wyk_2_PAM I UCZ

advertisement
Pamięć i uczenie się
Behawioryzm.
Uczenie się jako wytwarzanie odruchów
warunkowych
W2
dr Łukasz Michalczyk
1
Definicja:
behawioryzm
to kierunek psychologii skupiający się na badaniu
zachowania, oraz pomijaniu badania
nieobserwowanych wewnętrznych procesów
mentalnych.
2
Definicja:
psychologia
to nauka o zachowaniu i procesach mentalnych.
3
Definicja:
Uczenie się
to proces nabywania, na skutek doświadczenia,
nowych i względnie trwałych zachowań.
4
Definicja:
uczenie się asocjacji
to połączenie ze sobą określonych zdarzeń, zachowań
lub bodźców w procesie warunkowania.
5
Definicja:
warunkowanie klasyczne
to sposób uczenia się powiązań pomiędzy co
najmniej dwoma bodźcami i przewidywania zdarzeń.
6
Warunkowanie klasyczne pokazało w jaki sposób można badać
procesy, takie jak uczenie się poprzez bezpośrednią obserwację
zachowania.
7
Definicja:
warunkowanie klasyczne
to sposób uczenia się powiązań pomiędzy co
najmniej dwoma bodźcami i przewidywania zdarzeń.
wygasanie (ang. extinction)
spontaniczne odtworzenie (ang. spontaneous recovery)
generalizacja (ang. generalization)
różnicowanie (ang. differentiation)
8
John B. Watson
"Dajcie mi tuzin zdrowych niemowląt
i dostarczcie im to wszystko co składa
się na mój własny, szczególny świat, a
zapewniam was, że wezmę na chybił
trafił jedno z nich i uczynię z niego
dowolnego typu specjalistę, czy to
będzie lekarz, sędzia, artysta, kupiec,
a nawet żebrak czy złodziej, bez
względu na jego talenty, skłonności,
zadatki i rasę przodków."
1930 r., s. 163
Albert
9
Nacisk na uczenie się
John B. Watson
Antymentalizm:
-nienaukowość mentalizmu:
pragnienia, cele, wiara, uczucia
-naukowość obserwowalnego:
bodźce, reakcje, środowisko
Brak różnic między
gatunkami
10
Definicja:
warunkowanie klasyczne
to sposób uczenia się powiązań pomiędzy co
najmniej dwoma bodźcami i przewidywania zdarzeń.
11
Definicja:
warunkowanie klasyczne
to sposób uczenia się powiązań pomiędzy co
najmniej dwoma bodźcami i przewidywania zdarzeń.
12
Definicja:
warunkowanie klasyczne
to sposób uczenia się powiązań pomiędzy co
najmniej dwoma bodźcami i przewidywania zdarzeń.
13
Habituacja
14
Definicja:
Habituacja (łać. habituare - przywykać)
to stopniowe zmniejszanie się, aż do zniknięcia, siły
reakcji organizmu na bodziec, który trwa długo lub
powtarza się wielokrotnie i nie ma istotnego
znaczenia biologicznego.
15
Definicja:
Warunkowanie instrumentalne
to typ uczenia się, w którym zachowanie jest
wzmacniane pozytywnie lub negatywnie lub poprzez
karę
16
prawo efektu
17
Definicja:
wzmocnienie pozytywne
to bodziec, który gdy wystąpi po zachowaniu,
zwiększy prawdopodobieństwo powtórzenia tego
zachowania.
18
Definicja:
wzmocnienie negatywne
to bodziec, który po wystąpieniu zachowania zniknie i
w ten sposób zwiększy prawdopodobieństwo
wystąpienia tego zachowania w przyszłości.
19
Wzmocnienie negatywne nie jest tym samym co
kara
Wzmocnienie negatywne jest rodzajem nagrody
20
Definicja:
Warunkowanie instrumentalne
to typ uczenia się, w którym zachowanie jest
wzmacniane pozytywnie lub negatywnie lub poprzez
karę
21
wzmocnienie pierwotne
(ang. primary reinforcer)
22
wzmocnienie wtórne
(ang. conditioned reinforcement)
rozkład wzmocnień (ang. reinforcement schedule)
wygasanie (ang. extinction)
okresowe (sporadyczne) wzmocnienie
23
procesy poznawcze
24
uczenie poprzez asocjacje
teoria behawioralna
habituacja
warunkowanie klasyczne
warunkowanie instrumentalne
wzmocnienie pozytywne i negatywne
kara
25
John R. Anderson. (1996). Uczenie się i
pamięć. Integracja zagadnień.Wydawnictwo
Szkolne i Pedagogiczne: Warszawa
rozdz.2. Warunkowanie klasyczne.
rozdz. 3. Warunkowanie instrumentalne.
rozdz.4. Wzmocnienie i uczenie się.
26
Plan wykładów
1. Wprowadzenie w problematykę zajęć.
Podstawowe pojęcia.
2. Uczenie się jako wytwarzanie odruchów
warunkowych.
3. Dwa zagadnienia związane z uczeniem się:
A. Uczenie się złożonych czynności. Czynniki
wpływające na przebieg i efekty uczenia się.
B. Uczenie się poprzez obserwacje.
27
Download