PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W

advertisement
PROGRAM WYCHOWAWCZY
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W PAKOŚCI
CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
CELE GŁÓWNE:


Zapoznanie dzieci z regułami życia w grupie, wdrażanie do samodzielności i umiejętności
współżycia i współdziałania z innymi
Zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami, światem wartości moralnych oraz
koniecznością ponoszenia konsekwencji swoich czynów.
CELE OPERACYJNE:






Nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowanie się ustalonym zasadom i
regułom
Ukształtowanie wrażliwości moralnej i właściwych postaw moralnych
Zaciśnięcie więzi z najbliższym otoczeniem społecznym
Rozumienie potrzeby poszanowania drugiego człowieka, jego odmienności i
indywidualności
Ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych
Uświadomienie konieczności ponoszenia konsekwencji swoich czynów
SPODZIEWANE EFEKTY:
UKSZTAŁTOWANIE POKOLENIA:








Empatycznego, wrażliwego na potrzeby i krzywdę innych
Rozumiejącego konieczność poszanowania cudzej własności
Ceniącego wartości moralne
Tolerancyjnego, szanującego odmienność i indywidualność innych ludzi
Posiadającego umiejętność współżycia w społeczeństwie, zgodnie z przyjętymi normami
Znającego swoje prawa i obowiązki
Posiadającego umiejętność ponoszenia konsekwencji swoich czynów
Rozumiejącego konsekwencje kłamstwa dla siebie i innych
REALIZACJA PROGRAMU
SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU
* W STOSUNKU DO DZIECKA
Systematyczne oddziaływanie i kształtowanie postaw społecznych poprzez:






Rozmowy i dyskusje
Rozwiązywanie konfliktów na drodze obopólnego porozumiewania
Czytanie opowiadań związanych z zachowaniami społecznymi
Omawianie historyjek obrazkowych przedstawiających konflikty społeczne
Stworzenie kodeksu właściwych zachowań współżycia w grupie oraz konieczności jego
respektowania
Ustalenie środków zaradczych stosowanych przy nie respektowaniu ustalonych zasad
* W STOSUNKU DO RODZICÓW




Zorganizowanie dla rodziców warsztatów psychologicznych w celu uświadomienia
konieczności ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w domu i w przedszkolu
Zapoznanie rodziców z programem wychowawczym Przedszkola Miejskiego w Pakości
oraz zasadami i regułami przyjętymi przez dzieci i nauczycieli
Zaopiniowanie programu wychowawczego przez rodziców
Udział rodziców w zebraniach, spotkaniach indywidualnych oraz zajęciach otwartych
* W STOSUNKU DO NAUCZYCIELI




Prowadzenie zajęć koleżeńskich
Wymiana koleżeńska w zakresie doświadczeń, scenariuszy zajęć
Integracja nauczycieli podczas przygotowania zajęć i opracowywania kodeksu zachowań
Ujednolicenie oddziaływań wychowawczych wszystkich nauczycieli
METODY PRACY




Zabawa organizowana i spontaniczna
Twórczość plastyczna i artystyczna dzieci
Dobór i przybliżanie odpowiedniej literatury dziecięcej
Organizacja imprez integracyjnych
FORMY PRACY



Praca w małych grupach i zespołach
Praca z całą grupą
Praca indywidualna z dzieckiem
* MISJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W PAKOŚCI
Jesteśmy przedszkolem publicznym w Gminie Pakość.
Pracujemy z dziećmi w wieku 3-6 lat .
Chcemy stworzyć przedszkole, w którym każdy będzie czuł się ważny.
Wartościami, którymi się kierujemy jest dobro naszych dzieci, poczucie
bezpieczeństwa nas wszystkich oraz wzajemne zrozumienie.
PROJEKTY
PROJEKT nr 1: "Dobrze się bawimy i już to potrafimy"
Jesteśmy grupą 3-4 latków. Chcemy stworzyć grupę, w której każdy z nas
będzie czuł się ważny.
Celem, do którego dążymy jest stworzenie miniśrodowisk, w których wszyscy
będziemy się akceptować. Ten cel chcemy osiągnąć poprzez strategię wokół
zabawy.
Zamierzony cel będziemy realizować poprzez następujące etapy:
1. Zintegrowanie miniśrodowisk;
2. Nauczenie wzajemnego komunikowania się;
3. Nauczenie rozwiązywania konfliktów;
4. Stwarzanie przyjaznej atmosfery.
ETAP I
Zintegrowanie miniśrodowisk w celu opanowania umiejętności wzajemnej akceptacji
podczas zabaw z rówieśnikami oraz radość z bycia razem, otwartość w wyrazaniu
uczuć, zapał i motywacja do działania.
GŁÓWNE ZADANIA
* Przyjęcie dziecka w grono przedszkola poprzez pasowanie na Przedszkolaka,
* Poznanie imion kolegów i koleżanek,
* Przyzwyczajenie się do rozkładu dnia w przedszkolu,
* Bezstresowe rozstawanie z rodzicami,
* Poczucie bezpieczeństwa w swojej grupie,
* Uroczystości urodzin i imienin dzieci,
* Uroczystości okazjonalne (z udziałem rodziców, dziadków)
* Zajęcia otwarte i dni otwarte,
* Codzienne spotkania wszystkich grup "o14.30"
* Rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez uświadomienie dzieciom,
że każde coś potrafi(4-latki),
* Galeria plastyczna.
ETAP II
Nauczenie wzajemnego komunikowania się w celu ośmielania i zwiększania otwartości dzieci
poprzez zabawę, podtrzymywanie poczucia własnej wartości
w kontakcie z wychowawcą i rówieśnikami.
GŁÓWNE ZADANIA
* Zapoznanie z narzędziami komunikacyjnymi i wykorzystywanie ich w codziennym
działaniu,
* Wypracowanie własnych zasad,
* Przestrzeganie form zachowań w grupie,
* Zgłaszanie potrzeb,
* Zaufanie do nauczyciela,
* Ośmielanie i zwiększanie otwartości poprzez organizowanie zabaw ruchowych
i sprawnościowych (4-latki),
* Zabawy wg Orffa polegające na improwizowaniu melodii, tańca (4-latki),
* Mówienie gestami- gry mimiczne przy muzyce (4-latki),
ETAP III
Nauczanie rozwiązywania konfliktów, nabywanie umiejętności zgodnej zabawy dającej radość i
przyjemność, poprzez stwarzanie sytuacji ukazujących wartości
takie jak: dobro, piękno, prawda w życiu grupy i rodziny.
GŁÓWNE ZADANIA
* Używanie form grzecznościowych,
* Ukazywanie pozytywnych form zachowań bohaterów bajek,
* Zdobywanie umiejętności negocjowania,
* Wykorzystywanie muzyki do eliminowania konfliktowych zachowań.
* Wskazanie możliwości rozwiązywania sytuacji konfliktowych(4-latki)
* Zorganizowanie kącika czarodziejskich słów (4-latki)
* Ukazywanie pozytywnych i negatywnych postaw bohaterów bajek,
ETAP IV
Stwarzanie przyjaznej atmosfery w celu budowania poczucia bezpieczeństwa
i zaufania w grupie, zdobycia umiejętności odróżniania dobra i zła oraz
odczuwania radości spowodowanej własnym zachowaniem.
GŁÓWNE ZADANIA
* Organizowanie spacerów w otoczeniu przedszkolnym,
* Wiosenne i jesienne pikniki rodzinne w ogrodzie przedszkolnym,
* Wspólna zabawa karnawałowa,
* Uczestnictwo w imprezach oklicznościowych.
* Budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania(4-latki),
* Wspólne wykonanie razem z dziećmi instrumentów perkusyjnych i stworzenie
orkiestry.(4-latki).
PROJEKT nr 2 "Jestem życzliwy i dobry dla innych, wspinam się coraz wyżej".
Jesteśmy grupą 5 i 6-latków.
Celem, do którego dążymy jest stworzenie miniśrodowisk, w których wszyscy będziemy się
wzajemnie akceptować i w których każdy będzie czuł się ważny.
Nasz cel chcemy osiągnąć poprzez strategię życzliwości oraz strategię wokół
sukcesu od etapu do etapu.
ETAP I
Zintegrowanie miniśrodowisk poprzez aranżowanie takich sytuacji i działań,
które jednocześnie wychowują i uczą. Opanowanie umiejętności wyrażania
własnego stanowiska wobec określonych sytuacji, wspierania w budowaniu
obrazu siebie, kształtowania cech charakteru, postaw wobec siebie i innych
ludzi.
GŁÓWNE ZADANIA
* Uwrażliwianie na różnorodność zachowań i postaw,
* Nazywanie i rozpoznawanie uczuć własnych i innych,
* Całodniowy wyjazd do lasu,
* Uroczystości imienin dzieci,
* Uroczystości związane ze świętami okazjonalnymi,
ETAP II
Nauczenie się zasad komunikowania się poprzez stwarzanie dziecku możliwości
wyrażania tego, co czuje, pozwalając mu w ten sposób stać się partnerem i innych
dzieci w grupie. Zdobycie wrażliwości na komunikaty werbalne i niewerbalne,
przekazywane za pomocą mimiki, gestów, postawy ciała, płynące od innych
ludzi, wyrażania swoich myśli i uczuć w sposób, który nie będzie urażał innej
osoby.
GŁOWNE ZADANIA
* Wypracowanie wspólnie z dziećmi własnych zasad komunikowania,
* Przestrzeganie przyjętych umów i zasad,
* Zapoznanie dzieci z narzędziami komunikacyjnymi
* Wykorzystywanie tych narzędzi w codziennym działaniu,
* Wypracowanie własnych zasad.
ETAP III
Nauczanie rozwiązywania konfliktów poprzez dążenie do osiągnięcia w grupie
stosunków, opartych na wzajemnym poszanowaniu w celu usamodzielnienia dzieci
w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, zrozumienia i stosowania się do norm i zasad
współżycia w grupie.
GŁÓWNE ZADANIA
* Stwarzanie warunków radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
* Dostarczanie przykładów i doświadczeń rozwiązywania sytuacji konfliktowych
na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych,
* Wykorzystanie muzyki do eliminowania zachowań konfliktowych,
* Zdobycie umiejętności negocjowania (6-latki)
ETAP IV
Stwarzanie przyjaznej atmosfery umożliwiającej dziecku zdobycie umiejętności
dostrzegania i liczenia się z potrzebami innych. Usamodzielnienie dzieci w
rozwiązywaniu trudnych sytuacji, zrozumienia i stosowania się do norm i
zasad współżycia w grupie.
GŁÓWNE ZADANIA
* Uświadomienie dziecku jego własnych potrzeb, pragnień i oczekiwań,
* Ukazywanie potrzeb innych dzieci i dorosłych w zgodzie z obowiązującymi
normami obyczajowymi i kulturowymi,
*Opanowanie podstawowych zasad savoir-vivre'u.
*Nawiązanie współpracy ze szkołą,
* Wycieczka do teatru,
* Wiosenne i jesienne imprezy plenerowe.
DZIECIĘCY KODEKS ZACHOWAŃ - OPRACOWANY PRZEZ DZIECI
I NAUCZYCIELKI Z PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W PAKOŚCI.
CHCEMY:
1. Pomagać sobie wzajemnie,
2. Być uprzejmi,
3. Bawić się zgodnie
4. Szanować własność innych
5. Pytać o zgodę dorosłych
6. Słuchać poleceń dorosłych
7. Dbać o książki i zabawki
8. Dbać o czystość i porządek
9. Szanować pracę innych
10.Okazywać, co myślimy i czujemy
NIE MOŻEMY:
1. Bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym
2. Przezywać innych
3. Wyśmiewać się z innych
4. Przeszkadzać innym w zabawie i pracy
5. Niszczyć wytwory pracy innych
6. Krzyczeć, hałasować
7. Biegać po sali
8. Niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu.
BIBLIOGRAFIA
1. Friedl J. Moje dziecko idzie do przedszkola, Jedność, Kielce 2001;
2. Faber A.; Mazlish E. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.
Media Rodzina, Poznań 2001;
3. Gordon T. Wychowanie bez porażek, IW PAX, Warszawa 1999
4. Haug-Schnabel G. Agresja w przedszkolu, Jedność, Kielce 2001
5. Jundził I. Nagrody i kary w wychowaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986;
Download