Strategia Rozwoju Gminy Żytno - BIP - Żytno Urząd Gminy

advertisement
Strategia Rozwoju Gminy
Żytno
opracowana przez:
PPUH „BaSz”
przy współpracy
Urzędu Gminy Żytno
Żytno 2000
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W opracowaniu zostały wykorzystane materiały ze „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Żytno”
2
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPIS TREŚCI
Spis treści
Założenia i cel opracowania Strategii Rozwoju Gminy
I. Gmina Żytno
1.1. Historia gminy Żytno
1.2. Informacje ogólne o gminie
1.3. Położenie i środowisko przyrodnicze gminy
1.4. Samorząd Gminy
1.5. Działalność samorządu gminy Żytno w latach 1990-1998
II. Diagnoza stanu sfery społecznej
2.1. Ludność
2.2. Oświata
2.3. Służba zdrowia
2.4. Mieszkalnictwo
2.5. Kultura
2.6. Opieka społeczna
2.7. Bezpieczeństwo publiczne
2.8. Sport, turystyka, rekreacja
III. Diagnoza stanu infrastruktury technicznej
3.1. Zaopatrzenie w wodę
3.2. Kanalizacja
3.3. Sieć gazownicza
3.4. Zaopatrzenie w ciepło
3.5. Energetyka
3.6. Gospodarka odpadami
3.7. Komunikacja
3.8. Telefonizacja
IV. Diagnoza stanu sfery gospodarczej
4.1. Przemysł
4.2. Rolnictwo i leśnictwo
4.3. Aktywność gospodarcza mieszkańców gminy
4.3.1. Handel
4.3.2. Usługi
4.3.3. Gastronomia
4.4. Banki
4.5. Struktura zatrudnienia
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
3
5
7
7
8
9
15
17
26
26
31
37
40
42
46
48
52
55
55
60
60
60
63
63
65
67
69
69
69
79
79
79
80
82
82
3
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. Diagnoza stanu środowiska
5.1. Ochrona powietrza
5.2. Ochrona wód
5.3. Ochrona przyrody
VI. Raport z „Sesji Planowania Strategicznego”
VII. Analiza zasobów gminy
VIII. Misja oraz cele strategiczne i cele operacyjne Gminy Żytno
IX. Optymalne kierunki rozwoju gminy
9.1. Sfera społeczna
9.2. Infrastruktura techniczna
9.3. Sfera gospodarcza
9.4. Ekologia
X. Harmonogramy realizacyjne najważniejszych zadań
XI. Zestawienie oczekiwanych efektów długofalowych realizacji
strategii
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
85
85
85
85
87
106
109
130
130
130
131
132
133
str. 166
CZĘŚĆ II
Plan zadań Gminy Żytno do roku 2010
4
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAŁOŻENIA I CEL OPRACOWANIA
STRATEGII ROZWOJU GMINY
Rozpoczynając proces planowania strategicznego w gminie musimy
odpowiedzieć sobie na pytanie co rozumiemy przez planowanie strategiczne
i dlaczego jest ono gminie potrzebne. Większość gmin posiada plany rozwojowe
w poszczególnych dziedzinach życia społecznego, jednak kolejność i zakres ich
wdrażania zależy zwykle od nacisków różnych grup czy możliwości pozyskania
środków na określony typ zadań. Ponieważ praktycznie każdy samorząd ma
w swoim budżecie za mało środków w stosunku do potrzeb, zachodzi więc
konieczność określenia priorytetów w taki sposób, aby osiągnąć możliwie
najlepszą efektywność wydatkowanych środków.
Proces planowania strategicznego należy rozpoczęć od dokładnej analizy
stanu gminy w podstawowych sferach życia społecznego. Wnioski
z przeprowadzonej diagnozy powinny stanowić punkt wyjścia do określenia
mocnych i słabych stron gminy a następnie zdefiniowania wynikających z nich
szans i zagrożeń. Można w ten sposób wyznaczyć obszary priorytetowe oparte
na mocnych stronach gminy i dla tych obszarów określić strategiczne cele
i zadania. Proces ten powinien mieć charakter ciągły - niezbędny jest bieżący
monitoring i ocena wdrażania planów strategicznych. Pozwala to na
wprowadzanie we właściwym czasie korekt i poprawek w programach
realizacyjnych.
Ważnym aspektem planowania strategicznego jest możliwie szeroka
konsultacja społeczna planowanych rozwiązań. Im większa grupa mieszkańców
gminy jest zaangażowana w proces planowania, tym łatwiej w przyszłości
wprowadzać w życie wnioski wynikające ze strategii. Ponadto doświadczenie
i znajomość problemów gminy stanowi najcenniejsze źródło informacji
o lokalnych potrzebach i dążeniach.
5
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.
GMINA ŻYTNO
1.1. Historia Gminy Żytno
Pierwsze wzmianki o Żytnie pochodzą z końca XII wieku – w spisie
fundatorów i kollatorów Zakonu Bożogrobców w Miechowie znajduje się zapis
Christona de Zythna ofiarujący dziesięcinę z tej miejscowości na potrzeby
klasztoru. Borzykowa pojawia się w dokumentach na początku XIII stulecia
jako miejsce zjazdu duchowieństwa z arcybiskupem Henrykiem Kietliczem oraz
książąt dzielnicowych – Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego, Henryka
Brodatego, Władysława Odonicza. Inne miejscowości z terenu obecnej gminy
Żytno występują jako wsie rycerskie lub klasztorne w zapisach z XIII i XIV
wieku (Maluszyn, Grodzisko, Budzów, Sudzin, Sudzinek, Sekursko, Rędziny,
Silnica, Pukarzów, Pagów). Pierwsza wzmianka o Żytnie jako osadzie miejskiej
pochodzi z roku 1441, a utrata praw miejskich nastąpiła około roku 1760.
Ziemiami będącymi obecnie w gminie Żytno władały znane rody szlacheckie
m.in.: Borzykowscy herbu Abdank, Pągowscy herbu Doliwa, Pukarzewscy
herbu Śreniawa, Rędzińscy herbu Zadora, Życieńscy herbu Zadora, Ostrowscy
herbu Korab, Siemieńscy herbu Leszczyc, Majowie herbu Starykoń, Moszyńscy
herbu Łodzia, Koniecpolscy herbu Pobóg.
W gospodarce na terenie gminy dominowało rolnictwo – uprawy żyta,
owsa, pszenicy, ziemniaków – od XIX wieku zaczęto tu uprawiać na skalę
przemysłową buraki cukrowe i chmiel oraz powstały stadniny i stawy rybne.
Pierwsze wzmianki o przetwórstwie rud metali pochodzą z XIV wieku, ale
rozwój drobnego przemysłu (kuźnice, cegielnie, młyny, tartaki, gorzelnie,
cukrownie) nastąpił dopiero w XIX stuleciu.
Mieszkańcy gminy brali czynny udział w powstaniach narodowych oraz
w walkach partyzanckich w okresie II wojny światowej.
7
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W XIX i XX wieku w wielu miejscowościach na terenie gminy
funkcjonowały szkoły oraz prowadzono aktywne życie kulturalne – obecne
placówki oświatowe i kulturalne kontynuują wieloletnie, dobre tradycje.
Jako jednostka administracyjna Żytno funkcjonuje od 1973 roku – gmina
powstała z połączenia trzech gromad: Borzykowy, Maluszyna i Żytna. Od 1999
roku wchodzi w skład powiatu radomszczańskiego w województwie łódzkim.
1.2. Informacje ogólne o gminie
Gmina Żytno położona w północno-zachodniej Małopolsce zajmuje
obszar 200 km2 zamieszkany przez 6200 osób. Na terenie gminy znajduje się 36
wsi, zgrupowanych w 24 sołectwach. Miejscowość Żytno obchodzi w 1998 roku
800 lat swego istnienia. Pierwsze udokumentowane zapisy pochodzą z roku
1198. Inne ośrodki na terenie gminy; Maluszyn i Borzykowa również posiadają
udokumentowaną przeszłość historyczną, wiekowo zbliżoną do Żytna. Do
czasów obecnych zachowały się pozostałości zespołów parkowo-pałacowych
w Żytnie, Maluszynie, Borzykowie, Sekursku i Pągowie, siedzibach znanych
rodów; Potockich, Ostrowskich, Siemińskich, Kamienieckich.
Gmina jest typowo rolnicza, powierzchnia użytków rolnych wynosi
10.704ha. Produkcją roślinną i zwierzęcą zajmuje się 1700 gospodarstw
indywidualnych. Działalność prowadzi również Agencja Własności Rolnej
Skarbu Państwa, która przejęła grunty po gospodarstwach uspołecznionych
i PFZ, a obecnie dzierżawi je osobom fizycznym. Poza rolnictwem działa 109
podmiotów gospodarczych, głównie w handlu i usługach.
Blisko 50% powierzchni gminy zajmują kompleksy leśne w obrębie
miejscowości: Mała Wieś, Ewina, Rędziny, Łazów oraz Budzów, Silniczka,
w tym rezerwat przyrody „Dębowiec”. Powierzchnia gminy znajduje się
w zlewni rzeki Pilicy, która od strony wschodniej stanowi jej naturalną granicę.
8
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pilica i jej dopływy są źródłem zasilania dla kompleksów stawów rybnych
w miejscowościach: Ciężkowiczki, Kozioł, Pukarzów, Pągów i zbiornika Pole.
Przez teren gminy przebiega droga krajowa; Radomsko-Włoszczowa
(odcinek o dł. 17,2 km) oraz sieć dróg wojewódzkich (około 57,5 km)
i gminnych, stanowiących dogodne połączenia komunikacyjne. W ostatnich
latach prowadzone są intensywnie inwestycje infrastrukturalne w zakresie
modernizacji dróg i budowy sieci wodociągowych. W roku 1998 zakończona
została kompleksowa telefonizacja gminy.
W oparciu o wytwarzane produkty rolnictwa, występują możliwości
rozbudowy przemysłu rolno-spożywczego. Wykorzystując surowce i materiały,
takie jak piasek, żwir i glina można produkować w dużym zakresie materiały
budowlane. Dużo lasów, wód i czystego powietrza sprzyja rozwojowi
agroturystyki.
Na terenie gminy działalność oświatową prowadzi 5 szkół publicznych
o pełnym zakresie nauczania podstawowego oraz zespół szkół rolniczych.
Działalność kulturalną w gminie prowadzi Gminny Ośrodek Kultury ze
znanym teatrem amatorskim „Animagia” oraz Gminna Biblioteka Publiczna
i dwie filie biblioteczne.
Obszar gminy administrują trzy parafie katolickie, z kościołami
parafialnymi i licznymi zabytkami sakralnymi.
1.3. Położenie i środowisko przyrodnicze gminy
POŁOŻENIE
Gmina Żytno leży na terenie równiny Pilicy leżącej w zachodniej części
mezoregionu: Niecka Włoszczowska, który należy do makroregionu: Wyżyna
Przedborska wchodzącego w skład podprowincji: Wyżyna ŚrodkowoMałopolska należącej do prowincji: Wyżyna Małopolska.
9
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W
podziale
administracyjnym
Polski
gmina
Żytno
znajduje
się
w województwie łódzkim, w powiecie radomszczańskim. Graniczy z gminami:
 Wielgomłyny,
Kobiele
Wielkie
i
Gidle
(powiat
radomszczański,
województwo łódzkie),
 Dąbrowa Zielona oraz Miasto i Gmina Koniecpol (województwo śląskie),
 Kluczewsko
oraz
Miasto
i
Gmina
Włoszczowa
(województwo
świętokrzyskie)
ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
Obszar gminy Żytno - teren pomiędzy doliną Pilicy a doliną Warty, od
Koniecpola do Gidel - to częściowo zabagniona dolina. Częstym elementem
krajobrazu są tu wydmy (głównie na północ od miejscowości Silnica
i Silniczka) oraz podmokłe tereny bagniste i torfiaste (zwłaszcza w zachodniej
i południowej części gminy w rejonie
miejscowości
Ewina,
Żytno,
Czechowice i Fryszerka). Znaczną część gminy - głównie centralną i zachodnią
-zajmują zatorfione łąki. Rzeka Pilica od Koniecpola po ujęcie rzeczki Czarnej
przepływa przez szeroką do kilkunastu kilometrów
kotlinę, wypełnioną
zwydmionymi piaskami i zabagnieniami.
Różnice wysokości względnych gminy Żytno, czyli deniwelacje są rzędu
50 m. Największe deniwelacje występują we wsiach Borzykowa i Grodzisko
w części południowej gminy (około 27 m na odcinku 1,5 km w linii prostej)
oraz Łazów w części środkowej (około 37 m). Najmniejsze deniwelacje (około
3 m) występują w części wschodniej i południowo-wschodniej gminy,
w pradolinie rzeki Pilicy - w pobliżu miejscowości Sudzin i Budzów.
Krajobraz gminy Żytno - dolin i kotlin - przeplata się z garbami
osiągającymi wysokości 260 m n.p.m.. Dolina niskofalista pagórkowata,
o największych deniwelacjach, znajduje się w części południowo-zachodniej,
zachodniej i częściowo środkowej. Dolina niskofalista, zajmuje dużą część
powierzchni gminy - głównie środkowo-zachodnią, pomocną i częściowo
środkowo-południową.
Równina
płaska
to
cała
środkowo-wschodnia
10
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
i południowo-wschodnia część gminy, czyli pradolina rzeki Pilicy przecięta
w kierunku północ-południe korytami tej rzeki. Najniżej położona jest
wschodnia część gminy - dolina Pilicy w rejonie wsi Sudzin (202 m n.p.m.).
Natomiast najwyżej położona jest północno-zachodnia część gminy w rejonie
miejscowości Rędziny i Mała Wieś (252,5 m n.p.m.).
SZATA ROŚLINNA
Duża część powierzchni gminy jest zalesiona. Największe, zwarte
kompleksy leśne znajdują się w jej północnej, północno-zachodniej i zachodniej
części. Administracyjnie powierzchnia leśna gminy jest pod zarządem
nadleśnictwa Gidle.
Wśród zbiorowisk leśnych dominują zbiorowiska borowe: suche, świeże
i do stawów w Silnicy bagienne. W borach suchych podstawowym gatunkiem
jest sosna pospolita, a na siedliskach bardziej wilgotnych, znaczącą domieszkę
stanowi świerk pospolity. W licznych kompleksach leśnych zachowały się
enklawy higro- i mezofiinych lasów liściastych, które mają charakter naturalny.
W uroczysku „Domaniew", które rozciąga się w kierunku południowowschodnim od miejscowości Żytno, tuż przy wsi Bugaj, występują dobrze
wykształcone płaty łęgów: jesionowo-olszowego i wiązowo-jesionowego oraz
grądu niskiego (na dwa warianty: z olszą czarną i lipą szerokolistną). W runie
grądu niskiego z lipą szerokolistną są gatunki prawnie chronione, m. in.
storczyki: buławnik czerwony, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata,
podkolan biały. W tym samym uroczysku „Domaniew", w lesie wiązowojesionowym drzewostan tworzą: szypułkowy, jesion wyniosły i olsza czarna,
a jego runo jest bogate i wielowarstwowe. Masowo występują tu ziamopton
wiosenny i kozłek bzowy. Bory sosnowe, bory bagienne, śródleśne torfowiska
dominują też w uroczysku „Sowin", usytuowanym na północny-wschód od
miejscowości Żytno. Natomiast w pobliżu cieków wodnych wykształcają się
niewielkie płaty higrofilnych lasów.
11
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZASOBY WODNE
Wody podziemne
Poziom wód gruntowych (wody te mają charakter zwierciadła
swobodnego) uzależniony jest od: wysokości względnej, rodzaju skał,
nachylenia i rzeźby terenu oraz od intensywności opadów atmosferycznych. Na
terenie gminy Żytno można wyróżnić cztery poziomy wód gruntowych:
• najpłytszy na głębokości od 0 do 1,5 m - pod użytkami głównie w dolinach
rzecznych; poziom wód gruntowych podpowierzchniowych uzależniony jest od
poziomu wody w rzece;
•
najczęściej spotykany na głębokości od l do 3 m - na gruntach ornych
w dolinach i obniżeniach terenowych;
• na głębokości od 3 do 6 m - na wysoczyznach;
• najrzadziej spotykany na głębokości poniżej 6 m - na wzgórzach morenowych
zbudowanych głównie z piasków i żwirów. Według informacji ustnych z 1979 r.
wahania wód gruntowych wynoszą około 1-2 m.
Miąższość utworów wodonośnych w czwartorzędzie na terenie gminy
wynosi do 5 m, w pasie przechodzącym przez teren gminy w kierunku wschódzachód od Maluszyna, przez Żytno i dalej w kierunku Garnka od 5 do 15 m,
a w dolinie Pilicy od 15 do nawet 40 m.
Główny poziom użytkowy (szczelinowy) wód podziemnych występuje
w utworach kredy górnej (mastrycht, kampan, santon) - margle, wapienie, opoki
na głębokości przeważnie do 20 m. Jedynie we wschodniej części gminy,
w dolinie rzeki Pilicy poziom ten znajduje się na głębokości od 20 do 40 m.
Potencjalna wydajność otworu studziennego od 30 do 70 m3/h.
Większość obszaru gminy ma połowiczną izolację pierwszego poziomu
użytkowego
od
powierzchni
(pokrywają
go
przepuszczalne
utwory
powierzchniowe). W rejonie wsi Silniczka, na północ i na południe od Żytna
12
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
izolacji tej brak całkowicie, natomiast w dolinie rzeki Pilicy, miejscami
w rejonie Żytna oraz na północno-wschodnim krańcu gminy, powyżej
Maluszyna pierwszy poziom użytkowy jest izolowany od powierzchni
całkowicie.
Poziom górnokredowy spełnia kryteria Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych (GZWP). Wydzielono dla niego GZWP Niecka Miechowska
(NW). Wody tego poziomu w większości nie są odizolowane lub są tylko
częściowo izolowane od powierzchni. Generalnie wody tego poziomu
charakteryzują się dobrą jakością. Czynniki decydujące o pogorszeniu to
głównie żelazo i różne formy azotu, związane przede wszystkim z chemizacją
rolnictwa.
Piętro wodonośne o mniejszym znaczeniu użytkowym stanowią
piaszczyste i żwirowe warstwy wodonośne czwartorzędowe. Potencjalna
wydajność studni ujmującej ten poziom to kilka-kilkanaście m3/h.
Na terenie gminy występują cztery źródła. Znajdują się one w pasie
wzdłuż drogi z Żytna do Maluszyna:
• w miejscowości Pławidła, na północny wschód od Żytna; woda z kredy górnej
wypływa przez piasek z margli; wydajność 3,6/1,0 m3/h;
•
w miejscowości Fryszerka, na zachód od młyna; woda z kredy górnej
wypływa przez piasek z margli; wydajność 3,6/1,0 m3/h; źródło ujęte w kręgi
betonowe i użytkowane przez młynarza;
• w miejscowości Łazów; na północ od mostu na drodze Brzeziny-Łazów;
woda z kredy górnej wypływa z margli; wydajność 108,0/30,0 m3/h; źródło
użytkowane przez pobliskie gospodarstwa;
• w miejscowości Barycz; na północ od drogi Maluszyn - Wola Życińska woda
z kredy górnej wypływa z margli; wydajność 7,2/2,0 m3/h; strużka wody
wypływa z rumoszu obok drenu; źródło ujęte w kręgi betonowe.
13
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wody powierzchniowe
Obszar gminy Żytno należy do zlewni dwóch rzek: Wisły i Odry.
Większa, wschodnia i środkowa część gminy Żytno leży w zlewni II rzędu
rzeki Pilicy -lewobrzeżnego dopływu rzeki Wisły. Wody z tych terenów
spływają bezpośrednio lub pośrednio, przez cieki bez nazw, do rzeki Pilicy.
Zachodni obszar zlewni rzeki Pilicy pokryty jest szeregiem jej dopływów
lewostronnych, z których największe to: rzeczka Struga (dopływ III rzędu),
która odprowadza wody z
terenów
wsi: Barycz, Budzów, Ciężkowiczki,
Łazów i Polichno oraz rzeczka Baryczka, zasilająca stawy rybne w Silnicy
i Ciężkowiczkach. Do niej dopływa leśna struga, która swój początek ma
w rezerwacie „Dębowiec".
Powierzchniową
melioracyjnych
oraz
sieć
liczne
hydrograficzną uzupełniają: gęsta sieć rowów
kompleksy
stawów
rybnych
(zbiorników
retencyjnych, powstałych w oparciu o piętrzenie wody za pomocą jazów),
z których najważniejsze to:
 dwa duże kompleksy stawów w Pukarzowie (około 102 ha)
 kompleksy stawów w Silnicy (około 35 ha)
 stawy w Ciężkowiczkach (około 65 ha),
 mniejsze zbiorniki wodne w Pągowie - Dworze (około 10 ha).
Większość powierzchni dorzecza Pilicy zajmują użytki rolne. Obszar ten
obfituje w tereny podmokłe i zabagnione.
Niewielka, zachodnia część gminy leży w zlewni III rzędu rzeki Warty prawobrzeżnego dopływu rzeki Odry. Wody z tego terenu spływają do rzeki
Wiercicy, wpadającej do Warty. Do tej zlewni należą wsie: Borzykówka,
Ewina, Magdalenki, Sekursko. Większość powierzchni dorzecza Wiercicy
zajmują lasy, wśród których rozrzucone są liczne niewielkie oczka wodne i
miejsca podmokłe. Poza tym na terenie gminy jest szereg cieków bez nazwy groźnych w czasie intensywnych opadów deszczu oraz liczne oczka wodne.
14
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.4. Samorząd Gminy Żytno
Skład osobowy Rady Gminy kadencji 1998-2002
1. Bus Anna - Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy
2. Bus Danuta
3. Jędryka Włodzimierz
4. Jurczyk Marek
5. Kluska Grażyna
6. Konik Remigiusz
7. Kuras Józef
8. Mielczarek Zbigniew
9. Musiał Józef
10.Musiał Maciej
11.Nowak Jan
12.Nowak Wojciech
13.Rorat Marlena
14.Sadlej Mieczysław
15.Sobutka Tadeusz
16.Wierzbicki Waldemar
17.Więcek Kazimierz
18.Zamożny Jan Jerzy - Przewodniczący Rady Gminy
Skład osobowy Zarządu Gminy Żytno
1. Mgr Janusz Czapla – Przewodniczący Zarządu - Wójt Gminy
2. Grażyna Kluska – Z-ca Przewodniczącego Zarządu - Wicewójt
3. Remigiusz Konik
4. Mieczysław Sadlej
5. Waldemar Wierzbicki
15
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Żytno
1. Nowak Wojciech – przewodniczący Komisji
2. Rorat Marlena
3. Mielczarek Zbigniew
4. Musiał Józef
5. Musiał Maciej
Skład osobowy Komisji do Spraw Gospodarczych i Budżetu gminy Rady
Gminy Żytno
1. Sobutka Tadeusz – przewodniczący Komisji
2. Jędryka Włodzimierz
3. Jurczyk Marek
4. Konik Remigiusz
5. Musiał Maciej
6. Wierzbicki Waldemar
7. Więcek Kazimierz
Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej
Rady Gminy Żytno.
1. Kuras Józef
2. Bus Anna
3. Bus Danuta
4. Kluska Grażyna
5. Nowak Jan
6. Rorat Marlena
7. Sadlej Mieczysław
8. Młynarczyk Barbara – spoza Rady Gminy
16
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.5. Działalność samorządu Gminy Żytno w latach 1990-1999
W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiona realizacja rocznych
budżetów gminy, charakteryzująca działalność Samorządu Gminy Żytno.
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Żytno wg ważniejszych źródeł:
Źródła pochodzenia
Subwencja ogólna z budżetu
Dotacja celowa na zadania zlecone
Dotacja na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
4. Dotacja na dofinansowanie
inwestycji
5. Dochody z majątku gminy
6. Podatki i opłaty
RAZEM
L.P
1.
2.
3.
L.P
Źródła pochodzenia
1. Subwencja ogólna z budżetu
2. Dotacja celowa na zadania zlecone
3. Dotacja na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
4. Dotacja na dofinansowanie
inwestycji
5. Dochody z majątku gminy
6. Podatki i opłaty
RAZEM
L.P
Źródła pochodzenia
1. Subwencja ogólna z budżetu
2. Dotacja celowa na zadania zlecone
3. Dotacja na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
4. Dotacja na dofinansowanie
inwestycji
5. Dochody z majątku gminy
6. Podatki i opłaty
RAZEM
L.P
Źródła pochodzenia
1. Subwencja ogólna z budżetu
2. Dotacja celowa na zadania zlecone
3. Dotacja na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
4. Dotacja na dofinansowanie
inwestycji
5. Dochody z majątku gminy
6. Podatki i opłaty
RAZEM
* Dane wg Urzędu Gminy Żytno
1990
0
0
0
%
0
0
0
1991
224963
59867
2000
%
41,83
11,13
0,37
1992
220929
109510
4350
%
31,18
15,46
0,61
0
0
0
0,00
0
0,00
0
541264
541264
0
100
100
6903
244048
537781
1,28
45,38
100
0
373713
708502
0,00
52,75
100,00
1993
%
1994
%
1995
%
160220
139928
0
16,52
14,43
0,00
267159
236438
0
19,90
17,61
0,00
379745
338 379
0
20,42
18,20
0,00
0
0,00
0
0,00
27000
1,45
9765
660003
969916
1,01
68,05
100,00
23150
815775
1342522
1,72
60,76
100,00
17728
1096785
1859637
0,95
58,98
100,00
1996
%
1997
%
1998
%
1693468
377151
33793
45,63
10,16
0,91
2092497
470807
147259
41,48
9,33
2,92
2494370
546741
64369
45,45
9,96
1,17
30000
0,81
50000
0,99
100000
1,82
47175
1530075
3711662
1,27
41,22
100,00
118089
2165907
5044559
2,34
42,94
100,00
24419
2257737
5487636
0,44
41,14
100,00
1999
%
3377129
650251
130920
53,09
10,22
2,06
45000
0,71
71792
2085503
6360595
1,13
32,79
100,00
17
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poniższe wykresy przedstawiają udział poszczególnych źródeł przychodów
w budżecie gminy oraz strukturę przychodów w roku 1999.
Średni dochód na 1 mieszkańca w 1997 roku wynosił: gmina Żytno – 783,9 zł;
powiat radomszczański – 840,0 zł; województwo łódzkie – 990,0 zł
Poniższy wykres przedstawia porównanie dochodów przypadających na
1 mieszkańca w gminach powiatu radomszczańskiego.
18
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WYDATKI
1990
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Dział
Rolnictwo
Leśnictwo
Transport
Łączność
Handel wewnętrzny
Gospodarka
komunalna
Gosp mieszkaniowa i
niemater. usł. komunal
Oświata l wychowanie
Kultura l sztuka
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Kultura fizyczna i sport
Różna działalność
Administracja
państwowa i
samorządowa
Różne rozliczenia
Urzędy naczelnych
organów władz kontroli
i sądownictwa
Razem
kwota
1965
469
31323
0
0
13802
1991
%budżet Inwestycje
0,42
0
0,10
0
6,70
0
0,00
0
0,00
0
2,95
0
%
0
0
0
0
0
0
kwota
1698
3037
76849
2000
0
76952
0
0,00
0
0
12713
2,86
0
0
312818
0
0
32043
0
1151
73785
66,93
0,00
0,00
6,86
0,00
0,25
15,79
75000
0
0
0
0
0
0
23,98
0
0
0
0
0
0
54491
22594
1200
61491
97
11576
120496
12,24
5,08
0,27
13,81
0,02
2,60
27,07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
467356
100,00
75000
16,05
445194
100,00
70176
15,76
%
kwota %budżet inwestycje
380
0,06
0
0
0
0,00
0
0
109391
16,67
65359
59,75
600
0,09
600
100,0
0
0
0,00
0
0
64060
9,76
30353
47,38
kwota
588
0
165161
0
0
90455
0,00
8,41
0
49051
0
54,23
23736
3,62
0
0
37302
3,47
0
0
105029
35915
10000
127938
295
0
178741
16,01
5,47
1,52
19,50
0,04
0,00
27,24
10000
0
1000
0
0
0
0
9,52
0
10,00
0
0
0
0
242623
37834
16730
206837
394
7472
268752
22,57
3,52
1,56
19,24
0,04
0,70
25,00
100000
0
15030
0
0
0
20085
41,22
0
89,84
0
0
0
7,47
0
0,00
0
0
856
0,08
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
656085
100,00
107312
100,00
282273
26,26
1992
Lp.
1.
2.
3.
4.
Dział
Rolnictwo
Leśnictwo
Transport
Łączność
5.
6.
handel wewnętrzny
gospodarka
komunalna
Gosp mieszkaniowa i
niemater usł. Komunal
oświata l wychowanie
kultura l sztuka
ochrona zdrowia
opieka społeczna
kultura fizyczna i sport
różna działalność
administracja
państwowa i
samorządowa
bezpieczeństwo
publiczne.
urzędy naczelnych
organów władz kontroli
i sądownictwa
Razem
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
%
%budżet Inwestycje
0,38
0
0
0,68
0
0
17,26
18176
23,65
0,45
2000
100
0,00
0
0
17,29
50000
64,98
1993
16,36 1075004
%
%budżet Inwestycje
0,05
0
0
0,00
0
0
15,36
98107
59,40
0,00
0
0
20
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1994
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Dział
Rolnictwo
Leśnictwo
Transport
Łączność
Handel wewnętrzny
Gospodarka
komunalna
Gosp. mieszkaniowa i
niemater. usł. komunal
Oświata l wychowanie
Kultura l sztuka
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Kultura fizyczna i sport
Różna działalność
Administracja
państwowa i
samorządowa
Bezpieczeństwo
publiczne
Różne rozliczenia
Razem
1995
%
kwota %budżet inwestycje
31000
2,56
26000
83,87
0
0,00
0
0
166645
13,76
134095
80,47
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
81682
6,75
21000
25,71
kwota
220101
0
453880
29000
0
74888
64306
5,31
0
0
94792
4,88
0
0
168579
43706
11368
294296
484
13418
334193
13,92
3,61
0,94
24,30
0,04
1,11
27,60
0
0
2500
5000
0
0
13000
0
0
21,99
1,70
0
0
3,89
204333
49110
10309
379208
1915
14545
402105
10,52
2,53
0,53
19,52
0,10
0,75
20,70
0
0
0
0
0
0
30149
0
0
0
0
0
0
7,50
1291
0,11
0
0
7113
0,37
0
0
0
1210968
0,00
100,00
0
201595
0,08
100,00
0
642817
0
33,09
0
1578
16,65 1942877
1996
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Dział
Kwota %budżet inwestycje
Rolnictwo
159120
4,47
146957
Leśnictwo
0
0,00
0
Transport
543071
15,27
453966
Łączność
37117
1,04
30000
Handel wewnętrzny
0
0,00
0
Gospodarka
108576
3,05
0
komunalna
Gosp. mieszkaniowa i
102938
2,89
0
niemater. usł. komunal
Oświata l wychowanie 1584796
44,55
0
Kultura l sztuka
57203
1,61
0
Ochrona zdrowia
11531
0,32
0
Opieka społeczna
418191
11,76
0
Kultura fizyczna i sport
2500
0,07
0
Różna działalność
43490
1,22
0
Administracja
479508
13,48
0
państwowa i
samorządowa
Bezpieczeństwo
2999
0,08
0
publiczne
Różne rozliczenia
0
0,00
0
Urzędy naczelnych
6484
0,18
0
organów władz kontroli
i sądownictwa
Razem
3557524 100,00
630923
%
%budżet Inwestycje
11,33
218006 99,05
0,00
0
0
23,36
364562 80,32
1,49
29000 100,00
0,00
0
0
3,85
1100
1,47
1997
%
%budżet Inwestycje
8,85
421250 91,99
0,00
0
0
16,56
724593 84,54
0,97
50000 100,00
0,00
0
0
4,99
97531
37,77
%
92,36
0
83,59
80,83
0
0
kwota
457920
0
857114
50000
0
258245
0
170369
3,29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2070441
60391
12015
534298
3913
97087
586639
40,00
1,17
0,23
10,32
0,08
1,88
11,33
180000
0
0
0
0
0
0
8,69
0
0
0
0
0
0
0
4512
0,09
0
0
0
0
0
12627
0,00
0,24
0
0
0
0
100,00
1473374
28,49
17,73 5175571
21
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1999
Dział
%
Kwota %budżet inwestycje
kwota %budżet Inwestycje
Rolnictwo
807927
15,16
497367
61,56 1115039 17,09
1114611
Leśnictwo
0
0,00
0
0
0
0,00
0
Transport
439515
8,25
307328
69,92 675725
10,36
489712
Łączność
160000
3,00
160000 100,00
0
0,00
0
Handel wewnętrzny
0
0,00
0
0
0
0,00
0
Gospodarka
160104
3,00
0
0
193193
2,96
0
komunalna
Gosp. Mieszkaniowa i
147836
2,77
0
0
171689
2,63
40000
niemater usłu komunal
Oświata l wychowanie 2060492
38,67
0
0
2523591 38,67
0
Kultura l sztuka
79363
1,49
0
0
93347
1,43
0
Ochrona zdrowia
22234
0,42
0
0
117064
1,79
0
Opieka społeczna
654615
12,29
0
0
692676
10,62
0
Kultura fizyczna i sport
6000
0,11
0
0
4127
0,06
0
Różna działalność
80310
1,51
0
0
58938
0,90
0
Administracja
700017
13,14
2660
0,38 876002
13,42
11000
państwowa i
samorządowa
Bezpieczeństwo
1715
0,03
0
0
2992
0,05
0
publiczne
Różne rozliczenia
0
0,00
0
0
0
0,00
0
Urzędy naczelnych
8012
0,15
0
0
836
0,01
0
organów władz kontroli
i sądownictwa
Razem
5328140 100,00
967355
18,16 6525219 100,00 1655323
%
99,96
0
72,47
0
0
0
23,30
0
0
0
0
0
0
1,26
0
0
0
25,63
* Dane wg Urzędu Gminy Żytno
Poniższe wykresy przedstawiają udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych
wydatkach budżetu gminy oraz udział wydatków inwestycyjnych w ogólnych
wydatkach na rolnictwo, transport, łączność i gospodarkę komunalną.
22
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procentowy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach budżetów gmin
wynosił w 1997 roku: gmina Żytno – 14,2%; powiat radomszczański – 25,0%;
województwo łódzkie – 55,7%.
Poniższy wykres przedstawia porównanie wskaźnika wydatków inwestycyjnych
w gminach powiatu radomszczańskiego.
24
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. DIAGNOZA STANU SFERY SPOŁECZNEJ
2.1. Ludność
Gmina Żytno wg stanu na 31.12.1999 liczy 6300 mieszkańców. Stanowi to
około 5,17 % ludności powiatu radomszczańskiego i 0,23 % mieszkańców
województwa łódzkiego. Pod względem liczby mieszkańców gmina Żytno
zajmuje czwarte miejsce w powiecie (po mieście Radomsko, mieście Przedbórz
i gminie Gidle), i jest powierzchniowo największą gminą powiatu. Gęstość
zaludnienia jest najmniejsza w porównaniu z innymi gminami i wynosi około 32
osób/km2. Średnia gęstość zaludnienia w powiecie radomszczańskim wynosi
około 85 osób/km2, a w województwie łódzkim 146 osób/km2.
Ruch naturalny ludności gminy Żytno w latach 1990 – 1999 przedstawia tabela:
Rok
Ogólna liczba
ludności
Zgony
1990
6851
104
1991
6981
123
1992
6987
110
1993
6931
113
1994
6806
114
1995
6717
98
1996
6639
100
1997
6500
110
1998
6413
102
1999
6300
102
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
Zameldowania na Wymeldowania
pobyt stały
61
75
49
52
29
49
44
41
41
48
161
126
149
142
137
132
93
138
101
125
Urodzenia
Małżeństwa
90
104
104
89
95
94
75
72
82
61
59
61
42
47
34
53
40
48
43
43
Zmniejszenie się w ostatnich latach liczby mieszkańców spowodowane jest
migracją (głównie z przyczyn ekonomicznych) oraz ujemnym przyrostem
naturalnym (spadkiem liczby urodzeń przy w przybliżeniu stałej rocznej liczbie
zgonów).
Szczególnie
niepokojącym
zjawiskiem
jest
systematyczne
zmniejszanie się liczby dzieci oraz mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym –
„starzenie się wsi”.
Porównanie gęstości zaludnienia w powiecie radomszczańskim przedstawia
wykres:
26
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liczbę ludności w poszczególnych sołectwach przedstawia zestawienie:
Liczba mieszkańców w poszczególnych miejscowościach i sołectwach
Lp.
Miejscowość / sołectwo
liczba mieszkańców
Miejscowości
Sołectwa
1.
• Żytno
715
2.
Pławidła
46
3.
Bugaj
47
4.
Turznia
12
5.
Załawie
63
883
6.
• Sekursko
276
7.
Magdalenki
65
341
8.
• Borzykówka
183
183
9.
• Rędziny
96
206
10.
Rędziny Kolonia
110
206
11.
• Mała Wieś
295
12.
Ewina
28
323
13.
• Rogaczówek
128
128
14.
• Silnica
328
434
15.
Fryszerka
12
16.
Zabrodzie Silnickie
28
17.
Wymysłów
66
434
18.
•Kozie Pole
85
19.
Jacków
85
20.
• Polichno
190
21.
Czarny Las
15
22.
Czarny Las Kolonia
17
222
23.
• Łazów
275
24.
Ferdynandów
36
311
25.
• Silniczka
443
443
26.
• Budzów
167
167
27.
• Maluszyn
298
28.
Kąty
63
361
29.
• Mosty
180
180
30.
• Ciężkowiczki
75
31.
Barycz
29
104
32.
• Sudzinek
80
140
33.
Sudzin
60
34.
• Pągów
395
35.
Kępa
38
433
36.
• Sady
116
116
37.
• Pukarzów
210
210
38.
• Pierzaki
146
39.
Ignaców
55
201
40.
• Borzykowa
366
366
41.
• Czechowiec
162
42.
Grodzisko
258
162
43.
Jatno
11
44.
Jarzębina
32
301
Razem
6300
6300
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
Porównanie liczby mieszkańców w gminach powiatu radomszczańskiego
przedstawia wykres:
28
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strukturę wiekową ludności w latach 1990 – 1999 przedstawia zestawienie:
Wiek
0-6
7-15
Płeć
M
K
M
K
1990
299
298
462
470
1991
325
302
450
479
1992
330
295
439
461
1993
323
282
423
455
1994
307
277
423
426
1995
294
261
422
431
1996
289
255
427
408
1997
270
239
407
399
1998
260
234
395
386
1999
238
226
388
373
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
16-19
M
235
253
250
252
231
215
191
172
182
182
K
216
238
265
251
240
225
212
202
195
199
20-65 20-60 pow.65 pow.60
M
K
M
K
1976 1420
461
1014
1990 1450
473
1021
2001 1459
471
1016
2015 1471
454
1005
2008 1479
442
973
1996 1465
450
958
1988 1479
450
940
1978 1463
439
931
1949 1461
434
917
1944 1432
422
896
M
3433
3491
3491
3467
3411
3377
3345
3266
3220
3174
Razem
K
3418
3490
3496
3464
3395
3340
3294
3234
3193
3126
M+K
6851
6981
6987
6931
6806
6717
6639
6500
6413
6300
Wskaźnik udziału ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym do
ludności w wieku produkcyjnym – dane porównawcze dla 1997 r. - dla gminy
Żytno wynosił 88,89 (dla powiatu radomszczańskiego 71,85, dla województwa
łódzkiego 67,69). Wskaźnik ten w roku 1999 dla gminy Żytno przyjął wartość
86,61.
Poniższy wykres przedstawia proporcje poszczególnych grup wiekowych
w gminie Żytno.
30
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.2. Oświata
Obecnie w gminie Żytno funkcjonuje:
 Pięć Publicznych Szkół Podstawowych:
1. PSP w Żytnie,
2. PSP w Silnicy,
5. PSP w Silniczce,
4. PSP w Maluszynie,
5. PSP w Borzykowej.
 Przedszkole Publiczne
 Zespół Szkół Rolniczych w Żytnie.
Od 1 września l999r. funkcjonuje Gimnazjum Publiczne w Żytnie - jako jedyne
w gminie, obejmujące swoim obwodem cały teren gminy. Obsługą
administracyjno - finansową placówek oświatowych w latach 1996 - 1999
zajmował się Gminny Zespół Obsługi Szkół. Od lipca 1999r. mienie oraz
wszelkie zobowiązania i wierzytelności przejął Urząd Gminy w Żytnie.
Liczbę uczniów w poszczególnych latach szkolnych przedstawia tabela:
Rok szkolny Liczba szkół Liczba
/ filii
przedszkoli
1990/91
7/2
1991/92
7/2
1992/93
7/2
1993/94
7/2
1994/95
7/2
1995/96
6/1
1996/97
6/1
1997/98
5/1
1998/99
5
1999/00
5
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Liczba dzieci
szkoła
874
881
878
815
821
714
732
723
708
571
przedszkole
45
44
31
34
32
34
32
37
33
46
razem
919
925
909
849
853
748
764
760
741
617
31
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W latach 1990 - 1997 jest widoczny spadek liczby dzieci w wieku szkolnym
spowodowany niżem demograficznym. Jest to jedną z głównych przyczyn
likwidacji 2 szkół podstawowych w latach 1995 i 1997 oraz 2 szkół filialnych
w roku 1995 i 1998, tj.:
- SP w Małej Wsi w roku 1995 z klasami I - VI,
- SP w Pągowie w roku 1997 z klasami I - IV,
- szkoły filialnej w Łazowie w roku 1995 z klasami I - III,
- szkoły filialnej w Grodzisku w roku 1998 z klasami II - III.
Dzieci ze zlikwidowanych szkół są dowożone do Publicznych Szkół
Podstawowych w Żytnie, Silnicy, Silniczce i Borzykowej trzema
autobusami szkolnymi zakupionymi przez gminę.
Oddziały przygotowania przedszkolnego tzw. „O” włączone są organizacyjnie
do funkcjonujących szkół podstawowych w Silnicy, Silniczce, Maluszynie
i Borzykowej, oddział „O” w Żytnie włączony jest do Przedszkola Publicznego.
Dzieci dowożone są do szkół autobusami szkolnymi.
Kwalifikacje zawodowe kadry pedagogicznej przedstawia tabela
Rok szkolny
Liczba nauczycieli
szkoła
przedszkole
1990/91
83
4
1991/92
83
3
1992/95
80
3
1993/94
84
3
1994/95
86
2
1995/96
87
2
1996/97
76
2
1997/98
71
3
1998/99
75
2
1999/00
77
3
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
razem
87
86
83
87
88
89
78
74
77
80
mgr
24
22
22
24
30
34
39
40
48
49
Poziom wykształcenia
WZ
SN
6
41
7
44
9
44
9
45
9
44
9
42
9
28
12
20
10
18
14
16
SP
16
13
8
9
5
4
2
2
1
1
Liczba uczniów przypadająca na 1 nauczyciela w szkołach podstawowych
wynosiła w roku 1997 (dane porównawcze) dla gminy Żytno – 10,2, dla
powiatu radomszczańskiego – 13,7, dla województwa łódzkiego – 15,7.
32
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z postępującym niżem demograficznym, powodującym
zmniejszenie liczby oddziałów w szkołach a następnie likwidacją szkół,
następuje
zmniejszenie
liczby
zatrudnionych
nauczycieli.
Jednocześnie
widoczny jest wzrost poziomu wykształcenia kadry pedagogicznej. Co roku
wzrasta liczba nauczycieli z wykształceniem wyższym, maleje natomiast liczba
osób posiadających ukończone studium nauczycielskie oraz wykształcenie
średnie pedagogiczne.
Baza lokalowa placówek oświatowych w gminie przedstawia się następująco:
Nazwa placówki
Liczba sal
Liczba miejsc Powierzchnia
Sale
dydaktycznych dydaktycznych użytkowa w m2 gimnastyczne
Przedszkole
Publiczne
PSP Żytno
PSP Silnica
PSP Silniczka
PSP Maluszyn
PSP Borzykowa
Gimnazjum
Publiczne
2
60
500
-
Powierzchnia
dydaktyczna sali
gimnastycznej w m2
_
7
8
9
8
8
4
177
240
180
130
160
100
457
840
631
257
840
163
1
1
-
267
128
_
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
Obecnie funkcjonujące w gminie 5 szkół podstawowych, posiada bazę lokalową
na poziomie dobrym, z liczbą miejsc dydaktycznych całkowicie zaspokajającą
potrzeby gminy (liczba miejsc dydaktycznych - 887, liczba uczniów – 571).
Znacznie gorzej wygląda zaplecze sportowe, tylko 2 szkoły podstawowe
posiadają salę sportową, z sali szkoły podstawowej w Żytnie korzystają jeszcze
uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych i Gimnazjum Publicznego. W budynku
szkolnym w Żytnie w chwili obecnej funkcjonują: Przedszkole Publiczne,
Szkoła Podstawowa, Zespół Szkół Rolniczych, Gimnazjum Publiczne
i Biblioteka Gminna.
Baza lokalowa Gimnazjum Publicznego przedstawia się następująco (rok
szkolny 1999/2000).
Nazwa placówki
Gimnazjum
Publiczne
Liczba sal
dydaktycznych
4
Liczba miejsc
dydaktycznych
100
Powierzchnia
użytkowa w m 2
163
Sale gimnastyczne
przy PSP Żytno
33
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W związku z utworzeniem w l999r. gimnazjum w Żytnie zachodzi
konieczność rozbudowy istniejącego budynku szkolnego o dodatkowe
„skrzydło" i wymiana kotła grzewczego na energooszczędny. W pierwszym
roku działalności do gimnazjum uczęszcza 96 uczniów (4 klasy pierwsze).
80 uczniów dowożonych jest do szkoły autobusem szkolnym. Obwód
gimnazjum obejmuje teren całej gminy.
Lp.
Placówka oświatowa
Liczba
uczniów
Liczba
nauczycieli
1.
Przedszkole
Publiczne
46
3
mgr
1
WZ
-
SN
2
SP
-
158
87
119
106
101
96
19
14
16
15
13
19
12
10
8
9
9
13
6
4
1
2
1
2
1
6
4
3
1
1
-
2.
PSP Żytno
3.
PSP Silnica
4.
PSP Silniczka
5.
PSP Maluszyn
6.
PSP Borzykowa
7.
Gimnazjum Publiczne
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
Wykształcenie
W budynku szkolnym w Żytnie funkcjonuje Zespół Szkół Rolniczych :
- 1. Liceum Rolnicze z czterema oddziałami,
- 2. Zasadnicza Szkoła Rolnicza.
Zespół Szkół Rolniczych w Żytnie utworzony został 01.09.l999r. na bazie
wcześniej istniejących szkół rolniczych wchodzących w skład Zespołu Szkół
w Żytnie.
W roku szkolnym 1995/94 utworzono Liceum Rolnicze o profilu wiejskie
gospodarstwo domowe, które funkcjonuje do chwili obecnej. W roku szkolnym
1998/99 decyzją Rady Pedagogicznej wprowadzono nowy program nauczania
w
Liceum
Rolniczym,
w
którym
jest
więcej
godzin
przedmiotów
ogólnokształcących. Liczba uczniów w Liceum Rolniczym kończącym się
maturą nieznacznie wzrasta:
- w roku szkolnym 96/97 / 4 pełne klasy/ 82 uczniów,
- w roku szkolnym 99/00 / 4 pełne klasy/ 95 uczniów.
34
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwiększająca się liczba uczniów w Liceum Rolniczym świadczy o większym
zainteresowaniu kształceniem na poziomie szkoły średniej przygotowującej do
egzaminu maturalnego.
Liczbę uczniów w poszczególnych latach szkolnych przedstawia zestawienie:
Liczba oddziałów
LR
ZSR
SSR
1990/91
3
3
1991/92
3
3
1992/93
3
2
1993/94
1
3
1
1994/95
2
3
0
1995/96
3
2
1
1996/97
4
1
1
1997/98
4
1
1998/99
4
1
1999/00
4
1
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
Rok szkolny
LR
22
45
65
82
83
89
95
Liczba dzieci
ZSR
SSR
48
48
59
42
78
27
59
26
64
42
18
23
23
24
25
23
-
Razem
96
101
105
107
109
125
128
107
114
118
W skład Zespołu Szkół Rolniczych wchodzi również Zasadnicza Szkoła
rolnicza. W latach 1990/94 była to Zasadnicza Szkoła Rolnicza o kierunku
ogólnorolniczym. W roku szkolnym 1994/95 wprowadzono nowy program
nauczania o specjalności wiejskie gospodarstwo domowe dla dziewcząt
i mechanizacja rolnictwa dla chłopców. w roku szkolnym 1997/98 nie dokonano
naboru do klasy I Zasadniczej Szkoły Rolniczej. Obecnie istnieje tylko klasa II
Zasadniczej Szkoły Rolniczej licząca 23 uczniów. Obserwuje się spadek
zainteresowania kształceniem na poziomie zasadniczym rolniczym.
Szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną – obecnie 16 osób.
Rok szkolny
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
Liczba nauczycieli
14
13
14
16
17
21
24
17
19
16
mgr
10
9
7
8
8
10
14
11
12
12
Poziom wykształcenia
WZ
SN
SP
1
1
2
4
4
3
4
4
3
2
6
3
1
5
4
5
3
-
SZ
3
1
3
1
1
1
2
2
1
35
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.3. Służba zdrowia
Na terenie gminy działają 3 ośrodki zdrowia w: Żytnie – GOZ;
Borzykowie – WOZ; Maluszynie – WOZ, od 01.03.2000 funkcjonujące jako
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Żytnie. Placówki te
zapewniają podstawowe świadczenia medyczne mieszkańcom gminy. Umowy
o finansowanie tych świadczeń zostały zawarte z Łódzką i Śląską Kasą
Chorych. W ramach umów mieszkańcy korzystają z porad specjalistycznych
i opieki szpitalnej w Częstochowie, Radomsku i Włoszczowej.
W wyżej wymienionych placówkach zatrudnionych jest łącznie :
- 3 lekarzy;
- 1 stomatolog;
- 1 ginekolog (1x w tygodniu);
- 7 pielęgniarek w tym : 1 higienistka szkolna, 3 pielęgniarki środowiskowe;
- 1 położna;
- 1 laborantka;
- 1 rejestratorka;
- 1 pomoc stomatologa;
- 4 sprzątaczki;
- 3 palaczy.
Budynki ośrodków podłączone są do sieci wodociągowej. Nieczystości
odprowadzane są do szamb, a z GOZ Żytno do oczyszczalni ścieków.
Ogrzewanie centralne – węglowe.
Na wyposażeniu ośrodków zdrowia znajduje się następujący sprzęt:
GOZ Żytno
- urządzony i wyposażony gabinet stomatologiczny,
- laboratorium,
- USG,
37
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- EKG,
- Stymat,
- Lampa solux,
- Inhalator ultradźwiękowy,
- autoklav,
- sterylizatory na suche powietrze,
- suszarka do narzędzi,
- ssak elektryczny,
- oftalmoskop z otoskoperu,
- Peflometr,
- spirometr,
- glukometr,
- aparat Ambulatoryjny,
- mała chirurgia,
- lancetran- por. kobieca,
- detektor tętna- por. kobieca.
WOZ Maluszyn
- urządzony i wyposażony gabinet stomatologiczny,
- EKG,
- sterylizatory na suche powietrze,
- aparat ambulatoryjny,
- glukometr,
- lampa kwarcowa i solux,
WOZ Borzykowa
- aparat EKG + spirometr,
- lampa solux,
- lampa kwarcowa,
38
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- sterylizatory na suche powietrze.
Poniższe zestawienie przedstawia statystykę działalności Ośrodków Zdrowia
w gminie Żytno w roku 1999.
Lp. Rodzaj usług
medycznych w 1999 r.
1. Wizyty domowe – dorośli
dzieci
2. Szczepienia
3. Wizyty u noworodków do
1 r. ż.
4. Stomatologicznie
przyjętych pacjentów
- w tym wyleczenia
- w tym usunięcia
5. Porady w poradni K
6. Porady w poradni D
- w tym patronaże
7. Porady dla dorosłych
- w tym domowe
8. Porady ogólne razem
9. Laboratorium ogółem
- w tym morfologia
- w tym badanie moczu
- w tym badanie poziomu
cukru
10. Zabiegi
- w tym iniekcje
- inne zabiegi
RR
EKG
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
GOZ Żytno
WOZ Borzykowa
WOZ Maluszyn
Ogółem
Ilość
233
83
Ilość
162
83
Ilość
392
161
787
327
773
141
294
166
431
107
1498
414
-
-
2194
2194
771
2979
20
5988
233
8979
5041
2764
753
928
1606
13
3823
162
5429
-
1475
704
1761
24
3420
392
5181
-
1475
704
771
6346
57
13231
787
19586
5041
2764
753
928
5457
2408
1186
1396
467
6631
5014
511
901
205
1997
1289
451
257
-
14085
8711
2147
2554
672
Z zestawienia wynika, że statystyczny dorosły mieszkaniec gminy korzystał
z porady lekarza średnio 3 razy w roku, dziecko – 1 raz w roku.
39
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.4. Mieszkalnictwo
Budownictwo mieszkaniowe
1. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy zakłada realizację zabudowy
indywidualnej i zorganizowanej oraz koncentrację ludności w istniejących już
ogniwach sieci osadniczej. Mieszkalnictwo na terenie gminy Żytno realizowane
jest w formie zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i mieszanej tj. /MN i MR/.
Realizuje się budownictwo zagrodowe poza terenami wyznaczonymi /MR/ jeśli
to nie powoduje kolizji z innymi elementami planu na terenie całej gminy.
2. Zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności - w tym zabudowa typu
osiedlowego w miejscowościach: Żytno, Grodzisko, Silniczka.
W tych miejscowościach możliwa jest lokalizacja usług nieuciążliwych dla
funkcji mieszkalnej.
Koncentracja usług podstawowych w miejscowościach:
- Żytno - jako ośrodek gminny,:
- Silniczka, Borzykowa, Silnica, Maluszyn - funkcje uzupełniające (usługi dla
ludności).
3. Budownictwo rekreacyjne - przy zachowaniu warunków ochrony środowiska
przyrodniczego w miejscach przeznaczonych w planie. Spełnia funkcję
towarzyszącą rolnictwu i założono jej rozwój w oparciu o atrakcyjne
przyrodniczo tereny północno-wschodnie gminy (lasy i rzeka Pilica)
w miejscowościach: Kozie Pole, Silniczka, Maluszyn - Mosty, Ciężkowiczki,
Barycz, Pukarzów. Istnieje możliwość wprowadzenia zabudowy uzupełniającej
we wszystkich jednostkach bilansowych.
Ogólna powierzchnia terenów mieszkalnych w gminie (istniejących) wszystkich
typów wynosi ogółem: 286 ha.
40
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogólna ilość budynków na terenie gminy Żytno wynosi: 2720 szt.
Wg „Rocznika statystycznego województwa częstochowskiego 1998” liczba
mieszkań na terenie gminy wynosiła 2100 (6375 izb o ogólnej powierzchni
użytkowej 134570 m2). Porównanie wskaźników charakteryzujących zasoby
mieszkaniowe przedstawia tabela:
Przeciętna liczba
Przeciętna powierzchnia
Przeciętna
osób na 1 izbę
użytkowa mieszkania
powierzchnia użytkowa
w m2
w m2 na 1 osobę
1,01
62,2
20,3
0,96
61,1
19,3
0,98
55,6
19,0
Gmina Żytno
Powiat
radomszczański
Województwo
łódzkie
Ilość wydanych pozwoleń na budowę w latach 1993 - 1999
Lp.
Rok
Budynki
Budynki
mieszkalne gospodarcze
Budynki
inwentarskie
Budynki inwentarsko –
składowe
mieszkalne gospodarcze
inwentarskie
Inwentarsko gospodarcze
6
2
5
2
3
9
13
11
26
18
1
l
1993
7
l
2
1994
17
3
1995
8
4
1996
18
5
1997
15
6
1998
26
7
1999
21
5
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
Budynki letniskowe
3
5
4
4
3
2
Z tabeli wynika , że ilość wydanych pozwoleń na budowę od 1994 roku wzrosła
kilkakrotnie i utrzymuje się z małymi wahaniami. Przyczyną tendencji
zwiększenia
wydanych
pozwoleń
było
wprowadzenie
nowego
prawa
budowlanego oraz możliwości korzystania „z dużej ulgi budowlanej”.
41
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.5. Kultura
Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie prowadzi działalność od roku 1981.
Gminny Ośrodek Kultury zajmuje lokal o pow. 70m2 w budynku Urzędu
Gminy w Żytnie. Mieszczą się tam dwie pracownie: plastyczna i teatralna,
a także niewielkie pomieszczenie pracownicze. Gminny Ośrodek Kultury
posiada podstawowy sprzęt nagłaśniający oraz teatralny sprzęt oświetleniowy.
Kadrę Gminnego Ośrodka Kultury stanowią dwie osoby zatrudnione na etatach
instruktora i asystenta ds. pracy środowiskowej.
Budżet Gminnego Ośrodka Kultury w roku 1999 wynosił 40.075,00; oprócz
tego dochody własne 6.700,00.
W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są zajęcia plastyczne i warsztat
teatralny. Działający od 1992 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Teatr Lalkowy
„Animagia” zrealizował siedem spektakli, które prezentował na imprezach
teatralnych w całym kraju, między innymi: w Jeleniej Górze, Toruniu, BielskuBiałej,
Szczecinie,
Warszawie,
Puławach,
Bydgoszczy,
Częstochowie,
Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Bełżycach, Łodzi itp.
Scenografia i lalki teatru Animagii były eksponowane na indywidualnych
wystawach w Częstochowie i Gliwicach. Teatr oraz kreatorzy Animagii za
swoje dokonania artystyczne otrzymali wiele nagród, miedzy innymi: Grand
Prix OFTA ’89 w Puławach;
- 1994r.- Nagroda Ministra Kultury i Sztuki;
- 1997r.- Nagroda Ministra Kultury i Sztuki za spektakl „TRON” dla teatru
i indywidualna dla Michała Zaskórskiego;
-
1998r.- „Złota Maska ’98” nagroda recenzentów teatralnych województw
południowej Polski. Formą nagrody był udział w Międzynarodowym
Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsku-Białej.
-
Nagroda na Festiwalu Małych Form Teatralnych KONTRAPUNKT
w Szczecinie dla Michała Zaskórskiego za scenografię do spektaklu
42
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„TRON”. W rankingu ustalonym przez Polski Oddział Międzynarodowej
Unii Lalkarskiej przedstawienie „TRON” znalazło się w grupie najlepszych
spektakli lalkowych w roku 1998, obok takich teatrów jak: Wierszalin,
Bielsko-Biała czy Teatr „Animagii” z Poznania. Gminny Ośrodek Kultury
współpracuje ze szkołami, organizując dla dzieci i młodzieży szkolnej
konkursy recytatorskie, literackie, warsztaty plastyczne i akcje plenerowe.
Na terenie gminy Żytno znajdują się liczne obiekty kultury materialnej.
Poniższe zestawienie zawiera obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków
Starostwa Powiatu Radomszczańskiego:
Decyzja z dnia
Nr
rejestru
Obiekt
Właściciel
współwłaściciele
Użytkownik
l. KL - II
5347/35/88
A/435/88
Cmentarz
Katolicki
Parafia RzymskoKatolicka Borzykowa
2. KL - II
5340/3/87
A/214
Kościół p.w. Sw.
Mikołaja
3.
A/413
Plebania
Parafia Rzymsko Katolicka w
Borzykowej
Parafia RzymskoKatolicka w
Maluszynie
Parafia Rzymsko –
Katolicka -Maluszyn
Parafia Rzymsko –
Katolicka w Maluszynie
4.
A/400/86
Kaplica
cmentarna
p.w.św.Barbary
Parafia Rzymsko Katolicka Maluszyn
Parafia Rzymsko –
Katolicka w Maluszynie
5.
A/399/86
Cmentarz
Rzymsko
katolicki
Parafia Rzymsko Katolicka Maluszyn
Parafia Rzymsko –
Katolicka w Maluszynie
6. Kl - IV 680/1/71
A/213
Gmina Żytno
Szkoła Podstawowa w
Maluszynie
7. KL - II
5347/36/88
9. KL - IV
680/604/67
438/88
Zespół
Pałacowy
Maluszyn
Cmentarz
Silnica
Zbór ariański
Silniczka
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Gmina Żytno
Gmina Żytno
10. KL - IV
680/610/67
A/240/
751/78
Zespół Dworsko
- Parkowy w
Żytnie
Zarząd Gminy Żytno
Urząd Gminy Żytno
11. KL - II
5347/37/88
A/436/88
Parafia Rzymsko –
Katolicka Żytno
Parafia Rzymsko Katolicka w Żytnie
12. KL - II
5347/38/88
A/437/88
Cmentarz
katolicki w
Żytnie
Miejsce po
cmentarzu w
Żytnie ul.
M.Konopnickiej
Parafia Rzymsko –
Katolicka w Żytnie
Parafia Rzymsko Katolicka w Żytnie
Gródek
Pukarzów
Gmina Żytno XIII - XIV
Gmina Żytno
229/78
Parafia Rzymsko –
Katolicka Maluszyn
43
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na terenie gminy działają trzy biblioteki: Gminne w Żytnie i dwie filie:
w Maluszynie i Silnicy. Gminna Biblioteka została utworzona w 1974 r. na
bazie zlikwidowanej Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Borzykowie. Do
1995 r. mieściła się w budynku Urzędu Gminy. W 1995 r. została przeniesiona
do budynku Szkoły Podstawowej w wytnie. Zajmuje 50 m2 powierzchni.
Obsada kadrowa - 1 pracownica, na pełnym etacie. GBP posiada 18.520
woluminów. W 1999 r. skorzystało ze zbiorów biblioteki 496 czytelników
wypożyczając na zewnątrz 6806 książek i 700 czasopism. Na miejscu w kąciku
czytelniczym udostępniono 454 czytelnikom 330 książek i 170 czasopism oraz
udzielono 342 informacji. Bibliotekę współpracuje z miejscowymi szkołami.
Współorganizuje wycieczki młodzieży szkolnej do biblioteki i prowadzi lekcje
biblioteczne. W1999 r. zakupiono 390 książek za sumę 4987 zł.
Na terenie gminy działają dwie filie biblioteczne:
- w Maluszynie założona w 1949 r.. Do 1974 r. Funkcjonowała jako
samodzielna Gromadzka Biblioteka Publiczna. Kilka razy zmieniała lokalizację.
Obecnie mieści się w budynku po byłym Gospodarstwie Rybackim Maluszynie.
Powierzchnia użytkowa 36 m2.
Zatrudniona jest 1 osoba na pół etatu. filia posiada 7832 woluminów. W 1999 r.
ze zbiorów filii skorzystało 173 czytelników wypożyczając na zewnątrz 4669
książek i 127 czasopism. Na miejscu udostępniono 38 woluminów i 108
czasopism.
- W Silnicy utworzona w 1950 r. Do 1974 r. funkcjonowała jako samodzielna
placówka pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczne w Żytnie z siedzibą w
Silnicy. Mieści się budynku szkolnym. Powierzchnia użytkowa – 25 m2
Zatrudniona jest 1 osoba na pół etatu. Filia posiada 7311 woluminów. W 1999 r.
z biblioteki skorzystało 149 czytelników wypożyczając na zewnątrz 3672
woluminów.
45
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.6. Opieka Społeczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żytnie utworzony został w 1990 roku.
Obejmuje swoim działaniem teren Gminy Żytno, która jest gminą rolniczą.
Zadania realizowane w tut. ośrodku określa ustawa o pomocy społecznej z dnia
29 listopada 1990 roku. Główne zadania zlecone gminie obejmują m.in.
przyznawanie i wypłacanie:
- zasiłków stałych,
- zasiłków stałych wyrównawczych,
- dodatków do tych zasiłków,
- rent socjalnych,
- zasiłków z tytułu ochrony macierzyństwa. Są to zadania obligatoryjne.
Świadczeniem fakultatywnym z zakresu zadań zleconych jest zasiłek okresowy.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje także zadania własne wynikające z w/w
ustawy. Głównym z nich jest przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.
Z przedstawionego niżej zestawienia wynika, że liczba świadczeniobiorców
ciągle wzrasta. Dużą liczbę spośród nich stanowią osoby pobierające renty
socjalne i bezrobotni.
Zasiłek stały
Liczba
Rok
Liczba
Rodzaj świadczenia
Zasiłek okresowy
Zasiłek celowy
liczba
liczba
liczba
liczba
Ochrona macierzyństwa
liczba
liczba
osób,
osób w
osób,
osób w
osób,
osób w
osób,
osób w
Którym
Rodzinie
którym
rodzinie
którym
rodzinie
którym
rodzinie
wydano
wydano
wydano
wydano
decyzję
decyzję
decyzję
decyzję
1992
48
138
34
134
167
259
-
-
1993
49
150
128
555
160
651
43
190
1994
60
171
115
501
170
690
58
249
1995
53
209
97
405
177
501
68
294
1996
67
217
101
441
140
556
53
236
1997
65
193
120
527
120
434
52
216
1998
65
205
136
593
134
519
45
215
1999
75
248
96
407
142
573
48
233
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
46
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Środki finansowe na opiekę społeczną w ostatnich latach kształtowały się
następująco:
Rok
1997
1998
1999
Zadania własne(kwota)
26.671 zł
29.777 zł
35.585 zł
Zadania zlecone(kwota)
292.949 zł
329.215 zł
366.054 zł
Poniższe wykresy przedstawiają liczbę osób korzystających z pomocy
społecznej w latach 1992 – 1999 oraz strukturę przychodów Ośrodka Pomocy
Społecznej.
47
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7. Bezpieczeństwo Publiczne.
POLICJA
Od 1 lipca 2000 r. teren gminy Żytno obsługuje Komisariat Policji w Kobielach
Wielkich. W budynku Urzędu Gminy w Żytnie mieści się Rewir
Dzielnicowych, w którym pracuje 2 funkcjonariuszy.
Poniższa tabela przedstawia informację o przestępstwach popełnionych na
terenie gminy Żytno w roku 1999.
Lp
Kategoria przestępstwa
Rozboje i gwałty
Kradzieże
Włamania
Bójki i pobicia
Pożary
Wypadki drogowe
Znęcania
Niealimentacja
Groźby karalne
Nieumyślna śmierć
Inne przestępstwa
Razem
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1999
wszczęte
14
20
5
7
5
5
2
6
3
67
Wykryte
3
2
3
5
5
2
6
1
27
W roku 1999 przeprowadzono ogółem na terenie gminy 49 postępowań
w sprawach o wykroczenia. W stosunku do roku 1998, w którym
przeprowadzono 100 postępowań wystąpił znaczny spadek liczby wykroczeń.
48
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
Na terenie Gminy działa Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibami
w następujących miejscowościach Silnica, Żytno, Mała Wieś, Łazów, Sekursko,
Rogaczówek, Borzykówka, Grodzisko, Borzykowa, Polichno, Pągów, Silniczka,
Sudzinek, Maluszyn, Pukarzów.
Z ogólnej liczby 15 jednostek - w tym typu „S" - 7 jednostek z czego jedna
w Silnicy wchodzi w skład „KSRG" (Krajowy System Ratownictwa
Gaśniczego) oraz pozostałe typu „M", które tworzą wspólnie gminny system
ochrony przeciwpożarowe j.
Wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczo-gaśniczy przedstawia tabela:
Miejscowość
Żytno
Rodzaj sprzętu
Samochód Jelcz 005, m-py M-800 PO-5R i PO-5E, radiotelefon
R-2432 K
Maluszyn
Borzykowa
Silnica
Samochód Steyer, m-py M8/8 PO-5 szt.2 radiostacja
Samochód Star A-29, m-py 100Ms P-12 szt.2, radio CB
Samochód Jelcz-Steyer GCBM 10/8, motopompy M-8/8 PO-5E
szt.2 radiostacja „Radmor" szt.1 radio CB
Grodzisko
Rogaczówek
Pągów
Samochód „Star A-29" GBM 5/8, radio CB, m-pa M 8/8 szt.1
Samochód Żuk - GLM, m-pa M-800 PO-5, radio CB
Samochód „Star A-29" GBM, m~py M-800 PO-5E i PO-3,
radiostacja i „Prezydent" szt. 1
Borzykówka
Polichno
Mała Wieś
Łazów
Motopompa PO-5E, węże W-52 i W-75
m-pa PO-3 M-800 i M-400, węże
motopompa M-800 i węże tłoczne
motopompa „Polonia" M-800 szt.1 węże tłoczne W-52 i W-75 oraz
węże ssawne szt.5
Sllniczka
Pukarzów
m-pa „Polonia" PO-r szt.1, węże tłoczne i ssawne
motopompy M 8/8 PO-5 M-800 szt.1 i P-25 M-400 szt.1, węże
tłoczne W-52 i W-75 oraz węże ssawne szt. 3
Sekursko
Rozsprzętowiona
Sudzinek
bez sprzętu p. pożarowego /rozsprzętowiona/
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
49
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stan osobowy tych jednostek przedstawia się następująco;
ogółem - 319 członków w tym;
- strażaków czynnych 262
- członkowie wspierający l6
- członkowie honorowi 41
Poniższe zestawienie przedstawia charakterystykę działalności jednostek OSP
z terenu gminy w latach 1992 - 1999.
Rok
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
Ilość
zdarzeń
28
2
7
27
5
3
17
51
Rodzaj pożaru
lasy i zabudowania
Budynki
miejscowe zagrożenia
pożary miejscowe
Zabudowania
pożar i miejscowe zagrożenia
Zabudowania i lasy
pożary, zagrożenia miejscowe- 4
Straty
(w tys. zł)
52
21
25
71
brak danych
8
brak danych
175 w tym budynkowe - 71
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
50
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.8. Sport, turystyka, rekreacja
SPORT
Sport w gminie Żytno funkcjonuje w oparciu o placówki oświatowe, uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjum biorą udział w turniejach powiatowych (tenis
stołowy, piłka siatkowa i piłka nożna oraz lekka atletyka), rejonowych (tenis
stołowy i lekka atletyka) i wojewódzkich (lekka atletyka).
Młodzież szkół średnich i dorośli uczestniczą w turniejach gminnych
organizowanych przez zawiązujące się Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły
Sportowe korzystając z sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej
w Żytnie.
TURYSTYKA I REKREACJA
Główną bazą turystyki i rekreacji na terenie gminy jest obszar położony wzdłuż
biegu rzeki Pilicy (południowo - wschodnia część gminy) oraz jej
lewostronnych dopływów.
Na uwagę zasługuje duża ilość stawów rybnych o ogólnej powierzchni 188 ha
w miejscowościach: Silnica, Pągów /własność prywatna/, Ciężkowiczki,
Pukarzów (dzierżawa z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa), chętnie
odwiedzanych przez wędkarzy.
Znaczną część powierzchni gminy (ok. 39 %) zajmują kompleksy lasów
iglastych i liściastych, wśród których największe znaczenie ma rezerwat
przyrody „Dębowiec". Walory przyrodniczo – krajobrazowe, to przede
wszystkim – występowanie rzadkich gatunków roślin oraz liczne pomniki
przyrody, a także atrakcje terenów zlokalizowanych pomiędzy miejscowościami
Budzów i Pukarzów. W sezonie letnio - jesiennym tereny leśne są licznie
odwiedzane przez mieszkańców gminy i ludność spoza gminy, ze względu na
52
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
możliwości spacerów, zbiorów runa leśnego i ziół. Przez południową część
gminy biegnie szlak turystyczny (żółty) mający początek we wsi Ewina a koniec
w
miejscowości Maluszyn. Najbardziej atrakcyjne odcinki
to
wyżej
wspomniany rezerwat przyrody „Dębowiec", okolice Ewiny, miejsce bitwy
partyzanckiej pod Ewiną (wrzesień 1944).
Na terenie gminy Żytno istnieją obszary przeznaczone pod zabudowę
rekreacyjno – letniskową, którymi są zainteresowani mieszkańcy gminy
i ludność spoza gminy; w większości są to miejsca już zagospodarowane.
54
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
3. 1. Zaopatrzenie w wodę
Na dzień 31.12.1999 r. na terenie gminy Żytno długość sieci wodociągowej
(bez przyłączy domowych ) wynosiła 53 km.
Ogółem
zwodociągowanych
jest 16 miejscowości w 10 sołectwach
obejmujących 979 zagród i posesji, a z tej liczby 87 % korzysta z wody
sieciowej.
Nazwa
wodociągu
Sekursko
Silnica
Sady
Miejscowości
Zwodociągowane
Sekursko
Magdalanki
Żytno
Mała Wieś
Silnica
Zabrodzie
Wymysłów
Kępa
Pągów
Polichno
Czarny Las
Silniczka
Barycz
Maluszyn
Mosty
Sady
0gółem
Długość
sieci
wodociąg.
w km2
19,6
Liczba gospodarstw
i posesji położonych
przy sieciach
wodociągowych
421
Liczba gospodarstw
i posesji
posiadających
przyłącza
329
33,3
532
501
0,4
53,3
26
979
18
848
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
Obecnie są eksploatowane trzy ujęcia o ogólnej wydajności 240,8 m3/h
zabezpieczające w pełni istniejące sieci z możliwością ich rozbudowy. Są to:
a) Wodociąg grupowy "Sekursko"
b) Wodociąg grupowy " Silnica"
c) Wodociąg grupowy " Sady "
55
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Woda pobierana z ujęcia, głównie używana jest
pokrycie
potrzeb
związanych
z
na cele socjalno-bytowe,
prowadzeniem
działalności
rolniczej
w istniejących gospodarstwach oraz na cele związane z funkcjonowaniem
obiektyw użyteczności publicznej, placówek handlowych.
Ujęcie wody " Silnica"
Stacja wodociągowa w miejscowości Silnica została wybudowana w 1996 roku
na działce stanowiącej własność gminy.
Pod względem geologicznym miejscowość Silnica znajduje się na terenie
jednostki Łódzko- Miechowskiej. W wykonanych otworach studziennych
stwierdzono występowanie jednego poziomu wodonośnego.
Poziom ten charakteryzuje się swobodnym zwierciadłem wody, które zalega
na głębokości 5,3 m ppt, co odpowiada rzędnej 217, 2 m n.p.m.
Wydajność każdej ze studni wynosi 104 m3/h m. Do ujęcia aktualnie włączona
jest sieć wodociągowa o długości 53,5 km obejmująca miejscowości: Silnica,
Zabrodzie, Wymysłów, Kępa , Pągów, Polichno, Czarny Las, Silniczka, Barycz,
Maluszyn.
Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając wydajność eksploatacyjną
ujęcia, należy
stwierdzić, że
faktyczny średni nabór wody wynikający
z aktualnych wskazań wodomierza wynosi ok. 8%. Na
zrealizowana
jest
terenie stacji
sieć kanalizacji sanitarnej i technologicznej
związanej
z funkcjonowaniem stacji, zabezpieczająca wody przed zanieczyszczeniem.
Stacja wodociągowa –Silnica:
Lata
1997
1998
1999
Wydobycie tys.m3
7,8
12,6
23,0
56
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ujęcie wody " Sekursko "
Działka wraz z hydrofornią stanowi własność gminy. Na bazie ujęcia wody
wybudowanego
w
1973 roku dla
Państwowego Gospodarstwa Rolnego
Sekursko w kolejnych latach wykonano sieci wodociągowe dla miejscowości:
Sekursko , Magdalanki, Żytno, Mała Wieś o ogólnej długości 19,6 km.
Głębokość ujęcia wody wynosi 30 m, a maksymalna wydajność 90 m3/h.
Średni faktyczny pobór wody wynikający z odczytów wodomierza wynosi ok.
10 % wydajności, co umożliwia prowadzenie rozbudowy sieci w kolejnych
miejscowościach.
Stacja wodociągowa - Sekursko
Lata
1995
1996
1997
1998
1999
Wydobycie tys. m3
68,8
80,8
77,8
33
40
Ujęcie wody "Sady "
Wysokość ujęcia ponad poziom morza wynosi 238 m. Podłoże omawianego
terenu tworzy gruba seria utworów kredy górnej - reprezentowana przez
margle i wapienie. Poziom wody występuje na głębokości 10 m p. p.t.
W roku 1965 " WODROL- Łódź " wykonał pogłębienie otworu na odcinku od
10 do 30 m oraz ustalił wydajność 46,8 m3/h przy depresji 3,3 m. Ze studni
woda tłoczona jest pompą głębinową do hydroforu o pojemności 750l.
Do ujęcia aktualnie włączona jest sieć wodociągowa o długości 0,4 km
miejscowości Sady.
Stacja wodociągowa - Sady
Lata
1995
1996
1997
1998
1999
Wydobycie tys.m3
2,8
3,1
2,5
2,5
5,2
58
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2. Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków
Na terenie gminy tylko miejscowość Żytno posiada niewielką ilość tj. 1,5
km sieci kanalizacji sanitarnej, z której korzysta 27 odbiorców indywidualnych
oraz Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, Zlewnia Mleka, Zespół Szkół, Posterunek
Zakładu Energetycznego.
Opracowany i zatwierdzony do realizacji projekt techniczny przewiduje
realizację w Żytnie 6.539 m kanalizacji grawitacyjnej i 1.694 m kanalizacji
ciśnieniowej, w tym 202 przyłącza, co łącznie z 27 istniejącymi do liczbę 229
sztuk.
Z liczby istniejących budynków w Żytnie wynika, że 100 % posesji posiadałoby
włączenie do kanalizacji sanitarnej. Istniejącą siecią ścieki doprowadzane są do
oczyszczalni typu KOS- 2 o maksymalnej przepustowości 50 m3/d .
Trwają prace związane z wymianą urządzeń oczyszczających na Reaktor
BIO-PAK o przepustowości 100 m3/d.
3.3. Sieć gazownicza
Obecnie teren gminy nie posiada sieci gazowniczej.
3.4. Zaopatrzenie w ciepło
Na terenie gminy Żytno mieszkania ogrzewane są głównie piecami typu
węglowego. Pojedyncze budynki używają do ogrzewania paliwa ciekłego olej
opałowy.
60
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5. Energetyka
Gmina Żytno jest w działaniu Zakładu Energetycznego Częstochowa S.A.. Na
terenie gminy znajduje się Posterunek Energetyczny w Żytnie przy
ul. M. Konopnickiej.
Teren gminy zasilany jest za pomocą 65 stacji NN.
Światło uliczne w zarządzie wojewódzkim, powiatowym i gminnym sterowane
jest za pomocą przekaźników zmierzchowych i zegarów sterujących.
Konserwację oświetlenia prowadzi zakład Energetyczny. Drogę wojewódzką
oświetlają 82 lampy. Drogi powiatowe oświetla 210 lamp. Drogi gminne - 105
lamp.
Nie wszystkie odcinki dróg są w pełni oświetlone i w związku z tym wymagają
modernizacji lub budowy instalacji oświetleniowej.
3.6. Gospodarki odpadami
Odpady stałe z terenu gminy (w ilości średnio w miesiącu ok. 25 m3) odbierane
są
przez firmę " Lobbe " i wywożone poza
teren
gminy. Pojemniki
zlokalizowane są w pobliżu takich podmiotów jak: szkoły, placówki handlowe,
usługowe, zakłady produkcyjne oraz na terenach użyteczności publicznej.
Gospodarstwa indywidualnie sporadycznie zlecają wywóz odpadów. Obecnie
na ogólną liczbę 1774 gospodarstw domowych jest spisanych 65 umów.
Zbiórka odpadów polega na
opróżnianiu za odpłatnością rozstawionych
pojemników o wielkości 120 l, 240 l, 750 l, i 1100 l raz w miesiącu.
Gmina nie posiada legalnego wysypiska śmieci.
63
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
64
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.7. Komunikacja
Sieć drogowa
Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka Radomsko – Włoszczowa oraz
drogi powiatowe i gminne.
Wykaz rodzaju dróg i ich długość
Lp.
1.
2.
3.
Droga
Długość w km
Wojewódzka
Powiatowe
Gminne
Ogółem
17,1
41,5
141
200,6
Nawierzchnia
ulepszona
nie ulepszona
17,1
35,7
5,8
69
73
121,8
78,8
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
Wskaźnik długości dróg gminnych i lokalnych o twardej nawierzchni w km na
100 km2 powierzchni gminy wynosi: dla gminy Żytno 34,85, dla powiatu
radomszczańskiego – 40,47, dla województwa łódzkiego – 32,46.
Większość dróg gminnych i powiatowych wymaga remontów i modernizacji.
Kolej
Przez teren gminy nie przebiega sieć kolejowa.
65
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.8. Telefonizacja
Na terenie gminy Żytno do roku 1995 istniały dwie centrale telefoniczne
w miejscowościach :
- Żytno - typ AG, pojemność 50 NN,
- Borzykowa - typ MB, pojemność 20 NN.
W 1995 roku zainstalowano nową centralę telefoniczną typu CNE E 10 B
w Żytnie.
Urząd Gminy uczestniczył w finansowaniu telefonizacji w kwotach :
- w 1995 roku dofinansowano 29 000,00 zł,
- w 1996 roku dofinansowano 30 000,00 zł.
W 1997 roku po zainstalowaniu nowej centrali nastąpiła rozbudowa sieci
telefonicznej. Do nowej centrali w Żytnie podłączono miejscowości Żytno,
Rogaczówek, Magdalenki, Sekursko, Mała Wieś, Rędziny, Kolonia Rędziny,
Pławidła, Bugaj, Załawie, Ewina i Silnica. Pozostała część gminy korzysta
z telefonii bezprzewodowej w systemie dostępu radiowego ALCATEL 9800,
wieże usytuowane są w miejscowościach :
Borzykowa, Grodzisko, Maluszyn i Łazów. W 1999 roku zakończono I etap
telefonizacji gminy Żytno.
Realizację telefonizacji gminy Żytno przedstawia zestawienie:
Rok
Ilość przyłączy
1995
1997
1998
1999
70
82
265
647
Miejscowości
Kwota dofinansowana
przez Urząd Gminy
Teren całej gminy.
29 000,00 zł
Żytno
50 000,00 zł
Borzykowo, Pierzaki, Maluszyn.
160 000,00 zł
Budzów, Barycz, Borzykowa, Borzykówka, Ciężkowiczki, Czechowiec,
Sekursko, Silnica, Silniczka, Sady, Mała Wieś, Pągów, Polichno, Grodzisko,
Sudzinek, Sudzin, Łazów, Rędziny.
Razem: 1064 przyłącza
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
Na rok 2000 zaplanowano podłączenie 30 numerów na terenie całej gminy.
67
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wskaźnik liczby abonentów telefonicznych na 1000 mieszkańców w roku 1997
wynosił dla województwa łódzkiego – 214,4, dla powiatu radomszczańskiego –
145,8, dla gminy Żytno – 23,0. Dzięki inwestycjom telekomunikacyjnym
wskaźnik ten w roku 1999 dla gminy Żytno wynosił 168,9.
Uzupełnieniem dla lokalnej sieci telefonicznej jest telefonia komórkowa, która
planuje rozszerzenie swojej działalności. Prowadzone są rozmowy na temat
usytuowania masztu przekaźnikowego we wschodniej części gminy
68
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. DIAGNOZA STANU SFERY GOSPODARCZEJ
4.1. Przemysł
Na terenie gminy nie są zlokalizowane większe zakłady przemysłowe.
4.2. Rolnictwo i leśnictwo
ROLNICTWO
W skład gminy wchodzą 24 sołectwa o ogólnej powierzchni 13 382 ha oraz
6 372 ha lasów państwowych.
Użytki rolne zajmują w ogólnej powierzchni gminy 54,7% w tym grunty orne
58,9 % , użytki zielone 15,8%.
Powierzchnia indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi 9 515 ha. Ogółem
w gminie jest 1 242 gospodarstw indywidualnych o profilu typowo rolniczym,
produkcja wielokierunkowa.
Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 6,7 ha. Struktura wielkości
gospodarstw w gminie nie wykazuje stabilności. Gospodarstwa ulegają
rozdrobnieniu. Ponadto w części miejscowości gminy występuje jeszcze
rozdrobnienie rozłogów gruntów. Przeciętnie gospodarstwo posiada 6 działek.
Lesistość jest wyższa od średniej niż w gminach ościennych i wynosi ok. 39 %.
Ważnym czynnikiem ograniczającym czynności plonotwórcze gleb w gminie
jest wysoka ich kwasowość i niski poziom magnezu. Około 80% gleb wymaga
wapnowania, ponadto występują niedobory fosforu i potasu.
W
zdecydowanej
większości
gospodarstw
produkcja
rolnicza
jest
wszechstronna, niewyspecjalizowana. W produkcji rolniczej dominuje uprawa
roślin mało pracochłonnych, w tym zwłaszcza zbóż.
69
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W procesach
rozwojowych i restrukturyzacyjnych rolnicy gminy mają
możliwość korzystania z pomocy doradztwa ekonomicznego, technologii przez
specjalistów z Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie Trybunalskim.
Na terenie gminy istnieją trzy zlewnie mleka:
- Żytno
- Silnica
- Maluszyn
Od niektórych rolników mleko odbierane jest bezpośrednio z zagród - odbiorcą
mleka jest Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku, jak również
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowej.
Stan pogłowia zwierząt:
Wyszczególnienie
Ogółem bydło
w tym: krowy
Trzoda chlewna
1990
5390
2 890
6090
1994
4231
2433
5023
1998
4228
2418
5016
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
Od kilku lat obserwuje się w gminie spadek ilości hodowanego bydła - w tym
krów. W chowie trzody chlewnej nie obserwuje się stałych tendencji.
Powierzchnia zasiewu:
Zasiewy
Zboża:
- żyto
- pszenica
- jęczmień
- mieszanki
- owies
-pszenżyto
pozostałe
ziemniaki
Ogółem
Powierzchnia zasiewu
1990
Powierzchnia zasiewu
1994
Powierzchnia zasiewu
1998
3500
2 450
350
100
198
152
150
148
1 251
4 799
3616
2322
493
151
286
178
186
199
955
4 770
3712
2319
497
150
342
183
221
184
824
4720
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
Zmiany w strukturze zasiewów nożna uzasadnić dążeniem do intensyfikacji
produkcji - wzrost zasiewu pszenicy, przy spadku powierzchni uprawy żyta
71
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
wzrost
powierzchni
uprawy
mieszanek
zbożowych.
Wzrasta
również
powierzchnia uprawy jęczmienia i pszenżyta.
Kolejny wniosek z analizy struktury upraw to spadek upraw wymagających
większych nakładów siły roboczej, czego dowodzi spadek powierzchni uprawy
ziemniaków, przy wzroście ogólnej powierzchni zbóż. Na plonowanie
podstawowych roślin uprawnych w gminie, wpłynął niekorzystnie poziom
nawożenia. Znaczne zmniejszenie zużycia nawozów wyraźnie obniżyło plony.
Grupy
rejestrowe
Użytki rolne
Pow.
ogólna
Lasy
Grunty Sady Łąki Pastwiska Razem
orne
1763 1009
3
378
139
1529
Grunty w
zasobie
AWRSP
Grunty w
6372
zasobie ALP
Pozostałe
984
grunty Skarbu
Państwa
Grunty
68
komunalne
Gminy
Indywidualne 9579
gospodarstwa
Wody Tereny Pozost.
budów grunty
35
161
-
38
22
1
20
10
53
6046
6
4
263
233
5
62
39
339
154
138
16
337
28
-
1
3
32
13
2
10
11
5478
83
1602
670
7833
1446
57
166
77
Inne grunty
indywidualne
609
289
12
81
38
420
66
-
82
.41
Grunty
spółdzielni
Grunty
Kościołów
Grunty
wspólnot
wiejskiej
Razem
319
248
-
50
6
304
8
-
7
-
22
13
1
2
-
16
-
-
3
3
38
4
-
14
6
24
11
-
1
2
19754
7324
911
10550
7779
364
289
772
105 2210
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
72
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW GMINY ŻYTNO
ha
%
Ogólna powierzchnia ewidencyjna
19754
100,0%
użytki rolne razem
10814
54,7%
w tym: grunty rolne
użytki
7690
38,9%
3124
15,8%
zielone
lasy oraz tereny zadrzewione
7583
38,4%
grunty pod wodami
369
1,9%
Nieużytki
178
0,9%
tereny pozostałe
810
4,1%
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
73
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poniższe zestawienie przedstawia gleby w gminie Żytno według klas
bonitacyjnych:
UŻYTKI ZIELONE
GRUNTY ORNE
Lp
klasa
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Razem
ha
%
Klasa
Ha
%
0
7
272
782
791
1478
3118
1190
52
7690
0
0,1
3,5
10,2
10,3
19,2
40,5
15,5
0,7
100
I
II
III
0
0
151
0
0
4,8
IV
V
VI
VIz
Razem
1456
1248
254
15
3124
46,7
39,9
8,1
0,5
100
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
74
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabela przedstawia udział gleb według kompleksów w gminie Żytno:
Lp.
Kompleks przydatności
Powierzchnia
ha
6
590
40
740
1514
3100
1113
180
440
10814
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
l - pszenny bardzo dobry
2 - pszenny dobry
3 - pszenny wadliwy
4 - żytni bardzo dobry
5 - żytni dobry
6 - żytni słaby
7 - żytni bardzo słaby
8 - zbożowo-past. mocny
9 - zbożowo-past. słaby
Razem
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
%
0,1
7,6
0,5
9,6
19,6
40,2
14,4
2,3
5,7
1000
Charakterystykę gleb w gminie Żytno przedstawiają poniższe zestawienia:
Zasobność gleb w przyswajalne składniki pokarmowe wg Okręgowej Stacji
Chemiczno- Rolniczej w Gliwicach
Fosfor / P 2 O 5 /
niska
średnia wysoka
57
31
12
Potas / K 2 0 /
Niska
Średnia Wysoka
79
15
6
Magnez / Mg /
niska
Średnia wysoka
87
12
1
Bonitacja rzeźby (ocena punktowa )
Udział powierzchni w przedziałach bonitacji w ha
tereny bardzo
korzystne
tereny
korzystne
1082
5407
tereny średnio Tereny mało
korzystne
korzystne
1299
0
średni wskaźnik
bonitacji rzeźby
terenu
tereny bardzo niekorzystne
0
7,9
75
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocena warunków wodnych środowiska ( w skali 10 - punktowej )
Udział poszczególnych kategorii
warunków wodnych gleb w powierzchni
użytków rolnych
A
432
B
1293
C
1636
D
6372
E
1081
Średni wskaźnik
bonitacyjny
I
4.8
II
3,2
l i II
4
ocena warunków
wodnych dla celów
produkcji rolnej
mało korzystne
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
Kategorie warunków wodnych:
A - tereny z przewagą gleb o częstym i długotrwałym /ew. stałym / nadmiarze
wód,
B - tereny z przewagą gleb o okresowym nadmiarze wody
C - tereny z przewagą gleb o relatywnie optymalnej ilości wody,
D - tereny z przewagą gleb o okresowym niedoborze wody,
E - tereny z przewagą gleb o stałym niedoborze wody.
Wskaźnik l wyliczono na podstawie powierzchni poszczególnych kategorii
warunków wodnych. Wskaźnik II wyliczono na podstawie powierzchni gleb
z niedoborami wody / D i E /.
LEŚNICTO
Lasy zajmują około 39% ogólnej powierzchni gminy. Duże kompleksy leśne
– głównie sosnowe i świerkowe – znajdują się w północnej i zachodniej części
gminy. Lasami państwowymi administruje Nadleśnictwo Gidle.
Porównanie lesistości gmin powiatu radomszczańskiego przedstawia wykres:
76
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
77
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3. Aktywność gospodarcza mieszkańców.
Na terenie Gminy Żytno brak jest zakładów przemysłowych.
Niewielkie, nieliczne podmioty gospodarcze zlokalizowane są w Sołectwie
Żytno, Borzykowa, Rogaczówek, Maluszyn, Silniczka prowadzą produkcję
pustaków i innych wyrobów z betonu, produkcję mebli, odczynników
chemicznych. W sołectwach Ciężkowiczki i Żytno prowadzona jest produkcja
pieczywa zwykłego i cukierniczego. W sołectwie Silnica prowadzone jest
młynarstwo i tartak. Podmioty te zatrudniają niewielu pracowników, zostały
przedstawione jako zakłady usługowe.
Wskaźnik liczby ludności
w wieku produkcyjnym przypadającej na
zarejestrowany zakład wynosi dla województwa łódzkiego 10,6, dla powiatu
radomszczańskiego 12,9, dla gminy Żytno – 22,5.
4.3.1. Handel
Zarejestrowane podmioty w ilości 80 zajmują się handlem: stałym, obwoźnym,
hurtowym. Prowadzą sklepy, kioski, hurtownie, magazyny- w których prowadzi
się sprzedaż węgla, nawozów sztucznych, materiałów budowlanych, pasz itd.
4.3.2. Usługi
W Urzędzie zarejestrowanych jest 99 podmiotów gospodarczych wykonujących
usługi dla ludności. Największe grupy usługowe to: usługi ogólnobudowlane,
transportowe, mechanika pojazdowa, usługi reklamowo-promocyjne. Mniej
liczne
to:
usługi
krawieckie,
instalatorstwa
wodno-kanalizacyjnego,
instalatorstwa elektrycznego, ciesielskie, kominiarskie.
79
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.3.3. Gastronomia
Działalności gastronomicznej z prawdziwego zdarzenia nie prowadzi się na
terenie tutejszej Gminy. W trzech zarejestrowanych punktach prowadzi się małą
gastronomię i sprzedaż napojów, w tym napojów alkoholowych.
Aktywność gospodarczą mieszkańców poszczególnych sołectw gminy Żytno
przedstawia tabela:
Lp.
Sołectwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Borzykowa
Borzykówka
Budzów
Ciężkowiczki
Czechowiec
Grodzisko
Kozie Pole
Łazów
Mosty
Maluszyn
Mała Wieś
Polichno
Pierzaki
Pukarzów
Pągów
Rędziny
Silniczka
Sudzinek
Silnica
Sekursko
Sady
Rogaczówek
Żytno
Handel
Ilość
1
2
3
3
1
2
2
5
4
2
2
3
5
1
2
2
7
7
2
30
X
Razem w 1999r.
80
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
Zatrudnienie
2
2
3
3
1
2
2
7
5
2
2
4
5
2
2
2
9
2
2
40
99
Usługi
Ilość
3
2
3
2
4
4
1
11
2
2
2
3
5
3
5
1
14
3
1
2
26
99
Zatrudnienie
3
4
3
2
4
4
1
11
2
2
2
3
5
3
5
1
14
3
1
2
28
103
Gastronomia
Ilość
Zatrudnienie
2
2
1
1
3
3
80
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dynamikę
zmian
liczby
podmiotów
gospodarczych
zarejestrowanych
w Urzędzie Gminy Żytno przedstawia tabela:
Lp.
Rok
Handel
1.
1990
42
2.
1991
55
3.
1992
55
4.
1993
76
5.
1994
64
6.
1995
74
7.
1996
80
8.
1997
73
9.
1998
81
10.
1999
80
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
Usługi
Gastronomia
62
60
69
89
67
65
78
78
74
99
3
3
3
2
2
4
2
2
3
3
4.4. Banki
Na terenie Gminy działa jeden Bank Spółdzielczy zlokalizowany w Żytnie,
który obsługuje osoby fizyczne i prawne.
4.5. Struktura zatrudnienia
Gmina Żytno należy do gmin o charakterze typowo rolniczym Jednak gleby na
jej terenie są raczej średniej jakości i nie przynoszą dochodów, które
wystarczyłyby na utrzymanie rodzin. Osoby, które posiadają poniżej 2 ha
przeliczeniowych gospodarstwa rolnego mogą zarejestrować się jako bezrobotni
i w ten sposób szukając pracy mają większe szanse na jej podjęcie. W roku 1996
w Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 649 osób bezrobotnych z gminy Żytno,
natomiast w 1997 roku ich liczba spadła do 435 osób. Obniżenie liczby
bezrobotnych o 214 sób (ok.. 33%) jest duże, jednak tylko w części związane
z podjęciem pracy stałej, a w dużej mierze wiąże się to z zaostrzeniem
przepisów prawnych dotyczących bezrobocia.
82
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poziom bezrobocia na terenie gminy Żytno w latach 1992-1999 przedstawia
tabela.
Lata
Bezrobotni
Ogółem
Kobiety
1992
613
269
1993
605
262
1994
599
255
1995
634
292
1996
649
300
1997
435
224
1998
458
217
1999
508
246
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
Z prawem do zasiłku
Ogółem
Kobiety
233
179
279
154
326
130
367
133
281
110
176
33
139
36
135
37
Absolwenci
Ogółem
Kobiety
50
26
56
35
64
45
68
46
28
18
24
17
18
8
26
19
Wskaźnik udziału bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności wynosił wg danych
za rok 1997 dla województwa łódzkiego 9,0%, dla powiatu radomszczańskiego
– 13,6%, dla gminy Żytno – 12,6%.
83
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Głównych pracodawców na terenie gminy Żytno przedstawia tabela:
Wykaz zakładów pracy wraz z liczbą zatrudnionych osób w latach
1992-1999.
Przedsiębiorstwa
Gminny Ośrodek Zdrowia
Wiejski Ośrodek Zdrowia
Wiejski Ośrodek Zdrowia
Urząd Gminy
Oświata - Szkoły
Bank Spółdzielczy
Spółdzielnia Kółek Rolniczych
Gminna Spółdzielnia "SCh"
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
Piekarnia l, II, III
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
19
20
21
21
21
21
17
11
9
9
9
9
9
9
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
52
64
67
43
46
56
47
46
122
107
128
128
136
118
122
122
10
10
10
10
10
10
10
10
40
27
29
24
24
22
19
16
50
40
33
25
5
3
2
2
130
58
41
26
10
10
9
8
-
-
2
9
16
19
21
24
84
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO
5.1. Ochrona powietrza
Badań pomiarowych wartości średnio dobowych , czy średniorocznych stężeń
dwutlenków siarki, azotu i pozostałych zanieczyszczeń na terenie gminy
w ostatnich latach
nie prowadzono. Średnia emisja zanieczyszczeń liczona
w tonach na rok na km2 wynosi odpowiednio dla powiatu radomszczańskiego:
0,35 – zanieczyszczenia pyłowe; 1,3 – zanieczyszczenia gazowe (bez CO2); dla
województwa łodzkiego: 0,95 – zanieczyszczenia pyłowe; i 19,2 –
zanieczyszczenia gazowe (bez CO2). Z powyższych danych wynika, że gmina
Żytno leży w rejonie o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń. Wynika to m.in.
z faktu, że na terenie gminy i w bezpośrednim sąsiedztwie nie występują
większe zakłady mające ujemny wpływ na czystość powietrza.
5.2. Ochrona wód
Obszar gminy Żytno należy do zlewni dwóch rzek: Wisły i Odry. Większa,
wschodnia i środkowa część leży w zlewni rzeki Pilicy lewobrzeżnego dopływu
rzeki Wisły.
Powierzchniową
melioracyjnych
sieć
oraz
hydrologiczną
liczne
uzupełniają
kompleksy
stawów
gęsta
rybnych,
sieć
rowów
zbiorników
retencyjnych, z których największe, to dwa duże kompleksy stawów
w Pukarzowie ( ok. 102 ha), Ciężkowiczkach ( ok. 65 ha), Silnicy (ok. 55 ha)
oraz Pągowie (ok. 10 ha).
5.3. Ochrona przyrody
Na terenie gminy
znajduje się rezerwat leśny "Dębowiec", zajmujący
powierzchnię 47 ha, zatwierdzony w 1965 roku decyzją Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Łodzi. Jest to naturalne i bogate siedlisko lasu w którym rośnie
wiele gatunków roślin podlegających ochronie prawnej.
85
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponadto lasy będące własnością Skarbu Państwa zarządzeniem Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 23.10.1996 uznano
za lasy ochronne jako ostoję zwierząt.
Wykaz pomników przyrody zawiera tabela:
Nr
ewidencyjny
obiektu
1
58/231
305
58/232
306
58/233
307
58/234
308
58/235
309
58/236
310
58/237
311
58/238
312
Opis obiektu
2
Grupa drzew [5]
Dąb szypułkowy [2]
Obwody- 540 do 670cm
Grupa drzew [2]
Dąb szypułkowy [2]
Obwody -424,478cm
Olsza czarna
obwód 340cm
Grupa drzew [7]
Lipa drobnolistna [7]
Obwody- 350 do 420cm
Grupa drzew [4]
Dąb szypułkowy [4]
Obwody - 420 do 640cm
Grupa drzew [30]
Lipa drobnolistna [30]
Obwody - 180 do 370cm
Dąb szypułkowy
Obwód-270cm
Grupa drzew [2]
Dąb szypułkowy [2]
Obwody - 780,650cm
Lokalizacja
Gmina Żytno
Nadleśnictwo Gidle
Obręb Dąbrowa Zielona
Leśnictwo Dębowiec, oddz234a
Gmina Żytno
Nadleśnictwo Gidle
Obręb Dąbrowa Zielona
Leśnictwo Dębowiec, oddz259j
Gmina Żytno
Żytno, park dworski
Gmina Żytno
Nadleśnictwo Gidle
Obręb Dąbrowa Zielona
Leśnictwo Dębowiec, oddz259a
Gmina Żytno
Nadleśnictwo Gidle
Obręb Dąbrowa Zielona
Leśnictwo Dębowiec, oddz260f
Gmina Żytno
Maluszyn, cmentarz
Gmina Żytno
Żytno, cmentarz
Gmina Żytno
Nadleśnictwo Gidle
Obręb Dąbrowa Zielona
Leśnictwo Dębowiec, oddz260f
*wg danych Urzędu Gminy Żytno
86
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI. RAPORT Z SESJI PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
W dniu 04 marca 2000 r. w Szkole Podstawowej w Żytnie - w ramach
prac nad „Strategią Rozwoju Gminy” odbyła się „Sesja Planowania
Strategicznego”.
W sesji uczestniczyli mieszkańcy Gminy zaproszeni przez władze
samorządowe oraz przedstawiciele PPUH „BaSz”.
Celem sesji było wypracowanie metodą analizy SWOT danych
wyjściowych do określenia optymalnych kierunków rozwoju gminy. Uczestnicy
sesji pracowali w czterech grupach. Każda z grup, wspólnie z moderatorem
prowadzącym zajęcia, określała misję, mocne i słabe strony gminy oraz
zagrożenia i szanse jej rozwoju. Na zakończenie sesji zostały przedstawione
wstępne wyniki prac w każdej grupie.
W dniu 23 marca 2000 r. w Urzędzie Gminy Żytno odbyła się
„Młodzieżowa Sesja Planowania Strategicznego”, w której wzięli udział
uczniowie szkół podstawowych i Gimnazjum. Celem sesji było określenie
metodą analizy SWOT misji oraz optymalnych kierunków rozwoju gminy.
Raport zawiera:
 listę uczestników sesji w dniu 04.03.2000,
 zestawienia najważniejszych zagadnień zgłoszone przez poszczególne
grupy:
 mocnych stron Gminy
 słabych stron Gminy
 zagrożeń rozwoju Gminy
 szans rozwoju Gminy
 misji
 listę osób wybranych przez poszczególne grupy do uczestnictwa
w „Warsztatach Planowania Strategicznego”
87
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 listę uczestników „Młodzieżowej Sesji Planowania Strategicznego”
 zestawienia najważniejszych zagadnień zgłoszone przez poszczególne
grupy:
 mocnych stron Gminy
 słabych stron Gminy
 zagrożeń rozwoju Gminy
 szans rozwoju Gminy
 misji
LISTA OBECNOŚCI (sesja z dnia 04.03.2000)
GRUPA
„A”
1. Jan Jerzy Zamożny
2. Bogdan Groszek
3. Edward Langkamer
4. Grzegorz Musiał
5. Jan Łysakowski
6. Lech Czapla
7. Józef Kuras
8. Anna Bus
9. Kazimierz Kloc
10. Jan Łyczbiński
11. Stanisław Moruń
12. Zdzisław Grzywna
13. Włodzimierz Jędryka
14. Roman Bednarczyk
GRUPA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
„B”
Stanisław Nowak
Sławomir Wodzisławski
Wanda Otorowska
Ewa Wierzbicka
Ewa Kuras
Halina Pełka
Bożena Podolska
Danuta Bus
Marlena Rorat
88
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Zbigniew Mielczarek
11. Grzegorz Bus
12. Elżbieta Zamożna
13. Eligiusz Młynarczyk
14. Elżbieta Borowska
GRUPA
„C”
1. Elżbieta Solińska
2. Elżbieta Chojecka
3. Zofia Szymanek
4. Bożena Lada
5. Mieczysław Sadlej
6. Mirosław Ociepa
7. Ryszard Zyzik
8. Michał Zaskórski
9. Stanisław Niedźwiedzki
10. Ks. Andrzej Tomala
11. Marek Raffał
12. Włodzimierz Młynarczyk
13. Stanisław Krasowski
14. Wiesław Sambor
15. Andrzej Sztark
16. Remigiusz Konik
17. Wojciech Mścichowski
GRUPA „D”
1. Krystyna Zaskórska
2. Danuta Knop
3. Helena Długosz
4. Józef Kluza
5. Mariusz Kurowski
6. Maciej Musiał
7. Jerzy Górski
8. Jan Nowak
9. Bogdan Stanisz
10. Ireneusz Sobański
11. Stanisław Konik
12. Andrzej Stacherski
13. Janusz Czapla
14. Marek Jurczyk
15. Sylwester Pluciński
16. Stanisław Kowalski
89
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MISJA
Grupy wypracowały następujące definicje Misji:
Grupa „A”
Gmina Żytno jest zamieszkiwana przez ludność rolniczą, zajmującą się
świadczeniem usług agroturystycznych na czystych ekologicznie terenach,
z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, w poczuciu bezpieczeństwa publicznego.
Grupa „B”
Gmina Żytno to gmina o charakterze agroturystycznym, zapewniająca:
- dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną i społeczną,
- bezpieczeństwo,
- szeroką bazę turystyczną,
- czyste środowisko i zdrową żywność
Gmina dająca zatrudnienie mieszkańcom głownie w turystyce i przetwórstwie
rolno-spożywczym, a młodzieży warunki kształcenia i rozwoju zainteresowań.
Grupa „C”
Gmina Żytno:
- ma 5% poziom bezrobocia dzięki zakładom przetwórstwa rolnospożywczego, rozwojowi agroturystyki, wykorzystującej znakomity stan
ekologiczny terenu gminy.
- podnosi poziom życia mieszkańców przez stałą rozbudowę infrastruktury
technicznej i społecznej.
- jest to gmina bezpieczna, przyjazna dla inwestorów, dobrze promująca swe
walory.
Grupa „D”
Żyjemy w bogatej, turystyczno-wypoczynkowej gminie, położonej wśród
zdrowych, rozległych, bogatych przyrodniczo terenów leśnych. W kraju i za
granicą jesteśmy znani z produkcji zdrowej żywności i gościnności.
90
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W grupach zgłoszono następujące propozycje mocnych stron gminy:
MOCNE STRONY
W wyniku dyskusji ustalono następującą hierarchię ważności „mocnych stron”:
Grupa „A”
L.p. TEMAT
1
Warunki naturalno-przyrodnicze do rozwoju agroturystyki
2
Dobra sieć dróg
3
Tereny pod inwestycje
4
Zabytki
Grupa „B”
L.p. TEMAT
1
Walory historyczne i turystyczno-krajobrazowe
- Pilica
- Wysoki stopień zalesienia
- Zabytki
- Czyste powietrze
2
Telefonizacja
3
Szkolnictwo
4
Niewykorzystany potencjał ludzki
5
Artyści ludowi i działalność GOK
6
Duża ilość oferowanych działek budowlanych
91
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grupa „C”
L.p. TEMAT
1
Położenie, ukształtowanie terenu, warunki środowiskowe,
czyste środowisko
2
Duże obszary leśne
3
Sąsiedztwo rzeki Pilicy
4
Obszary rolnicze
5
Infrastruktura techniczna (telefonizacja, wodociągi)
6
Możliwości agroturystyczne (tradycje rolnicze, czyste
środowisko, zabytki, las, woda, miejsca walki i męczeństwa)
7
Sieć szkół i wykształcona kadra pedagogiczna
8
Możliwość rozwoju szkółkarstwa i innych
niekonwencjonalnych form produkcji rolnej
Grupa „D”
L.p. TEMAT
1
Środowisko naturalne
2
Dużo lasów
3
Zasobność w wodę
4
Istniejąca sieć dróg
5
Zabytki
6
Baza oświatowa
92
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SŁABE STRONY
W wyniku dyskusji ustalono następującą hierarchię ważności „słabych stron”:
Grupa „A”
L.p. TEMAT
1
Słabo rozwinięta infrastruktura
2
Słabo rozwinięte przetwórstwo płodów rolnych
3
Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych
4
Brak specjalistycznej opieki zdrowotnej
5
Słabe wyposażenie szkół
6
Duże bezrobocie
Grupa „B”
L.p. TEMAT
1
Słaba infrastruktura:
- zły stan dróg
- brak kanalizacji
- brak wodociągów
2
Brak wysypisk śmieci, oczyszczalni
3
Brak miejsc pracy
4
Brak bazy turystycznej
5
Słabe gleby, nieuregulowana rzeka Pilica, brak melioracji
6
Brak promocji gminy
7
Brak bezpieczeństwa publicznego
93
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grupa „C”
L.p. TEMAT
1
Utrzymywanie się mieszkańców z dotychczasowych form
rolnictwa
2
Bezrobocie, brak miejsc pracy
3
Wyludnianie wsi, „ucieczka” młodych ludzi do miast
4
Brak przetwórstwa rolno-spożywczego
5
Aktualny stan infrastruktury (ścieki, odpady, drogi)
6
Nieuregulowane stosunki prawne gruntów
7
Brak zaplecza agroturystycznego
Grupa „D”
L.p. TEMAT
1
Duża ilość „dzikich wysypisk śmieci”
2
Brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków
3
Rozdrobnienie gospodarstw i słaba bonitacja gleb
4
Brak wodociągów wiejskich
5
Wysokie bezrobocie
94
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAGROŻENIA
W wyniku dyskusji ustalono następującą hierarchię ważności „zagrożeń”:
Grupa „A”
L.p. TEMAT
1
Zła polityka wobec rolnictwa
2
Brak bezpieczeństwa publicznego
3
Bezrobocie
4
Niesprawiedliwy podział dochodu narodowego
5
Zagrożenie powodziowe
Grupa „B”
L.p. TEMAT
1
Niska opłacalność produkcji rolnej, brak możliwości zbytu
płodów rolnych wynikająca z niewłaściwej polityki rządu
wobec wsi
2
Bezrobocie
3
Brak perspektyw dla młodzieży
4
Brak bezpieczeństwa publicznego
5
Brak aktywności społeczeństwa gminy
95
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grupa „C”
L.p. TEMAT
1
Polityka rządu wobec małych gmin rolniczych (system
subwencji, polityka wobec rolnictwa, zła polityka
informacyjna)
2
Bezrobocie i ubożenie społeczeństwa
3
Brak poczucia bezpieczeństwa (patologie społeczne)
4
Zagrożenie ekologiczne (m.in. Pilica)
5
Reprywatyzacja
6
Zagrożenie dominacją obcego kapitału
Grupa „D”
L.p. TEMAT
1
Zła polityka państwa w zakresie:
- rolnictwa
- przeciwdziałania bezrobociu
- polityki finansowej
- niestabilności prawa
2
Starzenie się społeczeństwa (konsekwencje tego zjawiska dla
małych gmin)
3
Zagrożenie pożarowe (pożary lasów)
4
Zagrożenie powodziowe
96
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZANSE
W wyniku dyskusji ustalono następującą hierarchię ważności „szans”:
Grupa „A”
L.p. TEMAT
1
Wzrost opłacalności produkcji rolnej
2
Przetwórstwo płodów na terenie gminy
3
Agroturystyka
4
Napływ inwestorów i turystów
5
Rozwój infrastruktury
Grupa „B”
L.p. TEMAT
1
Rozwój turystyki i agroturystyki
2
Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego
3
Inwestowanie w młodych
4
Rozwój gospodarstw ekologicznych
5
Zalesianie nieużytków
6
Promocja walorów gminy
97
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grupa „C”
L.p. TEMAT
1
Zmiana polityki rządu wobec gmin rolniczych
2
Rozwój agroturystyki
3
Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego
4
Pozyskanie inwestorów
Grupa „D”
L.p. TEMAT
1
Zmiana polityki rolnej państwa
2
Tania ziemia pod ewentualne inwestycje, tania siła robocza
3
Rozwój turystyki i agroturystyki
4
Tworzenie grup producenckich
98
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA OSÓB WYBRANYCH PRZEZ GRUPY DO UCZESTNICTWA
W WARSZTATACH PLANOWANIA STRATEGICZNEGO
GRUPA A
Jan Łyczbiński
Józef Kuras
Edward Langkamer
GRUPA B
Zbigniew Mielczarek
Eligiusz Młynarczyk
Marlena Rorat
GRUPA C
Stanisław Krasowski
Marek Raffał
Mirosław Ociepa
GRUPA D
Krystyna Zaskórska
Danuta Knop
Andrzej Stacherski
Marek Jurczyk
Ponadto w Warsztatach wezmą udział członkowie Zarządu Gminy oraz
pracownicy Urzędu Gminy w Żytnie.
99
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LISTA OBECNOŚCI (sesja w dniu 23.04.2000)
Ewelina Palus
- Gimnazjum Publiczne w Żytnie
Justyna Jakubowska
- Gimnazjum Publiczne w Żytnie
Magdalena Tąder
- Gimnazjum Publiczne w Żytnie
Elżbieta Kuras
- Gimnazjum Publiczne w Żytnie
Dorota Król
- Gimnazjum Publiczne w Żytnie
Marcin Kowalski
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytnie
Anna Soroczyńska
- Gimnazjum Publiczne w Żytnie
Aleksandra Falana
- Gimnazjum Publiczne w Żytnie
Joanna Szczepanik
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytnie
Karolina Młynarczyk
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytnie
Marcin Niedźwiedzki
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Żytnie
Tomasz Lada
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Silnicy
Tomasz Landkamer
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Silnicy
Anna Lipka
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Maluszynie
Anna Wierzbicka
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Maluszynie
Ewelina Wierzbicka
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Maluszynie
Sylwia Zasada
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Maluszynie
Sebastian Zasada
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Maluszynie
Agnieszka Boborowska
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzykowej
Agnieszka Gieszczyk
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzykowej
Andżelika Berska
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Borzykowej
Piotr Kopyto
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Silniczce
Agnieszka Wyciszkiewicz
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Silniczce
Sylwia Król
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Silniczce
Andżelika Król
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Silnicy
Ewelina Jędrzejczyk
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Silniczce
100
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOCNA STRONY
Grupa A
1. Historia ( zabytki)
2. Rzeka
3. Lasy, dużo zieleni, zwierzęta
4. Czysta powietrze
5. Ukształtowanie terenu
6. Telekomunikacja
7. Rolnictwo
Grupa B
1. Rzeka
2. Zabytki
3. Lasy
4. Historia
5. Czysta powietrze
6. Telefony
7. Kanalizacja
Grupa C
1. Położenie
2. Historia (zabytki)
3. Lasy (parki)
4. Rzeka Pilica, stawy
5. Czyste powietrze
6. Wodociągi
7. Telekomunikacja
101
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SŁABE STRONY
Grupa A
1. Brak miejsc pracy
2. Niepełna kanalizacja ( brak oczyszczalni ścieków )
3. Zły stan dróg
4. Brak wysypiska śmieci ( zanieczyszczanie lasów i rzek )
5. Brak odpowiedniego wyposażenia szkół (brak pracowni chemicznych,
komputerowych itp. w niektórych szkołach. Brak sal gimnastycznych )
6. Brak propozycji spędzania wolnego czasu dla młodzieży.
Grupa B
1. Zanieczyszczenia
2. Brak miejsc pracy
3. Zły stan dróg
4. Brak rozrywki
5. Gleby (zły stan )
Grupa C
1. Brak funduszy
2. Brak oczyszczalni i wysypisk
3. Zła jakość dróg
4. Brak ośrodków i imprez kulturalnych
5. Brak zakładów pracy
6. Złe warunki do uprawiania sportu
7. Niszczenie przyrody
8. Brak urodzajnych gleb
9. Brak wyspecjalizowanych ośrodków zdrowia
102
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZAGROŻENIA
Grupa A
1. Brak funduszy
2. Bezrobocie
3. Migracje wewnętrzne ludności
4. Trudności w zdobyciu wykształcenia
5. Zagrożenie ze strony alkoholu, narkotyków i papierosów
6. Degradacja środowiska
7. Brak rynku zbytu
8. Niż demograficzny
Grupa B
1. Brak przemysłu i bezrobocie
2. Brak dotacji
3. Zanieczyszczenie ( brak oczyszczalni ścieków i wysypiska )
4. Alkoholizm
5. Ujemny przyrost naturalny
Grupa C
1. „Ucieczka młodych” (brak możliwości rozwoju młodzieży na wsi )
2. Nałogi (alkoholizm, narkomania, palenie )
3. Kataklizmy ( pożary, powodzie itp. )
4. Zanieczyszczenia ( napływające z sąsiednich miast i wsi )
5. Brak wykształcenia
6. Duża odległość od ośrodków kulturalnych
103
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SZANSE
Grupa A
1. Dofinansowanie gminy
2. Agroturystyka
3. Tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój przemysłu i unowocześnianie
gospodarstw rolnych
4. Tworzenie ośrodków sportowych, kulturalnych i rehabilitacyjnych
5. Ochrona zabytków
6. Ochrona środowiska ( rezerwaty przyrody )
7. Poprawa stanu dróg
Grupa B
1. Agroturystyka
2. Zachodni sponsorzy
3. Kluby rekreacyjne
4. Dotacje na oświatę
5. Rozwój przemysłu
6. Hodowla zwierząt (zagospodarowanie nieużytków)
7. Udzielanie kredytów dla rolników
8. Oczyszczalnia ścieków i wysypisko
Grupa C
1. Agroturystyka
2. Rozwój szkolnictwa
3. Odrestaurowanie zabytków
4. Fundusze ze strony Unii
5. Stadnina koni
6. Ośrodki wypoczynkowe
7. Wykształcenie
8. Stworzenie zaplecza sportowego
104
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MISJA GMINY ŻYTNO
Grupa A
Gmina Żytno ma charakter rolniczo – turystyczny.
Na terenie naszej gminy znajduje się wiele miejsc pracy, dzięki czemu zanika
bezrobocie. W naszej gminie znajdują się duże oczyszczalnie ścieków i
wysypiska śmieci. Obecnie tworzone są ośrodki wypoczynkowe, kulturalne i
sportowe. W okolicach Żytna utworzone zostały rezerwaty przyrody. Czyste
powietrze oraz odrestaurowane zabytki przyciągają coraz więcej turystów.
W każdej szkole znajdują się sale sportowe, pracownie chemiczne komputerowe
itp. Dzięki specjalnym funduszom poprawił się stan dróg.
Grupa B
Gmina Żytno jest gminą rolniczo – przemysłowo – turystyczną. Turyści chętnie
odwiedzają naszą gminę i swoją uwagę skupiają na odnowionych zabytkach i
utworzonym muzeum. Sytuacja wewnętrzna gminy poprawiła się. Został
utworzony rezerwat przyrody, oczyszczalnia ścieków i wysypisko. Stan dróg
uległ poprawie. Powstały liczne ośrodki wypoczynkowe i gospodarstwa
agroturystyczne.
Grupa C
- rozwinięcie kultury i oświaty,
- zmodernizowana sieć dróg,
- powstanie nowych zakładów pracy,
- życie w zgodzie z ekologią,
- agroturystyka,
- wyspecjalizowany ośrodek zdrowia,
- utworzenie klubu sportowego.
105
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII. ANALIZA ZASOBÓW GMINY
„Stan
posiadania”
gminy
Żytno
został
szczegółowo
przedstawiony
w rozdziałach opisujących diagnozę stanu obecnego gminy. W tej części
„Strategii” zostaną szerzej omówione te zasoby gminy, które uczestnicy „Sesji
Planowania Strategicznego” oraz „Warsztatów Planowania Strategicznego”
uznali za „mocne strony”, i z którymi wiążą pewne plany rozwojowe.
7.1. Warunki naturalno - przyrodnicze
 Gmina Żytno położona jest nad rzeką Pilicą, która stanowi wschodnią jej
granicę. Na dopływach Pilicy – Strudze i Baryczce znajdują się duże stawy
rybne. Ukształtowanie terenu – liczne doliny i kotliny oraz garby i wydmy
tworzą atrakcyjne formy krajobrazowe.
 Prawie połowę powierzchni gminy zajmują lasy. Duże kompleksy leśne
znajdują się w północnej i zachodniej części gminy – przeważają bory
suche sosnowe oraz bory wilgotne sosnowo – świerkowe. Występują też
liczne enklawy lasów liściastych, głównie jesionowo – olszowe i wiązowo
– jesionowe.
7.2. Czyste środowisko
 Na terenie gminy Żytno nie są zlokalizowane większe zakłady
przemysłowe, nie ma ich również w bezpośrednim sąsiedztwie. W efekcie
nie występują tu zanieczyszczenia powietrza i zapylenie. Przeprowadzone
w 1995 roku badania nie wykazały zanieczyszczenia gleb metalami
ciężkimi.
106
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.3. Zabytki
 Na terenie gminy znajdują się liczne obiekty zabytkowe: Zespoły dworsko
– parkowe w Żytnie, Maluszynie, Sekursku, zbór ariański w Silniczce.
Historia Żytna, posiadającego w XV wieku prawa miejskie, liczy ponad
800 lat W roku 1210 w Borzykowej odbył się zjazd książąt dzielnicowych
i biskupów, którego efektem było potwierdzenie przywilejów dla Kościoła
w Polsce. W XVII wieku w Silniczce znajdował się silny ośrodek braci
polskich.
7.4. Zasobność w wodę
 Gmina Żytno posiada znaczące zasoby wód podziemnych, występujących
w utworach górnej kredy. Zasoby te, w znacznej części odizolowane od
powierzchni, są dobrej jakości. Ponadto na terenie gminy znajdują się
cztery
użytkowane
przez
mieszkańców
źródła,
zasilane
z czwartorzędowych warstw wodonośnych.
 Na dopływach Pilicy – Strudze i Baryczce – znajdują się duże stawy rybne.
Ponadto w pobliżu Pilicy zlokalizowane są tereny, które mogą być
wykorzystane do budowy retencyjno – rekreacyjnych zbiorników
wodnych.
7.5. Przetwórstwo zboża
 W gminie funkcjonują młyny, przetwarzające głównie miejscowe surowce.
Zakład w Silnicy produkuje kasze oraz mąkę pszenna i żytnią, zakład we
Fryszerce specjalizuje się w produkcji mąki. Ponadto na terenie gminy
znajdują się inne, aktualnie nieczynne obiekty, w których może być
wznowiona produkcja.
107
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.6. Tereny pod inwestycje
 W gminie istnieją tereny, które miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego przeznaczają pod inwestycje (budownictwo mieszkaniowe
i rekreacyjne oraz działalność gospodarczą). Rozbudowa infrastruktury
technicznej umożliwi tworzenie nowych działek budowlanych. Gmina
dysponuje również budynkami, które mogą być przeznaczone pod
różnorodną działalność gospodarczą.
7.7. Surowce naturalne
 Na terenie gminy Żytno występują kopaliny o znaczeniu gospodarczym:
- piaski – 29 miejsc eksploatacji – piaski przydatne dla budownictwa,
- gliny – złoże Maluszyn i Maluszyn Kąty – gliny nadające się do
produkcji cegły,
- torfy – sześć udokumentowanych złóż.
108
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII. MISJA ORAZ CELE STRATEGICZNE I CELE
OPERACYJNE GMINY ŻYTNO
Planowanie rozwoju gminy
Proces planowania rozwoju gminy, oparty o przeprowadzoną analizę stanu
obecnego gminy i uwzględniający wnioski z analizy SWOT ma na celu
ustalenie w jakim kierunku powinna zdążać gmina przez najbliższe kilkanaście
lat. Określenie i dokładne zdefiniowanie celu (celów) działania pozwala na
dobór optymalnych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie zamierzeń. Proces
planowania przebiega zgodnie z przedstawionym niżej schematem.
Dążenie strategiczne (misja)
Cele strategiczne
Cele operacyjne
Strategie wdrażania
Programy
Konkretne działania
Zakres niniejszego dokumentu (Strategii Rozwoju Gminy) obejmuje ustalenie
misji,
celów
strategicznych
i
celów
operacyjnych
oraz
określenie
harmonogramów głównych zadań gminy.
109
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dążenie Strategiczne (Misja)
Dążeniem strategicznym gminy jest zapewnienie wzrostu poziomu życia
mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju gminy w oparciu o posiadane
zasoby i możliwości. Wszelkie działania podejmowane przez Samorząd
powinny służyć tym właśnie celom. Realizacja misji wymaga podejmowania
szeregu działań. Wybór optymalnych dróg rozwoju powinien być poprzedzony
rzetelną analizą możliwości gminy i możliwie szeroką konsultacją społeczną.
Efektem tego procesu jest określenie celów strategicznych.
Cel Strategiczny
Cel Strategiczny jest to miejsce, do którego chcemy dojść, wykorzystując określone w analizie SWOT dla gminy - mocne strony do realizacji - również
określonej w analizie SWOT - szansy rozwoju. Do realizacji celów
strategicznych niezbędna jest akceptacja społeczna, gdyż czas realizacji celów
obejmuje zwykle kilka kadencji władz samorządowych.
Celem strategicznym może być również podjęcie działań mających na celu
wyeliminowanie określonych w analizie SWOT słabych stron gminy.
Mocne Strony
Odpowiadające im
Cel strategiczny
Szanse Rozwoju
Słabe Strony
Strategia Konwersyjna
Mocna Strona
(Zneutralizowane Zagrożenie)
110
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MISJA GMINY ŻYTNO
Dążenie strategiczne (misję) Gminy Żytno, opierając się na wynikach sesji
planowania strategicznego i warsztatów planowania strategicznego, można
zdefiniować następująco:
Gmina Żytno jest zamieszkiwana przez ludność utrzymującą się
z nowoczesnego rolnictwa, przetwórstwa i usług okołorolniczych.
Gmina zapewnia:
 dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczna i społeczną,
 bezpieczeństwo,
 dobre warunki kształcenia i rozwoju zainteresowań młodzieży,
Jest to gmina przyjazna dla inwestorów, dobrze promująca swoje walory,
oferująca szeroką bazę turystyczną, czyste środowisko, czystą wodę
i zdrową żywność.
Analizując wyniki sesji planowania strategicznego w gminie Żytno można
również określić cele strategiczne, które mają poparcie społeczne i dają szanse
na rozwój gminy.
111
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELE STRATEGICZNE
1. „Poprawa warunków życia mieszkańców gminy”.
Mieszkańcy gminy, uczestniczący w Sesji Planowania Strategicznego, jako
najistotniejsze przeszkody w rozwoju, wymienili niepełną infrastrukturę
techniczną (niepełne zwodociągowanie gminy, brak kanalizacji, gazyfikacji,
nierozwiązany problem utylizacji odpadów stałych), zły stan nawierzchni dróg,
brak chodników i parkingów, słabą bazę lokalową i wyposażenie placówek
oświaty, służby zdrowia, kultury, sportu. Wszystkie te „słabe strony” wpływają
w znacznym stopniu na poziom życia mieszkańców i są jedną z głównych
przyczyn „ucieczki młodych ze wsi”.
Słabe Strony
Strategia Konwersyjna
Mocna Strona
(Zneutralizowane Zagrożenie)
 Niepełna
Poprawa warunków
infrastruktura
życia mieszkańców
techniczna
gminy
 Słaba baza i
wyposażenie
 Pełna infrastruktura
techniczna
 Dobry system
komunikacyjny
 Dostosowanie
oświaty, służby
infrastruktury społecznej
zdrowia, kultury,
do potrzeb mieszkańców
sportu
gminy
 Brak miejsc pracy
 Poprawa stanu
bezpieczeństwa
 Nowe miejsca pracy
112
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Żytno - nowoczesna gmina rolnicza
Większość mieszkańców gminy Żytno utrzymuje się z działalności rolniczej. Na
terenie gminy znajduje się średnia Szkoła Rolnicza. Wieloletnie tradycje
i kwalifikacje rolników pozwalają zakładać, że również w najbliższej
przyszłości gmina będzie miała charakter rolniczy. Konieczne jest jednak
podjęcie działań restrukturyzacyjnych, które spowodują poprawę struktury
agrarnej gospodarstw, wprowadzą nowoczesne, dostosowane do lokalnych gleb,
formy upraw i hodowli, poprawią efektywność i opłacalność pracy, umożliwią
rozwój przetwórstwa i usług okołorolniczych.
Mocne Strony
Odpowiadające im
Cel strategiczny
Szanse Rozwoju
 Czyste środowisko  Polityka Państwa
Żytno - nowoczesna gmina
 Zasobność w wodę
sprzyjająca gminom rolnicza
 Przetwórstwo zboża
wiejskim
 Tradycje rolnicze
 Szkoła rolnicza
 Kompleksowa
infrastruktura
techniczna
 Rozwój
przetwórstwa
 Agroturystyka
113
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Żytno - gmina wspierająca rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Znaczne bezrobocie, które dotknęło gminę, powoduje ubożenie mieszkańców
i przyczynia się do „ucieczki młodych”. Konieczne jest podjęcie działań, które
mogłyby ograniczyć te niekorzystne zjawiska. Pobudzenie aktywności
gospodarczej mieszkańców oraz przyciągnięcie do gminy inwestorów
zewnętrznych może przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy. Rolą
samorządu powinno być stworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju
przedsiębiorczości (system ulg podatkowych dla osób i firm tworzących nowe
miejsca pracy, ułatwienia w pozyskaniu terenów pod inwestycje itp.).
Mocne Strony
Odpowiadające im
Cel strategiczny
Szanse Rozwoju
 Warunki naturalno
– przyrodnicze
 Zasobność w wodę
 Tereny pod
inwestycje
 Surowce naturalne
 Niewykorzystany
 Kompleksowa
Żytno - gmina wspierająca
infrastruktura
rozwój Małych i Średnich
techniczna
Przedsiębiorstw
 Inwestorzy
 Rozwój
przetwórstwa
 Agroturystyka
potencjał ludzki
114
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Żytno - gmina wykorzystująca walory turystyczne
Znaczna powierzchnia lasów, obfitość wody i bogata historia, która pozostawiła
liczne zabytki – to walory pozwalające rozwijać turystykę. Istniejące obecnie
w gminie zaplecze turystyczno – rekreacyjne nie pozwala zakładać dużego, ani
nawet średniego znaczenia gospodarczego tej branży. Dlatego w pierwszym
etapie powinny być rozwijane gospodarstwa agroturystyczne, które mogą
stanowić „wizytówkę gminy” i być elementem promocji. Jednocześnie powinien
być realizowany program zwiększania atrakcyjności turystycznej gminy
(zbiorniki
retencyjne,
zalesianie
nieużytków,
zaplecze
hotelowo
–
gastronomiczne, itp.).
Mocne Strony
Odpowiadające im
Cel strategiczny
Szanse Rozwoju
 Warunki naturalno
– przyrodnicze
 Czyste środowisko
 Zabytki
 Kompleksowa
Żytno - gmina
infrastruktura
wykorzystująca walory
techniczna
turystyczne
 Inwestorzy
 Zasobność w wodę  Agroturystyka
 Gospodarstwa
ekologiczne
115
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cele strategiczne powinny określać kierunki działań zmierzających do
likwidacji lub złagodzenia głównych problemów utrudniających rozwój gminy.
Hierarchię zdefiniowanych celów w zestawieniu z głównymi problemami gminy
(określonymi na Sesji Planowania Strategicznego) można przedstawić przy
pomocy „Macierzy celów i problemów”. Pomoże to zidentyfikować te
zagadnienia i obszary problemowe, które mają istotny wpływ na realizację
założonych celów.
116
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
117
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
118
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
119
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
120
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELE OPERACYJNE
Realizacja celów strategicznych wymaga podjęcia szeregu działań. Główne
kierunki tych działań definiuje się jako cele operacyjne. W większości
przypadków wykonanie zadań wynikających z celu operacyjnego przybliża nas
do kilku celów strategicznych - działania uzupełniają się wzajemnie, tworząc
pewien spójny program rozwoju gminy. Przedstawione niżej propozycje celów
operacyjnych zostały określone po analizie „macierzy celów i problemów”
i przybliżają nas do osiągnięcia oczekiwanych efektów.
1. Rozbudowa sieci infrastruktury technicznej.
2. Poprawa systemu komunikacji w gminie.
3. Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców.
4. Poprawa stanu bezpieczeństwa.
5. Program przeciwdziałania „ucieczce młodych ze wsi”.
6. Restrukturyzacja rolnictwa.
7. Pobudzenie aktywności mieszkańców gminy.
8. Wspieranie MŚP.
9. Tworzenie nowych terenów pod inwestycje.
10.Przeciwdziałanie bezrobociu.
11.Poprawa stanu środowiska.
12.Program rozwoju agroturystyki.
13.Zwiększanie atrakcyjności turystycznej gminy.
14.Promocja gminy.
15.Współpraca z Unią Europejską.
121
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
122
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Rozbudowa sieci infrastruktury technicznej
Niepełna infrastruktura techniczna to, zdaniem uczestników „Sesji Planowania
Strategicznego”, główny problem gminy Żytno. Rozbudowa infrastruktury
powinna być priorytetem dla Samorządu, ponieważ poprawa sytuacji w tej
dziedzinie przybliża osiągnięcie wszystkich celów strategicznych – wpływa na
standard życia mieszkańców, ułatwia rozwój nowoczesnego, ekologicznego
rolnictwa, umożliwia tworzenie nowych firm i podnosi walory turystyczne
gminy. Realizacja rozbudowy infrastruktury technicznej powinna obejmować
następujące zagadnienia:
 Program wodociągowania gminy.
 Program kanalizacji gminy.
 Program gazyfikacji gminy.
 Program utylizacji odpadów stałych.
 Program modernizacji sieci elektroenergetycznych .
2. Poprawa systemu komunikacji w gminie
System komunikacji, umożliwiający harmonijny rozwój, powinien zapewniać
dobry dojazd do wszystkich miejscowości w gminie. Wiąże się to z koniecznością
poprawy stanu nawierzchni większości dróg gminnych oraz rozbudową
„infrastruktury drogowej” – chodników na terenach zabudowanych, parkingów
przy trasach przelotowych, stacji benzynowych, stacji obsługi pojazdów itp.
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy wymaga podjęcia dodatkowych
działań – budowy ścieżek rowerowych, budowy parkingów w miejscach
odwiedzanych przez turystów. Szczegółowe działania, które należy podjąć będą
zawarte w następujących programach:
 Program poprawy stanu dróg w gminie.
 Program rozbudowy „infrastruktury drogowej”.
123
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Dostosowanie
infrastruktury
społecznej
do
potrzeb
mieszkańców
Infrastruktura społeczna ma duże znaczenie dla mieszkańców gminy – braki
w tej dziedzinie są jedną z przyczyn migracji młodzieży do miast. Uczestnicy
„Sesji Planowania Strategicznego” szczególną uwagę zwracali na rozwój
oświaty, kultury, poprawę warunków funkcjonowania opieki zdrowotnej oraz
rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej. Zadania, jakie w tym zakresie staną przed
samorządem, można przedstawić w następujących programach działania:
 Program poprawy stanu bazy oświatowej.
 Program poprawy stanu bazy ochrony zdrowia.
 Program rozwoju kultury.
 Program rozwoju bazy sportowej.
4. Poprawa stanu bezpieczeństwa
Poprawa stanu bezpieczeństwa w gminie wymaga podjęcia szeregu działań
w wielu obszarach – elementy tego programu znajdą się więc w innych
programach. Rozbudowa „infrastruktury drogowej, a zwłaszcza chodników
w terenach zabudowanych poprawi bezpieczeństwo na drogach, program „dla
młodzieży” stworzy warunki zagospodarowania wolnego czasu, w oparciu
o bazę sportową i kulturalną. Niezbędne są również działania w celu poprawy
wyposażenia i bazy instytucji bezpośrednio działających w tym obszarze –
policji i Ochotniczych Straży Pożarnych.
124
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Program przeciwdziałania „ucieczce młodych ze wsi”
Rozwój gminy nie jest możliwy bez młodych, wykształconych kadr – uczestnicy
„Sesji Planowania Strategicznego” szczególną uwagę zwrócili na problem
„ucieczki
młodych”.
Przeciwdziałanie
temu
zjawisku
powinno
być
wielopłaszczyznowe – od tworzenia nowych, atrakcyjnych miejsc pracy do
poprawy funkcjonowania wszystkich instytucji sfery społecznej. Ponadto
konieczne jest opracowanie specjalnej „Oferty dla młodzieży” – programu
zawierającego różnorodne propozycje zagospodarowania wolnego czasu
i rozwoju zainteresowań.
6. Restrukturyzacja rolnictwa
Nowoczesne
rolnictwo
musi
być
przystosowane
do
funkcjonowanie
w gospodarce rynkowej i w warunkach dużej konkurencji, zarówno krajowej jak
i zagranicznej. Konieczne jest opracowanie kompleksowego programu
restrukturyzacji rolnictwa w gminie, obejmującego m.in. takie zagadnienia jak
szczegółowa analiza stanu obecnego rolnictwa, poprawa struktury agrarnej
gospodarstw, rozwój edukacji i doradztwa rolniczego. Szczegółowego
opracowania wymagają następujące tematy:
 Program odtworzenia i rozbudowy systemu melioracji.
 Program tworzenia grup producenckich.
 Program wspierania produkcji „zdrowej żywności”.
 Program popularyzacji alternatywnych rodzajów upraw i hodowli.
 Program rozwoju przetwórstwa.
 Program organizacji rynków zbytu.
 Program zalesiania nieużytków.
125
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Pobudzenie aktywności mieszkańców gminy
Wszechstronna aktywność mieszkańców jest warunkiem rozwoju gminy.
Samorząd powinien więc wspierać rozwój działalności kulturalnej i sportowej,
stowarzyszenia i organizacje (m.in. OSP), komitety rozbudowy infrastruktury
technicznej i społecznej. Ważnym czynnikiem, niezbędnym dla rozwoju gminy,
jest powstawanie nowych przedsięwzięć gospodarczych. Barierą dla tego
rodzaju działań mieszkańców często jest brak podstawowej wiedzy na temat
funkcjonowania firmy, księgowości, marketingu, opracowywania wniosków
kredytowych itp. Wdrożenie programu edukacyjnego w tym zakresie może
zaowocować powstaniem nowych firm, które poprawią sytuację na lokalnym
rynku pracy.
8. Wspieranie MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw)
Rozwój sektora MŚP jest najefektywniejszą metodą tworzenia nowych miejsc
pracy. Samorząd powinien zapewnić sprzyjające warunki dla rozpoczynania
działalności gospodarczej przez mieszkańców gminy oraz stworzyć system
zachęt dla kapitału zewnętrznego. Podstawowym działaniem samorządu będzie
sukcesywne zwiększanie dostępnej dla inwestorów powierzchni terenów
uzbrojonych. Dodatkową zachętą będzie system ulg podatkowych dla osób i firm
tworzących nowe miejsca pracy.
9. Tworzenie nowych terenów pod inwestycje
Opracowywane przez gminę ogólne i miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego
powinny
gospodarczej.
Ustalenie
uwzględniać
możliwość
preferowanych
i
rozwoju
dopuszczalnych
działalności
sposobów
126
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zagospodarowania działek przeznaczonych pod takie inwestycje będzie
znaczącym
ułatwieniem
przy
tworzeniu
harmonogramów
pozyskiwania
i zbrojenia terenów oraz programów promocji gminy.
10. Przeciwdziałanie bezrobociu
Przeciwdziałanie bezrobociu powinno składać się z dwóch podstawowych
elementów: tworzenia nowych miejsc pracy (wspieranie rozwoju sektora MŚP,
tworzenie nowych terenów pod inwestycje, edukacja gospodarcza mieszkańców)
i łagodzenia skutków bezrobocia dla rodzin nim dotkniętych. W tym obszarze
szczególnie istotnym zagadnieniem jest dokładna analiza sytuacji rodzin
w gminie, której przeprowadzenie będzie możliwe jest przy zaangażowaniu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Pracy. Opracowanie
harmonogramów
prac
interwencyjnych
i
robót
publicznych
powinno
uwzględniać wyniki tej analizy.
11. Poprawa stanu środowiska
Działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego to przede
wszystkim systematyczna rozbudowa systemów kanalizacji i utylizacji odpadów
stałych oraz umożliwienie mieszkańcom gminy zmiany węglowego systemu
ogrzewania mieszkań na ekologiczne (gazyfikacja, modernizacja sieci
elektroenergetycznej). Drugim obszarem działania powinno być podnoszenie
świadomości ekologicznej w gminie. Skutkiem tych działań powinien być wzrost
„zapotrzebowania społecznego” na inwestycje proekologiczne. Szczególną
uwagę należy zwrócić również na edukację dzieci i młodzieży w tym zakresie.
Poprawa estetyki gminy oraz likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci będą
miernikiem skuteczności podjętych działań.
127
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Rozwój agroturystyki
Czystość środowiska naturalnego, duże zalesienie i zasobność w wodę oraz
położenie gminy stanowią dobre warunki dla rozwoju agroturystyki. Działalność
taka, która może być dodatkowym źródłem dochodów dla części gospodarstw
rolnych, nie wymaga wielkich nakładów – a przy rosnącej popularności tej
formy wypoczynku – zapewnia szybki zwrot zainwestowanych środków.
Zadaniem samorządu będzie pomoc organizacyjna przy tworzeniu gospodarstw
(zapewnienie doradztwa, pomoc w szkoleniach) oraz współpraca przy promocji
lokalnej oferty agroturystycznej.
13. Zwiększanie atrakcyjności turystycznej gminy
Gmina Żytno posiada znaczące walory turystyczne – duże zalesienie, Pilicę
i zbiorniki wodne, zabytki. Rozwój turystyki i agroturystyki wymaga podjęcia
inwestycji
umożliwiających
wykorzystanie
tych
walorów.
Opracowanie
i wdrożenie lokalnego programu małej retencji, rozbudowa „infrastruktury
drogowej”, ścieżek rowerowych to działania, które powinny znaleźć się
w gminnych planach. Jednocześnie samorząd powinien wspierać inwestorów,
którzy mogą rozwijać bazę rekreacyjno – wypoczynkową, uznając ten sektor za
jeden z głównych kierunków rozwoju gminy.
14. Promocja gminy
Gminna oferta powinna zawierać wiele elementów m.in. tereny pod
budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne, tereny pod działalność gospodarczą,
informację o gospodarstwach agroturystycznych, miejscowej produkcji rolnej
itp. Profesjonalnie przygotowany program promocji gminy powinien ułatwić
dotarcie z konkretną informacją do zainteresowanych nią odbiorców.
128
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Współpraca z Unią Europejską
Możliwość korzystania z funduszy przedakcesyjnych, a w przyszłości z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej powoduje konieczność przygotowania kadr,
które będą mogły w sposób kompetentny współpracować z agendami UE
(opracowanie wniosków, raporty i sprawozdawczość, rozliczanie projektów).
Konieczne będzie więc powołanie zespołu, złożonego z pracowników
samorządowych, który będzie systematycznie podnosił swoje kwalifikacje w tym
zakresie. Pozytywne efekty przyniesie również nawiązanie współpracy z innymi
samorządami – w kraju i za granicą.
129
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX. OPTYMALNE KIERUNKI ROZWOJU GMINY
Optymalne kierunki rozwoju gminy wynikają z jej realnych możliwości
i powinny odpowiadać preferencjom mieszkańców. Ustalając główne kierunki
rozwoju w poszczególnych sferach funkcjonowania gminy należy uwzględnić
następujące zasady:
 zasada zrównoważonego rozwoju, polegająca na uwzględnieniu w planach
rozwojowych
zarówno
aspektów
społecznych
jak
i
finansowych,
z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów ekologii.
 wielofunkcyjny rozwój gminy, polegający na równomiernym rozwijaniu
nowoczesnego rolnictwa oraz preferowanych przez mieszkańców gałęzi
przemysłu, rzemiosła, handlu i usług.
9.1. Sfera społeczna
Najważniejsze problemy w sferze społecznej, które należy rozwiązać w ciągu
najbliższych lat, można zdefiniować następująco:
 dostosowanie bazy lokalowej i wyposażenia placówek oświatowych do
aktualnych potrzeb,
 rozbudowa bazy sportowo – rekreacyjnej przy placówkach oświatowych,
 poprawa wyposażenia gminnych ośrodków zdrowia,
 poprawa wyposażenia jednostek OSP,
Działania
inwestycyjne
muszą
być
wsparte
zwiększoną
aktywnością
mieszkańców gminy i instytucji samorządowych – zwłaszcza w zakresie pracy
z młodzieżą.
130
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.2. Infrastruktura techniczna
Realizacja Misji oraz Celów Strategicznych Gminy Żytno wymaga rozbudowy
wszystkich elementów infrastruktury technicznej. Uczestnicy Sesji Planowania
Strategicznego oraz Warsztatów Planowania Strategicznego widzą konieczność
następujących działań:
 Dokończenie wodociągowania gminy.
 Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych.
 Poprawa stanu dróg na terenie gminy.
 Docelowe rozwiązanie problemu utylizacji odpadów stałych.
 Gazyfikacja gminy.
Inwestycje infrastrukturalne wymagają zwiększonej aktywności mieszkańców
i odpowiedniego przygotowania jednostek samorządowych do współpracy
z odpowiednimi instytucjami, w ramach programów pomocowych Unii
Europejskiej, .
9.3. Sfera gospodarcza
Rozwój sektora małych i średnich firm jest najefektywniejszym sposobem
pobudzenia sfery gospodarczej w gminie. Działania samorządu powinny
koncentrować się na przygotowywaniu terenów pod inwestycje (infrastruktura
techniczna) oraz opracowaniu i wdrożeniu gminnego systemu ulg i preferencji
dla osób i firm (miejscowych i zewnętrznych) tworzących nowe miejsca pracy.
Ważnym zadaniem będzie również organizacja edukacji dla mieszkańców oraz
systemu informacji gospodarczej i promocji. Program rozwoju nowoczesnego
rolnictwa, oparty o lokalne tradycje i specjalistyczną bazę oświatową, powinien
preferować tworzenie zakładów przetwarzających miejscowe produkty oraz firm
działających w sektorze usług okołorolniczych.
131
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9.4. Ekologia
Dbałość samorządu o stan środowiska naturalnego będzie mierzona
intensywnością rozbudowy systemu kanalizacyjnego, skutecznością zbierania
i utylizacji odpadów stałych oraz zwiększaniem liczby ekologicznych systemów
grzewczych na terenie gminy. Równolegle do tych inwestycji muszą być
prowadzone działania edukacyjne, zwiększające świadomość ekologiczną wśród
młodzieży i dorosłych. Ważnym elementem poprawy stanu środowiska będzie
budowa nowych zbiorników retencyjnych i zalesianie gleb o niższych klasach
bonitacyjnych.
132
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X. HARMONOGRAMY REALIZACYJNE
NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ
Zdefiniowane w poprzednim rozdziale cele strategiczne Gminy Żytno
wymagają podjęcia szeregu zadań. Mają one różny „ciężar gatunkowy” i ich
realizacja zajmie okresy czasu o różnej długości. Ważne jest możliwie szybkie
rozpoczęcie działania i późniejszy stały monitoring osiąganych rezultatów.
Poniższe zestawienia zawierają najważniejsze zadania, jakie należy podjąć, aby
w założonym czasie osiągnąć zamierzone cele.
Treść zadania - zapisana hasłowo - definiuje pewne obszary, których
szczegółowe
„rozpracowanie”
niezbędne
jest
do
osiągnięcia
celów
operacyjnych.
Sposób realizacji - to zestawienie głównych działań, które trzeba podjąć.
Część z nich może wykonać gmina. Przy realizacji innych konieczna będzie
współpraca z różnymi instytucjami. Zawsze jednak stroną inicjującą
i koordynującą zadanie musi być samorząd.
Podmiot realizujący - w tej rubryce podano propozycję instytucji, które
z racji swej działalności i obowiązków statutowych, powinny włączyć się
w
realizację
zadania.
W
niektórych
przypadkach
można
założyć
współfinansowanie zadania.
Termin realizacji - szacunkowy termin rozpoczęcia i zakończenia
zadania. W niektórych przypadkach działania powinny być prowadzone
w sposób ciągły i nie mogą zakończyć się w roku 2010.
Źródła finansowania - w każdym przypadku budżet gminy będzie miał
udział w finansowaniu zadania. Gmina musi podjąć starania w celu pozyskania
środków „zewnętrznych” na realizację określonych przedsięwzięć.
133
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program wodociągowania gminy
Treść zadania
1
Brak wodociągów w części sołectw to jedna z
głównych
barier
dla
rozwoju
gminy.
System
wodociągowania powinien docelowo obejmować cały
obszar gminy, zapewniając dobrą jakościowo wodę
wszystkim gospodarstwom domowym i podmiotom
gospodarczym. Pozwoli to ograniczyć korzystanie z
indywidualnych
studni,
bardzo
wrażliwych
na
zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne (nawozy
sztuczne, detergenty).
Sposób realizacji
 Opracowanie harmonogramów wodociągowania
gminy
 Opracowanie dokumentacji technicznej
 Pozyskanie środków zewnętrznych na
dofinansowanie inwestycji
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
134
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
Program kanalizacji gminy
Treść zadania
Poprawa
standardu
możliwość
życia
powstania
mieszkańców
nowych
gminy,
podmiotów
gospodarczych oraz poprawa stanu środowiska to
przewidywane
kanalizacyjnego.
efekty
Pierwszy
budowy
etap
systemu
to
opracowanie
koncepcji kompleksowej kanalizacji, który powinien
określić
optymalny
poszczególnych
system
sołectw
kanalizacji
i
dla
przewidywane
harmonogramy inwestycji.
Sposób realizacji
 Opracowanie koncepcji kanalizacji gminy
 Opracowanie harmonogramów inwestycji
 Opracowanie dokumentacji technicznej
 Pozyskanie środków zewnętrznych na
dofinansowanie inwestycji
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
135
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
Program gazyfikacji gminy
Treść zadania
Budowa systemu
gazociągów w gminie będzie
uzależniona od społecznego zapotrzebowania na ten
rodzaj energii. Tempo odchodzenia od tradycyjnego,
węglowego sposobu ogrzewania mieszkań będzie
zależało od tendencji cenowych nośników energii.
Przygotowanie koncepcji gazyfikacji oraz opracowanie
wstępnych
harmonogramów
prac
pozwoli
na
oszacowanie kosztów inwestycji i podjecie decyzji
przez mieszkańców i przez Samorząd.
Sposób realizacji
 Opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy
 Opracowanie wstępnych harmonogramów prac
 Pozyskanie środków zewnętrznych na
dofinansowanie inwestycji
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
136
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program utylizacji odpadów stałych
Treść zadania
4
Ze względów ekonomicznych i eksploatacyjnych
preferowane są duże wysypiska, obsługujące kilka lub
kilkanaście sąsiadujących gmin (np. powiat). W takim
przypadku
łatwiejsze
przedostawaniem
się
jest
zabezpieczenie
zanieczyszczeń
do
przed
wód
gruntowych, możliwa jest lepsza utylizacja oraz
odzyskiwanie surowców wtórnych. Zadaniem gminy
będzie usprawnianie systemu zbierania odpadów
(docelowo z wstępną segregacją) oraz likwidacja
„dzikich” wysypisk.
Sposób realizacji
 Analiza możliwości współpracy międzygminnej w
zakresie utylizacji odpadów
 Opracowanie docelowego systemu zbiórki odpadów
na terenie gminy
 Likwidacja dzikich wysypisk
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
137
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program modernizacji sieci elektroenergetycznych w gminie
Treść zadania
5
System elektroenergetyczny w gminie powinien
zaspokajać nie tylko aktualne potrzeby mieszkańców
gminy, ale również dysponować pewną rezerwą dla
nowych firm oraz budownictwa mieszkalnego i
letniskowego. Istotnym elementem tego systemu,
mającym duży wpływ na bezpieczeństwo, jest
oświetlenie uliczne.
Sposób realizacji
 Analiza stanu sieci elektroenergetycznych w gminie
 Opracowanie harmonogramów modernizacji sieci
 Opracowanie harmonogramów modernizacji
oświetlenia przy drogach na terenie gminy
 Realizacja zadań
Podmiot realizujący
Zakład Energetyczny
Rada Gminy Żytno
Termin realizacji
Źródło finansowania
2000 – 2010
 Środki Zakładu Energetycznego
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
138
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program poprawy stanu dróg w gminie
Treść zadania
6
Sieć dróg na terenie gminy, stanowiąca element
lokalnego
układu
komunikacyjnego,
powinna
zapewniać dobre połączenia między poszczególnymi
miejscowościami w gminie oraz sąsiednimi gminami.
Dobra jakość nawierzchni oraz parametry dróg są
istotnym czynnikiem wpływającym na standard życia
mieszkańców, stanowią też ważny argument dla
potencjalnych inwestorów.
Sposób realizacji
 Analiza stanu obecnego dróg w gminie
 Opracowanie harmonogramów remontów i
modernizacji dróg
 Realizacja zadań
Podmiot realizujący
Rada Gminy Żytno
Starostwo Powiatowe
Termin realizacji
Źródło finansowania
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki Starostwa Powiatowego
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
139
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program rozbudowy „infrastruktury drogowej”
Treść zadania
Niezbędnym
uzupełnieniem
sieci
7
drogowej
jest
otoczenie dróg – rowy odwadniające, chodniki,
parkingi, stacje obsługi samochodów, stacje benzynowe
itp.
Rozbudowa
tych
elementów
systemu
komunikacyjnego powinna być prowadzona (przez
samorząd oraz inwestorów) równolegle z remontami i
modernizacją dróg. Dodatkowym atutem w programie
rozwoju gminy mogą być ścieżki rowerowe, łączące
miejsca atrakcyjne turystycznie.
Sposób realizacji
 Analiza stanu „infrastruktury drogowej” w gminie
 Opracowanie harmonogramów prac
 Realizacja zadań
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
140
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program poprawy stanu bazy oświatowej
Treść zadania
8
Poprawa stanu bazy oświatowej w gminie jest jednym z
elementów programu „inwestowania w młodych”.
Równolegle z modernizacją placówek oświatowych
konieczne są także starania o dostosowanie ich
wyposażenia do aktualnych potrzeb młodzieży. Główne
zadanie inwestycyjne, stojące przed Samorządem to
budowa gimnazjum.
Sposób realizacji
 Analiza stanu bazy oświatowej w gminie
 Opracowanie harmonogramów działań
 Realizacja zadań
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
141
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program poprawy stanu bazy ochrony zdrowia
Treść zadania
9
Jakość usług medycznych w znacznym stopniu zależy
od bazy i wyposażenia placówki. Określenie potrzeb w
tym zakresie i stopniowa ich realizacja wpłynie na
polepszenie podstawowych usług medycznych. Analizy
(w zakresie organizacyjnym i finansowym) wymaga
także umożliwienie mieszkańcom gminy korzystania
„na miejscu” z porad lekarzy specjalistów.
Sposób realizacji
 Analiza stanu bazy placówek ochrony zdrowia
 Opracowanie harmonogramów działań
 Realizacja zadań
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
142
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10
Program rozwoju kultury
Treść zadania
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury powinna
wspierać
realizację
celów
strategicznych
gminy.
Zakładany rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnych
wymaga organizacji imprez, które będą dodatkowym
„magnesem” dla turystów. Teatr „Animagia”, mający
znaczące osiągnięcia, może być jednym z głównych
elementów programu.
Sposób realizacji
 Opracowanie gminnego programu rozwoju kultury
 Realizacja programu
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Fundacje wspierające rozwój kultury
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
143
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11
Program rozwoju bazy sportowej
Treść zadania
Funkcjonalna i dobrze wyposażona baza sportowa daje
możliwość
zapewnienia
dzieciom
i
młodzieży
wszechstronnego rozwoju fizycznego, jest też ważnym
elementem programów przeciwdziałania patologiom
społecznym. Docelowo wszystkie placówki oświatowe
na terenie gminy powinny dysponować obiektami
sportowymi, dostępnymi nie tylko dla uczniów, ale
również dla dorosłych. Uzupełnieniem szkolnych
obiektów powinien być gminny stadion sportowy.
Sposób realizacji
 Analiza potrzeb w zakresie budowy i modernizacji
bazy sportowej
 Opracowanie harmonogramów działań
 Realizacja zadań
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Fundacje wspierające rozwój sportu
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
144
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program poprawy stanu bezpieczeństwa w gminie
Treść zadania
12
Poprawa warunków życia mieszkańców oraz rozwój
turystyki wymagają podjęcia szeregu działań, efektem
których
będzie
poprawa
stanu
bezpieczeństwa.
Elementami kompleksowego programu powinny być
m.in. programy edukacyjne, organizacja czasu wolnego
dla młodzieży, poprawa wyposażenia Policji i OSP itp.
Sposób realizacji
 Opracowanie raportu o stanie bezpieczeństwa w
gminie
 Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju OSP
 Opracowanie i wdrożenie programu
przeciwdziałania patologiom społecznym
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
145
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program ”Oferta dla młodzieży”
Treść zadania
13
Przeciwdziałanie „ucieczce młodych” powinno być
prowadzone w wielu płaszczyznach. Najistotniejszymi
działaniami w tym zakresie będzie tworzenie nowych,
atrakcyjnych
miejsc
pracy
oraz
rozbudowa
infrastruktury, poprawiająca warunki życia na wsi.
Oprócz działań „przyszłościowych” konieczne jest
podnoszenie poziomu kształcenia oraz wyjście do
młodzieży z ofertą (kulturalną, sportową, rozrywkową
itp.) organizacji wolnego czasu.
Sposób realizacji
 Opracowanie i wdrożenie programu organizacji
wolnego czasu dla młodzieży
Podmiot realizujący
Rada Gminy Żytno
Placówki oświatowe
Termin realizacji
Źródło finansowania
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
146
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program odtworzenia i rozbudowy systemu melioracji
Treść zadania
14
Dobrze funkcjonujący system melioracji poprawi
stosunki wodne w glebie oraz pozwoli na lepsze
rolnicze
wykorzystanie
podmokłych
terenów,
znajdujących się w gminie. Istniejące urządzenia
melioracyjne w znacznej części nie spełniają swoich
funkcji, konieczna jest więc ich naprawa i rozbudowa.
Sposób realizacji
 Analiza stanu urządzeń melioracyjnych na terenie
gminy
 Opracowanie harmonogramów prac
 Realizacja zadań
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
147
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15
Program tworzenia grup producenckich
Treść zadania
Grupy producenckie, zrzeszające rolników działających
w
podobnych
zwiększenie
sektorach
rolnictwa,
konkurencyjności
na
umożliwiają
rynku
przez
obniżenie kosztów produkcji, lepsze wykorzystanie
maszyn i urządzeń, zwiększenie zdolności kredytowej
itp.
Dla
grupy
rolników
może
być
opłacalne
przetwarzanie lub uszlachetnianie „na miejscu” swoich
produktów.
Sposób realizacji
 Organizacja spotkań informacyjnych i szkoleń
 Wyłonienie liderów i grup inicjatywnych
 Opracowanie statutów i rejestracja grup
Podmiot realizujący
Rada Gminy Żytno
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Termin realizacji
Źródło finansowania
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki rolników
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
148
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program wspierania produkcji „zdrowej żywności”
Treść zadania
16
Dla rolniczej, czystej ekologicznie gminy rozwój
produkcji
rozszerzenie
„zdrowej
żywności”
asortymentu
jest
oferowanych
szansą
na
towarów.
Gospodarstwa ekologiczne są również dodatkowym
atutem przy promocji lokalnej oferty agroturystycznej.
Głównym celem programu
będzie popularyzacja
ekologicznych metod uprawy i hodowli, wytypowanie
potencjalnych producentów, organizacja szkoleń.
Sposób realizacji
 Organizacja szkoleń dla rolników
 Opracowanie systemu preferencji dla producentów
„zdrowej żywności”
 Promocja lokalnej produkcji
Podmiot realizujący
Rada Gminy Żytno
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Termin realizacji
Źródło finansowania
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
149
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program popularyzacji alternatywnych rodzajów upraw i
17
hodowli
Treść zadania
Średnie klasy gleb oraz niewielka średnia powierzchnia
gospodarstwa rolnego w gminie nie dają możliwości
osiągania
satysfakcjonujących
dochodów
z
tradycyjnych upraw. Konieczna jest więc popularyzacja
„niekonwencjonalnych” gałęzi rolnictwa ( „zdrowa
żywność,
zielarstwo,
uprawy
pracochłonne
itp.).
Zmiana profilu produkcji nie może mieć charakteru
masowego i powinna być powiązana z wcześniejszą
analizą możliwości produkcyjnych i rynków zbytu.
Sposób realizacji
 Organizacja szkoleń dla rolników
 Organizacja rynków zbytu
Podmiot realizujący
Rada Gminy Żytno
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Termin realizacji
Źródło finansowania
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
150
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program rozwoju przetwórstwa
Treść zadania
18
Przetwarzanie i uszlachetnianie produktów rolnych
przez rolników czy grupy producenckie zwiększa
możliwość osiągania zysków (eliminacja pośredników)
oraz przyczynia się do powstawania nowych miejsc
pracy na terenie gminy. Rozbudowa bazy przetwórczej
powinna być poprzedzona rzetelną analizą rynku.
Sposób realizacji
 Opracowanie raportu o stanie przetwórstwa w
gminie
 Opracowanie programu rozwoju przetwórstwa
 Wdrożenie programu
Podmiot realizujący
Rada Gminy Żytno
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Termin realizacji
Źródło finansowania
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
151
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19
Program organizacji rynków zbytu
Treść zadania
Pozyskanie nowych rynków zbytu będzie łatwiejsze
przy współpracy rolników z terenu gminy. Tradycyjne
sposoby sprzedaży produktów rolnych na targowiskach
będą
zastępowane
giełdami
towarowymi
oraz
internetowymi. Podstawowym elementem programu
musi więc być utworzenie systemu przekazywania
informacji od i do rolnika.
Sposób realizacji
 Analiza potencjalnych możliwości produkcyjnych
rolników z terenu gminy
 Utworzenie bazy danych o lokalnej produkcji rolnej
 Promocja gminnej oferty
Podmiot realizujący
Rada Gminy Żytno
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Termin realizacji
Źródło finansowania
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
152
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program zalesiania nieużytków
Treść zadania
20
Zalesianie gleb o małej przydatności rolniczej pozwoli
wyeliminować z użytkowania rolnego grunty nie
przynoszące oczekiwanych zysków, poprawi
jednocześnie stosunki wodne w glebie, podniesie
atrakcyjność turystyczną regionu oraz umożliwi (w
przyszłości) prowadzenie gospodarki leśnej.
Inwentaryzacja terenów pod zalesienia powinna
dotyczyć zarówno gruntów gminnych jak i prywatnych.
Sposób realizacji
 Inwentaryzacja terenów pod zalesienia
 Opracowanie harmonogramów zalesień
 Realizacja programu
Podmiot realizujący
Rada Gminy Żytno
Nadleśnictwo
Rolnicy
Termin realizacji
Źródło finansowania
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
153
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program edukacji gospodarczej dla mieszkańców gminy
Treść zadania
21
Najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania bezrobociu
jest rozwój sektora małych i średnich firm. Pobudzanie
aktywności mieszkańców gminy w tym zakresie
powinno rozpocząć się od umożliwienia im zdobycia
podstawowej wiedzy na temat prowadzenia własnej
firmy, podstaw księgowości, uzyskiwania kredytów,
marketingu
informacji
itp.
Utworzenie
gospodarczej
–
gminnego
miejsca,
centrum
w
którym
zainteresowani mogliby uzyskać poradę i dostęp do
potrzebnych im informacji – może przyczynić się do
zwiększenia zainteresowania pracą na własny rachunek.
Sposób realizacji
 Organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej dla mieszkańców
 Organizacja gminnego centrum informacji
gospodarczej
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
154
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22
Program wspierania tworzenia nowych miejsc pracy
Treść zadania
Opracowanie gminnego systemu ulg i preferencji dla
osób i firm tworzących nowe miejsca pracy powinno
być
sygnałem
dla
inwestorów
miejscowych
i
zewnętrznych, że samorząd chce być ich partnerem w
rozwoju gospodarki. Informacja o preferencjach oraz
gminna oferta inwestycyjna (tereny i obiekty pod
działalność
gospodarczą)
powinny
być
rozpowszechnione w ramach programu promocji
gminy.
Sposób realizacji
 Szkolenia dla mieszkańców
 Opracowanie gminnego systemu ulg i preferencji dla
osób i firm tworzących nowe miejsca pracy
 Opracowanie programu pozyskania inwestorów
zewnętrznych
Podmiot realizujący
Rada Gminy Żytno
Urząd Pracy
Termin realizacji
Źródło finansowania
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
155
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program pozyskiwania terenów pod inwestycje
Treść zadania
23
Gmina powinna dysponować stałą, aktualizowaną na
bieżąco ofertą inwestycyjną (działki budowlane i
rekreacyjne, działki pod działalność gospodarczą).
Nowe tereny inwestycyjne będą powstawały w miarę
rozbudowy sieci infrastruktury technicznej – działki
będące własnością gminy powinny być reklamowane w
systemie promocji gminy.
Sposób realizacji
 Inwentaryzacja potencjalnych terenów
przeznaczonych pod działalność gospodarczą
 Opracowanie harmonogramów doprowadzenia sieci
infrastrukturalnych do tych terenów
 Promocja oferty gminy
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
156
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24
Program ograniczania skutków bezrobocia
Treść zadania
Równoległym do tworzenia nowych miejsc pracy
działaniem samorządu powinna być doraźna pomoc dla
rodzin dotkniętych bezrobociem. W oparciu o dane
Ośrodka Pomocy Społecznej można dotrzeć do
najbardziej
potrzebujących
z
ofertą
prac
interwencyjnych i robót publicznych. W uzyskaniu
środków zewnętrznych na te cele pomocny będzie
długofalowy program udziału bezrobotnych w pracach
na rzecz gminy.
Sposób realizacji
 Opracowanie raportu o stanie rodzin dotkniętych
bezrobociem
 Opracowanie długofalowego programu robót
publicznych i prac interwencyjnych
Podmiot realizujący
Rada Gminy Żytno
Ośrodek Pomocy Społecznej
Urząd Pracy
Termin realizacji
Źródło finansowania
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
157
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program podnoszenia świadomości ekologicznej w gminie
Treść zadania
25
Popularyzacja działań proekologicznych powinna być
adresowana
zarówno
edukacyjne)
jak
do
i
do
młodzieży
dorosłych
(programy
(pobudzanie
społecznego zapotrzebowania na inwestycje chroniące
środowisko). Realizacja programu powinna docelowo
przynieść efekt w postaci zniknięcia z gminnego
krajobrazu
dzikich
wysypisk
śmieci,
likwidacji
nieszczelnych szamb, przechodzenia na czyste sposoby
ogrzewania mieszkań.
Sposób realizacji
 Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego
dla dzieci i młodzieży
 Popularyzacja inwestycji proekologicznych
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
158
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program „czysta gmina”
Treść zadania
26
Rozwój turystyki i rekreacji na terenie gminy wymaga
współdziałania mieszkańców przy poprawie estetyki
poszczególnych miejscowości (posesje) oraz poprawie
stanu czystości lasów, ciągów komunikacyjnych,
otoczenia miejsc odwiedzanych przez turystów.
Sposób realizacji
 Opracowanie programu aktywizującego dzieci i
młodzież
 Organizacja gminnego konkursu na najładniejszą
posesję
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
159
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27
Program wspierania gospodarstw agroturystycznych
Treść zadania
Agroturystyka, jako forma aktywnego wypoczynku
„bliżej natury” zyskuje coraz większą popularność.
Może więc stanowić dodatkowe źródło dochodów dla
części
powinna
gospodarstw
polegać
rolnych.
na
zainteresowanych
Pomoc
organizacji
i
samorządu
szkoleń
umieszczeniu
dla
oferty
agroturystycznej w programie promocji gminy.
Sposób realizacji
 Wytypowanie gospodarstw, które spełniają warunki
dla prowadzenia działalności agroturystycznej
 Organizacja szkoleń
 Dostosowanie budynków do nowych funkcji
 Promocja oferty gminy
Podmiot realizujący
Rada Gminy Żytno
Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Termin realizacji
Źródło finansowania
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki rolników
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
160
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program małej retencji
Treść zadania
Budowa
zbiorników
28
retencyjno
–
rekreacyjnych
zwiększy atrakcyjność turystyczną gminy oraz poprawi
stan bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Analiza
możliwości
opracować
budowy
takich
harmonogramy
obiektów
pozyskania
pozwoli
terenów
i
działań inwestycyjnych. Ze względu na ponadgminne
znaczenie zbiorników retencyjnych należy podjąć
starania
o
umieszczenie
ich
w
powiatowej
i
wojewódzkiej strategii rozwoju.
Sposób realizacji
 Analiza możliwości budowy zbiorników
retencyjnych na terenie gminy
 Opracowanie harmonogramów działań
 Realizacja programu
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
161
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program rozbudowy bazy rekreacyjno – wypoczynkowej
Treść zadania
29
Rozbudowa bazy rekreacyjno – wypoczynkowej jest
zadaniem, którego gmina nie będzie bezpośrednio
realizować. Samorząd powinien stworzyć sprzyjające
warunki do powstawania nowych obiektów oraz
zachęcić inwestorów do działań w tym obszarze.
Sposób realizacji
 Analiza stanu obecnego bazy rekreacyjno –
wypoczynkowej w gminie
 Opracowanie programu rozwoju bazy
 Pozyskanie inwestorów
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
162
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30
Program promocji gminy
Treść zadania
Opracowanie
kompleksowego
programu
promocji
powinno uwzględniać wszystkie walory gminy oraz
ofertę
lokalnej
odpowiednią
produkcji
ofertą
do
i
usług.
grupy
Dotarcie
z
zainteresowanych
odbiorców wymaga profesjonalnego badania rynku i
opracowania różnorodnych form promocji. Utworzenie
w gminie wyspecjalizowanej komórki ułatwi wdrażanie
przyjętego programu.
Sposób realizacji
 Powołanie gminnego zespołu ds. promocji gminy
 Opracowanie i wdrożenie programu promocji
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
163
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program współpracy z agendami Unii Europejskiej
Treść zadania
31
Możliwość korzystania przez samorządy z funduszy
przedakcesyjnych
(w
przyszłości
z
funduszy
strukturalnych UE) stwarza konieczność powstania w
gminie zespołu pracowników samorządowych, którzy
będą w stanie profesjonalnie przygotować projekty
finansowane w ramach programów UE, sporządzać
raporty oraz rozliczać zadania. Członkowie zespołu
powinni uczestniczyć w szkoleniach podnoszących
kwalifikacje.
Sposób realizacji
 Utworzenie zespołu ds. współpracy z agendami UE
 Organizacja szkoleń dla członków zespołu
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
164
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program współpracy z gminami partnerskimi
Treść zadania
32
Współpraca z gminami partnerskimi (w kraju i za
granicą) powinna być stałym elementem polityki
samorządu.
wymiana
Elementami
młodzieży
programu
(„zielone
powinna
szkoły”,
być
wyjazdy
zagraniczne), kontakty gospodarcze oraz samorządowe
itp..
Sposób realizacji
 Opracowanie oferty współpracy gminy Żytno z
innymi gminami
 Nawiązanie kontaktów z wybranymi gminami
Podmiot realizujący
Termin realizacji
Źródło finansowania
Rada Gminy Żytno
2000 – 2010
 Środki własne gminy
 Środki z budżetu państwa
 Środki Unii Europejskiej
165
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI. ZESTAWIENIE OCZEKIWANYCH EFEKTÓW
DŁUGOFALOWYCH REALIZACJI STRATEGII
Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gminy muszą być działaniami
wielokierunkowymi. Niektóre zadania, przedstawione w harmonogramach
realizacyjnych, nie wymagają dużych nakładów finansowych, ale intensywnych
działań
organizacyjnych
i
podjęcia
dodatkowych
obowiązków
przez
pracowników Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych. Część
zadań nie jest możliwa do zrealizowania w zakładanym czasie bez wsparcia
zewnętrznego, dlatego bardzo istotnym czynnikiem musi być konsolidacja
mieszkańców i zgodna współpraca przy staraniach o środki pomocowe. Podjęcie
realizacji
przedstawionych
propozycji
powinno
umożliwić
Gminie
zrealizowanie swojej Misji i osiągnięcie określonych w niniejszym dokumencie
celów strategicznych.
Oczekuje się, że do roku 2010:
 Zwiększy się zasięg i dostępność urządzeń infrastruktury technicznej
 Poprawi się stan dróg na terenie gminy
 Zostaną ograniczone czynniki pogarszające stan środowiska naturalnego
 Poprawi się stan bazy oświatowej, medycznej, kulturalnej i sportowej
 Powstaną nowe miejsca pracy
166
Strategia Rozwoju Gminy Żytno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Gmina będzie dysponować terenami pod działalność gospodarczą
 Poprawi się struktura agrarna gospodarstw rolnych, część gospodarstw
wyspecjalizuje się w nowych rodzajach upraw i hodowli,
 Powstaną nowe zakłady przetwórcze i świadczące usługi na rzecz rolnictwa
 Powstaną
gospodarstwa
agroturystyczne,
oferujące
również
„zdrową
żywność”
 Słabsze gleby zostaną wyłączone z produkcji rolnej i zalesione
 Powstaną nowe zbiorniki retencyjno - rekreacyjne
 Rozwinie się budownictwo mieszkaniowe i rekreacyjne
 Profesjonalny system promocji pozwoli skutecznie przedstawić gminną ofertę
Realizacja
przyjętych
zamierzeń
możliwa
jest
jedynie
przy
dużym
zaangażowaniu zarówno Samorządu, jak i mieszkańców Gminy. Konieczny jest
również stały monitoring i bieżąca kontrola stanu realizacji poszczególnych
zadań.
167
Download