BKS-2 - Koszalin

advertisement
BKS-2.0057.6.2015.GŚ
Informacja Prezydenta Miasta
z działań podjętych między sesjami Rady Miejskiej
(16 maja – 12 czerwca 2015 roku)
Finanse
Prezydent Miasta Koszalina dokonał zmian w budżecie dwoma zarządzeniami zawierającym
zwiększenie dochodów i wydatków o 226.000 zł, na podstawie otrzymanych decyzji
Wojewody Zachodniopomorskiego o przyznaniu dotacji na:
- zadania zlecone powiatowi 117,0 tys. zł: na wypłatę odpraw emerytalnych i świadczeń dla
pracowników Państwowej Straży Pożarnej,
- zadania własne gminy -109,0 tys. zł na realizacje rządowego programu pomocy państwa w
zakresie dożywiania.
Po dokonaniu powyższych zmian plan dochodów i wydatków na 2015 rok wynosi: plan
dochodów 495.815.308,46 zł, plan wydatków 508.244.308,46 zł, a deficyt nie ulega zmianie i
wynosi 12.429.000 zł.
Inwestycje
19 maja Zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną Pomorska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A. i prezydent Piotr Jedliński oficjalnie wręczyli firmie „AKANT” Sp. z o. o. z
Koszalina zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Podstrefy „Koszalin” SSSE.
Będzie to drugi zakład inwestora. Akant Sp. z o. o. jest nowym podmiotem, założonym
specjalnie pod przedsięwzięcie na terenie Podstrefy Koszalin.
Inwestor zakupił grunt o powierzchni 1,2555ha. Zgodnie z warunkami zapisanymi
w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE, planowane
minimalne nakłady inwestycje to 4,4 mln zł - maksymalne 5,7 mln zł. Inwestor planuje
utworzenie około 40 nowych miejsc pracy, jednakże firma planuje systematyczny wzrost
zatrudnienia.
Spółka planuje utworzyć na terenie strefy nowoczesny zakład produkcyjny zwiększając swój
udział w szeroko pojętym rynku branży technik osłonowych (np. moskitiery, żaluzje, plisy).
Wizytówką przedsięwzięcia będzie innowacyjny dział techniczo-wdrożenowy, który
odpowiadać ma za proces tworzenia nowych wzorów użytkowych i przemysłowych, za które
już dziś spółka Akant zbiera laury w całej Europie.
W spotkaniu wzięli udział ze strony spółki Akant: Zbigniew Harasym - prezes zarządu i
współwłaściciel, Monika Harasym, współwłaściciel, Robert Jaśkiewicz, dyrektor generalny, a
także prezydent Piotr Jedliński, Mirosław Kamiński, prezes Zarządu Pomorskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku oraz Joanna Piotrkowska-Ciechomska, Pełnomocnik
Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia.
21 maja prezydent Piotr Jedliński wręczył mieszkańcom Koszalina klucze do mieszkań
komunalnych w kapitalnie wyremontowanej i przebudowanej kamienicy przy ul.
1
Modrzejewskiej 39. To kolejne nowe mieszkania przekazywane mieszkańcom i konkretna
pomoc koszalińskim rodzinom. W budynku dotychczas było 8 dużych lokali o powierzchni
nawet do 140 m2. W wyniku modernizacji powstało ich 16 – w tym 8 dwupokojowych o pow.
od 38 do 63 metrów kwadratowych oraz 8 jednopokojowych z aneksem kuchennym.
Wcześniej lokale były niesamodzielne, ze wspólnymi przedpokojami, z toaletami na klatce
schodowej. Po modernizacji mieszkania są samodzielne z łazienkami i toaletami w
mieszkaniu. Budynek został także podłączony do miejskiej sieci centralnego ogrzewania.
Wykonawcą inwestycji, której koszt wyniósł ponad 1,3 mln zł było Przedsiębiorstwo
Budowlane Drawa Wiesław Denis z Koszalina. Pieniądze na modernizację pochodziły z
budżetu miasta.
Do objęcia wyremontowanych mieszkań zgłosiły się 24 rodziny. Komisja mieszkaniowa
wytypowała 16 z nich. Zgodnie z zasadami zasiedlania zasobów komunalnych pierwszeństwo
zawarcia umowy najmu w nowobudowanym bądź zmodernizowanym budynku przysługuje
osobom, które posiadają prawo najmu na czas nieoznaczony, przy czy w okresie 12 miesięcy
poprzedzających przydział nie miały zaległości w czynszu oraz przestrzegały regulaminu
porządku domowego.
Gospodarka nieruchomościami
Prezydent Miasta Koszalina wydał 32 zarządzenia, w tym:
-
-
-
-
-
-
10 zarządzeń w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości, położonych
w Koszalinie
z przeznaczeniem na: ocieplenie ścian budynku mieszkalnego, poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, cele rekreacyjno – wypoczynkowe i
zieleńce, lokalizację: euro-bungee, punktu handlu warzywami i owocami oraz osłony
śmietnikowej wraz z pojemnikami na selektywną zbiórkę odpadów,
4 zarządzenia w sprawie przekazania w zarządzanie Zarządu Dróg Miejskich w
Koszalinie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr
0013 działka nr 1/48 i nr 1/47 przy ul. Duńskiej; obręb nr 0014 działki nr 2/2 przy ul.
Władysława IV; obręb nr 0048 działki nr 36/2 przy ul. Połczyńska; obręb nr 0020
działki nr 15/2 i nr 15/3 przy ul. Batalionów Chłopskich),
6 zarządzeń w sprawie wyłączenia z zarządzania Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie
nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0015 działka
nr 84/20, nr 86/5, nr 89/40 i nr 85/6 przy ul. Na Skarpie; obręb nr 0017 działka
nr 69/38 przy ul. Rodła; obręb nr 0015 działki nr 85/5, 89/15 i nr 86/4 przy ul.
Kwiatkowskiego; obręb nr 0020 działki nr 15/2 i nr 15/3 przy ul. Batalionów
Chłopskich; obręb nr 0015 działki nr 52/1, nr 52/2 i nr 479 przy ul. Adolfa Warskiego),
1 zarządzenie w sprawie wyłączenia z zarządzania Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Koszalinie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr
0019 działka nr 5/2 przy ul. Chałubińskiego),
3 zarządzenia w sprawie przekazania nieruchomości z mienia Gminy Miasto Koszalin
– miasta na prawach powiatu na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin (obręb nr
0009 działka nr 1/7 przy ul. Mieszka I; obręb nr 0020 działka nr 15/2 i nr 15/3 przy ul.
Batalionów Chłopskich; obręb nr 0020 działka nr 55/9 przy ul. Podgórnej).
3 zarządzenia w sprawie przekazania nieruchomości z mienia Gminy Miasto Koszalin
na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin – miasta na prawach powiatu (obręb nr
2
-
-
-
-
-
-
-
0040 działka nr 48/2 przy ul. Lubiatowskiej; obręb nr 0017 działka nr 42/72 ul.
Śniadeckich; obręb nr 0021 działka nr 386/3 przy ul. Połczyńskiej).
1 zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej,
oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0023 działką ewidencyjną
nr 59/8,
1 zarządzenie w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej,
oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0007 m. Koszalina działką
ewidencyjną nr 25/8, położonej na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej,
1 zarządzenie w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto Koszalin
od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej, obciążonej prawem
użytkowania wieczystego Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0015 działki nr, nr: 132/22
132/24) z przeznaczeniem pod drogę klasy lokalnej, ul. Franciszkańską,
1 zarządzenie w sprawie odpłatnego nabycia od osób fizycznych na rzecz Gminy
Miasto Koszalin prawa własności nieruchomości gruntowej (obręb nr 0023 działka
nr 4/7 przy ul. Lechickiej), z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości,
w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych,
1 zarządzenie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz byłego
użytkownika wieczystego nieruchomości z tytułu przejścia z mocy prawa na rzecz
Gminy Miasto Koszalin niewykorzystanego prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej, położonej w Koszalinie w pobliżu ul. Jarosława
Dąbrowskiego (obręb nr 0015 działka nr 604/16).
1 wyznaczenia użytkownikowi wieczystemu dodatkowych terminów zabudowy
nieruchomości gruntowej,
1 – przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego w drodze
bezprzetargowej nieruchomości oraz podania do publicznej wiadomości wykazu
obejmującego nieruchomość przeznaczoną do zbycia,
2 –powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie usług robót geodezyjnych.
Wydano 11 zgód na zajęcie terenu.
Zawarto 11 umów użyczenia terenu.
Zawarto 19 umowy dzierżawy.
Prezydent Miasta Koszalina wydał 21 decyzji, w tym:
-
-
9 decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej,
3 decyzje w sprawie ustalenia opłaty, o której jest mowa w art. 36 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłaty
planistycznej),
8 decyzji ustanawiających trwały zarząd dla Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie,
na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0040
działka nr 95/5 przy ul. Lubiatowskiej; obręb nr 0031 działka nr: 187/5 przy
ul. Grabowej; obręb nr 0015 działki nr: 85/6, nr 84/20, nr 89/40, i nr 86/5 przy ul. Na
Skarpie; działki nr: 52/1, nr 52/2 i nr 479 przy ul. Adolfa Warskiego; obręb nr 0005
3
-
działki nr: 2/12, nr 2/10 i nr 7/2 przy ul. Karola Mytnika; obręb nr 0006 działki nr:
9/23 i nr 9/36 przy ul. Karola Mytnika; obręb nr 0017 działka nr: 42/68 przy ul. Hugo
Kołłątaja).
1 decyzja zmieniająca decyzję ustanawiającą trwały zarząd dla Zarządu Dróg
Miejskich w Koszalinie (obręb nr 0005 działka nr 114/1 przy ul. Kutrzeby).
W sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości:
wpłynął 1 wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności,
- wpłynęły 4 wnioski o wyrażenie zgody na wykreślenie hipotek z ksiąg wieczystych
prowadzonych dla nieruchomości,
- wydano 1 decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności,
Przeprowadzono 7 przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa własności
7 nieruchomości niezabudowanych, położonych w Koszalinie: w obszarze pomiędzy ulicami:
Zdobywców Wału Pomorskiego i Westerplatte (obręb nr 0031 działka nr 839/1), przy ul.
Generała Józefa Hallera (obręb nr 0046 działki nr, nr: 16/15, 16/16, 16/17
i 16/18), przy ul. Szczecińskiej (obręb nr 0009 działka nr 215), w pobliżu ul. Hipolita
Cegielskiego na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (obręb nr
0007 działka nr 31/20), w wyniku których nie ustalono nabywcy.
Zawarto 5 umów w formie aktu notarialnego, w tym:
 2 umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości niezabudowanych, położonych
w Koszalinie: u zbiegu ul. Gnieźnieńskiej i 4 Marca (obręb nr 0026 działka nr 137/4),
u zbiegu ulic: Rzecznej i Heleny Modrzejewskiej (obręb nr 0026 działka nr 138),
 1 umowę nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto Koszalin od Skarbu
Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej, obciążonej prawem użytkowania
wieczystego Gminy Miasto Koszalin (obręb nr 0015 działki nr, nr: 132/22 i 132/24),
z przeznaczeniem pod drogę klasy lokalnej, ul. Franciszkańską,
 1 umowę nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osoby prawnej
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Koszalinie
przy ul. Franciszka Zubrzyckiego (obręb nr 0019 działka 17/19),
 1 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem
na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Sprzedano 1 lokal mieszkalny na rzecz najemcy:
 dochód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego: 171 850,00zł (w tym faktyczne wpływy w
związku ze sprzedażą ratalną 40 000,00zł),
 udzielona bonifikata w wysokości 30 % przy sprzedaży lokalu: 73 650,00 zł,
 wpływy z I opł. z tyt.użytkowania wieczystego + VAT: 989,31 zł + 227,54zł = 1 216,85
zł,
 udzielona bonifikata od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: 423,99 zł.
4
Edukacja
18 maja - udział Andrzeja Kierzka, zastępcy prezydenta w charytatywnym przedstawieniu
organizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 18 im. Jana Matejki na rzecz chorego ucznia tej
szkoły.
23 maja prezydenta Piotr Jedliński i jego zastępca Przemysław Krzyżanowski wzięli udział w
koncercie z okazji Dni Koszalina pt. „Przedszkolaki Miastu” (Amfiteatr).
29 maja prezydenta Piotr Jedliński i jego zastępca Przemysław Krzyżanowski wzięli udział w
jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej Nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego.
29 maja - udział Przemysława Krzyżanowskiego, zastępcy prezydenta w koncercie „Pałac
Młodzieży prezentuje” (Amfiteatr).
28-29 maja - udział Przemysława Krzyżanowskiego, zastępcy prezydenta w konferencji
międzynarodowej organizowanej przez Zespół Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika
i Archiwum Państwowe „Koszalin – miasto, które łączy” z okazji 750–lecia Koszalina
(Koszalińska Biblioteka Publiczna).
11 czerwca - udział Przemysława Krzyżanowskiego, zastępcy prezydenta w XV Integracyjnym
Festynie Rodzinnym „Bądźmy razem” (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy).
Rozpoczęto procedurę związaną z przeprowadzeniem ośmiu konkursów na stanowiska
dyrektorów szkół i placówek oświatowych:
- Szkoły Podstawowej Nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego
- Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Jana Matejki
- Przedszkola Nr 8 im. Janusza Korczaka
- Przedszkola Nr 10 im. Misia Uszatka
- Przedszkola Nr 12
- Przedszkola Nr 13 Mała Akademia
- Przedszkola Nr 19
- Przedszkola Nr 22
Kultura
16 maja w Bałtyckiej Galerii Sztuki odbył się wernisaż wystawy pn. „Po – widoki” z okazji
jubileuszu 25-lecia twórczości Beaty Marii Orlikowskiej. Koszalińska artystka tworzy głównie
ceramikę unikatową, zajmuje się również malarstwem sztalugowym. W wernisażu
uczestniczył prezydent Piotr Jedliński.
16 maja w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się trzecia konferencja
popularnonaukowo „Historia Skrzydłami Malowana”. Tym razem spotkanie odbyło się pod
hasłem „Za linią wroga”. Uczestnicy otwartego spotkania mogli wysłuchać referatów
poświęconych historii lotnictwa od wojny polsko-bolszewickiej po czasy współczesne.
Organizatorami konferencji była Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego, Centrum
5
Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, szczeciński oddział Instytutu Pamięci Narodowej
oraz Koszalińska Biblioteka Publiczna. W konferencji uczestniczył prezydent Piotr Jedliński.
16 maja odbyła się Noc Muzeów. Na dziedzińcu koszalińskiego Muzeum odbył się festyn
archeologiczny, podczas którego prezentowane były słowiańskie zwyczaje, obrzędy, stroje i
uzbrojenie, a koncert zespołu Percival przypomniał brzmienie rzadko dziś używanych
instrumentów. Na stanowisku wykopalisk archeologicznych można było znaleźć
najprawdziwsze skarby, a także zagrać w dawne gry - hnefatafl i mancalę. We wnętrzu
Muzeum tradycyjnie można było bezpłatnie zwiedzać wystawy. Do obchodów Nocy Muzeów
po raz kolejny z ciekawymi propozycjami włączyło się Archiwum Państwowe w Koszalinie.
Przybyli goście mogli zwiedzić magazyny archiwalne, stałą wystawę i ścieżkę edukacyjną pn.
„Köslin - Koszalin. Miasto Pomorskie", odbyły się też pokazy kucia tradycyjnego, prezentacja
wieńców dożynkowych, oraz wystawa pojazdów zabytkowych. Harcerze z Hufca Ziemi
Koszalińskiej organizowali także ciekawe gry i zabawy. W imprezie uczestniczył prezydent
Piotr Jedliński oraz jego zastępca Przemysław Krzyżanowski.
18 maja w Galerii Ratusz otwarta została wystawa „Artyści Miastu”. Ekspozycja została
przygotowana z okazji Jubileuszu 750- lecia Miasta, Dni Koszalina oraz jubileuszu 60-lecia
Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Koszalin-Słupsk. Swoje dokonania pokazali
między innymi: Renata Semrau-Łaba, Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, oraz Beata Maria
Orlikowska i Zbigniew Murzyn. W wystawie uczestniczył zastępca prezydenta Przemysław
Krzyżanowski
23 maja odbył się Koncert koszalińskich przedszkolaków pn. „Cztery pory roku z muzyką
klasyczną”. Koncert odbył się w amfiteatrze, w ramach obchodów Dni Koszalina, a jego
organizatorem było Przedszkole nr 9 i 13 we współpracy z Centrum Kultury 105 w Koszalinie.
Na scenie wystąpiło prawie 800 pięcio- i sześcioletnich koszalińskich przedszkolaków. W
koncercie uczestniczył prezydent Piotr Jedliński i jego zastępca Przemysław Krzyżanowski.
23 maja odbyła się impreza „Święto Ulic”. Impreza organizowana po raz pierwszy przez
Koszalińską Spółdzielnię Mieszkaniową Nasz Dom i Centrum Kultury 105. W programie
znalazły się atrakcje dla dzieci, dorosłych i seniorów, w tym m.in. przedstawienie
„Lokomotywa", warsztaty plastyczne, wspólna zumba, występy grup muzycznych, zabawy
taneczne, wystawa fotograficzna „Ulica Zwycięstwa - kiedyś i dziś", konkursy z nagrodami,
jak również występ grupy „Derzuki". W imprezie uczestniczył zastępca prezydenta
Przemysław Krzyżanowski.
23 maja odbył się koncert Margaret. Podczas koncertu zorganizowanego w ramach Dni
Koszalina mieszkańcy mogli bawić się w amfiteatrze słuchając przebojów wokalistki
młodego pokolenia. W koncercie uczestniczył zastępca prezydenta Wojciech Kasprzyk.
23 maja odsłonięto obelisk w Jamnie. Na nieczynnym od pół wieku poewangelickim
cmentarzu na osiedlu Jamno-Łabusz stanął obelisk. Napis na tablicy upamiętnia niemieckich
mieszkańców obu byłych wsi. Organizatorami przedsięwzięcia były Jamneńskie
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne i Rada Osiedla Jamno-Łabusz. W odsłonięciu
i poświęceniu obelisku pamięci dawnych mieszkańców Jamna i Łabusza uczestniczył
zastępca prezydenta Wojciech Kasprzyk.
6
24 maja odbył się Malarski Teatr Mody Karykatury. Happening autorstwa znanego polskiego
malarza Artura Krajewskiego, będący połączeniem wystawy, żartu, groteski i teatru był
zorganizowany w ramach Dni Koszalina. Wśród postaci, których karykatury można było
zobaczyć znaleźli się m.in. Krystyna Janda, Kamil Durczok czy Janusz Gajos. W imprezie
uczestniczył zastępca prezydenta Przemysław Krzyżanowski.
25 maja odbył się Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Podopieczni
placówek działających pod egidą Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie oraz zaproszeni przez nich goście spotkali się
na Rynku Staromiejskim podczas Festiwalu Umiejętności. Dzień Godności zainicjowany został
kolorowym przemarszem ulicami miasta Koszalina. W części oficjalnej imprezy uczestniczył
prezydent Piotr Jedliński .
.
27 maja otwarto wystawę pokonkursową 15. edycji
Międzynarodowego Konkursu
Plastycznego dla młodzieży szkolnej z miast partnerskich Koszalina pn. „Nasi rówieśnicy,
nasze miasta i regiony – Poznajmy się bliżej”. Ideą Konkursu jest przedstawienie naszego
miasta i jego miast bliźniaczych oraz krzewienie kultury polskiej i europejskiej, w tym
nawiązanie i podtrzymywanie kontaktów młodzieży szkolnej z miast i regionów partnerskich.
W wernisażu uczestniczył zastępca Prezydenta Andrzej Kierzek.
30 maja odbył się Festiwal Organizacji Pozarządowych, przyciągając wielu koszalinian na
Rynek Staromiejski, który na potrzeby imprezy stał się ulicą Pozarządową. Wydarzenie było
okazją do pogłębienia integracji organizacji pozarządowych oraz wymiany doświadczeń.
Obok działaczy prozdrowotnych, ekologicznych, biznesowych, społecznych i artystycznych,
zaprezentowali się także sportowcy. W Festiwalu uczestniczył prezydent Piotr Jedliński.
9 czerwca otwarto wystawę Warsztaty Malarskie 2014. W Galerii Ratusz, na I piętrze Urzędu
Miejskiego, zaprezentowano prace powstałe podczas warsztatów malarskich
organizowanych przez Zespół Pracy Twórczej Plastyki w Koszalinie w 2014 roku. Na
wernisażu pojawili się autorzy prac z rodzinami oraz zwiedzający. W wystawie uczestniczył
zastępca prezydenta Przemysław Krzyżanowski.
11 czerwca odbył się wernisaż wystawy „Spotkanie w Realu”. W Galerii Antresola w
Muzeum w Koszalinie otwarto wystawę, której pomysłodawcą jest Wal Jarosz, koszaliński
artysta malarz i organizator różnych działań plastycznych. Jest także aktywny w Internecie,
należy do wielu grup artystycznych na różnych stronach i portalach. Poznanych w sieci
różnych twórców postanowił zaprosić do Koszalina, aby umożliwić obejrzenie ich prac w
realnej rzeczywistości. Na zaproszenie odpowiedziało 13 twórców z całej Polski (Tczew,
Gdynia, Rudzica, Łódź, Warszawa, Wrocław, Limanowa, Kołobrzeg, Sieraków Wielkopolski) i
dwóch z zagranicy (Norwegia i Niemcy). W wystawie uczestniczył zastępca prezydenta
Przemysław Krzyżanowski.
12 czerwca odbył się koncert symfoniczny na zakończenie sezonu artystycznego 2014/15. W
ostatnim w tym sezonie koncercie symfonicznym przygotowanym przez orkiestrę
Filharmonii Koszalińskiej wystąpiła sopranistka Iwona Hossa śpiewając arie ze znanych oper
m.in. z „Wesela Figara” Wolfganga Amadeusza Mozarta, „Romea i Julii” Charlesa Gounoda
czy „Cyganerii” Giacomo Pucciniego. Koszalińskich Muzyków poprowadził dyrygent
7
Massimiliano
Caldi. Oficjalnego zamknięcia sezonu dokonał zastępca prezydenta
Przemysław Krzyżanowski.
W dniach 9-14 czerwca odbyły się 6. Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr” 2015. W
programie imprezy znalazło się siedem przedstawień konkursowych, trzy towarzyszące oraz
spektakl specjalny, który uświetnił galę zamykającą imprezę. Na scenie koszalińskiego teatru
gościli twórcy z Wałbrzycha, Gniezna, Szczecina, Warszawy, Gorzowa Wielkopolskiego i
Koszalina. Za najlepszy spektakl festiwalu jury w składzie Agnieszka Korytkowska – Mazur,
Artur Daniel Liskowacki oraz Witold Mrozek uznało sztukę w reż. Katarzyny Szyngiery
zrealizowaną w szczecińskim Teatrze Współczesnym pt. „Świadkowie albo nasza mała
stabilizacja”. Festiwal otworzył zastępca prezydenta Przemysław Krzyżanowski. Oficjalnego
zamknięcia dokonał prezydent Piotr Jedliński.
Sport
22 maja w hali sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Leśnej rozegrany
został, pod patronatem Prezydenta Koszalina, III Gimnazjalny Turniej Koszykówki o Puchar
Rektora PWSZ w Koszalinie. W zawodach wzięły udział mieszane drużyny dziewcząt i
chłopców z koszalińskich gimnazjów nr 4, 5 i 7 oraz gimnazjów ze Świeszyna i Manowa.
Zwycięzcą turnieju okazała się reprezentacja Gimnazjum Nr 7 w Koszalinie.
W imieniu Prezydenta Miasta, w imprezie wziął udział jego Z-ca Andrzej Kierzek, który
w towarzystwie Rektora Uczelni Jana Kuriaty wręczył nagrodę główną zwycięskiej drużynie.
23 maja Polskie Radio Koszalin zorganizowało szóstą edycję imprezy, pod patronatem
Prezydenta Koszalina, „BIEGIEM PO ZDROWIE”, w tym roku pod hasłem „Biegniemy ...
chudniemy”. W biegu, który wystartował sprzed budynku Radia Koszalin przy ul. Piłsudskiego
i dalej jego trasa wiodła ulicami miasta uczestniczyło ponad 3.700 osób. Na wszystkich
biegaczy, którzy pokonali dystans 3.000 metrów na mecie czekało zdrowe śniadanie, wiele
cennych nagród i zabawa podczas festynu przygotowanego na terenie „Wodnej Doliny”.
Prezydent Koszalina był honorowym starterem biegu oraz udzielił wsparcia finansowego przy
organizacji imprezy.
23 i 24 maja z okazji 25-lecia swojego powstania, Aeroklub Koszaliński, w ramach Dni
Koszalina zorganizował na terenie lotniska w Zegrzu Pomorskim Festyn Lotniczy dla
wszystkich zainteresowanych mieszkańców Koszalina i regionu. Wśród wielu lotniczych
atrakcji zorganizowane zostały również otwarte zawody modelarskie pn. „Smyki na start” dla
najmłodszych uczestników imprezy. W ramach wspomnianych zawodów, Prezydent
Koszalina ufundował 50 zestawów startowych w postaci modelu szybowca i karty startowej
oraz trofea dla trzech najlepszych modelarzy.
23 maja Koszalin gościł uczestników VII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Oldbojów o
Puchar Prezydenta Koszalina w kategorii kobiet i mężczyzn, który zorganizowany został przez
dawne zawodniczki Klubu Uczelnianego AZS Koszalin oraz szczypiornistów sekcji oldbojów
Klubu Sportowego Piłki Ręcznej „Gwardia” Koszalin. W zawodach, które odbyły się pod
patronatem Prezydenta Miasta w hali sportowej „Gwardia” wzięło udział około 120 piłkarek i
piłkarzy ręcznych z różnych miast. Prezydent Miasta ufundował puchary zwycięskim
8
drużynom oraz dla najlepszych zawodniczek i zawodników turnieju. W uroczystości otwarcia
imprezy wziął udział, w imieniu Prezydenta Miasta, jego zastępca Przemysław Krzyżanowski.
23 maja Spółka z o.o. „Unia” i Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber” byli organizatorami
kolejnej edycji Otwartych Zawodów Strzeleckich o Puchar Prezydenta Miasta Koszalina, które
rozegrane zostały na strzelnicy przy ul. Szczecińskiej 25 A. W imprezie pod patronatem
Prezydenta Miasta rywalizowało wielu strzelców w kilku konkurencjach. W uroczystości
otwarcia zawodów, w imieniu Prezydenta Koszalina, wziął udział Sekretarz Miasta Tomasz
Czuczak.
23 maja Klub Morski „Tramp” zorganizował na przystani w Mielnie imprezę pn. „Otwarcie
sezonu żeglarskiego 2015”. Wydarzenie obfitowało w wiele różnorodnych atrakcji, m.in. gry i
zabawy, rejs statkiem, pokaz sprzętu regatowego i regaty jachtów turystycznych. W imprezie
wziął udział prezydent Piotr Jedliński.
24 maja 2015 roku, już po raz trzynasty, na ulicach w centrum Koszalina, odbyła się, pod
patronatem Prezydenta Koszalina, cykliczna impreza sportowo-rekreacyjna –
Międzynarodowy Bieg Wenedów, której organizatorem tradycyjnie było Koszalińskie
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. W trakcie jej trwania odbyły się biegi dzieci i
młodzieży, bieg na dystansie 1 mili, bieg główny na dystansie 10 km oraz kryterium kolarskie
o długości 20 km. Do biegu głównego na dystansie 10 km przystąpiło 387 osób, w biegu na 1
milę wystartowało 120 osób, a w kryterium kolarskim udział wzięło 77 zawodników. W
uroczystości otwarcia imprezy wziął udział Prezydent Koszalina, który był również
honorowym starterem zawodów.
24 maja na strzelnicy w Manowie odbyły się Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar
Prezydenta Koszalina, których organizatorem był Klub Strzelecki „9 mm” – LOK Koszalin.
Celem imprezy była popularyzacja strzelectwa sportowego wśród młodzieży i mieszkańców
Koszalina oraz innych miejscowości regionu. Prezydent Miasta ufundował okolicznościowe
tablice, które otrzymali najlepsi zawodnicy w poszczególnych konkurencjach, a w jego
imieniu w imprezie wziął udział jego zastępca Wojciech Kasprzyk.
30 maja 2015 roku w koszalińskiej Hali Sportów Walki przy ul. Fałata 34 odbyła się, pod
patronatem Prezydenta Koszalina, największa impreza karate kyokushin w skali naszego
kraju - Mistrzostwa Polski Seniorów Karate Kyokushin z udziałem blisko 120 zawodników
z 46 ośrodków Kyokushin. Gospodarzem i organizatorem zawodów, w porozumieniu z
Polskim Związkiem Karate, był Koszaliński Klub Karate Kyokushin. W koszalińskiej hali, w
sportowej rywalizacji, zmagali się przedstawiciele wszystkich organizacji tego stylu walki, a
Koszalin gościł wielu utytułowanych karateków z całej Polski. Uroczystego otwarcia zawodów
dokonali Prezydent Koszalina i Prezes Polskiego Związku Karate.
Inne
Od 18 maja do 15 czerwca można było składać projekty do trzeciej edycji koszalińskiego
Budżetu Obywatelskiego. Projekty mogły być zgłaszane przez osobę prawną, jednostkę
organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej działającą na terenie Koszalina,
mieszkańca lub grupę mieszkańców Koszalina, którzy ukończyli 16 lat. Każdy z wymienionych
9
podmiotów mógł złożyć więcej niż jeden wniosek. Każdy projekt musiał zostać poparty
przynajmniej 15 podpisami mieszkańców. Pamiętać należało, aby projekty dotyczyły zadań
pozostających w kompetencjach samorządu miasta Koszalina.
Złożone projekty zostały podzielone na dwie kategorie:
 projekty o wartości do 50.000 złotych,
 projekty o wartości od 50.000 do 500.000 złotych.
20 maja w auli II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Chełmońskiego 7 odbyło się spotkanie
z młodzieżą szkoły dotyczące funkcjonowania i promocji koszalińskiego Budżetu
Obywatelskiego. W spotkaniu udział wzięli wiceprezydent Przemysław Krzyżanowski oraz
sekretarz miasta Tomasz Czuczak, którzy przybliżyli ideę i funkcjonowanie Budżetu
Obywatelskiego, a także podsumowali dotychczasowe jego edycje. Było to jedno spotkań,
podczas których mieszkańcy Koszalina byli zachęcani do aktywności obywatelskiej i wzięcia
udziału w trzeciej edycji koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Absolwenci koszalińskiej Szkoły Muzycznej, duet fortepianowy Bartosz Kołaczkowski i
Wojciech Szymczewski wystąpili w nowojorskiej Carnegie Hall. Nasi muzycy wzięli udział w
międzynarodowym konkursie „Bradshaw&Buono International Piano Competition",
organizowanym od 2003 roku przez amerykańskich pianistów Barry Alexander i Cosmo
Buono. Ideą konkursu jest pomoc w osiągnięciu światowej kariery muzycznej osobom, które
wiążą swoją przyszłość z profesjonalnym występowaniem na estradzie. Konkurs jest otwarty
dla pianistów z całego świata i jest podzielony na pięć kategorii wiekowych. Przedmiotem
konkursu było nagranie audio/video, które zostało wysyłane do organizatorów konkursu, a
następnie podlegało ocenie jury. W nagrodę za pokonanie ponad 300 duetów z całego
świata, Bartosz Kołaczkowski i Wojciech Szymczewski wystąpili 17 maja w słynnej
nowojorskiej Carnegie Hall. 25 maja z muzykami spotkał się prezydent Piotr Jedliński.
26 maja w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyło kolejne spotkanie konsultacyjnoinformacyjne dot. koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego z przedstawicielami Rad Osiedli,
organizacji pozarządowych i mieszkańcami Koszalina. W spotkaniu udział wzięli m.in.
Sekretarz Miasta Tomasz Czuczak oraz przedstawiciele klubu rowerowego „Roweria" autorzy zwycięskiego projektu z I edycji BO.
1 czerwca Ambasador Stanów Zjednoczonych Stephen D. Mull odwiedził Koszalin z
kurtuazyjną wizytą. Spotkał się w Centrum Biznesu z prezydentem Piotrem Jedlińskim oraz z
lokalnymi przedsiębiorcami. Dyplomata z USA gościł w Koszalinie po raz pierwszy, mimo że w
Polsce mieszka od dziewięciu lat.
- Chciałem tu przyjechać, aby zobaczyć co się dzieje w tym rejonie kraju – mówił ambasador
Stephen Mull. - Po spotkaniu z przedstawicielami największych firm z Koszalina muszę
przyznać, że jestem pod ogromnym wrażeniem ich przedsiębiorczości. Te firmy chcą rozwijać
handel ze Stanami Zjednoczonymi i przyciągać więcej inwestorów. Osobiście jestem
przekonany, że byłoby to bardzo dobre miejsce dla inwestycji, gdyż atmosfera temu sprzyja.
Potencjał tego regionu jest ogromny.
Wizyta była rekonesansem możliwości inwestycyjnych Koszalina. Na zakończenie ambasador
Mull oraz prezydent Jedliński wybrali się wspólnie na rowerową przejażdżkę po mieście oraz
jego okolicy. Amerykański dyplomata postawił sobie za cel dojechanie z Koszalina do
Świnoujścia na rowerze.
10
3 czerwca w auli Zespołu Szkół Nr 2 przy ulicy Jedności 9 odbyło się spotkanie informacyjne
dotyczące Budżetu Obywatelskiego 2016. W spotkaniu adresowanym do koszalińskiej
młodzieży uczestniczyli prezydent Piotr Jedliński oraz Sekretarz Miasta Tomasz Czuczak.
10 czerwca w siedzibie Rady Osiedla „Jamno-Łabusz” odbyło się spotkanie, podczas którego
prezentowana była „Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu Jamno centrum”.
10 czerwca w Zarządzie Obiektów Sportowych w Koszalinie odbyło się spotkanie komisji
konkursowej, która dokonała wyboru nazwy koszalińskiego aquaparku spośród ponad 180
propozycji, które wpłynęły w konkursie ogłoszonym przez ZOS. Konkurs odbywał się pod
patronatem prezydenta Piotra Jedlińskiego. Komisja wybrała nazwę zaproponowaną przez
dwójkę mieszkańców Koszalina: Park Wodny Koszalin (Grażyna Gaus oraz Jakub Woźniak).
Zwycięzcy otrzymali w nagrodę cyfrowy aparat fotograficzny oraz karnety na atrakcje w
aquaparku.
11 czerwca odbyły otwarte konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania miasta i
Budżetu Obywatelskiego, w których udział wzięli zastępcy Prezydenta Koszalina oraz
Sekretarz Miasta. Konsultacje trwały od godz. 13:00 do godz. 17:00 na Rynku Staromiejskim.
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Koszalińskie otrzymało dofinansowanie w
ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2015.
TPBAKK na realizację projektu otrzymało dotację w wysokości 120 000,00 zł. Projekt
realizowany będzie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszalinie
od 1 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Celem projektu jest uruchomienie
świetlicy integracyjnej dla osób bezdomnych przebywających na terenie Koszalina. Świetlica
znajduje się przy ul. Łużyckiej 12A (przy parafii p.w. św. Józefa Rzemieślnika). Otwarcie
świetlicy odbyło się 1 czerwca 2015 roku, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 – 16.00.
W drodze konkursu ofert na usługę demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu w
ilości 1380 m2 wybrano Zakład Ogólnobudowlany Witold Żmuda-Trzebiatowski, ul. Osiedle
Niepodległości z Miastka, który wykona to zadanie za kwotę 10 360,50 zł. Termin wykonania
umowy mija 31 sierpnia 2015 roku. Wnioski na realizację zadania były przyjmowane do 30
kwietnia 2015 r. Wpłynęło 20 wniosków, z czego 9 na demontaż, transport i
unieszkodliwienie oraz 11 na transport i unieszkodliwienie. Łącznie do unieszkodliwienia jest
1380 m2 azbestu, co stanowi 15,180 Mg.
Wyniki II tury wyborów prezydenkich: Frekwencja w Koszalinie wyniosła 57,7%
 Andrzej Duda - 36,7%
 Bronisław Komorowski - 63,3%
Opracował:
Robert Grabowski
Rzecznik prasowy
12 czerwca 2015 r.
Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalina
11
12
Download