nr 198 i 199
10 Tomaszek A. :
„Nieuczciwa konkurencja praw
przez nieuczciwą reklamę"
Rzeczpospolita 1993 nr 33 21
8
9
- 19 -
Prace magisterskie z reklamy
II ROZDZIAŁ - UNORMOWANIA PRAWNE
W wieku XIX nie nakładano na reklamę żadnych ograniczeń. Kierowano się
zasadą Caveat emptor (niech się strzeże kupujący), która wyrosła z myśli liberalnej w
ekonomii. Z czasem okazało się, że prowadzi to do zamętu. Ofiarą oszust stawał się
prawie każdy, zwłaszcza w miarę, jak rosła liczba nowych towarów.
W USA próbowano przeciwdziałać nieuczciwym praktykom, już w roku 1911, kiedy
powstała American Advertising Federation, rodzaj stowarzyszenia agencji reklamowych.
W 1914 roku została powołana do życia Federal Trade Commission, która jednak dopiero
w osiem lat później uznała kłamstwo w reklamie za niezgodne z prawem. Szybko jednak
naprawiła swój błąd i powoli stała się jednym z najważniejszych ogniw kontrolnych w
walce z oszukiwaniem konsumentów.
Rok 1938 przyniósł powstanie Food and Drug Administration, a więc wzmocnienie
ochrony przed nierzetelną informacją o żywności i lekarstwach.
Obecnie w Stanach Zjednoczonych działa dziesiątki organizacji różnych szczebli,
które kontrolują reklamę. Nawet poczta amerykańska ma prawo i obowiązek wykrywania
nieuczciwych materiałów reklamowych i w przypadku znalezienia takich ofert musi
odmówić ich doręczenia.
Ta zorganizowana sieć nadzoru jest konieczna z kilku względów:
1. Nie da się wytyczyć granicy między kłamstwem, a środkami, które pozwalają
przyciągnąć uwagę klienta;
2. Ze względu na swój zasięg, reklama zazębia się właściwie z każda sferą życia a
jej przedmiotem może być wszystko, począwszy od gumy do żucia, poprzez
samoloty, a skończywszy na postaciach politycznych, co stwarza
niebezpieczeństwo prawne prawnych kolizji z różnego rodzaju przepisami;
- 20 -
Prace magisterskie z reklamy
3. Należy pamiętać także, że w demokracjach zachodnich bardzo pilnie bada się
zasadność wszelkich prób ograniczenia wolności wypowiedzi.
Ogólnie rzecz biorąc, niełatwo interpretować i wcielać w życie prawo, które
reguluje sprawy tak trudno uchwytne i s komplikowane.
Podstawowe żądania stawiane przez Federal Trade Commission, żeby reklama była:
•
uczciwa, a więc nie narażała na niebezpieczeństwo;
•
prawdziwa jako całość;
•
jasna dla osób o niskiej inteligencji;
•
oparta na faktach nie zaś na chwaleniu towaru.
Zaś Children'a Advertising Review Unit nie pozwala na to, żeby reklamy skierowane do
dzieci sugerowały m.in., że:
•
posiadanie danego produkt uczyni kogoś lepszym od innych;
•
osoby kupujące go dzieciom bardziej się o nie troszcząniż inne osoby;
•
należy się dopominać u rodziców jego kupienia.
Amerykańskie agencje reklamowe ze spokojem starają się spełniać wszystkie
prawne wymagania. Żeby nie popełniać błędów zatrudniają własnych prawników i
wynajmują niezależne firmy prawnicze do konsultacji.
FTC może nie tylko wstrzymywać reklamę, ale wprowadza również skuteczną karę za
okłamywanie konsumenta: jest nią kampania reklamowa, która ma za zadanie
wprowadzić go w błąd11.
11
Kwarcia B. „ Co trzeba wiedzieć o reklamie" - Kraków 1997r.
- 21 -
Prace magisterskie z reklamy
2.1. Ustawowe pojęcie reklamy
Ogół przepisów dotyczących reklamy można podzielić na dwie grupy. W
pierwszej grupie znajdą się przepisy bezwzględnie obowiązujące, czyli akty prawne. Do
niej należeć będzie Konstytucja RP z dnia 6 kwietnia 1997 roku12, oraz wszelkie ustawy
regulujące reklamę od strony prawnej. Najistotniejsza będzie ustawa z dnia 16 kwietnia
1993 roku „o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji".
Druga
grupa
przepisów
będzie
dotyczyła
samoograniczeń
środowiska
reklamowego, dla których uregulowaniem jest „Kodeks postępowania w dziedzinie
reklamy" opracowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy w Polsce.
2.1.1.Ustawowe definicje reklamy
Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji wprowadziła
ustawową definicje reklamy. Inspiracją dla autorów tej definicji było określenie reklamy,
ustalone w „Europejskiej Konwencji o telewizji ponadgranicznej" sporządzonej w
Strasburgu dnia 5 maja 1989roku13.
Zgodnie z art. ust. 6; ustawy:
„Reklamą jest każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży, bądź innych form
korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do
12
13
zob. Konstytucja RP art.: 14;49;51;54;73;213
Budzyński W: "Reklama techniki skutecznej perswazji" Warszawa 1999r
- 22 -
Prace magisterskie z reklamy
osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, nadawany za opłatą lub inną
formą wynagrodzenia" 14.
2.1.2 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji regulują kwestie związane
z zapobieganiem i zwalczanie nieuczciwej konkurencji15.
Czynnikami nieuczciwej konkurencji, które odnosić się będą pośrednio lub bezpośrednio
do reklamy, będą:
•
wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa;
•
fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towaru lub
usługi;
•
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa;
•
nakłanianie do rozwiązania lub niewykonanie umowy;
•
naśladownictwo produktów;
•
pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie;
•
utrudnianie dostępu do rynku;
•
szczególnie natarczywe sposoby sprzedaży;
•
nieuczciwą lub zakazaną reklamą.
Zgodnie z przepisami tej ustawy (art. 19 i 20) „czynu nieuczciwej konkurencji
dopuszcza się nie tylko ten, kto płaci za reklamę, ale również agencje reklamowe albo
inny przedsiębiorca, który reklamę opracował".
Za dokonanie czynów nieuczciwej konkurencji (m.in. w zakresie reklamy) przewidziana
jest odpowiedzialność cywilna.
Jednocześnie
omawiana
ustawa
dokonała
przepisach, m.in.:
14
15
Dz.U. z 1993r. nr 7 póz. 34
Dz.U. z 1993r. nr 47 póz. 211
- 23 -
zmian w obowiązujących
Prace magisterskie z reklamy
•
wprowadzi bezwzględny zakaz reklamowania w radiu i telewizji (wyrobów
tytoniowych) od l stycznia 1995r.
•
16
złagodzi całkowity zakaz reklamowania leków16.
Piwowar B. „Ograniczenia prawne reklamy w Polsce" Aida 1995r.,nr 9
- 24 -
Prace magisterskie z reklamy
2.1.3. Zasady dotyczące działalności reklamowej
Ze względu na zasięg nadawania i siły oddziaływania radia i telewizji, szczególne
znaczenie ma właściwe uregulowanie i przestrzeganie zasad rozpowszechniania reklamy
w tych środkach przekazu.
Opierając się na podstawowych uregulowaniach tej działalności w krajach
europejskich opracowane zostały w Polsce w 1990 roku zasady działalności reklamowej,
które zawierają, następujące normowania:
•
rodzaje działalności reklamowej i dotyczące ich zasady:
a ) reklama;
b ) kryptoreklama;
c ) programy sponsorowane;
d ) demonstracje towarów i usług;
•
zasady ogólne działalności reklamowej;
•
zasady szczególne reklamy;
•
reklama a dzieci;
• reklama, a międzynarodowe zasady sportowe;
Rodzaje działalności reklamowej i dotyczące ich zasady:
Reklama
Nadawana jest między programami i w miarę możliwości w blokach i jest wyraźnie
oddzielona za pośrednictwem środków wizualnych, lub dźwiękowych od pozostałej
zawartości programowej.
Nie może ona w żaden sposób naruszać integralności programu lub audycji w ich
wartości treściowe, dźwiękowe i wizualne.
Kryptoreklama.
To ukryta działalność reklamowa wiążąca się z uzyskaniem przez dziennikarza, bądź
redakcje korzyści majątkowych, lub osobistej od osoby lub jednostki organizacyjnej
zainteresowanej reklamą.
Przejawia się ona w służącym w tym celom reklamowym lub promocyjnym
przedstawianiu w słowach lub obrazach towaru, usługi, nazwy, firmy działalności
producentów lub dostawców usług, prezentowanym w sposób wprowadzający
publiczność w błąd, co do charakteru programu, a więc np.: formie informacji,
- 25 -
Prace magisterskie z reklamy
publicystyki czy programu oświatowego, a także pod pozorem rozmowy ze sponsorem,
konkursu na najlepszą reklamę itp. W programach PR i TV zakazuje się uprawiania
wszelkich form kryptoreklamy.
Programy sponsorowane.
Sponsorowanie to uczestnictwo osoby fizycznej, lub prawnej niezaangażowanej w
działalność radiowo - telewizyjną, lub w produkcje dzieł audiowizualnych, w
finansowaniu produkcji programu ( audycji ) przez nadawcę, lub na jego zlecenie w celu
promowania nazwy, znaku handlowego lub wizerunku tej osoby.
Nazwa lub znak lub sygnał dźwiękowy sponsora mogą wystąpić tylko przed i/lub po
programie przez maksymalnie 8 sekund, w przypadku jednego sponsora, 15 sekund w
przypadku dwóch sponsorów i' 25 sekund, jeżeli sponsorów jest trzech lub więcej.
Poprzez sponsorowanie programu sponsorzy nie nabywają prawa do emisji reklamy.
Mogą natomiast za odrębną opłatą, lub na ogólnych zasadach nadawać swoje reklamy
przed i po programie przez siebie sponsorowanym, lub w innym czasie. Programy
sponsorowane nie mogą w swej treści zachęcać do sprzedaży, lub innych form
korzystania z towarów lub usług sponsora albo osób trzecich, w szczególności przez
promocyjne odniesienia do tych produktów, lub usług w treści programu, lub przez
niedwuznaczny związek samej zawartości programu z działalnością produkcyjną czy
gospodarczą sponsora.
Sponsor nie może wpływać na zawartość bądź czas emisji programu, lub też w inny
sposób ograniczać niezależność nadawcy i jego odpowiedzialność za zawartość
programu.
Programu nie mogą sponsorować osoby, których podstawowa działalność wiąże
się z produktami lub usługami, których reklama jest zabroniona. Zasady sponsorowania
określonych audycji, określonych sposobów sponsorowania reguluje rozporządzenie
KRRiT z dnia 31 sierpnia 1993r17. Rozporządzenie w sprawie zakazu sponsorowania
określonych audycji i określonych sposobów sponsorowania. Rozporządzenie zostało
wydane na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji.
17
zob. Dz. U. z 1993r. ; nr 91 póz. 423
- 26 -
Prace magisterskie z reklamy
Zakazuje ono sponsorowania audycji przez:
•
partie polityczne;
•
związki zawodowe i organizacje pracodawców;
•
osoby, których główna działalność polega na produkcji,
sprzedaży, lub udostępnianiu towarów, lub usług objętych
zakazem reklamowania.
Rozporządzenie zakazuje sponsorowania :
•
dzienników;
•
audycji publicystycznych treści społeczno politycznej;
•
audycji poradniczych i konsumenckich;
•
audycji wyborczych lub bezpośrednio związanych z kampanią wyborczą;
•
audycji o treści religijnej.
Demonstracja towarów i usług.
Polega
ona
na
bezpłatnym
dostarczeniu,
lub
opłaceniu kosztów
wyprodukowania, lub zakupu dóbr wykorzystywanych podczas realizacji programu
(rekwizytów,
eksponatów, elementów dekoracyjnych itp.), lub też bezpłatnym
wykonaniu usług na rzecz realizacji programu w celu reklamy bądź promocji nazwy
producenta lub usługodawcy.
Informacja o pochodzeniu tych towarów lub przedmiotów, o nazwie ich
producentów, lub dostawców powinna zostać podana jedynie w napisach po zakończeniu
programu. W trakcie programu należy unikać wymieniania, pokazywania lub
nieuzasadnionego wymogami programu eksponowania nazw, marek,
znaków
fabrycznych, znaków firmowych, etykiet firmowych i innych identyfikatorów towarów
lub usług, lub innych producentów czy dostawców.
Zwłaszcza
w
programach
fabularnych
należy
unikać nieuzasadnionego
eksponowania towarów, czy usług oraz inscenizowania sytuacji zamieszczania w
scenariuszu fragmentów dialogu itp. służących zwróceniu uwagi na te towary
czy
usługi, na ich walory czy ważność nad towarami/usługami konkurentów.
W przypadku, gdy demonstrowanymi towarami są nagrody w konkursach dopuszcza
się stwierdzenie podczas trwania programu, faktu ufundowania nagród przez określone
osoby, wymienianie nazw handlowych oraz prezentacje tych towarów/usług, bez
nadmiernego ich eksponowania.
- 27 -
Prace magisterskie z reklamy
Zasady ogólne działalności reklamowej :
1.
Reklama nie może:
•
zawierać treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
•
naruszać godność osoby;
•
zawierać elementów dyskryminacji rasowej, płci lub narodowościowej;
•
naruszać uczuć religijnych lub przekonań politycznych;
•
promować zachowań zagrażających zdrowiu,
•
promować
zachowań,
lub
produktów
lub bezpieczeństwu;
szkodzących
naturalnemu
środowisku człowieka.
2.
W reklamie zakazuje się używania technik podprogramowych
(podświadomościowych).
3.
Radio i telewizja zachowują prawo do odmowy emisji programów reklamowych
ze względu na ich pochodzenie, treść lub formę techniczną, przy czym
reklamodawca powinien być poinformowany o powodach odmowy.
4.
Radio i telewizja przyjmują na siebie obowiązek starannej emisji obrazu i
dźwięku.
5.
Żądania reklamodawcy dotyczące wyłączenia konkurencji, lub narzucenia
sąsiedztwa w żadnym wypadku nie mogą być wiążące, chyba że strony inaczej się
umówią.
6.
Reklamodawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji, że uzyskał wszelkie
prawa związane z emisją materiału reklamowego, sam ponosi odpowiedzialność
za treść i prawną dopuszczalność dostarczonych przez niego materiałów.
Zasady szczególne reklamy :
1.
Zabrania się reklamy alkoholu, papierosów i wyrobów tytoniowych.
2.
Zabrania się reklamy lekarstw i środków medycznych dostępnych tylko na receptę.
3.
Reklama nie może naruszać publicznego poczucia dobrego smaku i zasad
przyzwoitości.
4.
Do celów reklamy nie można przedstawiać prywatnego życia indywidualnych osób
bez ich wiedzy i zgody.
5.
Oprawa dźwiękowa nie może być nadmiernie hałaśliwa.
6.
W reklamach nie mogą występować pracownicy programowi radia i telewizji,
zwłaszcza występujący w programach informacyjnych i publicystycznych.
- 28 -
Prace magisterskie z reklamy
7.
8.
Reklama nie może wywoływać uczucia strachu, grozy, lęku oraz przerażenia.
Nie należy dopuszczać do reklamowania :
•
urządzeń i produktów maskujących efekty spożycia alkoholu;
•
usług wróżbiarskich;
• usług agencji matrymonialnych, klubów korespondencyjnych tzw. towarzyskich;
• prywatnych agencji detektywistycznych.
9.
Reklama nie może zawierać opisów warunków i ilustracji, które
wprowadzają w błąd co do reklamowanego produktu i jego walorów albo
użyteczności. Demonstracje muszą być realistyczne i zgodne z ich rzeczywistymi
cechami. Reklama nie może sugerować, że reklamowany produkt/ usługa ma
właściwości lub jakość niemożliwą do osiągnięcia (np. nauka języka w 3 dni)
.Naukowe terminy, statystyki i cytaty z literatury fachowej powinny być zgodne z
ogólnie przyjętym ich rozumieniem. Przy ewentualnym powoływaniu się na
wyniki badań opinii publicznej, należy podać informacje o liczebności i charakterze
próby.
10. Reklama nie może bezpośrednio, lub przez implikacje atakować i dyskredytować
innych towarów, producentów lub usługodawców.
11. Wszelkiego rodzaju atesty, świadectwa, opinie o produktach autorytatywnych
powinny być udokumentowane przez reklamodawcę.
12. Reklama kursów zawodowych itp. nie może zawierać obietnicy zatrudnienia,
lub grozić utratą pracy bez ich ukończenia.
13. Nie należy dopuszczać do reklamy ogłoszeniodawców, którzy oferują wysyłkę dóbr
bez uprzedniej zgody odbiorców18.
Reklama a dzieci
1.
Nie wolno reklamować towaru/ usługi lub związku z programami dla dzieci
stosować form reklamy, które mogą spowodować szkody fizyczne, umysłowe czy
moralne. W reklamach nie wolno wykorzystywać łatwowierności
i poczucia lojalności dzieci.
2.
Reklamy nie mogą skłaniać dzieci do samodzielnego kupowania, lub namawiania
rodziców lub innych osób do zakupu reklamowanego towaru/ usługi.
3.
Zabrania się sugerowania w reklamach, że przez fakt posiadania jakiś rzeczy,
dzieci nabędą prawo do poczucia wyższości nad innymi dziećmi, a przez
nieposiadanie ich zostaną wystawione na pogardę bądź ośmieszone.
18
Sztucki T. „Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży, sztuka pozyskiwania nabywców."
- 29 -
Prace magisterskie z reklamy
4.
Reklama zabawek, gier i innych przedmiotów mogących zainteresować dzieci nie
może wprowadzać w błąd co do rzeczywistości cech, rozmiaru, funkcjonowania itp.
5. Dzieci powinny pojawiać się w reklamach jedynie w starannie przemyślonych
sytuacjach, ze względu na możliwość naśladowania przez młodych widzów
zachowań, dla nich potencjalnie niezdrowych, niebezpiecznych i niewłaściwych
ze względów wychowawczych.
6.
Dzieci nie mogą w reklamach prezentować towarów i usług, których w normalnych
okolicznościach nie kupowałyby same, nie mogą też rekomendować czy oceniać
towarów, których nie mogą znać z własnego doświadczenia.
Reklama, a międzynarodowe zawody sportowe.
1.
Reklama nie może obniżać jakości transmisji telewizyjnej, czy przeszkadzać
w uzyskaniu pełnego obrazu wydarzeń, nie może też odwracać uwagi od akcji.
2.
Reklama musi pozostawać w zgodzie z prawem i regułami kraju, w którym impreza
sportowa ma miejsce.
3.
Obecność reklamy w miejscu imprezy sportowej i warunki jej prezentacji w
telewizji, powinny być przedmiotem porozumienia między organizatorami
wydarzenia a nadawcą telewizyjnym, w szczególności jednak:
• reklama nie może być umieszczona między kamerą, a miejscem akcji, nie może
poruszać się obracać lub zmieniać w inny, widoczny na ekranie sposób;
• reklama powinna być umieszczona w
uzgodnionych miejscach, na jednym
poziomie, nie może być oświetlona lub fluorescencyjna;
• wielkość plansz reklamowych powinna być określona tak, aby w żaden sposób nie
zakłócać widoku akcji;
Reklama może zawierać najwyżej następujące elementy:
• nazwa firmy;
• znak handlowcy;
• pojedynczy rzeczownik określający towar, lub usługę;
• proste wyobrażenia znakowe produktu, lub usługi;
• żadne inne elementy, zwłaszcza slogany reklamowe nie są dozwolone;
• reklama w strojach czy ekwipunku sportowców może występować tylko
w przypadku dyscyplin sportowych, w których ten typ reklamy stał się
przyjęty i zgodny jest z obowiązującymi przepisami.
• zabrania się wszelkiej reklamy dźwiękowej podczas transmisji imprez sportowych.
- 30 -
Prace magisterskie z reklamy
2.2. Kodeks postępowania w dziedzinie reklamy
Jest jak już wspomniano formą dobrowolnego samoograniczenia przedstawicieli
środowiska reklamowego. Odgrywa jednak bardzo ważną role ze względu na swoją
szczegółowość, jest wykładnią prawa zwyczajowego w zakresie reklamy.
Naruszenie kodeksu jest sankcjonowane publicznym napiętnowaniem firmy, która to
zrobiła. Decyduje o tym specjalna rada.
Wybrane treści kodeksu postępowania w dziedzinie reklamy. Zasada naczelna jest,
aby reklama była zgodna z prawem, normami obyczajowymi, prawdą, regułami uczciwej
konkurencji.
Art.l Normy obyczajowe
• zakaz naruszania powszechnie obowiązujących norm obyczajowych.
Art. 2 i 3 Uczciwość
• zakaz nadużywania
zaufania konsumenta,
braku doświadczenia wiedzy;
• zakaz odwoływania się do lęku czy strachu;
• zakaz opierania się na przesądach;
• zakaz zachęcania do aktów przemocy;
• zakaz dyskryminowania z powodu rasy, religii, płci.
Art. 4 Zgodność z prawdą.
•
zakaz wprowadzania w błąd (przez pominięcie, dwuznaczność, przesadę) co
do:
•
właściwości (w tym miejsca firmy, miejsca pochodzenia);
•
wartości cechy;
•
warunków płatności (raty, kredyty, leasingi);
•
warunków dostawy(wymiany, zwroty, naprawy);
•
warunków gwarancji;
•
praw autorskich (patenty, znaki towarowe, wzory, nazwy);
•
oficjalnych zezwoleń ( dyplomy, nagrody);
•
zakresy świadczeń na cele dobroczynne.
•
zakaz wykorzystywania w sposób mylący:
1. wyników badań;
2. cytatów z publikacji naukowych;
- 31 -
Prace magisterskie z reklamy
3. danych statystycznych;
4. żargonu naukowego.
Art. 5 Porównania
• jedynie na dających się udowodnić faktach dobranych w sposób uczciwy;
• z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.
Art. 6 Rekomendacje
• tylko dotyczące własnych doświadczeń osób ich udzielających
Art. 7. Dyskredytacje
• zakaz dyskredytowania jakiejkolwiek firmy, działalności, zawodu, produktu.
Art. 8 Ochrona prywatności
• zakaz przedstawiania i odnoszenia się do jakiejkolwiek osoby, lub do posiadanej przez
nią rzeczy bez jej uprzedniej zgody.
Art. 9 Wykorzystania dobrego mienia.
• zakaz wykorzystywania pełnej lub skróconej nazwy innej firmy lub instytucji bez jej
zgody;
• zakaz wykorzystywania dobrego mienia związanego z nazwiskiem innej osoby,
nazwą innej firmy, lub produktu.
Art.10 Naśladownictwo
• zakaz naśladowania innych reklam (układu, tekstu, hasła,muzyki);
• zakaz naśladowania kampanii firm międzynarodowych w innych krajach.
Art. 11 Rozpoznawalność reklam
• przekaz musi być rozpoznawalny
Art. 12 Wzgląd na bezpieczeństwo
• zakaz prezentowania obrazów lub opisów niebezpiecznego postępowania i
lekceważenia zasad bezpieczeństwa (poza względami edukacyjnymi).
Art. 13. Dzieci i młodzież
• zakaz wykorzystywania ufności dzieci i braku doświadczenia młodzieży; S zakaz
wykorzystywania obrazów i treści mogących prowadzić do urazów psychicznych i
moralnych.
Art. 14-18 Odpowiedzialność
Odpowiedzialność ponoszą:
• zleceniodawca reklamy;
• wykonawca reklamy i/lub agencja reklamowa;
- 32 -
Prace magisterskie z reklamy
• wydawca /właściciel/ dysponent środka przekazu.
Postanowienia szczególne:
Gwarancje
• Zakaz powoływania się na gwarancję, która nie polepsza sytuacji prawnej nabywcy;
• Dopuszcza się słowa „gwarancja", gdy w reklamie podane są jej pełne warunki albo
dostarczone produktem.
Pożyczki/ kredyty
•
Dopuszcza się reklamowanie sprzedaży lub na kredyt tylko z dokładnym podaniem
ceny gotówkowej, terminów spłat, oprocentowanie i całkowitego kosztu produktu.
Produkty nie zamówione.
•
Zakaz reklam w związku z dostarczenie produktu nie zamówionego.
Franszyza ( franchising )
•
Dopuszcza się reklamy poszukującej franszyzbiorców tylko z
pomocy franszzodawcy,
możliwy wynagrodzeniem, wkładem finansowym i
stałym adresem Frans zyzodawcy.
Import równoległy.
•
Zakaz wytwarzania mylnego przekonania co do cen tych dóbr.
Produkty trujące i łatwopalne.
•
19
wyliczeniem
Obowiązek wskazania niebezpieczeństwa19.
Budzyński w. „Reklama techniki skutecznej perswazji" Warszawa 1999
- 33 -
Prace magisterskie z reklamy
2.3. Uregulowania prawne wykorzystania mediów dla celów
reklamowych
2.3.l. Radio i telewizja
Zasady reklamowania się w mediach elektrycznych regulują ustawa o radiofonii i
telewizji z 29 grudnia 1992 r.20 oraz rozporządzenie Krajowej Radiofonii i Telewizji21. W
planowaniu mediów mają zastosowanie postanowienia zawarte wart. 16.2 rozd. l ustawy
o radiofonii i telewizji oraz paragrafy 5;r 7.1; 8.1; 9; 11..;12.l rozporządzenia KRRiT.
Ustawa o radiofonii i telewizji jest pierwszym aktem prawnym regulującym
funkcjonowanie wszystkich sfer działalności radiofonii i telewizji w sposób
odpowiadający podstawowym standardom europejskim.
W art. 4 pkt.6 i 7 definiuje ona podstawowe pojecie takie jak „reklama" i "sponsor".
Do zakwalifikowania określonego przekazu do kategorii reklamy, konieczne jest
spełnienie dwóch niezbędnych warunków:
•
Cel przekazu to typowy cel handlowy (przekaz towarów lub usług )albo popieranie
określonych spraw i idei;
•
Rozpowszechnianie przekazu następuje za opłatą lub inną formą wynagrodzenia;
przedmiot i forma świadczenia ze strony reklamodawcy nie są istotne.
20
21
Zob. Dz. U. z 1993r.; nr 7 póz. 34.
Zob. Dz. U. z 1993r.; nr 44 póz.204.
- 34 -
Prace magisterskie z reklamy
W rozumieniu ustawy reklamą jest tylko reklama instrumentalna i bezpośrednia,
obejmująca przekazy pochodzące od reklamodawców realizujących cele odrębne od
celów nadawcy. Nie mieści się tu zatem reklama własna nadawcy nakierowana np.: na
zwiększenie słuchalności lub oglądalności programów.
W art. 16 ustawa określa również warunki umieszczenia reklamy w programie.
Dotyczą one zwłaszcza:
•
Wyraźnego wyodrębnienia i oznaczenia reklamy w programie w taki sposób, aby nie
było wątpliwości co do tego, że reklama nie pochodzi od nadawcy;
•
Określenie limitu czasu dla reklam zamieszczonych w programie;
Reklama również jako „audycja" nie może podobnie jak inne audycje,
propagować działań sprzecznych z prawem, polską racją stanu, postaw i poglądów
sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. Ponadto reklama powinna szanować
uczucia religijne odbiorców, a zwłaszcza respektować chrześcijański system wartości
oraz nie mogą zagrażać psychicznemu i uczuciowemu rozwojowi dzieci i młodzieży.
Rozporządzenie w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i
telewizji min. zakazuje przerywanie programów telewizji i radiofonii publicznej w celu
nadawania reklam - nakazuje nadawcy uwzględnić charakter audycji poprzedzającej
reklamę oraz następującej po niej :
• zabrania wykorzystania w reklamie głosów lub wizerunków pracowników
występujących w programach informacyjnych i programach dla dzieci.
• zobowiązuje
nadawcę
do prowadzenia
dziennej i godzinowej ewidencji czasu
emitowanych reklam.
Emitowanie w programie licznych reklam pojedynczych nie zwalnia nadawcy z
konieczności ich oznaczenia. Ustawa o radiofonii i telewizji wymaga, aby reklamy były
wyraźnie wyodrębnione z programu, co trudno osiągnąć w przypadku emisji np. :
kilkunastu pojedynczych reklam w ciągu godziny. Rozporządzenie nakłada na nadawcę
obowiązek emisji reklamy w wyodrębnionych blokach. Reklama powinna być
poprzedzona i zakończona oznaczeniem zawierającym słowo „reklama" lub „ogłoszenie".
Nadawca może umieścić słowo „reklama" w dowolnym zestawieniu, tak aby
informowało odbiorcę o rozpoczęciu i zakończeniu bloku reklamowego.
W pierwszym kwartale 1999 roku Sejm RP zakończył prace nad kolejną
- 35 -
Prace magisterskie z reklamy
nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji.
Dotyczyły one m.in. zasad reklamowania się w radiu i telewizji. Zaproponowano
bezwzględny
zakaz
reklam określonych towarów i usług: wyrobów tytoniowych,
napojów alkoholowych, leków wydawanych wyłącznie z przepisu, lekarza, gier
losowych i zakładów wzajemnych, z wyjątkiem gier liczbowych, loterii pieniężnych i
fantowych. Rozporządzenie KRRiT nie przewiduje możliwości odstąpienia od tego
wymogu.
- 36 -
Prace magisterskie z reklamy
Przekazy reklamowe i ogłoszenia płatne nie mogą być odczytywane przez pracowników
nadawcy występujących w audycjach informacyjnych, oraz w audycjach dla dzieci
(omawiane regulacje dotyczą tylko przekazów płatnych , inne komunikaty nie zostały
nimi objęte )22.
W nowelizacji ustawy znajduje się przepis dopuszczający przerwanie programu
reklamami, jeżeli nie narusza to wartości i integralności audycji oraz praw do audycji, w
tyrn praw autorskich.
Dopuszczono możliwości przerywania raz filmu fabularnego w telewizji, trwającego
ponad 45 minut(z wyjątkiem seriali),natomiast dla filmu trwającego powyżej 90 minut raz po upływie 20 minut.
Dopuszczono również nadawanie reklamy w transmisjach z wydarzeń sportowych. Mogą
być emitowane w czasie przerw regulaminowych wydarzeń sportowych.
Nowelizacja ustawy przewidywała zakaz przerywania blokami reklamowymi audycji dla
dzieci, oraz całkowity zakaz nadawania reklam adresowanych do dzieci i młodzieży.
Istnieją powszechne opinie wśród przedstawicieli branży reklamowej i medialnej, iż
projekt całej ustawy o radiofonii i telewizji nie odpowiada wymogom Unii Europejskie.
Daleki jest on od aktualnych potrzeb, gdyż w ogóle nie odnosi się do telewizji cyfrowej,
Internetu i tzw. telewizji na żądanie.
W procesie planowania reklamy w telewizji brane są pod uwagę niektóre
postanowienia Europejskiej Konwencji o telewizji ponad granicznej sporządzonej w
Strasburgu 5 maja 1989 rokui. Szczególnie istotne są tu artykuły konwencji dotyczące
czasu trwania reklamy i formy jej przedstawienia w telewizji23.
2.3.2 Reklama prasowa
Zasady reklamowania w prasie reguluje ustawa z ?6 stycznia 1984 roku
„Prawo Prasowe"24
Przed uchwaleniem ustawy o radiofonii i telewizji podstawowe znaczenie dla
prowadzenia działalności reklamowej w środkach masowego przekazu miały przepisy
prawa prasowego.
22
23
24
Piwowar B. „Ograniczenia prawne reklamy w Polsce" Aida 1995r.
zob. Dz.U. z 1993r. nr 44; póz. 204 art.:12,13,14
Beliczyński J. „Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą" Kraków 1999
- 37 -
Prace magisterskie z reklamy
W art.36 zezwalają one na odpłatne zamieszczanie ogłoszeń i reklam, ale pod
warunkiem, że:
• Nie będą one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
• Muszą być oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, iż nie stanowią materiału
redakcyjnego;
A ponadto:
•
Wydawca i redaktor mają prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy,
jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z linia programowa oraz charakterem pisma.
Źródeł regulacji prawnej poszukiwać należy przede wszystkim w nadal ( od 1984 roku )
obowiązującym prawie prasowym. Wśród nielicznych postanowień obowiązuje art.2
ust. 2, który mówi:
„dziennikarzowi nie wolno prowadzić ukrytej działalności reklamowej, wiążącej się z
uzyskaniem korzyści majątkowej, bądź osobistej od osoby lub jednostki organizacyjnej
zainteresowanej reklamą".
Zakaz kryptoreklamy wprowadzono głownie z dwóch powodów.
Pierwszym podstawowym dla redakcji jest ochrona własnych interesów majątkowych
( reklama w wielu przypadkach stanowi podstawowe źródło jej dochodów ).
Drugim powodem jest ochrona interesów odbiorców przekazu:
•
Ochrona przed nieoczekiwaną informacją reklamową.
Prawo prasowe nakłada na redakcje obowiązek wyraźnego oddzielenia tekstów
od innych materiałów prasowych. Ogłoszenia i reklamy muszą być oznaczone w sposób
nie budzący wątpliwości, iż nie są materiałem redakcyjnym.
Jak już wspomniano, prowadzenie przez dziennikarza reklamy ukrytej jest
zakazane. Można o niej mówić wówczas, gdy stwierdzi się z całą pewnością, że z
zamiarem dziennikarza było tylko „przemycenie" treści reklamowych poza wydzielonym
blokiem reklamowym.
- 38 -
Prace magisterskie z reklamy
Istotne jest zatem stwierdzenie, czy w ocenianej wypowiedzi rzeczywiście
chodziło o przekaz typu reklamowego. Gdy to jest już ustalone, dalszym i decydującym
krokiem jest stwierdzenie uzyskania przez dziennikarza określonych ustawa korzyści
czyli wynagrodzenia pieniężne bądź inną wartość majątkową przyjętą przez dziennikarza
jako zapłata. Stosowanie tego przepisu może być niebezpieczne, ponieważ czasem są
sytuacje w których czyni się dziennikarzom zarzut prowadzenia ukrytej reklamy, gdyż
pozytywnie opisują np: jakieś zjawisko społeczne.
Każdorazowo, gdy redakcja chce postawić dziennikarzowi zarzut związany z
naruszeniem art. 12 ust. 2 prawa prasowego, musi wykazać przyjęcie wskazanych w tym
przepisie korzyści.
Regulacja zawarta w prawie prasowym nie jest jedyną, która dotyczy reklamy
ukrytej. Zawiera ja również Dziennikarski Kodeks Obyczajowy oraz ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji. Jednakże i ten ostatni przepis jest niezmiernie trudny do
prawidłowej interpretacji z względu na brak ustalonej praktyki krajowej. Ogólnie można
powiedzieć, że dotyczy on nie tylko dziennikarzy, lecz wszystkich którzy uczestniczą w
obrocie gospodarczym.
Nie bez znaczenia jest fakt pewnych ograniczeń, które determinują wybór
środków przekazu dla celów reklamowych. We wszystkich wypadkach wynikają one z
charakteru produktu.
W planowaniu mediów powinny być brane pod uwagę szczegółowe regulacje w zakresie
ograniczeń asortymentowych z uwagi na odbiorcę oraz ze względu na sposób
reklamowania. Zawarte są one w następujących aktach normatywnych:
•
Zarządzenie MZiOS z 21 lutego 1994 roku w sprawie zasad i form prowadzenia
reklamy i przekazywania informacji o środkach farmaceutycznych i materiałów
medycznych ( M.P. z 1994 r. nr 17, par. 2.1 i 5 );
•
Ustawa z 9 listopada 1995 roku o ochronie przed następstwem używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych ( Dz.U. z 1996r. nr 10,póz 55 art.8 )
- 39 -
Prace magisterskie z reklamy
2.4. Reklama zewnętrzna
Zgodnie z art. 3pkt. 3 ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane obiektem
budowlanym jest m.in. wolno stojące, trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe
zgodne z następnymi artykułami( art. 4 i 5 ) Obiekt budowlany należy projektować w
sposób zapewniający dostosowanie do krajobrazu i otaczającej go zabudowy, z
uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia, ochrony środowiska oraz dóbr kultury.
W świetle art. 20 ustawy z 15 lutego 19632 roku o ochronie dóbr kultury i muzeach
wzniesienie obiektów budowlanych, także trwale związanych z gruntem urządzeń
reklamowych wymaga zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Przepis art. 29
ustawy Prawa Budowlanego stwierdza, że pozwolenie na budowę nie wymaga m.in.
instalacja reklamy na budynku, z wyjątkiem reklam świetlnych.
Zgody organu budowlanego, którym w myśl art. 84 ust. 2 Prawa budowlanego
jest
kierownik
urzędu
rejonowego ( w praktyce działa w jego imieniu architekt
rejonowy) wymaga instalacja wolnostojących urządzeń reklamowych ( najczęściej
dużych plansz ), oraz reklam świetlnych wolnostojących i instalowanych na budowlach.
Urządzenie wzniesione bądź instalowane bez pozwolenia są uznawane w świetle
art. 48 Prawa Budowlanego za samowolę i mogą być rozebrane lub usunięte na koszt
inwestora.
Rozbiórce bądź usunięciu nie podlegają urządzenia od których instalacji lub
zakończenia budowy upłynęło 5 lat.
Osobom i przedsiębiorstwom będącym inwestorami takich budowli lub urządzeń
grożą sankcje za wykroczenia ( art. 93 pkt. 4 ) .
Jeżeli chodzi o reklamę przy drodze, to zasady użytkowania dróg w Polsce reguluje
ustawa z 21 marca 1985 roku „ O drogach publicznych".
W art. 39 ust. l pkt. 5 tej ustawy zabrania się poza terenem zabudowanym umieszczania
wszelkich reklam w pasie drogowym.
Ograniczenie to wynika z troski o bezpieczeństwo użytkowników dróg.
Ustawa o drogach publicznych dopuszcza jednak w szczególnie uzasadnionych
przypadkach,
nie określając kryteriów i „szczególności", możliwość uzyskania
zezwolenia na umieszenie obiektu reklamowego poza terenem zabudowany za zgodą
właściwego zarządu gminy.
- 40 -
Prace magisterskie z reklamy
2.5. Reklama a prawa autorskie
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych
reguluje m.in. takie kwestie jak: przedmiot i podmiot prawa autorskiego, treść prawa
autorskiego, przepisy dotyczące utworów audiowizualnych oraz prawa pokrewne2523.
Przedmiotem prawa autorskiego jest każde dzieło literackie, naukowe i artystyczne
ustalone w jakiejkolwiek postaci i będące przejawem działalności twórczej o
indywidualnym charakterze. W przypadku reklam są to zazwyczaj teksty, zdjęcia oraz
muzyka.
Teksty to przede wszystkim zamieszczane w reklamach slogany, hasła, opisy produktu
czasem dodatek artystyczny w postaci zaczerpnięto z istniejącego już utworu literackiego
lub muzycznego.
Prawem
pokrewnym
można nazwać każdy przejaw działalności
twórczej
o
indywidualnym charakterze, w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od sposobu wyrażania
wartości i przeznaczenia.
Współtwórcami utworu audiowizualnego a więc np. : reklamy telewizyjnej, są osoby,
które wnosiły wkład twórczy w jej powstanie - np. reżyser, twórca stworzonych dla
utworu audiowizualnego, utworów muzyczno lub słowno - muzycznych, twórca
scenariusza. Autorskie prawa do utworu audiowizualnego przysługują producentowi, a
więc najczęściej agencji reklamowej. Producent takiego utworu jest zobowiązany do
zapłaty za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi i prawami pokrewnymi - reżyserowi, scenarzyście, twórcom utworów
muzycznych i słowno muzycznych oraz odtwórcom głównych ról przez czas trwania
praw
majątkowych
-
wynagrodzenia
proporcjonalnego do wpływów z tytułu
publicznego odtwarzania reklamy. Materiały reklamowe są indywidualnym aktem
twórczym. Jak wynika z praktyki sądowej uznawane są one za dzieła. Mogą też korzystać
z pomysłów zaczerpniętych z utworów już wcześniej istniejących, ale nie opracowanych
na potrzeby danej reklamy. W tym przypadku istotne jest zabezpieczenie wypłaty
tantiem na rzecz autorów od odpowiedzialnego związku ( z AiKS-u ).
Ustawa poszerzyła zakres monopolu autorskiego - zarówno w treści, jak i czasie
trwania.Najważniejszą
innowacją
jest
przyznanie
ochrony
autorskim
prawom
pokrewnym ( prawom artystów, wykonawców i nadawców programów nadawczo telewizyjnych oraz producentom fonogramów i wideogramów).
25
zob. Dz. U. z 1994r. nr 24
póz.83
- 41 -
Prace magisterskie z reklamy
Ochrona praw autorskich przyznawana jest przede wszystkim ze względu na formę dzieł,
stąd same koncepcje i idee nie podlegają ochronie.
Ustalenie przedmiotów praw autorskich od utworów reklamowych zależne jest nie
tylko od okoliczności faktycznych, ale także od stosunku prawnego łączącego twórcę z
przedsiębiorstwem reklamowym lub wprost z podmiotem reklamowym oraz od rodzaju
klasyfikacji utworu. W rozdziale 11 znajdują się szczególne przepisy regulujące prawo do
nadań. I tak art. 97 przewiduje, iż bez uszczerbku dla praw twórców i artystów wykonawców, organizacji radowej lub telewizyjnej przysługuje wyłączne prawo do
rozporządzania i korzystania ze swoich programów w zakresie:
•
utrwalania
•
zwielokrotniania określoną techniką;
•
nadawania,
w tym także przez inną organizację radiową lub telewizyjną26.
2.6. Konsekwencje prawne reklamy nieuczciwej
W razie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji przez nieuczciwą reklamę
przedsiębiorca, którego interes został naruszony lub choćby zagrożony, może żądać od
naruszyciela:
1. Zaniechania niedozwolonych działań.
2. Usunięcia skutków tych działań.
3. Złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia o odpowiedniej treści i
w odpowiedniej formie.
4. Naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych .
5. Wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych.
Czynu nieuczciwej konkurencji dopuszcza się nie tylko sam reklamujący lecz
również agencja reklamowa lub inny przedsiębiorca, który reklamę opracował ( art. 17
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ). Poza samym zainteresowanym a
pokrzywdzonym przedsiębiorcą na drogę sądowa przeciwko wymienionym wyżej
podmiotom mogą wystąpić (z roszczeniem wymienionym w pkt.1-3 )organizacje, których
statutowym celem jest ochrona konsumentów lub producentów.
Organizacje te działają wówczas nie w imieniu pokrzywdzonego, lecz we
własnym imieniu i na własną rzecz.
26
Piwowar B. „Ograniczenia prawne reklamy w Polsce" Aida 1995r nr 3
- 42 -
Prace magisterskie z reklamy
Nie są im potrzebne do działania ani wniosek, ani pełnomocnictwo od
konsumentów czy producentów - ci mogą wystąpić z własnymi powództwami niezależnie
od wspomnianych organizacji.
Warunkiem wystąpienia do sądu organizacji konsumenckich czy producenckich
jest
zaistnienie czynu nieuczciwej konkurencji oraz uznanie, że czyn taki zagroził, bądź
naruszył wspólny interes konsumentów lub producentów. Sąd na wniosek uprawnionego
może orzec zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania wyrobów, ich opakowań
- materiałów reklamowych i
innych przedmiotów związanych bezpośrednio z
popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. Roszczenia
konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat27.
27
Piwowar B. „Ograniczenia prawne reklamy w Polsce" Aida 1995r. nr 3
- 43 -
z
tytułu
nieuczciwej
Prace magisterskie z reklamy
III. ETYKA W REKLAMIE
3.1. Zasady właściwego postępowania
Aby wyeliminować rażące i niedopuszczalne sposoby reklamowego oddziaływania
na konsumentów należy odpowiedzieć na następujące pytania:
1. Czy reklama może kształtować społeczne wartości?
2. Kto może, a kto nie powinien być podmiotem reklamy, czyli do kogo może, a do
kogo nie powinna docierać reklama?
3. Co może, a co nie powinno być reklamowane?
4. Co może, a co nie powinno być zawarte w przekazie reklamy?
5. Jaki może być, a jaki nie powinien być styl reklamy?
6. W jaki sposób mogą, a w a jaki nie powinny być wykorzystywane masowe
środki przekazu dla celów reklamy?
7.
Jaki powinien być stopień i rodzaj odpowiedzialności tych, którzy tworzą i
rozpowszechniają reklamę?
Odpowiedzią mogą być m.in. 3 warunki, określone angielską formułą AAA, które mają
przeciwdziałać reklamie będącej „oszukańczym doradcą";
1.
ADYOCACY - czyli doradzanie, a w przypadku reklamach przekonywanie do
czegoś, co nie ma obiektywnych mierników oceny, wynika z tego trudność
ścisłego przestrzegania
wymagań,
aby
reklama
była
tylko obiektywną,
neutralną informacją.
2.
ACCURACY - oznacza doskonałość, która w zasadzie wyklucza wykazywanie
przez reklamę psychologicznych korzyści nabywania i używania kupowanych
produktów
jako
źródła
zdrowia,
dobrego
wyglądu
i
samopoczucia,
umocnienia własnego statusu, wyróżnienia się wśród innych itp.
3.
ACQUISITIVENESS - jako pojęcie uzależnienia, reklama jako symbol
uzależnienia ludzi od posiadanych dóbr materialnych i namawiania do ciągłej
konsumpcji i ciągłego kupowania, powodującego stałą i silną presje psychiczną
na ludzi i sposób ich postępowania, jednakże nie ogranicza wolności wyboru,
lecz przeciwnie reklama konkurencyjna proponuje wiele różnych rodzajów i
możliwości wyboru i jeśli jest uczciwa nie manipuluje konsumentami.
- 44 -
Prace magisterskie z reklamy
Ważnym drogowskazem właściwego postępowania są zasady reklamy sformułowane
przez Amerykańską Federacje Reklamy:
1.
TRUTH - prawda; reklama powinna być prawdziwa i ujawniać te znaczące
fakty, których pominięcie może wprowadzać w błąd nabywców.
2.
SUBSTANIATION - uzasadnienie; twierdzenia reklamy powinny znajdować
uzasadnienie w działaniach i produktach reklamującego się przedsiębiorcy,
a agencje reklamy powinny zabiegać o przedstawienie i takiego uzasadnienia.
3.
COMPARISONS-
porównanie; należy unikać w reklamie posługiwania się
fałszywymi twierdzeniami i faktami w
stosunku
do
produktów,
usług
i
konsumentów i postępować zgodnie z regułami reklamy konkurencyjnej.
4.
BAIT
ADVERTISING
-
przynęta
reklamy;
chociaż popularne
jest
powiedzenie, że „przynęta powinna podobać się rybie, a nie wędkarzowi"
wymagane jest, aby w reklamie nie oferować produktów i usług, jeśli nie jest to
oparte na dobrych intencjach, reklama nie powinna stanowić przynęty skłaniającej
do kupowania droższych towarów i usług nie
zapewniających oferowanych
korzyści.
5.
GUARANTEES and WARRANTIES ADYERTISING – reklamowane gwarancje
powinny być wyraźnie określone na podstawie jednobrzmiących sformułowań,
bez ograniczania praw nabywców, a teksty umów i gwarancji muszą być
przedstawiane nabywcom przed dokonaniem przez nich zakupu.
6.
PRICE CLAIMS - zasada ta oznacza, ze ceny powinny być rzetelnie podawane.
Niedozwolone są sposoby tzw. reklamy cenowej polegającej na tym, że:
•
reklamujący się zachęca do zakupu powiadamiając, że ceny są niższe niż
poprzednio stosowane, jednakże bez podawania ich poprzedniej i obecnej
wysokości;
•
przekonuje się, iż ceny produktu są niższe od cen konkurencyjnych
wyrobów, lecz nie podaje się ich porównywalnej wysokości;
•
oferuje się produkty po niskich, atrakcyjnych cenach, lecz zawiera się
transakcje po wyższych cenach argumentując to wcześniejszą sprzedażą
towarów po reklamowanych cenach;
•
zachęca się do kupna argumentem „ Kupujesz jedno opakowanie, a
dostajesz dwa".
7.
TESTIMONIALS - referencje i opinie przedstawiane w reklamie powinny być
ograniczone do osób, których kompetencje oparte są na profesjonalnej znajomości
- 45 -
Prace magisterskie z reklamy
i osobistych doświadczeniach związanych z zalecanymi produktami.
8.
TASTE and DECENCY - gust i przyzwoitość; w reklamie nie powinno być
określeń słownych, skojarzeń oraz ilustracji, które są niezgodne z publicznym
poczuciem przyzwoitości i dobrego smaku, szczególnie uważnie muszą być
dobierane produkty i sposób ich reklamowania w tv ze względu na to, że jest to
forma przemawiania do telewidzów w ich domach, podczas np. spożywania
posiłków, a także w czasie, gdy telewizję, a więc i reklamę oglądają dzieci.
W podobny sposób przedstawione są zasady reklamy w Kodeksie Etyki Reklamy
opracowanym przez Amerykańską Federacje Reklamy. Obejmuje on 9 zasad :
•
prawda,
•
odpowiedzialność,
•
dobry smak,
•
przyzwoitość,
•
nie dyskryminowanie,
•
nie posługiwanie się przynętą,
•
gwarancja,
•
nie wprowadzanie w błąd ceną,
•
referencje.
„Reklama powinna mówić prawdę i ujawniać znaczące fakty, których ukrywanie
może wprowadzać w błąd nabywców". Oznacza to, że reklama powinna być jasna,
zrozumiała, oferta uczciwa i kompletna.
Konsument powinien mieć możność poznania w sposób dokładny cech oferowanych
produktów i usług, cen i warunków płatności, dodatkowych opłat oraz zobowiązań
zawartych w zamówieniu. Powinno to zapobiegać nieprawdziwej, wprowadzającej w błąd
oszukańczej reklamie.
„Agencje reklamy i media rozpowszechniające reklamę są zobowiązane do
przestrzegania rzetelności rozpowszechnianych informacji". Zobowiązuje to do
reklamowanie produktów w taki sposób, aby wszystkie opisy i przyrzeczenia znajdowały
potwierdzenie w walorach reklamowanych produktów. Wszystkie twierdzenia określające
produkt lub usługę powinny być prawdziwe i nie mogą być zniekształcone przez nadawcę
reklamy. Konsumenci musza otrzymać to, co widzą i słyszą w przekazach reklamy i nie
- 46 -
Prace magisterskie z reklamy
może ich spotkać rozczarowanie produktem, który - zachęceni reklamą - kupują.
„Reklamy nie mogą zawierać twierdzeń, ilustracji i określeń obrażających dobry
smak i poczucie przyzwoitości".
W reklamie nie wolno posługiwać się wulgarnością, niemoralnymi wyrazami i
ilustracjami. Dobry smak i moralność zmieniają się z upływem czasu, są różnie oceniane
przez różne grupy ludności nie można tu ustalić ścisłych standardów. Jednakże istnieją
ogólnie przyjęte zasady i reklama nie może wykraczać poza te granice.
Z innych zasad kodeksu Etyki reklamy warto podać zasadę reklamy
konkurencyjnej dopuszczanej - odmiennie niż w Europie w amerykańskiej reklamie:
„Reklama powinna wykazywać walory oferowanych produktów i powstrzymywać się od
atakowania konkurentów przez obniżanie wartości ich produktów, usług lub sposobów
prowadzenia działalności gospodarczej".
W polskim ustawodawstwie - w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte jest określenie czynów nieuczciwej konkurencji, odnoszące się pośrednio i
bezpośrednio do reklamy. Zalicza się do nich :
•
wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa;
•
fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towaru lub
usługi;
•
wprowadzające w błąd oznaczenie towaru lub usługi;
•
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa;
•
nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy;
•
naśladownictwo produktów;
•
pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie;
•
utrudnianie dostępu do rynku;
•
szczególnie natarczywe sposoby sprzedaży;
•
nieuczciwą lub zakazaną reklamę28.
Nieuczciwą konkurencję określają przepisy trzeciego rozdziału tej ustawy.
Zgodnie z przepisami ustawy / art. 19 i 20 / „czynu nieuczciwej konkurencji dopuszcza się
nie tylko ten, kto płaci za reklamę, ale również agencja reklamowa albo inny
przedsiębiorca, który reklamę opracował".
- Sztucki - T. „Promocja, reklama , aktywizacja sprzedaży, sztuka pozyskiwania nabywców" Warszawa
1997r.
- 47 28
Prace magisterskie z reklamy
3.2. Ograniczenia w reklamie
3.2.1. Ograniczenia asortymentowe
Mają one na celu wyeliminowanie reklamowania produktów i usług szkodliwych
dla zdrowia i naruszających ogólnie przyjęte normy etyczne.
Wyłączone są z reklamy napoje alkoholowe mocne i słabe, wyroby tytoniowe, lekarstwa
wydawane na recepty, a przy reklamie paramedykamentów obowiązuje szczególnie
wyraźne informowanie o zastosowaniu i sposobach używania.
REKLAMA ALKOHOLU
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
wprowadziła w 1982 roku całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych w każdej
formie przekazu, we wszystkich mediach29.
Pomimo tego zakazu, był on nagminnie łamany, najczęściej w prasie i reklamie
zewnętrznej /plakaty, billbordy/, głównie przez producentów piwa. Reklamy te odwołują
się do miłości, seksu, przyjaźni, a więc do szczególnie wrażliwej sfery młodzieńczych
uczuć.
Daje się dostrzec liczne próby obejścia przepisów poprzez pośrednie reklamy
alkoholu, stosowane chwyty to: to brak w przekazie reklamowym słowa „alkohol" w
sytuacji, gdy wszystkie symbole, barw, kształty wskazują na reklamową markę.
We Francji gdzie istniej całkowity zakaz reklamowania wszelkich napojów alkoholowych
pojawiła się np. reklama, na której widniej talerz ze spaghetti, a para unosząca się nad
nimi układa się w muszkę ( pod szyją ), i na koniec pojawia się napis „bordeaux" (
muszka to znany każdemu Francuzowi symbol win z rodzaju bordeaux).
W Polsce omija się omawiany zakaz na różne sposoby. Od sposobów typu
Product publicity (w eleganckim miesięczniku publikuje się opis jakiegoś napoju
alkoholowego np. whisky, z opisem historii produktu, sposobów jego produkcji,
sposobami podawania, walorami smakowymi, znanymi koneserami tego gatunku itd.) po
reklamę tego samego produktu, tyle że w wersji bezalkoholowej (np. piwo, które w
29
zob. Dz. U. z 1982r. nr 35 póz. 230
- 48 -
Prace magisterskie z reklamy
wersji bezalkoholowej
jest w ogóle niedostępne ) bądź reklamuje się sam browar albo
wprost, albo jako sponsora określonych przedsięwzięć. Ustawa zabrania reklamy napojów
alkoholowych na terenie całej Polski. Jeden z przepisów tej ustawy określa, że napojem
alkoholowym jest każdy produkt przeznaczony do spożycia,
zawierający
alkohol
etylowy w stężeniu przekraczającym 1,50%. Zakaz obejmuje również piwo w którym
zawartość alkoholu na ogół przekracza 1,5 %.
Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 3 reklamuje napoje alkoholowe,
podlega karze grzywny. Ustawa nie wyróżnia bezpośrednich i pośrednich sposobów
reklamy napojów alkoholowych, dlatego też powoływanie się przez nadawców na
pośrednie reklamowanie alkoholu jest interpretowane przez departament jako próba
obejścia ustawy.
REKLAMA WYROBÓW TYTONIOWYCH
Reklamę wyrobów tytoniowych reguluje ustawa z 1995 roku30. Nie
wolno
reklamować i promować wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych, produktów
imitujących wyroby, lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych zużywaniem
tytoniu w telewizji, radiu i kinach, prasie dziecięcej i młodzieżowej, zakładach opieki
zdrowotnej,
placówkach kulturalno - oświatowych,
szkołach wyższych i obiektach
sportowo - rekreacyjnych.
Na reklamie wyrobów tytoniowych musi być umieszczony widoczny i czytelny napis
mówiący o szkodliwości używania tytoniu, zajmujący co najmniej 20% powierzchni
reklamy. Ten kto reklamuje wyroby tytoniowe, łamiąc przepisy,, art. 8, podlega karze
grzywny lub karze ograniczenia wolności31.
W ustawie określono, że wyroby tytoniowe to wyroby wyprodukowane z tytoniu, takie
jak: papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka, tabaka i inne, które zawierają
tytoń lub jego składniki.
Reklama papierosów wzbudza znaczne emocje, bo chodzi o olbrzymie pieniądze
koncernów tytoniowych.
Z badań sondażowych przeprowadzonych w rozmaitych krajach europejskich i ich
statystyk może wynikać, że reklama ma niewielki wpływ na decyzję o rozpoczęciu
palenia tytoniu. O tym decyduje przede wszystkim wpływ rówieśników / jedynie 1,5 %
ankietowanych spośród 9 tyś. potwierdziło, że rozpoczęli palenie papierosów pod
30
31
zob. Dz. U. z 1996r. nr 10 póz. 55
Budzyński W „Reklama techniki skutecznej perswazji" Warszawa 1999 r.
- 49 -
Prace magisterskie z reklamy
wpływem reklamy, 60 % - że pod wpływem kolegów/.
Wprowadzenie całkowitego zakazu tworzy aurę rzeczy zakazanej i dlatego rodzi
pokusę, aby po niego sięgnąć./ Przykładem może być tu Finlandia, gdzie po
wprowadzeniu zakazu reklamy w 1979 roku odsetek palących wzrósł o 7%. Zdaniem
autorów raportu „ Advertising and Markets" wpływ na liczbę palaczy w krajach, gdzie
reklama tytoniu jest dozwolona, ma obowiązkowa informacja jej towarzysząca - o
szkodliwości palenia.
Całkowity zakaz reklamy automatycznie likwiduje to najszerzej kolportowane
ostrzeżenie. Inni autorzy powołując się również na badanie statystyczne stwierdzą, że
reklama tytoniu ma za zadanie skłonienie palacza do sięgnięcia po papierosy konkretnej
marki, a później zatrzymanie go przy niej - na samo rozpoczęcie palenia ma wpływ
bardzo niewielki. Mają to potwierdzić przykłady Norwegii i Finlandii, gdzie
wprowadzono zakaz reklamy papierosów -w Norwegii liczba palaczy nie zmalała, a w
Finlandii wzrosła.
W innych krajach, gdzie obowiązują od dawna bardziej liberalne w tym względzie
/Wielka Brytania, Holandia, Belgia/ liczba palaczy spadła. Jednakże wyżej przywołane
wyniki badań należy traktować z należytą rezerwą.
REKLAMA LEKARSTW.
W ustawie z dnia 10 października 1991 roku o środkach farmaceutycznych,
materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym, zgodnie z
art. 4 ust. 2, zakazana jest wszelka reklama leków32. Ustawa określa leki jako surowce
farmaceutyczne oraz ich mieszaniny, które w drodze procesu technologicznego zostały
przygotowane w postaci nadającej się do stosowania w leczeniu, zapobieganiu,
diagnostyce chorób ludzi i zwierząt, a także w celu poprawy cech użytkowych zwierząt, z
wyjątkiem preparatów stosowanych poza organizmem żywym.
W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadzono zabraniające
reklamowania leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza. Nie dotyczy to
32
zob. Dz. U. z 1991r. nr 105, póz. 452 z późniejszymi zmianami
- 50 -
Prace magisterskie z reklamy
specjalistycznych pism medycznych. O ty jakie leki są wydawane z przepisu lekarza
decyduje minister zdrowia i opieki społecznej.
- 51 -
Prace magisterskie z reklamy
W sposób szczegółowy zasady reklamowania leków reguluje zarządzenie w
sprawie zasad i form prowadzenia reklamy i przekazywania informacji o środkach
farmaceutycznych i materiałach medycznych. W reklamie leków zabrania się m.in.
wykorzystywania osób, które ze względu na soja popularność mogłyby zachęcać do
ich stosowania. Zabronione jest reklamowanie leków, które na polskim rynku są znane
pod inną nazwa handlową. Reklamowane mogą być tylko te leki, które zostały
dopuszczone do obrotu w Polsce. Reklamy powinny zawierać: nazwę
polską
i
międzynarodową, skład leku, wskazania dotyczące stosowania i zalecenie zapoznania
się z ulotką informacyjną.
W przypadku reklamy telewizyjnej lub radiowej wymogiem jest poświęcenie na
ten cel co najmniej 3 sekund. Należy
przeciwwskazaniach
stosowania
też
leku,
wyraźnie
powiedzieć
o
ewentualnych
działaniach niepożądanych oraz specjalnych
środkach ostrożności przy jego stosowaniu. Informacje zawarte w reklamie nie mogą być
sprzeczne z treścią ulotki informacyjnej dołączonej do opakowani a leku.
Innym aktem prawnym dotyczącym reklam leków jest zarządzenie ministra rolnictwa i
gospodarki żywnościowej w sprawie zasad i form prowadzenia reklamy i przekazywania
informacji o środkach farmaceutycznych i narzędziach medycznych stosowanych
wyłącznie u zwierząt33.
REKLAMA GIER HAZARDOWYCH
Przepis art. 8 ustawy z 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach
wzajemnych, całkowicie zabrania na terytorium kraju reklamowania hazardu pod
wszystkimi postaciami3434.
Przy czym przez określenie „reklamowanie" rozumie się zachęcanie do udziału
w grach i zakładach, przekonywanie o ich zaletach, informowanie o miejscach, w
których są urządzane i możliwościach uczestnictwa. Powyższy zakaz obejmuje:
•
gry cylindryczne, w których uczestniczy się przez wytypowanie liczb,
znaków lub innych wyróżników;
•
( np. ruletka );
•
gry w karty, np. black jack, poker;
•
gry w automatach losowych;
• bingo pieniężne.
33
Piwowar B. „ograniczenia Prawne reklamy w Polsce" Aida 1995r.,nr 3
34
zob. Dz.U. z 1992, nr 68 póz. 841 z późniejszymi zmianami.
- 52 -
Prace magisterskie z reklamy
•
zakłady wzajemne o nagrody pieniężne, polegające na odgadywaniu wyników
sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt ( totalizatory ), a także
zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość
wygranych zależy od umówionego ( pomiędzy przyjmujący zakład, a wpłacającym
stawkę ) stosunku wpłaty do wygranej ( bukmacherstwo ).
3.2.2. Ograniczenia ze względu na odbiorcę
Wyróżnia się osoby dorosłe i dzieci do 12 lat, które są chronione szczególnymi i
ostrymi przepisami . Regulaminy stacji telewizyjnych w wielu krajach wyłączają z
reklamy dla dzieci:
•
wszelkie medykamenty ze względu na stopień zagrożenia zdrowia i życia dziecka;
•
kosmetyki dla dorosłych;
•
wszystkie produkty, które przy normalnym nawet użyciu mogą być niebezpieczne dla
dzieci,
•
wszystko, co jest niezgodne z przyjętymi normami moralnymi i etycznymi w
danym kraju.
W przepisach wielu krajów ogranicza się czas nadawania i porę dnia dla
emitowania reklam dla dzieci, wymaga wysokiej jakości i techniki reklamy, zakazuje
przedstawienia brzydoty, przemocy i niewłaściwych scen oraz zobowiązuje do
propagowania właściwych wzorców zachowań, norm etycznych i moralnych.
3.2.3. Ograniczenia ze względu na sposób działania
Dotyczą one jakości reklam, czasu ich emisji, sponsoringu, uczestnictwa w
reklamach, reklamy podczas imprez sportowych itp.
Wymaga to przestrzegania zasad reklamy określonych w przepisach prawa oraz
sformułowanych przez społeczne i zawodowe organizacje, instytucje norm etycznych i
reguł postępowania.
Zakazana jest kryptoreklama sugerująca dziennikarskie obiektywne informacje, jak też
całkowicie jest zakazana podświadoma reklama polegająca na tym, że przekazy reklamy
nadawane są za pomocą specjalnej techniki poniżej progu świadomości, z czego odbiorca
nie zdaje sobie sprawy, lecz które mogą wpływać na jego postępowanie.
W programach reklamowych nie mogą występować osoby, które regularnie prezentują
programy informacyjne.
- 53 -
Prace magisterskie z reklamy
Międzynarodowe regulacje prawne przewidują również łączny czas nadawania
reklam w dziennej emisji programu telewizyjnego, długość czasu pokazywania tzw.
spotów czyli filmów reklamowych w ciągu godziny emisji, ustalają, że programy
reklamowe nie mogą występować podczas transmisji z uroczystości religijnych, nie mogą
przerywać zwartych programów i muszą być nadawane w ich przerwach35.
3.3 Kłamstwo w reklamie
Problem kłamstwa we współczesnej reklamie sprowadza się do kilku subtelnych i często
trudnych do jednoznacznego rozstrzygnięcia zagadnień:
•
wprowadzającej w błąd prezentacji towarów;
•
nieprawidłowego wykorzystania metod naukowych;
•
wyciągania fałszywych wniosków z prawdziwych faktów;
•
tendencyjnego redagowania informacji, np.: poprzez odwracanie uwagi albo
unikanie szczegółów istotnie zmieniających sens całej oferty36.
3.3.1. Reklama wprowadzająca klienta w błąd
Reklama może wprowadzać w błąd nie tylko poprzez konkretne informacje,
fałszywe w całości lub częściowo. Może być też bardziej finezyjna i zamiast kłamać
wprost, tworzyć u klienta wrażenie, uzasadnione przypuszczenie, skłaniające go do
podjęcia decyzji, której w innym przypadku nigdy by nie podjął.
Wprowadzać w błąd może nie tylko sama treść reklamy, lecz także sposób, forma jej
przedstawienia wywołująca, lub mogąca wywołać pomyłki u osób, do których jest
adresowana lub do których dociera.
Reklama nie powinna używać w sposób mylący wyników badań lub cytatów z publikacji
technicznych bądź naukowych. Dane statystyczne nie powinny być prezentowane w
sposób sugerujący ich większą wartość niż rzeczywista. Terminy naukowe nie powinny
być używane w sposób mylący. Wyróżniamy następujące formy reklamy wprowadzającej
w błąd :
•
Reklama kłamliwa/fałszywa/- zawarte w niej informacje są fałszywe w sensie
materialnym;
Sztucki T „Promocja, reklama, akwizycja sprzedaży, sztuka pozyskiwania nabywców", Warszawa
1997r.
35
36
Kwarciak B. „Co trzeba wiedzieć o reklamie", Kraków 1997r.
- 54 -
Prace magisterskie z reklamy
•
Reklama oszukańcza - nie podaje fałszywych informacji, ale przedstawia produkt
tendencyjnie;
•
Reklama niepełna - są pomijane informacje istotne dla adresata;
•
Reklam naśladowcza - naśladuję reklamę
•
Reklama oczywista - reklama wskazuje na cechę produktu, która jest oczywista;
•
Reklama przesadna - używa się zwrotów typu: najlepszy, najpiękniejszy, najtańszy
innego przedsiębiorstwa;
itp.
• Reklama naruszająca cudze oznaczenie handlowe – chodzi tutaj o dobra związane z
przedsiębiorstwem takie jaka: firma,
znaki
towarowe i
inne oznaczenia
indywidualizujące.
3.3.2 Reklama nierzeczowa
Reklama ta odwołuje się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku,
wykorzystanie przesądów, a także ufności dzieci. Reklama ta nadużywa zaufania
klientów, wywołuje uczucie strachu, wykorzystuje przesądy, brak doświadczenia albo
wiedzy, łatwowierność dzieci, naiwność młodzieży, motywy seksualne brak krytycyzmu
u chorych wobec obietnic skutecznego leczenia3737.
Mimo zakazu, moc oddziaływania sporej grupy przekazów reklamowych jest oparta na
uczuciu lęku np. reklamy towarzystw ubezpieczeniowych, czy firm oferujących
zabezpieczenia przed kradzieżą.
Na uwagę zasługuje reklama skierowana do dzieci. Ze względu na takie cechy jak :
naiwność, brak ugruntowanego systemu wartości - stanowią one specyficzną kategorie
odbiorców.
Dziecko do 7-81at nie jest w stanie zrozumieć celu reklamy, ale reklama silnie trafia do
jego podświadomości za pomocą środków wyrazu. To dzieci przede wszystkim maja
wpływ na zakupy dokonywane przez rodziców.
Specyficznym
rodzaje
reklamy
nierzeczowej,
która szczególnie trafia do
sfery psychicznej jest tzw: reklama działająca na podświadomość" lub „podprogowa".
Bazuje ona na emocjach i na irracjonalnych czasem nieświadomych motywach zakupu.
Najbardziej popularnym chwytem tego rodzaju, stosowanym w tv i kinie, jest montaż
kadrów poniżej 5 klatek, niedostrzegalny dla świadomości, odbierany natomiast przez
podświadomość. Reklama taka może dowolnie manipulować odbiorcą.
37
Karpowicz A. „Jak reklamować się zgodnie z prawem" 1997r.
- 55 -
Prace magisterskie z reklamy
3.3.3. Reklama ukryta
Reklama ukrytą są wszystkie wypowiedzi, w których występuje próba skłonienia klienta
do nabycia produktu bez jednoznacznego wskazania, że jest to reklama. Reklama ukryta
posiada formy:
•
wypowiedzi reklamowej w materiale redakcyjnym, poradnictwa prasowego,
informacji handlowej, informacji, o nowościach technicznych;
•
reklamy w książkach czy ekspertyzach naukowych;
•
product placement - polega na ukazywaniu w sposób pozornie nie zamierzony w
programach tv, serialach, sztukach teatralnych, itp.; poza blokami reklamowymi znaku towarowego lub nazwy określonego produktu. Trzeba zaznaczyć, które fragmenty
programu mają reklamowy charakter.
3.3.4. Reklama uciążliwa
Niedopuszczalna jest reklama ingerująca w sferę prywatności, w szczególności
przez nagabywanie potencjalnych odbiorców w miejscach publicznych, przesyłanie nie
zamówionych towarów, nadużywanie technicznych środków przekazu.
Cele wprowadzonego uregulowania / ustawa o zwalczaniu nieuczciwej reklamy - art.16
ust.l pkt 5 ustawy/jest ochrona adresata przed reklamą. Reklama ta wiąże się ze
stosowaniem agresywnych praktyk przy jej prowadzeniu.
3.3.5 Reklama porównawcza
Ustawa o nieuczciwej konkurencji uznaje reklamę porównawczą za nieuczciwą
w stosunku do reklamy produktu konkurencyjnego, chyba że zawiera informacje
prawdziwe i użyteczne dla klienta.
W świetle ustawy reklama porównawcza aby mogła zostać uznana za czyn nieuczciwej
konkurencji, musi mieć charakter wypowiedzi, której treść pozwala niewątpliwe
zidentyfikować przedsiębiorstwo konkurenta, jego towaru lub usługi.
Stąd w reklamach porównawczych stosuje się zwroty typu: zwykły proszek ; „inne
zampony" itp., aby uniknąć ewentualnych zarzutów konkurenta.
- 56 -
Prace magisterskie z reklamy
PRZYCZYNY, DLA KTÓRYCH NIE POWINNO STOSOWAĆ SIĘ REKLAMY PORÓWNAWCZEJ.
Efekt bumerangu
............................................................................. 13
Wprowadzenie w błąd
.................................................................... 12
Nie tworzy pozytywnych skojarzeń
.................................................. ...9
obniża wiarygodność
.................................................... .9
może być fałszywa
........................................... 8
niszczy konkurencję
............................. 7
złe zamiary
..................... ...6
niewłaściwe przedstawienie
...................... 5
wszyscy twierdzą że są wiarygodni
...................... 5
sceptyczni konsumenci
................. 4
Oprócz problemów związanych z publicznym postrzeganiem reklamy porównawczej,
zarówno reklamodawcy, jak i agencje reklamowe mogą napotkać problemy natury prawnej,
jeśli ich działalności reklamowa zostanie uznana za wprowadzającą w błąd.
Sądy orzekały i orzekają, że konkurent może skierować sprawę do sądu, jeśli informacje
podane w reklamie były fałszywe lub jeśli dosłownie prawdziwa reklama była zrealizowana w
taki sposób, aby klienta wprowadzić w błąd. Przykładowo: jeśli reklama zapewni, że dany
produkt spełnia wszystkie wymagane warunki jakości (co jest prawdą), ale sugeruje, że
produkty konkurencji ich nie spełniają, wtedy reklama taka może być podana do sądu.
Analogiczne sądy orzekały, że jeśli reklama odnosi się do jakiegoś konkretnego i
wymiernego standardu działania produktu ( np. stosowanie oleju silnikowego przedłuża życie
silnia ), nie można tego uznać za możliwą do zaakceptowania przesadę reklamową i że każde
zapewnienia tego typu musi być potwierdzone wynikami testów innego oleju silnikowego.
Ogólnie sądy negatywnie oceniały zapewnienia, że niedokładności w reklamach można
zaakceptować, ponieważ społeczeństwo wie, że dany przekaz jest po prostu przesadą
reklamową38.
38
Russel J.T. "Reklama" 2000r.
- 57 -
Prace magisterskie z reklamy
3.4. Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami i uchybiająca godności
człowieka.
Problem polega na tym, że nie istnieje jeden wspólny dla całego społeczeństwa wzorzec
dobrych obyczajów. Jest to pojęcie trudne do zidentyfikowania. Czasami powstaje dylemat, czy
reklama narusza powszechnie obowiązujące normy obyczajowe, czy nie.
Przykładem może być słynna reklama „Ksiądz i zakonnica" firmy Benetton, nagradzana za
granicą, a wywołująca kontrowersje w Polsce, zakończone jej usunięciem39.
Ocena zależy od tego, kto ocenia i według jakich kryteriów.
Przykładem reklama prasowa /"Trybuna"/ na której widzimy zdjęcie patrzącej na nas
dziewczyny /portret/ i duży napis na drugiej połowie zdjęcia „Włóż mi", ma stanowić zachętę
do kupna kopert do listów. Dowcip pomysłodawcy nie został doceniony:
w komentarzach
prasowych /np."Polityka"/ określono to jako: wulgarność, ordynarność, a autora reklamy
nazwano chamem.
Innym przykładem może być kampania reklamowa sprzętu biurowego, bodaj
komputerów, zastosowała chwyt, który można zakwalifikować jako naruszenie dobrych
obyczajów - tak ją ocenili sami zainteresowani, których nazwiska widniały na reklamach.
Na poszczególnych reklamach wmawiano nam, że Niezabitowska już kupiła komputer,
podobnie Olechowski i Urban /każde nazwisko na innej planszy/. Dowcip miał polegać na tym,
że nie były to osoby publiczne o wspomnianych nazwiskach, lecz inne, nie znane, a
wyszukane przez agencję reklamową.
Podobną akcje przeprowadził
tygodnik „Cash" , gdzie wizerunki sobowtórów
papieża,
Wałęsy, Jaruzelskiego zachęcały nas do zaprenumerowania tego pisma, z mizernym skutkiem.
Coraz częściej formułowane są zarzuty uchybiania godności człowieka i dyskryminacji ze
względu na płeć wobec reklam, w których występują kobiety. Chodzi tutaj głównie o
wizerunek kobiety prezentowany w przekazach reklamowych.
Zwraca się uwagę na wykorzystywanie ciała kobiety do reklam oraz
model
rodziny
propagowany w reklamach, a w szczególności na miejsce kobiety w rodzinie. W większości
reklam kobieta przedstawiana jest jako osoba, której jedyną życiową aspiracją jest uprać
lepiej niż sąsiadka i upiec udane ciasto.
39
Budzyński W- „Reklama techniki skutecznej perswazji" Warszawa 1999r
- 58 -
Prace magisterskie z reklamy
Do grupy reklam, które godzą w dobre obyczaje znajdują się również takie, które stanowią
najpoważniejsze naruszenie godności człowieka: odwołujące się do uprzedzeń rasowych,
klasowych, narodowościowych, czy odwołujące się do w sposób przesadny
do
tych
instynktów człowieka, których eksponowanie nie jest przez społeczeństwo powszechnie
akceptowane.
Chodzi tu o nadmierne jaskrawe eksponowanie erotyki, seksualizmu człowieka. Na
całkowite niepowodzenie byłby skazana próba wyeliminowania tych elementów z reklamy chodzi o zachowanie umiaru.
Sama nagość młodych kobiet i mężczyzn przestaje już wystarczać - gdyż spowszechniała,
sięga się po erotyzm nieletnich.
Przykładem tutaj mogą być reklamy Calvina Kleina
- na zdjęciach młodzi chłopcy i
dziewczęta w prowokacyjnych pokazach, nic dosłownego, raczej gest, poza klimat / duszna
atmosfera seksu/.
Przykładem podobnym, z tej kategorii jest kampania reklamowa Benettona. Zdjęcia użyte do
reklamy tej firmy /nie mające nic wspólnego z samymi produktami Benettona -odzieżą/ są
drastyczne z założenia.
Ich celem jest bulwersować, drażnić, nie pozostawić nikogo obojętnym. Eksponują seks,
przemoc, motywy religijne. Plakaty pokazują: zdjęcia pokrwawionego munduru zabitego w
Bośni żołnierza, białe dziecko karmione piersią przez Murzynkę ze stemplem na ciele HIV
positive, czy plakat na którym kopulują dwa konie. Jeden koń jest biały, drugi czarny, co dało
powód merowi Nicei do stwierdzenia, że „to szokujące i prowokujące przedstawienie jest
próbą wzniecenia rasizmu i zachowań pozostających w opozycji do naszych republikańskich
wartości" i zakazu rozpowszechniania tego plakatu. W Polsce telewizyjna reklama męskich
kosmetyków Denim - Kult sprowokowała Polską Federacje Ruchów Ochrony Życia do
zaskarżenia jej w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Zdaniem Federacji, kobieca dłoń
wsuwająca się do męskich spodenek to przykład masowego wykorzystywania seksu w
reklamie.
Drastycznym przykładem tego zjawiska jest reklama kosmetyku D-K, która zawiera
skojarzenia seksualne, budujące atmosferę rosnącego napięcia w dziedzinie zmysłowości.
Zdaniem tej organizacji reklama ta jest szkodliwa dla dzieci i młodzieży, celowo stymulując
- 59 -
Prace magisterskie z reklamy
ich psychikę w kierunku pobudzenia seksualnego.
Inny przykładem skandalu reklamowego w Polsce jest plakat reklamujący film /nomen omen/
„Skandalista Larry Flynt" Milosa Formana./ nagroda główna na festiwalu filmowym w Berlinie
luty 1997r/.
Ilustracja na plakacie to zdjęcie przedstawiające ukrzyżowanego mężczyznę na kobiecym
łonie. We Francji sąd uznał, że plakat ten nie stanowi pogwałcenia wolności religijnej, we
Włoszech nie wywoływał żadnych protestów, ale w Polsce jeden z członków Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji zawiadomił/prywatnie/ prokuraturę o popełnieniu przestępstwa, a
wynajęci
przez
gazetę
„Życie"
studenci
zaklejali
plakaty
logo
dziennika
współdystrybutora tego filmu .
Rys.1. Przykłady reklam sprzecznych z dobrymi obyczajami i uchybiające
godności człowieka
- 60 -
jako
Prace magisterskie z reklamy
3.5. Seks w reklamie
Seks umiejętnie stosowany w reklamie jest bardzo skuteczny. Dziś pomaga
sprzedać już niemal wszystko: bieliznę, piwo, samochód, spodnie, partie polityczną,
region turystyczny, kuchenkę mikrofalową, i klej do glazury.
Twórcy reklam chcą pokazać produkt w taki sposób, by odbiorca myślał o nim jak o
czymś przyjemnym, wartościowym i przydatnym.
Twórcy reklam odwołują się do potrzeb erotycznych, bo one są bardzo mocne i nie tylko
ich zaspokojenie, ale nawet samo odczuwanie sprawia przyjemność - mówi prof. Jerzy
Bralczyk, specjalista od języków mediów.
Istnienie seksu w reklamie jest więc bardzo naturalne. Reklamodawcy chodzi o
to, by produkt dzięki reklamie kojarzył się z seksem i w decydującym momencie (przed
półką w supermarkecie został przez klienta wybrany).
Rys.2. Przykładowe reklamy spodni i proszku do prania ARIEL
- 61 -
Prace magisterskie z reklamy
W sypialni znajduje się para kochanków gotowa na wszystko i w pewnym
momencie dziewczyna zadaje pytanie: Wziąłeś? On już wie, że wszystko popsuł:
Nie wziąłem - odpowiada tonem studenta, który błaga egzaminatora o jeszcze jedna
szansę. Po chwili ląduje na korytarzu;
" Nie ma cin - cin, bez Cin -Cin" taki napis widać na drzwiach, które zatrzaskują się
przed nosem. „
Rys.3 Przykład reklamy domu Maklreskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.
Rys. 4 Przykład reklamy alkoholu
- 62 -
Prace magisterskie z reklamy
Albo telewizyjny spot Daewoo. Jest czas wakacji, upal a na drodze stoi autostopowiczka.
Młody, wesoły kierowca Matiza zatrzymuje samochód, autostopowiczka wsiada. Kamera
skierowana jest na biust dziewczyny i pokazuje gwałtowną reakcję piersi na zimno :
Ona: O! Ma pan klimatyzacje!
On: I składana tylna kanapę.
Po obejrzeniu takiej reklamy niewielu kupi taki samochód, a większość raczej
kategorycznie zabroni swoim córkom jeździć autostopem.
Założenie, że naga kobieta + logo produktu + sukces -to kij, który ma dwa końce i
tylko część się na to złapie. Zaryzykować
postanowili
twórcy
reklam
soków
owocowych Garden i piwa EB.
Seks a w tych reklamach ma długie nogi i duży biust. Jest fizyczny i konkretny, prawie
namacalny. Wielu taki seks właśnie lubi i do tej grupy adresowane są podobne spoty.
Rys. 5 Przykładowe reklamy piw
- 63 -
Prace magisterskie z reklamy
Najczęściej reklamowany seks raczej bawi niż oburza i raczej rozśmiesza niż
podnieca.
Mała hiszpańska wioska, pora sjesty i Południowcy siedzą w tawernie. Młoda
Hiszpanka myje auto, a turyści z Norwegii pytają ja o stację benzynową. Dziewczyna nie
zna angielskiego, a oni hiszpańskiego.
- Statoil! Statoil! - mówią. Na nic i wtedy jeden z Norwegów wykonuje gest, który
jednym kojarzy się z wkładaniem dystrybutora do baku, a innym ... Oburzona dziewczyna
ucieka i po chwili wraca schowana za plecami ojca, który tłumiąc złość odpowiada
łamanym angielskim: Najpierw ślub, potem Statoil!
Kobieta bóstwo idzie ulicą, kręci biodrami. Kierowcy oglądają się za nią i ... tracą
panowanie nad kierownicą, powodując niegroźne kolizje. Wreszcie z podziemnego
garażu wyjeżdża Toyota Yaris. Kobieta reaguje na samochód identycznie, jak mężczyźni
na nią: idzie i patrzy, odwraca głowę a po chwili zderza się z latarnią.
W mgnieniu oka widz przestaje myśleć o bohaterce jak o seksownej kobiecie, gdyż
seksowna staje się Toyota Yaris, i o to chodziło!
Rys.6. Przykład reklamy spodni
- 64 -
Prace magisterskie z reklamy
Przemysław Saleta trenuje i nagle dzwoni komórka. Bokser odbiera i słyszy głos
mamy. Chce coś odpowiedzieć ale., jest zbyt zmęczony, tylko sapie. Skonfundowana
mama kończy rozmowę. Po chwili przychodzi SMS: „ Tyko się zabezpiecz"
Seks na wesoło zazwyczaj nie budzi sprzeciwu. Traktowany komediowe będzie
rozluźniał i wprawiał w dobry nastrój - podsumowuje Jarosław Ziębiński, szef agencji
reklamowej Leo Burnett.
Spora część seksualnych reklam posługuje się aluzją. Billboard, na zdjęciu dwa
piwa i hasło: "To nieprawda, że mężczyźni myślą tylko o jednym". Inny billboard i hasło:
„ Po 25 sierpnia wielu znajdzie szczęście w łóżku". Jeszcze jeden z hasłem: „Powinni
tego zabronić" Aluzje i niedopowiedzenia oraz wiara w to, że większość odbiorców
wszystko i tak kojarzy się z seksem, tworzy reklamy lodów i szminek”.
Lody Magnum w reklamach wyglądają tak, jakby wypadało je jeść wyłącznie w
sypialni. Wszystko zależy od typu odbiorcy, a tych typów jest kilka. Jedni chcą, by
pokazać im konkrety, inni aluzje - komentuje prof.Zbigniwe Lew Startowicz, seksuolog.
Rys. 7 Reklama lodów magnum
Seks reklamuje produkty coraz mniej męskie. Najpierw piękne kobiety w
dwuznacznych pozach towarzyszyły wyłącznie reklamom papierosów, samochodów i
piwa. Dziś jest inaczej, seks pojawia się w reklamach jogurtów, proszków do prania i
margaryny. Reklama seksualna budzi jednak sprzeciw i bunt jeżeli jest nachalna41.
Rys. 8 Reklama papierosów WEST
41
Klimkowski M. "Seks w supermarkecie" Playboy 2001r. , nr 10
- 65 -
Prace magisterskie z reklamy
3.6. Reklama zakazana przez etykę zawodową.
Te szczególne zasady wynikające z deontologii dotyczą trzech grup zawodowych:
adwokatów, lekarzy i dziennikarzy. Dwie pierwsze grupy nie mogą reklamować siebie, a
trzecia • reklamować czegokolwiek.
Adwokaci.
Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu uchwalony przez Naczelną Radę
Adwokacką z dnia 26 września 1993 roku, zawiera m.in. następujące postanowienia:
1. Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy w jakiejkolwiek formie, jak
również zakaz pozyskiwania sobie klienta w sposób sprzeczny z godnością zawodu.
2. Sprzeczne z godnością zawodu i niedopuszczalne jest m. in:
• korzystanie z usług pośredników;
• narzucanie komukolwiek swej pomocy prawnej;
• pozyskiwanie klientów w sposób niezgodny z zasadami lojalności wobec
kolegów;
• umieszczenie reklam w prasie, lub innych środkach masowego przekazu;
• redagowanie relacji prasowej ze sprawy, w której występował;
• reklamowanie swej działalności zawodowej w czasie występowania w
środkach masowego przekazu;
• umieszczanie
na szyldzie
danych
dotyczących specjalizacji adwokata.
3. Podanie przez adwokata informacji w prasie o rozpoczęciu działalności
adwokackiej, adresie, numerze telefonu, faksu, itp. - w formie i treści uzgodnionej z
właściwą okręgową rada adwokacką - nie jest uważane za reklamę. Informacja, taka
może być tylko jednorazowa.
4. Adwokat ma prawo posługiwania się w pracy zawodowej tytułem naukowym.
5. Zamieszczana informacja w książce telefonicznej nie powinna się wyróżniać
spośród innych standartowych informacji.
Tylko okręgowe rady adwokackie oraz Naczelna Rada Adwokacka są
upoważnione do informowania w prasie i innych środkach masowego przekazu, lub innej
- 66 -
Prace magisterskie z reklamy
formie o działalności zawodowej członków adwokatury oraz adresach adwokatów.
Podobne regulacje zakazujące praktycznie jakichkolwiek form reklamy zawierają
uchwały samorządów adwokackich wielu innych krajów europejskich42.
Lekarze.
Kodeks etyki lekarskiej - tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez I Krajowy
Zjazd. Lekarzy 12 - 14 grudnia 1993 roku w art. 63 stanowi:
1. Lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy,
dlatego wszelkie reklamowanie jest zabronione.
2. Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego nazwiska dla celów
komercyjnych.
Niedozwolone jest nie tylko reklamowanie swoich usług, ale również np.
farmaceutyków lub parafarmaceutykow. Pokazywanie w reklamie prawdziwego lekarza,
z podaniem jego tytułu zawodowego i nazwiska - to jaskrawe naruszenie etyki
zawodowej.
W 1996 roku jeden z prominentalnych polskich lekarzy pokazał się w reklamie, a
zapytany o etykę lekarską, odparł, że przecież on nie reklamuje, a tylko informuje, który
lek jest naprawdę dobry, a w tym nie przecież nic złego.
Dziennikarze.
Niezależnie od przepisów prawa prasowego, zabraniającego dziennikarzowi
prowadzenia ukrytej działalności reklamowej wiążącej się z uzyskaniem korzyści
majątkowej, bądź osobistej od osoby lub jednostki organizacyjnej zainteresowanej
reklamą ,przepisów rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 20 maja 1993
roku w sprawie zasad działalności reklamowej w programach radiofonii i telewizji,
istnieją kodeksy etyczne dotyczące tego zawodu.
Dziennikarski kodeks obyczajowy uchwalony przez III Zjazd Stowarzyszenia
Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej z 27 września 1991 roku stanowi: „Celem
ochrony dziennikarza przed utratą niezależności zawodowej nie wolno: przyjmować
42
Karpowicz A. „ Jak reklamować się zgodnie z prawem", 1997r.
- 67 -
Prace magisterskie z reklamy
korzyści dla siebie lub rodziny za zamieszczenie lub nie zamieszczenie materiału
dziennikarskiego na wniosek lub prośbę zainteresowanego. Niedopuszczalne jest
zamieszczenie materiałów o charakterze kryptoreklamy".
- 68 -
Prace magisterskie z reklamy
Kodeks etyczny Telewizji Polskiej ( obowiązujący od maja 1996 roku ) zabrania
prezenterom, reporterom, publicystom i dziennikarzom występowania w reklamie.
Uzasadnienie: łączenie roli prezentera i dziennikarza w reklamie podważa wiarygodność
telewizji publicznej - to stanowisko Komisji Etycznej TYP, podjęte wkrótce potem, gdy
TYP emitowała wiele reklam, w których najbardziej znani prezenterzy zajęli się również
reklamowaniem proszków do prania w macierzystej instytucji43.
3.7. Etyka i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Przedmiotem szczególnych zainteresowań badawczych i działań praktycznych
stała się etyka zarządzania, etyka reklamy, etyka sprzedaży, etyka stosunków między
pracodawcami i pracownikami.
Ważne znaczenie odegrały w tym działania samych przedsiębiorców, co doprowadziło do
opracowania kodeksów menadżera, kodeksów reklamy i kodeksów agencji reklamy i
organizacji marketingu.
Kodeksy te nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego prawa, lecz są zbiorami
zaleceń wyznaczających postępowanie menadżerów oraz agencji badań rynku.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW RYNKU.
Uczestnicy rynku muszą brać na siebie odpowiedzialność za konsekwencje swojej
działalności oraz dokładać wszelkich starań aby zapewnić, że ich decyzje, zalecenia i
działania podejmowane są po to, aby znaleźć, obsłużyć i zaspokoić potrzeby wszystkich
zainteresowanych: klientów, organizacji i społeczeństwa.
Postępowanie zawodowe uczestników rynku musi być oparte na :
1. Podstawowej zasadzie etyki zawodowej : nie przynosić szkody w sposób
rozmyślny.
2. Przestrzeganiu wszystkich mających zastosowanie ustaw i przepisów.
3. Dokładnym przenoszeniu na język praktyki ich wykształcenia, przygotowania
zawodowego i doświadczenia.
43
Karpowicz A. „Jak reklamować się zgodnie z prawem" 1997r.
- 69 -
Prace magisterskie z reklamy
4. Aktywnym spieraniu, stosowaniu i promowaniu niniejszego Kodeksu Etycznego44.
UCZCIWOŚĆ I RZETELNOŚĆ.
Uczestnicy rynku winni podtrzymywać i rozwijać uczciwość, honor i godność zawodu
osób związanych z marketingiem poprzez:
1. Uczciwość w obsłudze konsumentów, klientów, pracowników, dostawców,
pracowników sprzedaży i ogółu ludności.
2. Nieuczestniczenie w sposób rozmyślny w sytuacjach związanych z konfliktem
interesów bez uprzedniego zawiadomienia wszystkich zainteresowanych stron.
3. Ustalenie godziwych taryf, opłat włączając w to wypłacanie lub otrzymywanie
normalnych, zwyczajowych i/lub prawnie uzasadnionych rekompensat za zasługi
marketingowe.
44
Szucki T. „ Promocja, reklama, akwizycja sprzedaży, sztuka pozyskiwania nabywców" Warszawa 1997r.
- 70 -
Prace magisterskie z reklamy
ZAKOŃCZENIE
Z niniejszej pracy wyraźnie wynika, że normy prawne i inne regulacje, które
ograniczają reklamę, są niezwykle skomplikowane i nie wskazuje na to, żeby przestały
być takie w przyszłości. Nawet najbardziej ostrożny i moralny reklamodawca ryzykuje
pogwałceniem wielu zasad regulujących działalność reklamową.
Poza formalnymi zasadami regulującymi działalność reklamową firmy muszą
także wziąć pod uwagę opinię publiczną, zanim zaangażują się w jakąś kampanie
promocyjna.
Wśród reklamodawców panuje zgoda co do tego, że reklama powinna być
uczciwa, wiarygodna i że powinna być zgodna z literą prawa.
Należ zauważyć, że uczciwi reklamodawcy stanowią jedną z najaktywniejszych
grup zwalczających tych, którzy utrudniają funkcjonowanie wszystkich reklamodawców
przez podkopywanie zaufania społecznego do reklamy, poprzez tworzenie różnych
kodeksów etycznych, mających na celu wskazanie właściwego postępowania w kwestii
reklamy.
Oczywiste jest więc to, że reklamodawcy muszą brać pod uwagę liczne, czasami
sprzeczne i ciągle się zmieniające zasady regulujące działalność reklamową.
- 71 -
Prace magisterskie z reklamy
ANEKS
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia
1997r.
Art. 14
Rzeczpospolita zapewnia wolność pracy i innych środków społecznego przekazu.
Art.49
Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może
nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony.
Art.51
1. Nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji
dotyczących jego osoby.
2. Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych
informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.
3. Każdy ma prawo dostępu do dotyczących go urzędowych dokumentów i zbiorów
danych. Ograniczenie tego prawa może określić ustawa.
4. Każdy ma prawo do żądania sprostowania oraz usunięcia informacji nieprawdziwych,
niepełnych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.
5. Zasady i tryb gromadzenia oraz udostępniania informacji określa ustawa.
Art.54
1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i
rozpowszechnianie informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są
zakazane. Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na
prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.
Art. 73
1. Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz
ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.
Art. 213
1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do
informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.
- 72 -
Prace magisterskie z reklamy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. nr
47 z 1993r. , póz. 211).
Art.3
1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi
obyczajem, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.
2. Czynami
nieuczciwej
konkurencji
są
w
szczególności wprowadzające w błąd
oznaczenia geograficznego towarów lub usług, wprowadzające w błąd oznaczenie
towarów lub usług,
naruszenie
tajemnicy
przedsiębiorstwa, nakłanianie do
rozwiązania lub niewykonywania umowy, naśladownictwa produktów, pomawianie lub
nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, a także nieuczciwa lub
zakazana reklama.
Art. 14
1. Czynem
nieuczciwej
konkurencji
jest
rozpowszechnianie
nieprawdziwych
lub
wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo
przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody.
2. Wiadomościami, o których mowa w ust. l są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd
informacje, w szczególności o:
• osobach kierujących przedsiębiorstwem;
• wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach;
• stosowanych cenach;
•
sytuacji gospodarczej lub prawnej;
3. Rozpowszechnianiem wiadomości o których mowa w ust. l jest również posługiwanie się:
•
nie przysługującymi lub nieścisłymi tytułami, stopniami lub innymi informacjami o
kwalifikacjach pracowników.
•
nieprawdziwymi atestami;
•
nierzetelnymi wynikami badań;
• nierzetelnymi informacjami o wyróżnieniach lub
oznaczeniach produktów lub usług.
Art.16
1. Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:
• reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności
człowieka;
• Reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzje co
- 73 -
Prace magisterskie z reklamy
do nabycia towaru lub usługi;
• Reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku,
wykorzystywanie przesądów lub łatwowierność dzieci;
• Wypowiedzi, która zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie
neutralnej informacji;
• reklama, która stanowi istotna ingerencję w sferę prywatności, w szczególności
przez uciążliwe dla klientów nabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie
na koszt
klienta nie zamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków
przekazu informacji;
• reklama porównawcza, chyba, że zawiera informacje prawdziwe i użyteczne dla
klientów.
3. Przy ocenie reklamy wprowadzającej w błąd należy uwzględnić wszystkie jej elementy,
zwłaszcza dotyczące ilości, jakości, składników, sposobu wykonania przydatności,
możliwości zastosowania, napraw lub konserwacji reklamowanych towarów lub usług, a
także zachowania się klienta.
Ustawa z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe ( Dz. U. nr 5 z 1984r.,poz. 24
późniejszymi zmianami).
Art. 12
1. Dziennikarzowi nie wolno prowadzić ukrytej działalności reklamowej wiążącej się z
uzyskiwaniem
korzyści
majątkowej
bądź
osobistej
od
osoby lub
jednostki
organizacyjnej zainteresowanej reklamą.
Art.36
1. Prasa może zamieszczać odpłatne ogłoszenia i reklamy.
2. Ogłoszenia i reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia
społecznego.
3. Ogłoszenia i reklamy muszą być oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, iż nie
stanowią one materiału redakcyjnego.
4. Wydawca i redaktor maja prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, jeżeli
ich treść lub forma jest sprzeczna z linią programową bądź charakterem
publikacji.
Art.42
1. Redaktor nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Polską
Agencje Prasową oraz za treść komunikatów urzędowych.
2. Wydawca i redaktor nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam
- 74 -
Prace magisterskie z reklamy
opublikowanych zgodnie z art.36.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorski i prawach pokrewnych
( Dz.U. nr 24 z 1994r./ póz.83).
Art.4
Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:
1. akty normatywne lub ich urzędowe projekty;
2. urzędowe dokumenty, materiały znaki i symbole;
3. opublikowane opisy patentowe lub ochronne;
4. proste informacje prasowe.
Art.25
1. Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie,
radiu i telewizji;
a)
już rozpowszechnione:
• sprawozdania o aktualnych wydarzeniach;
• aktualne artykuły i wypowiedzi na tematy polityczne,
gospodarcze i społeczne
• aktualne zdjęcia reporterskie.
b)
krótkie wyciągi ze sprawozdań, artykułów i wypowiedzi o których mowa w pkt.l .
c) przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych;
d) mowy wygłoszonej na publicznych zebraniach i rozprawach;
e) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.
2. Za korzystanie z utworów, o których mowa w pkt .1 twórcy przysługuje prawo
do wynagrodzenia.
3. Rozpowszechnianie utworów na podstawie ust. l jest dozwolone zarówno w
oryginale, jak i w tłumaczeniu.
- 75 -
Prace magisterskie z reklamy
BIBLIOGRAFIA
•
Beliczyński J: „Planowanie mediów w zarządzaniu reklamą" Kraków 1999r.
•
Budzyński W: „Reklama techniki skutecznej perswazji" Warszawa 1999r.
•
Karpowicz A: „ Jak reklamować się zgodnie z prawem" 1997r.
•
Kwarciak B:
„ Co trzeba wiedzieć o reklamie" Kraków 1997r. Russel J.T.
„Reklama" 2000r.
•
Smolski R., Smolski M. ,Stadtmuller E.H; „Słownik Encyklopedyczny Edukacja
Obywatelska" 1999r.
•
Sztucki T:
„Promocja, reklama, aktywizacja sprzedaży, sztuka pozyskiwania
nabywców" Warszawa 1997r.
•
Śliwińska K. „Marketingowe instrumenty komunikowania się firmy z rynkiem".
Katowice 1999r.
- 76 -
Prace magisterskie z reklamy
Dzienniki Ustaw:
•
Dz. U z 1982r.,nr 35,póz. 230;
•
Dz. U z 1984r.,nr 5,póz. 24;
•
Dz. U z 1991r.,nr 105,póz. 452;
•
Dz. U z 1992r.,nr 68,póz. 341;
•
Dz. U z 1993r.,nr 7,póz. 34;
•
Dz. U z 1993r.,nr 44,póz. 204;
•
Dz. U z 1993r.,nr 47,póz. 211;
•
Dz.
U z 1993r.,nr 91,póz. 423;
•
Dz.
U z 1994r.,nr 24,póz. 83;
•
Dz.
U z 1996r.,nr 10,póz. 55;
Artykuły :
•
Boguszewicz - Kreft M.; „Reklama a prawo" Businessman Magazine 1992r., nr 12.
•
Grajlewicz M: "Reklama a manipulacja "Przegląd ustawodawstwa gospodarczego, nr 10.
•
Klimkowski M "Wprost" „Seks w supermarkecie" Playboy 2001r, nr 10
•
Lewandowski K: "Reklama w zgodzie z prawem" Rzeczpospolita 1993r., nr 48.
•
Piwowar B: 'Ograniczenia prawne Reklamy w Polsce" Aida 1995r., nr 3 i 9.
•
Tomaszek A. "Kiedy reklama jest nieuczciwa" Rzeczpospolita 1992r., nr 98 i 199.
•
Tomaszek A;" Nieuczciwa Konkurencja przez nieuczciwą reklamę" Rzeczpospolita 1993r.
nr 33.
INTERNET :
www. Konkurencja pl.
www. reklama_a_prawo.pl
- 77 -
Download