restrukturyzacja 2013 sesjanowe z 15 lutego 2013

advertisement
Plan funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
ZOZ w Głuchołazach w roku 2013 i spodziewanych efektach finansowych
wynikających z realizacji programu restrukturyzacji naprawczej.
GŁUCHOŁAZY, Luty 2013
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Strona 1
I.
Wstęp:
Podstawowym obszarem działania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jest miasto i gmina Głuchołazy z wyjątkiem
oddziałów specjalistycznych takich jak:
1. Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji i Prewencji Kardiologicznej,
2. Wojewódzki Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychosomatycznych i Innych Zaburzeń Nerwicowych,
3. Oddział Pulmonologiczny,
4. Oddział Psychiatryczny, który wykonuje zadania o zasięgu ponad lokalnym.
Atutami szpitala są:
• wysoko kwalifikowana kadra – 80% lekarzy posiada specjalizację, 32% pielęgniarek posiada wyższe wykształcenie a 13% pielęgniarek
posiada specjalizację
• dobre wyposażenie diagnostyczne z komputerowym przesyłem danych
• SP ZOZ posiada oddziały specjalistyczne o zasięgu wojewódzkim: (Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji i Prewencji Kardiologicznej,
Wojewódzki Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychosomatycznych i Innych Zaburzeń Nerwicowych)
• SP ZOZ posiada oddziały specjalistyczne o zasięgu ponad lokalnym (Oddział Pulmonologiczny, Oddział Psychiatryczny)
• atrakcyjne położenie geograficzne
• duże zapotrzebowanie na świadczone usługi
Szacowana strata w roku 2012 na działalności SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach wynosi: 806 tys. zł przy wartości amortyzacji 811 tys. zł
co skutkuje brakiem konieczności pokrycia różnicy przez organ założycielski na mocy Ustawy o Działalności Leczniczej.
II.
Działania restrukturyzacyjne realizowane w 2012:
Działaniami podejmowanymi do końca roku 2012 były:
- kontynuacja restrukturyzacji zatrudnienia, której celem było obniżenie kosztów pracy;
- stosowanie metody budżetowania we wszystkich oddziałach szpitalnych SP ZOZ;
- obniżenie kosztów pośrednich wpływających na wyniki poradni specjalistycznych, obniżenie kosztów zarządu oraz poprawę rentowności
eksploatacji budynku szpitala nr 1 poprzez rezygnacje z części pomieszczeń w budynku wspólnoty mieszkaniowej w którym usytuowane
są poradnie specjalistyczne oraz administracja i rejestr usług medycznych;
- pozyskanie dodatkowych przychodów z sprzedaży usług medycznych, niemedycznych oraz realizacja programów zdrowotnych.
Efekty prowadzonych działań mających na celu redukcje kosztów funkcjonowania SP ZOZ ZOZ Głuchołazy przedstawia poniższa
tabela, w której porównano podstawowe dane ekonomiczne za 2012r i 2011r (dane w tys. zł).
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Strona 2
Wyszczegól
nienie
Przychody
ze
sprzedaży
Koszt
działalności
operacyjnej
Strata na
sprzedaży
Przychody
łącznie
Koszty
łącznie
Strata
brutto
Przychody z
NFZ
Koszty
finansowe
Koszty
osobowe
Zużycie
materiałów i
energii
Usługi obce
Podatki i
opłaty
2012
20064
20727
663
20399
21205
806
19158
418
12352
4082
3103
117
2011
20400
21940
1540
20839
22129
1290
19081
162
13095
4424
3293
94
RÓŻNICA
-336
-1213
-877
-440
-924
-484
77
256
-743
-342
-190
23
W 2012 r. zaplanowano redukcję kosztów pracy wynikających z restrukturyzacji zatrudnienia stanowiąc oszczędności w kosztach osobowych
w porównaniu do 2011 r. o 743.000 zł., łączne koszty osobowe w 2012 wyniosły 12 352 tys. zł. W roku 2013 planowane koszty osobowe
wyniosą 11 440 tys. zł. co stanowi redukcję o 912.000 zł. w porównaniu z 2012. Łączna redukcja zatrudnienia od początku realizacji programu
restrukturyzacji obejmować będzie zmniejszenie o 75 etatów co stanowi redukcję o 32% etatów ogółem.
III.
Działania restrukturyzacyjne realizowane w 2013:
Celem realizacji planu redukcji kosztów funkcjonowania SP ZOZ w roku 2013 realizowane będą działania, których efektem ma być uzyskanie
wyniku finansowego pozwalającego gromadzić środki finansowe na podstawie dodatniego wyniku EBITTA, czyli wynik netto = strata niższa od
wartości amortyzacji.
III A. Obniżenie kosztów wpływających na wyniki poradni specjalistycznych, obniżenie kosztów zarządu oraz
poprawę rentowności eksploatacji budynku Szpitala nr 1.
Wynik finansowy poradni specjalistycznych w roku 2012 i planowany w 2013 przedstawia
poniższa tabela :
Przychody , koszty i wynik finansowy poradni w 2012 i planowany na rok 2013
Oddział /Poradnia
Planowane wykonanie roku
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Planowane wykonanie roku
Strona 3
2012
Poradnia kardiologiczna
Poradnia gruźlicy i chorób
płuc
Poradnia ginekologiczna
Poradnia chirurgiczna
Poradnia okulistyczna
Poradnia otolaryngologiczna
Razem AOS
2013
Wynik
Wynik
Przychody
Koszty
finansowy Przychody
Koszty
finansowy
87700
106000
-18300
87 310
101000
-13700
196200
253800
367200
88000
130300
236000
202 000
341000
70000
130000
-39800
51800
26200
18000
300
200000
253 808
360000
76200
118600
232000
203000
340000
70 300
125000
-32000
50808
20000
5900
-6400
1123200
1085000
38200
1095908
1071300
24608
0
Poradnia zdrowia
psychicznego
Poradnia terapii uzależnień
171 312
53700
191000
78000
-19700
-24300
195200
36000
195000
78 500
200
-35400
Razem poradnie psychiatr.
2225000
269000
-44000
238300
273500
-35200
1348200
1354000
-5800
1334208
1344800
-10592
Razem poradnie
Obniżenie kosztów pośrednich wpływających na wyniki poradni specjalistycznych, obniżenie kosztów zarządu oraz poprawę rentowności
eksploatacji budynku szpitala nr 1 dzięki rezygnacji z części pomieszczeń w budynku wspólnoty mieszkaniowej w którym usytuowane są
poradnie specjalistyczne. Comiesięczne koszty ponoszone przez SP ZOZ ZOZ w 2012 roku za użytkowanie pomieszczeń wspólnoty wynosiły
5 679,00 zł. oraz 1 199 zł. za łącze internetowo – telefoniczne ze szpitala nr 1 do budynku wspólnoty – razem 6 878 zł .
Oszczędności z tytułu przeniesienia poradni w roku 2013 wyniosą 82 536 zł, co spowoduje redukcje kosztów pośrednich poradni
specjalistycznych i wygeneruje dodatni wynik finansowy poradni specjalistycznych.
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Strona 4
III B.
Proponowane działania restrukturyzacyjne w oparciu o warianty działalności SP ZOZ Głuchołazy w
roku 2013 oraz ich efekt finansowy w oparciu o przyjętą strategię rozwoju.
Symulacja wariantów zmian organizacyjnych mających na celu optymalne wykorzystanie zasobów oraz ustabilizowanie sytuacji
finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach.
W nawiązaniu do przedstawionych wcześniej możliwych wariantów funkcjonowania oddziału chirurgii planowej w roku 2013, przedstawiamy
kompleksowo możliwe warianty zmian organizacyjnych funkcjonowania SP ZOZ w roku 2013 i w latach następnych oraz ich wpływ na wyniki
poszczególnych oddziałów i poradni specjalistycznych oraz całego SP ZOZ w Głuchołazach .
WARIANT I:
Opis: Zakres działalności SP ZOZ nie zostaje zmieniony - wszystkie oddziały i poradnie specjalistyczne funkcjonują w strukturach SP ZOZ.
Ze względu na ponoszone straty zlikwidowana zostaje z dniem 1.02.2013 Poradnia Medycyny Pracy ( we wszystkich wariantach).
Wyniki oddziałów i poradni uwzględniają kontynuację programu restrukturyzacji kosztów i wynikają z budżetów poszczególnych oddziałów
i poradni, ustalonych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012 i z uwzględnieniem efektów restrukturyzacji kosztów oraz
założonych „oszczędności” kosztów, przede wszystkim badań zewnętrznych, usług obcych i materiałowych.
Plan finansowy na rok 2013 oraz przewidywane wykonanie przychodów, kosztów i wyniku finansowego oddziałów i poradni za rok 2012 oraz
planowane na 2013 przedstawiają poniższe tabele.
Planowane przychody poszczególnych oddziałów i poradni są oparte o podpisane z NFZ umowy na rok 2013.
PLAN FINANSOWY NA ROK 2013 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZOZ W GŁUCHOŁAZACH
PRZYCHODY
KOSZTY
Kwota w tys. zł
L.p.
1
Wyszczególnienie
Kwota w tys. zł
Przewidyw.
L.p.
wykonanie za plan 2013
2012
Przychody ze sprzedaży ogółem
20064
19 402
w tym: sprzedaż usług medycznych dla NFZ
19212
18 644
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Wyszczególnienie
1 Koszty osobowe
w tym: wynagrodzenia
Przewidyw.
wykonanie za
2012
plan 2013
12 353
11 440
10 288
9 530
Strona 5
2
sprzedaż pozostałych usług medycznych
517
470
składki ZUS
wpłaty pacjentów ZOL
inne
233
230
pozostałe przychody ze sprzedaży
50
3
przychody z działalności pozamedycznej
52
55
335
210
0
0
dotacje
214
170
inne
121
40
0
0
20399
19 612
Pozostałe przychody operacyjne
w tym: darowizny sprzętu medycznego
3
Przychody finansowe
Ogółem
1 853
1 720
212
190
2 Zużycie materiałów i energii
4 082
4 455
3 Usługi obce
3 103
3 040
4 Podatki i opłaty
117
120
5 Pozostałe koszty rodzajowe
262
260
6 Amortyzacja
810
820
60
50
418
100
21 205
20 285
806
673
7 Pozostałe koszty operacyjne
8 Koszty finansowe
Ogółem
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Wynik finansowy - zysk
Wynik finansowy - strata
Przychody , koszty i wynik finansowy oddziałów i poradni planowany na rok 2013 – wersja aktualna , zatwierdzona
Przewidywane wykonanie roku 2012
Oddział /Poradnia
Wewnętrzny
Pulmonologiczny
Chirurgiczny
Izba Przyjęć
Przychody
Koszty
Planowane wykonanie roku 2013
Wynik
finansowy
Przychody
Koszty
Wynik
finansowy
2 619 000
4 559 000
1 660 000
680 000
3 070 000
4 235 000
2 383 000
871 000
-451 000
324 000
-723 000
-191 000
2 617 300
4 616 900
1 685 000
732 800
2 955 660
4 443 000
2 217 240
880 000
-338 360
173 900
-532 240
-147 200
Razem Leczenie szpitalne
9 518 000
10 559 000
-1 041 000
9 652 000
10 495 900
-843 900
Rehabilitacja kardiologiczna
Psychiatryczny
4 551 000
1 446 000
3 767 000
1 512 000
784 000
-66 000
4 444 800
1 443 600
3 890 000
1 479 900
554 800
-36 300
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Strona 6
Psychosomatyczny
ZOL
Razem oddziały
Poradnia kardiologiczna
Poradnia gruźlicy i chorób płuc
Poradnia ginekologiczna
Poradnia chirurgiczna
Poradnia okulistyczna
Poradnia otolaryngologiczna
Razem AOS
Poradnia zdrowia psychicznego
Poradnia terapii uzależnień
Razem poradnie
Ogółem
1 198 000
1 071 000
1 380 000
1 140 000
-182 000
-69 000
1 190 800
996 000
1 332 060
1 138 200
-141 260
-142 200
17 784 000
18 358 000
-574 000
17 727 200
18 336 060
-608 860
87 700
196 200
253 800
367 200
88 000
130 300
106 000
236 000
202 000
341 000
70 000
130 000
-18 300
-39 800
51 800
26 200
18 000
300
87 300
200 000
253 808
360 000
76 200
118 600
101 000
232 000
203 000
340 000
70 300
125 000
-13 700
-32 000
50 808
20 000
5 900
-6 400
1 123 200
1 085 000
38 200
1 095 908
1 071 300
24 608
171 300
53 700
191 000
78 000
-19 700
-24 300
195 200
43 100
195 000
78 500
200
-35 400
1 348 200
1 354 000
-5 800
1 334 208
1 344 800
-10 592
19 132 200
19 712 000
-579 8000
19 061 408
19 680 860
-619 452
Efekty realizacji WARIANTU I:
Pozytywne:
- Utrzymanie oddziału chirurgii planowej, zabezpieczenie całodobowej i świątecznej opieki chirurgicznej mieszkańcom miasta i gminy
Głuchołazy;
-Stabilizacja zatrudnienia - nie planowane większe zmiany w zatrudnieniu pracowników;
-Dzięki dalszej realizacji programu restrukturyzacji kosztów polepszenie wyników finansowych większości oddziałów i poradni.
Negatywne:
- Dalsze generowanie wysokiej straty przez oddział chirurgii planowej co wpływa niekorzystnie na wynik finansowy całego SP ZOZ ZOZ oraz
wpływa destrukcyjnie na kierownictwo i personel pozostałych oddziałów szpitalnych;
-Utrzymywanie niepożądanej proporcji leczenia zabiegowego do leczenia zachowawczego na oddziale chirurgii planowej co może skutkować
znacznym obniżeniem kontraktu przez NFZ na rok 2014 i lata następne;
-Brak środków na wykonanie niezbędnych prac dostosowawczych bloku operacyjnego co również może skutkować znacznym obniżeniem
kontraktu przez NFZ na rok 2014 i lata następne lub wykluczeniem SP ZOZ ZOZ z kontraktowania świadczeń.
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Strona 7
WARIANT II:
Opis: symulacja wprowadzenia diametralnych zmian organizacyjnych, mających na celu ograniczenie działalności SP ZOZ do dwóch
budynków – szpitala nr 1 przy ul. Skłodowskiej oraz Pawilonu A Szpitala nr 2 przy ul. Lompy. Przeznaczenie Pawilonu B do sprzedaży.
Konieczne zmiany organizacyjne pozwalające na realizację tego wariantu :
Przeniesienie oddziału psychosomatycznego na 3 piętro Pawilonu A z jednoczesnym ograniczeniem wielkości oddziału z 30 łóżek do 20
ze względu na brak miejsca na funkcjonowanie oddziału w obecnym kształcie;
Przeniesienie oddziału psychiatrycznego na parter ( po oddziale dziecięcym) Szpitala nr 1 z jednoczesnym ograniczeniem wielkości
oddziału z 30 łóżek do 20 ze względu na brak miejsca na funkcjonowanie oddziału w obecnym kształcie;
Likwidacja oddziału chirurgii planowej – przejęcie oddziału do struktur ZOZ Nysa;
Przeniesienie oddziału pulmonologicznego z pododdziałem chemioterapii do pomieszczeń po zlikwidowanym oddziale chirurgii planowej;
Likwidacja zakładu opiekuńczo – leczniczego - przekazanie oddziału do struktur ZOZ Nysa;
Rozszerzenie działalności oddziału chorób wewnętrznych o pododdział reumatologii, przejęty z ZOZ Nysa.
Przekazanie Pawilonu B do zasobów Powiatu w celu jego sprzedaży.
Symulacja wpływu zrealizowania wariantu nr II na przychody , koszty i wynik finansowy SP ZOZ ZOZ przedstawiają poniższe zestawienia
Koszty eksploatacji budynku pawilonu B
Średni miesięczny
Razem 12 miesięcy
koszt
Nazwa
Osobowy f .płac Kotłowni szpitala nr2 w części dot. Pawilonu B
1 264,44
15 173,23
Podatek od nieruchomości
2 644,35
31 732,20
648,16
4 556,95
Ubezpieczenie majątkowe
Opał – w częsci dot. Pawilonu B
RAZEM KOSZTY
Amortyzacja budynku – Pawilonu B
RAZEM KOSZTY+ AMORTYZACJA
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
9 113,89
11 523,71
20 637,60
7 777,92
54 683,35
109 366,70
138 284,49
247 651,19
Strona 8
Zestawienie zmian przychodów i kosztów będących wynikiem symulowanych zmian w
strukturach SP ZOZ Głuchołazy (wariant II)
Wyszczególnienie i opis zmian - Zmiany w przychodach
Lp
1 Likwidacja oddziału chirurgii planowej
2
Likwidacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego - z tego : przychody z kontraktu z NFZ - 766 000 zł , przychody z wpłat
pacjentów – 230 000 ZŁ.
3 Zmniejszenie przychodów oddziału psychosomatyki ze względu na zmniejszenie ilości łóżek o 1/3
4 Zmniejszenie przychodów oddziału psychiatrii ze względu na zmniejszenie ilości łóżek o 1/3
Kwota zmniejszenia
przychodów
Kwota zwiększenia
przychodów
1 685 000
996 000
393 000
481 200
5 Zwiększenie przychodów oddziału chorób wewnętrznych w wyniku rozszerzenia działalności o pododdział reumatologiczny
Razem
3 555 200
Łącznie zmniejszenie przychodów
Wyszczególnienie i opis zmian - Zmiany w kosztach
Lp
800 000
800 000
2 755 200
Kwota zmniejszenia
kosztów
Kwota zwiększenia
kosztów
Koszty likwidowanego oddziału chirurgii planowej w tym : koszty osobowe - 706 400; koszty zakupu procedur medycznych -
1 518 400; koszty materiałowe - 262 700;
1 487 500
Koszty likwidowanego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w tym : koszty osobowe- 533 700 ; koszty materiałowe- 199 900 ;
2 koszty zakupu procedur medycznych - 6 200 ; koszty pośrednie - 143 400
883 200
Zmniejszenie kosztów oddziału psychosomatyki ze względu na ograniczenie ilości łóżek w tym : koszty osobowe- 184 000 ;
3 koszty materiałowe - 44 300 ; koszty pośrednie- 74 300
302 600
Zmniejszenie kosztów oddziału psychiatrii ze względu na ograniczenie ilości łóżek w tym : koszty osobowe- 14 000 ; koszty
4 materiałowe - 63 700 ; koszty pośrednie- 59 500
137 200
Zwiększenie kosztów oddziału chorób wewnętrznych ze względu na rozszerzenie działalności - w tym: koszty osobowe - 218
5 400 ; koszty procedur medycznych - 27 000; koszty materiałowe - 125 500 ; koszty pośrednie - 150 500
521 400
Zmniejszenie kosztów działalności w wyniku oddania budynku Pawilonu B w tym : koszty ogrzewania - 69 856 ; podatek od
6 nieruchomości - 31 732 ; ubezpieczenie majątkowe - 7 778 ; amortyzacja budynku - 138 284
247 650
7 Koszty przeniesienia i adaptacji pomieszczeń na administrację
Razem
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
30 000
3 058 150
551 400
Strona 9
Łącznie zmniejszenie kosztów
2 506 750
WYNIK FINASOWY PO ZMIANACH
-248450
PLAN FINANSOWY NA ROK 2013 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZOZ W GŁUCHOŁAZACH
- wersja zatwierdzona i wersja z uwzględnieniem zmian w wariancie II
PRZYCHODY
KOSZTY
Kwota w tys. zł
L.p.
1
Wyszczególnienie
19 402
16 647
w tym: sprzedaż usług medycznych dla NFZ
18 644
16 119
sprzedaż pozostałych usług medycznych
470
470
wpłaty pacjentów ZOL
230
0
3
3
55
55
210
220
0
0
170
150
40
przychody z działalności pozamedycznej
Pozostałe przychody operacyjne
w tym: darowizny sprzętu medycznego
dotacje
inne
3
Wersja z
uwzgl. zmian
Przychody ze sprzedaży ogółem
pozostałe przychody ze sprzedaży
2
Wersja
zatwierdzona
Kwota w tys. zł
Przychody finansowe
Ogółem
L.p.
Wyszczególnienie
1 Koszty osobowe
w tym: wynagrodzenia
Wersja
zatwierdzona
Wersja z
uwzgl. zmian
11 440
10 150
9 530
8 470
1 720
1 520
190
160
2 Zużycie materiałów i energii
4 455
3 915
3 Usługi obce
3 040
2 550
4 Podatki i opłaty
120
88
5 Pozostałe koszty rodzajowe
260
252
820
682
70
6 Amortyzacja
Pozostałe koszty
7 operacyjne
50
50
0
0
8 Koszty finansowe
100
100
19 612
16 867
20 285
17 787
673
920
składki ZUS
inne
Ogółem
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Wynik finansowy - zysk
Wynik finansowy - strata
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Strona 10
Efekty realizacji WARIANTU II:
Pozytywne:
-Rozszerzenie zakresu działalności SP ZOZ o reumatologię - poprawa wyniku finansowego oddziału chorób wewnętrznych o 278 tys. zł;
-Maksymalne wykorzystanie budynków i pomieszczeń na prowadzenie działalności medycznej;
-Możliwość sprzedaży Pawilonu B i zasilenie środkami uzyskanymi ze sprzedaży środków SP ZOZ ZOZ z przeznaczeniem na wykonanie prac
w ramach programu dostosowawczego;
Negatywne:
-Likwidacja oddziału chirurgii planowej , skutkująca brakiem zabezpieczenia chirurgicznego mieszkańców Głuchołaz w porze nocnej
i w niedziele i święta oraz zwolnieniem większości wykwalifikowanego personelu oddziału;
-Likwidacja zakładu opiekuńczo – leczniczego , skutkująca zwolnieniem całego personelu oddziału;
-Ograniczenie działalności oddziału psychiatrycznego powodujące obniżenie przychodów, pogorszenie wyniku finansowego oddziału,
niewykorzystanie posiadanego potencjału kadrowego z zakresu psychiatrii;
-Ograniczenie działalności oddziału psychosomatycznego powodujące obniżenie przychodów, pogorszenie wyniku finansowego oddziału,
-Zwolnienia części wykwalifikowanego personelu, niewykorzystanie posiadanego potencjału kadrowego z zakresu psychiatrii;
-Pogorszenie wyniku finansowego całego SPZOZ ZOZ o 248 tys. zł.
-Ze względów logistycznych i formalnych znaczne rozciągnięcie w czasie zmian organizacyjnych przewidzianych w tym wariancie
(wypowiedzenia pracy, prace adaptacyjne pomieszczeń głównie dot. budynku szpitala nr 1, wprowadzenie zmian zakresu świadczeń,
wymagających formalnych procedur).
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Strona 11
WARIANT III:
Opis: Symulacja zmian organizacyjnych, mających na celu poprawę wyniku finansowego SP ZOZ i maksymalne przygotowanie oddziału
chirurgii planowej do osiągnięcia warunków umożliwiających utrzymanie kontraktu na rok 2014 i lata następne na co najmniej obecnym poziomie
finansowania.
Konieczne zmiany warunkujące realizację tego wariantu:
-Na podstawie porozumień dyrekcji szpitali w Nysie i w Głuchołazach, przy udziale organu założycielskiego i NFZ, likwidacja zakładu
opiekuńczo – leczniczego w Głuchołazach i przekazanie do struktur ZOZ w Nysie;
- Likwidacja oddziału reumatologii w Paczkowie i przekazanie do struktur SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach jako pododdział na oddziale chorób
wewnętrznych;
-Przejęcie przez oddział pulmonologiczny pomieszczeń po zakładzie opiekuńczo – leczniczym na potrzeby pododdziału chemioterapii;
-Przeniesienie poradni ginekologiczno – położniczej , okulistycznej , otolaryngologicznej do pomieszczeń po oddziale dziecięcym;
-Przekazanie , w drodze postępowania konkursowego, wykonania 70% kontraktu na oddziale chirurgii planowej podwykonawcy zewnętrznemu,
z warunkami ujętymi w umowie podkontraktu, zobowiązującymi podwykonawcę do wykonywania określonych, wysoko specjalistycznych
procedur zabiegowych, zabezpieczenia personelu i sprzętu medycznego oraz partycypacji w kosztach remontu bloku operacyjnego – zgodnie
z wymogami programu dostosowawczego.
Symulacja wpływu zrealizowania WARIANT nr III na przychody, koszty i wynik finansowy SP ZOZ przedstawiają poniższe
zestawienia:
Zestawienie zmian przychodów i kosztów będących wynikiem symulowanych zmian w strukturach SP ZOZ ZOZ Głuchołazy
wg wariantu III
Lp
Wyszczególnienie i opis zmian - Zmiany w przychodach
Kwota zmniejszenia
przychodów
Kwota zwiększenia
przychodów
Likwidacja Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego - z tego : przychody z kontraktu z NFZ - 766 000 zł ,
1 przychody z wpłat pacjentów - 230 000 ZŁ.
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
996 000
Strona 12
Zmniejszenie przychodów oddziału chirurgii planowej z tytułu zapłaty podwykonawcy za wykonane
2 procedury
1 154 400
Zwiększenie przychodów chirurgii planowej z tytułu zaplaty przez podwykonawcę kosztów użytkowania
3 oddzialu
387 000
Zwiększenie przychodów oddziału chorób wewnętrznych w wyniku rozszerzenia działalności o pododdział
4 reumatologiczny
800 000
Razem
2 150 400
963 400
Łącznie zmniejszenie przychodów
Kwota zmniejszenia
kosztów
Wyszczególnienie i opis zmian - Zmiany w kosztach
Lp
1 187 000
Kwota zwiększenia
kosztów
Koszty likwidowanego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w tym : koszty osobowe- 533 700 ; koszty materiałowe- 199
1 900 ; koszty zakupu procedur medycznych - 6 200 ;
739800
Zmniejszenie kosztów oddziału chirurgii planowej z tytułu dostosowania potencjału oddziału do wielkości kontraktu
realizowanego przez kadrę SP ZOZ ZOZ w tym : koszty osobowe- 525 200 ; koszty procedur medycznych - 331 200
2 ;koszty materiałowe - 135 200 ;
991600
Zwiększenie kosztów oddziału chorób wewnętrznych ze względu na rozszerzenie działalności - w tym: koszty osobowe -
3 218 400 ; koszty procedur medycznych - 27 000; koszty materiałowe - 125 500 ; koszty pośrednie - 150 500
521 400
Razem
Łącznie zmniejszenie kosztów
1731400
1210000
521 400
Przychody , koszty i wynik finansowy oddziałów , planowany na rok 2013 w wersji aktualnej i po zmianach
wynikających z realizacji wariantu III
Planowane wykonanie roku 2013 wg wariantu I
Oddział /Poradnia
Przychody
Koszty
Planowane wykonanie roku 2013 wg wariantu III
Wynik finansowy Przychody
Koszty
Wynik finansowy
Wewnętrzny
Pulmonologiczny
Chirurgiczny
Izba Przyjęć
2 617 300
4 616 900
1 685 000
732 800
2 955 660
4 443 000
2 217 240
880 000
-338 360
173 900
-532 240
-147 200
3 417 300
4 616 900
917 600
732 800
3 477 060
4 684 600
1225640
880 000
-59 760
-67 700
-308040
-147 200
Razem Leczenie szpitalne
9 652 000
10 495 900
-843 900
9 684 600
10267300
-582700
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Strona 13
Rehabilitacja kardiologiczna
Psychiatryczny
Psychosomatyczny
ZOL
Razem oddziały
4 444 800
1 443 600
1 190 800
996 000
3 890 000
1 479 900
1 332 060
1 138 200
554 800
-36 300
-141 260
-142 200
4 444 800
1 443 600
1 190 800
3 890 000
1 479 900
1 332 060
554 800
-36 300
-141 260
0
17 727 200
18 336 060
-608 860
16 763 800
16969260
-205460
PLAN FINANSOWY NA ROK 2013 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZOZ W
GŁUCHOŁAZACH - wersja zatwierdzona i wersja z uwzględnieniem zmian w wariancie III
PRZYCHODY
KOSZTY
Kwota w tys. zł
L.p.
1
2
Wyszczególnienie
Wersja
Wersja z uwzgl. L.p.
zatwierdzona
zmian
Przychody ze sprzedaży ogółem
19 991
19 206
w tym: sprzedaż usług medycznych dla NFZ
19 158
18 678
sprzedaż pozostałych usług medycznych
498
470
wpłaty pacjentów ZOL
233
0
pozostałe przychody ze sprzedaży
50
3
przychody z działalności pozamedycznej
52
55
335
220
0
0
dotacje
214
150
inne
121
70
0
0
20 326
19 426
Pozostałe przychody operacyjne
w tym: darowizny sprzętu medycznego
3
Kwota w tys. zł
Przychody finansowe
Ogółem
Zyski nadzwyczajne
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Wyszczególnienie
1 Koszty osobowe
Wersja
zatwierdzona
Wersja z uwzgl.
zmian
12 353
10 350
10 288
8 630
1 853
1 550
212
170
2 Zużycie materiałów i energii
4 082
4360
3 Usługi obce
3 103
3953
4 Podatki i opłaty
117
88
5 Pozostałe koszty rodzajowe
262
252
6 Amortyzacja
810
682
60
50
418
100
21 205
19834
w tym: wynagrodzenia
składki ZUS
inne
7 Pozostałe koszty operacyjne
8 Koszty finansowe
Ogółem
Straty nadzwyczajne
Strona 14
Wynik finansowy - zysk
Wynik finansowy - strata
879
408
Efekty realizacji WARIANTU III:
Pozytywne:
-Rozszerzenie zakresu działalności SP ZOZ ZOZ o reumatologię - poprawa wyniku finansowego oddziału chorób wewnętrznych o 278 tys. zł.;
-Poprawa wyniku finansowego oddziału chirurgii planowej o 223 tys. zł.;
-Poprawa wyniku finansowego SP ZOZ ZOZ o 265 tys. zł;
-Poprawa warunków pobytu na oddziale pulmonologicznym pacjentów, w szczególności chemioterapii;
-Poprawa warunków pracy personelu pododdziału chemioterapii;
-Zagospodarowanie pomieszczeń po oddziale dziecięcym;
-Osiągnięcie pożądanych proporcji procedur zabiegowych w stosunku do procedur zachowawczych na oddziale chirurgii planowej co stwarza
warunki do uzyskania kontraktu na rok 2014 i lata następne w nie zmniejszonej wysokości;
-Wykonanie remontu bloku operacyjnego w ramach programu dostosowawczego - stworzenie warunków do uzyskania kontraktu na chirurgię
planową na rok 2014 i lata następne;
-Utrzymania zabezpieczenia chirurgicznego mieszkańców miasta i gminy w godzinach nocnych i w dni wolne od pracy;
Negatywne:
-Likwidacja zakładu opiekuńczo – leczniczego , skutkująca zwolnieniem całego personelu oddziału;
-Zwolnienie części wykwalifikowanej kadry na oddziale chirurgii w celu dostosowania potencjału oddziału do wysokości kontraktu ,realizowanego
przez kadrę SP ZOZ ZOZ ;
-Pogorszenie wyniku finansowego oddziału pulmonologii z pododdziałem chemioterapii. o 241 tys. zł..
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Strona 15
WARIANT IV:
Opis: Symulacja zmian organizacyjnych, mających na celu poprawę wyniku finansowego, zagospodarowanie powierzchni szpitala nr 1,
rozszerzenie działalności o reumatologię, poprawę warunków pobytu pacjentów na oddziale pulmonologii z pododdziałem chemioterapii,
poprawę warunków pracy personelu oddziału pulmonologii z pododdziałem chemioterapii .
Konieczne zmiany warunkujące wykonanie tego wariantu:
-Likwidacja oddziału chirurgii planowej;
-Wzmocnienie obsady lekarskiej w poradni chirurgicznej w celu wydłużenia czasu pracy poradni i pełnego wykorzystania możliwości
zabiegowych , zgodnie z warunkami szczegółowymi kontraktu ;
- Zwiększenie kontraktu poradni chirurgicznej o co najmniej 20 % tj o 72 tys. zł , zabezpieczające wzrost kosztów z tytułu zwiększenia obsady
lekarskiej ;
-Przeniesienie na miejsce po oddziale chirurgii planowej zakładu opiekuńczo – leczniczego z budynku Pawilonu B szpitala nr 2 i zwiększenie
bazy łóżkowej i kontraktu o 10 łóżek ;
-Rozszerzenie działalności oddziału chorób wewnętrznych o pododdział reumatologii , przejęty z ZOZ Nysa.
-Przejęcie przez oddział pulmonologiczny pomieszczeń po zakładzie opiekuńczo – leczniczym na potrzeby pododdziału chemioterapii ;
-Przeniesienie poradni ginekologiczno – położniczej , okulistycznej , otolaryngologicznej do pomieszczeń po oddziale dziecięcym ;
Symulację planu finansowego SP ZOZ ZOZ po likwidacji oddziału chirurgii ogólnej i wprowadzonymi wyżej zmianami przedstawiono poniżej
Lp
Zestawienie zmian przychodów i kosztów będących wynikiem symulowanych zmian w strukturach SP ZOZ ZOZ Głucholazy wg wariantu IV
Kwota zmniejszenia
Kwota zwiększenia
Wyszczególnienie i opis zmian
przychodów
przychodów
1 Likwidacja oddziału chirurgii planowej
Wzrost przychodów ZOL z tytułu zwiększenia umowy o 10 łóżek (283700z NFZ + 85
2 000 opłaty pacjentów).
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
1685000
369000
Strona 16
3 Zwiększenie przychodów poradni chirurgicznej
72000
Zwiększenie przychodów oddziału wewnętrznego w wyniku rozszerzenia działalności o
4 pododdział reumatologiczny
RAZEM
800000
1685000
Łącznie zmniejszenie przychodów
1241000
444000
Zmiany w kosztach
Lp
1
2
3
4
Wyszczególnienie i opis zmian
Koszty bezpośrednie likwidowanego oddziału chirurgii planowej w tym : koszty
osobowe - 706 400; koszty zakupu procedur medycznych - 518 400; koszty
materiałowe - 262 700;
Zwiększenie kosztów zakładu opiekuńczo - leczniczego z tytułu zwiększenia ilości
łóżek ( koszty osobowe - 75 600 + koszty materiałowe 45 000 + koszty usług 27 000 )
Zwiększenie kosztów oddziału chorób wewnętrznych ze względu na rozszerzenie
działalności - w tym: koszty osobowe - 218 400 ; koszty procedur medycznych - 27 000;
koszty materiałowe - 125 500 ; koszty pośrednie - 150 500
Zwiększenie kosztów poradni chirurgicznej ( koszty osobowe - 60 000 + 7 000 koszty
usług + 12 000 koszty materiałowe )
Razem
Łącznie zmniejszenie kosztów
Kwota zmniejszenia
kosztów
Kwota zwiększenia
kosztów
1 487 500
147 600
521 400
1 487 500
79 000
748 000
739 500
PLAN FINANSOWY NA ROK 2013 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZOZ W
GŁUCHOŁAZACH wg wariantu IV
PRZYCHODY
L.p.
Wyszczególnienie
KOSZTY
Kwota w tys. zł
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
L.p.
Wyszczególnienie
Kwota w tys. zł
Strona 17
Przewidywane
wykonanie
2012
1
Przychody ze sprzedaży ogółem
w tym: sprzedaż usług medycznych dla NFZ
2
20 064
18 958
1Koszty osobowe
19 212
18 115
sprzedaż pozostałych usług medycznych
517
470
składki ZUS
wpłaty pacjentów ZOL
233
315
inne
pozostałe przychody ze sprzedaży
50
3
przychody z działalności pozamedycznej
52
55
335
210
Pozostałe przychody operacyjne
w tym: darowizny sprzętu medycznego
3
Przewidywane
wykonanie 2012
plan 2013
0
0
dotacje
214
170
inne
121
40
0
0
20 399
19 168
Przychody finansowe
Ogółem
w tym: wynagrodzenia
plan 2013
12 353
11 088
10 288
9 258
1 853
1 660
212
170
2 Zużycie materiałów i energii
4 082
4 375
3 Usługi obce
3 103
2 583
4 Podatki i opłaty
117
120
5 Pozostałe koszty rodzajowe
262
260
6 Amortyzacja
810
820
60
50
418
100
21 205
19 396
806
228
7 Pozostałe koszty operacyjne
8 Koszty finansowe
Ogółem
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Wynik finansowy - zysk
Wynik finansowy - strata
Efekty realizacji wariantu IV:
Pozytywne
-Poprawa wyniku finansowego SP ZOZ ZOZ o 445 tys.zł.
-Poprawa warunków pobytu na oddziale pulmonologicznym pacjentów , w szczególności chemioterapii ;
-Poprawa warunków pracy personelu pododdziału chemioterapii ;
-Zagospodarowanie pomieszczeń po oddziale dziecięcym ;
-Możliwość zwiększenia ilości łóżek w zakładzie opiekuńczo – leczniczym z obecnych 27 do 37 co zagwarantuje zbilansowanie ZOL –u ;
-Likwidacja oddziału trwale przynoszącego stratę ;
-Rozszerzenie działalności o reumatologię .
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Strona 18
Negatywne
-Likwidacja oddziału chirurgii planowej , skutkująca brakiem zabezpieczenia chirurgicznego mieszkańców Głuchołaz w porze nocnej
i w niedziele i święta oraz zwolnieniem wykwalifikowanego personelu oddziału;
-Ze względów logistycznych i formalnych znaczne rozciągnięcie w czasie zmian organizacyjnych przewidzianych w tym wariancie (
wypowiedzenia pracy , prace adaptacyjne pomieszczeń głównie dot. budynku szpitala nr 1 , wprowadzenie zmian zakresu świadczeń ,
wymagających formalnych procedur ).
Wariant IV A
Opis : Symulacja zmian organizacyjnych , mających na celu poprawę wyniku finansowego , zagospodarowanie powierzchni szpitala nr 1 ,
rozszerzenie działalności o reumatologię , poprawę warunków pobytu pacjentów na oddziale pulmonologii z pododdziałem chemioterapii ,
poprawę warunków pracy personelu oddziału pulmonologii z pododdziałem chemioterapii .
Konieczne zmiany warunkujące wykonanie tego wariantu :
-Likwidacja oddziału chirurgii planowej ;
-Wzmocnienie obsady lekarskiej w poradni chirurgicznej w celu wydłużenia czasu pracy poradni i pełnego wykorzystania możliwości
zabiegowych , zgodnie z warunkami szczegółowymi kontraktu ;
-Przeniesienie na miejsce po oddziale chirurgii planowej zakładu opiekuńczo – leczniczego z budynku Pawilonu B szpitala nr 2 ;
-Rozszerzenie działalności oddziału chorób wewnętrznych o pododdział reumatologii , przejęty z ZOZ Nysa.
-Przejęcie przez oddział pulmonologiczny pomieszczeń po zakładzie opiekuńczo – leczniczym na potrzeby pododdziału chemioterapii ;
-Przeniesienie poradni ginekologiczno – położniczej , okulistycznej , otolaryngologicznej do pomieszczeń po oddziale dziecięcym ;
Wariant ten , w przeciwieństwie do wariantu IV nie przewiduje zwiększenia kontraktu na ZOL – u oraz w poradni chirurgicznej.
Ponadto zwiększone zostały przewidywane koszty oddziału chorób wewnętrznych z tytułu przejęcia reumatologii ( z 521 400 do 622 000 zl)
Symulację planu finansowego SP ZOZ ZOZ po likwidacji oddziału chirurgii ogólnej i wprowadzonymi wyżej zmianami przedstawiono
poniżej
Zmiany w przychodach
Wyszczególnienie i opis zmian
Likwidacja oddziału chirurgii planowej
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Kwota zmniejszenia
przychodów
Kwota zwiększenia
przychodów
1 685 000
Strona 19
Zwiększenie przychodów oddziału chorób wewnętrznych w wyniku rozszerzenia działalności o pododdział
reumatologiczny
800 000
800 000
1 685 000
885 000
Razem
Łącznie zmniejszenie przychodów
Zmiany w kosztach
Kwota zmniejszenia
kosztów
Wyszczególnienie i opis zmian
Koszty bezpośrednie likwidowanego oddziału chirurgii planowej w tym : koszty osobowe - 706 400;
koszty zakupu procedur medycznych – 609 000; koszty materiałowe - 373 000 ;
Zwiększenie kosztów oddziału chorób wewnętrznych ze względu na rozszerzenie działalności - w tym:
koszty osobowe – 312 000 ; koszty procedur medycznych - 30 000; koszty materiałowe – 150 000 ; koszty
materiałów (80 000 ) i usług ( 50 000) w kosztach pośrednich - 130 000
Zwiększenie kosztów poradni chirurgicznej ( koszty osobowe - 60 000 + 7 000 koszty usług + 12 000
koszty materiałowe )
Kwota zwiększenia
kosztów
1 688 000
622 000
79 000
701 000
1 688 000
987 000
Razem
Łącznie zmniejszenie kosztów
PLAN FINANSOWY NA ROK 2013 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZOZ
W GŁUCHOŁAZACH wg wariantu IV A
PRZYCHODY
KOSZTY
Kwota w tys. zł
L.p.
1
Wyszczególnienie
Kwota w tys. zł
Przewidywane
L.p.
Wykonanie
plan 2013
2012
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży ogółem
20 064
18 517
w tym: sprzedaż usług medycznych dla NFZ
19 212
17 759
sprzedaż pozostałych usług medycznych
517
470
składki ZUS
wpłaty pacjentów ZOL
233
230
inne
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
1 Koszty osobowe
w tym: wynagrodzenia
Przewidywane
Wykonanie 2012
plan 2013
12 353
11 106
10 288
9 276
1 853
1 660
212
170
Strona 20
2
pozostałe przychody ze sprzedaży
50
3
przychody z działalności pozamedycznej
52
55
335
210
0
0
dotacje
214
170
inne
121
40
0
0
20 399
18 727
Pozostałe przychody operacyjne
w tym: darowizny sprzętu medycznego
3
Przychody finansowe
Ogółem
2 Zużycie materiałów i energii
4 082
4 324
3 Usługi obce
3 103
2 518
4 Podatki i opłaty
117
120
5 Pozostałe koszty rodzajowe
262
260
6 Amortyzacja
810
820
60
50
418
100
21 205
19 298
7 Pozostałe koszty operacyjne
8 Koszty finansowe
Ogółem
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Wynik finansowy - zysk
Wynik finansowy - strata
806
571
WNOSKI:
W wariancie I: założono kontynuację działalności w nie zmienionym zakresie . Zmniejszenie straty w porównaniu do roku 2012 i przewidywane
lepsze wyniki oddziałów i poradni są efektem prowadzonej od 1 ½ roku restrukturyzacji kosztów.
Osiągnięcie założonych w tym wariancie wyników stabilizuje sytuację SP ZOZ ZOZ - zarówno w zakresie finansowym jak i w zakresie
organizacyjnym. Wpływa również pozytywnie na sytuację kadrową - stwarza perspektywę dalszej pracy zatrudnionych w SP ZOZ ZOZ
pracowników.
Zwiększenie kontraktów przez NFZ, szczególnie na szpitalnictwo ( 275 tys. zł) i przeprowadzone przez NFZ kontrole świadczą o prawidłowej
i zgodnej z warunkami umów realizacji świadczeń medycznych.
Nie rozwiązany w tym wariancie pozostaje problem chirurgii planowej - brak zmian grozi nie podpisaniem lub podpisaniem znacznie niższego
kontraktu na rok 2014 i lata następne i negatywnie wpływa na prace całego SP ZOZ.
Wariant II: głównym celem jest ograniczenie funkcjonowania SP ZOZ do dwóch budynków szpitalnych i którego symulacja została wykonana
przede wszystkim ze względu na oczekiwania istotnej zmiany sytuacji finansowej SP ZOZ, nie przynosi pożądanych i oczekiwanych efektów.
Nawet przy ewentualnie zaniżonych szacunkach dot. zmniejszenia kosztów pośrednich, realizacja tego wariantu jest nieuzasadniona.
Wyłączenie z użytku przez SP ZOZ Pawilonu B nie zmienia zasadniczego problemu jakim jest usytuowanie budynków szpitalnych
w dwóch miejscach, oddalonych od siebie o 2 km. Powoduje to konieczność utrzymywania odrębnych dla obydwu szpitali kotłowni, obsługi
pracowni RTG, pralni, statystki medycznej, kaplic. Rezygnacja z Pawilonu B tego faktu nie zmienia, stąd też uzyskanie diametralnych zmian
w kosztach funkcjonowania SP ZOZ (szczególnie znaczne obniżenie kosztów pośrednich) nie jest możliwe.
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Strona 21
W kosztach tego wariantu nie zostały uwzględnione koszty przeniesienia apteki szpitalnej, mieszczącej się w podziemiu Pawilonu B i poradni
gruźlicy i chorób płuc. Apteka, aby spełnić wymagania kontraktowe dotyczące przygotowywania cytostatyków na pododdział chemioterapii
została niedawno wyremontowana, również z dotacji z budżetu powiatu nyskiego i spełnia aktualnie wszystkie wymogi Głównego Inspektoratu
Farmaceutycznego i NFZ. Nie uwzględniono w tym wariancie również kosztów adaptacji poszczególnych „ zamienianych” pomieszczeń.
Związane z realizacją tego wariantu zmniejszanie kontraktów na psychiatrii i psychosomatyce, ze względu na brak miejsca na funkcjonowanie
tych oddziałów w obecnym kształcie jest pozbawione logiki i niweczy wieloletnie starania o maksymalizację kontraktów w tych zakresach.
Koszty społeczne założonych zmian są również bardzo wysokie - rozmiary zwolnień pracowników kwalifikują zwolnienia do zwolnień grupowych
co pociąga za sobą wysokie koszty odpraw i znacząco wpływa na skalę bezrobocia w powiecie nyskim i w gminie Głuchołazy.
Realizacja tego wariantu nie jest możliwa w krótkim okresie czasu - działania logistyczne i konieczność dotrzymania warunków formalnych
likwidacji oddziałów i ograniczenia ich działalności wymaga czasochłonnych procedur i rozciągałoby wprowadzanie zmian na długie miesiące,
co skutkowałoby, do czasu zakończenia realizacji wariantu II, generowaniem wysokich strat, których SP ZOZ ZOZ nie byłby w stanie pokryć.
Wariant III: pozwala uzyskać lepsze wyniki finansowe i stabilizuje sytuację finansową SP ZOZ oraz sytuację pracowników - stwarza perspektywę
ich dalszej pracy w SP ZOZ ZOZ. Rozszerzenie zakresu świadczeń oddziału chorób wewnętrznych wpłynie na poprawę wyniku finansowego
oddziału. Wariant ten, przy założeniu, że realizacja świadczeń na oddziale chirurgii planowej zostanie uzupełniona przez podwykonawcę
i że w wyniku tego zostaną wygospodarowane środki na dostosowanie bloku operacyjnego do wymogów NFZ, stwarza warunki do utrzymania
kontraktu na chirurgii na rok 2014 i lata następne.
Wprowadzenie zmian organizacyjnych przewidzianych w tym wariancie, przy pełnej współpracy kierownictwa zoz-ów, jest możliwe
w stosunkowo krótkim okresie czasu.
Wariant IV: stwarza możliwość stopniowego rozszerzania świadczeń w zakładzie opiekuńczo – leczniczym i jego zbilansowania. W świetle
starzenia się społeczeństwa i priorytetowo traktowanego leczenia długoterminowego jest to działanie uzasadnione. Wobec corocznie
zwiększanego kontraktu w zakresie chemioterapii i kontraktowania nowych programów z tego zakresu świadczeń, przejęcie dodatkowej
powierzchni na potrzeby chemioterapii umożliwi dotrzymanie warunków umów z NFZ, poprawi warunki pobytowe pacjentów i pracy personelu.
Likwidacja oddziału chirurgii planowej spotka się niewątpliwie z ostrym sprzeciwem władz miasta Głuchołaz i społeczności lokalnej ze względu
na pozbawienie opieki chirurgicznej w porze nocnej i w niedziele i święta.
Wariant IVA: przedstawia symulowany wynik finansowy SP ZOZ w przypadku braku uzyskania dodatkowych środków finansowych z NFZ na
zwiększenie kontraktu na ZOL oraz przy zmniejszonym zysku wynikającym ze zwiększonych kosztów o 100 000zł (koszty osobowe
i materiałowe) oddziału wewnętrznego z pododdziałem reumatologii.
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Strona 22
IV.
DZIAŁANIA INWESTYCYJNE:
Infrastruktura budynków szpitala nr 1 oraz 2 ze względu na wiek oraz stopień eksploatacji, mimo dokonywanych bieżących remontów wymaga
realizacji wymogów programu dostosowawczego wynikającego z obowiązujących aktów prawnych. Ostateczny termin realizacji określony został
w ustawie o działalności medycznej na 2016 rok. Ze względu na konieczność zaangażowania środków finansowych w wielkości około 6 mln zł
na realizacje programu dostosowawczego istotnym jest pozyskanie środków finansowych na realizację tego zadania.
I.
Środki z programu Ministerstwa Zdrowia z funduszy EOG oraz z funduszy norweskich celem realizowania następujących celów:
1.
lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu zaspokojenia potrzeb szybko rozwijającej się populacji chronicznie chorych i
niesamodzielnych oraz osób starszych poprzez rozbudowę, przebudowę lub modernizację podmiotów prowadzących działalność
leczniczą w zakresie opieki długoterminowej – program obejmował by ZOL.
Profilaktyka chorób nowotworowych mająca na celu zmniejszenie zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i śmiertelności z powodu
nowotworów poprzez rozbudowę, przebudowę oraz modernizację oraz zakup sprzętu do wczesnego wykrywania chorób nowotworowych
dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą – program obejmował by oddział pulmonologii.
2.
Wartość dofinansowania projektu: 300 000 – 6 000 000 euro; poziom dofinansowania – do 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Nabór
ogłoszony zostanie w I-szym kwartale 2013.
II.
Środki z programu funduszy norweskich i EOG 2009 – 2014: oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii nabór II
kwartał 2013. W ramach programu zrealizowane by została kompleksowa termomodernizacja szpitala nr 2.
Efektem realizowanego projektu termomodernizacji było by:
zmodernizowanie sieci ciepłowniczej pawilonu A i B z utworzeniem dwóch niezależnych kotłowni na gaz;
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Strona 23
-
wykonanie elewacji budynków pawilonu A i B;
redukcja kosztów osobowych wynikających z obsługi kotłowni węglowej o około 100 000 zł rocznie.
W celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na zakup sprzętu oraz urządzeń wykorzystywanych do rehabilitacji oraz modernizacji
bazy łóżkowej przystąpiono od programu PEFRON, otrzymana wartość środków finansowych wynosi 100 000 zł. Poziom dofinansowania 60%
PEFRON, 40% udział własny. Sprzęt wykorzystywany będzie w oddziale rehabilitacji kardiologicznej, pulmonologii, ZOL oraz Psychosomatyki.
Przedstawiony Wariant I wymagał by dokonania częściowych prac adaptacyjnych bloku operacyjnego oddziału chirurgii w stopniu
umożliwiającym realizację programu dostosowawczego. Środki finansowe pochodziły by z nadwyżki budżetowej – pokrycie strat wynikających
z różnicy między wartością amortyzacji a stratą wynoszącą 200 000 tys. zł. Proponowany zakres prac:
V.
PODSUMOWANIE:
Efekty wdrożonego programu restrukturyzacji naprawczej w SP ZOZ Głuchołazy umożliwia realizowanie statutowego zadania, jakim jest
udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, w oparciu o posiadaną bazę lokalową oraz zaplecze kadrowe
w roku 2013. Uzyskany wynik finansowy SP ZOZ-u w 2012 roku – w którym strata jest mniejsza niż wielkości amortyzacji stwarza warunki
do kontynuacji działalności placówki w dotychczasowej formie organizacyjnej.
Wybór wariantu funkcjonowania placówki powinien zostać dokonany w oparciu o analizę finansową szpitala oraz założenia polityki zdrowotnej
Powiatu Nyskiego wypracowanej przez merytoryczne komisje Organu założycielskiego po uwzględnieniu potencjału SP ZOZ w Nysie.
Niezwykle istotnym zagadnieniem jest utrzymanie poziomu finansowania świadczeń zdrowotnych na poziomie gwarantującym zapewnienie
dostępności do świadczeń medycznych mieszkańcom Miasta i Gminy Głuchołazy w stopniu nie niższym niż obecnie.
Uzyskanie pożyczki od Organu założycielskiego na spłatę zobowiązań wymagalnych umożliwiło zapewnienie stabilizacji finansowej szpitala.
Narastające koszty finansowe wynikające ze zobowiązań wymagalnych w przypadku braku spłaty zobowiązań skutkowały by utratą płynności
finansowej. Mimo prowadzonych negocjacji z wierzycielami na dzień 31.12.2012r. koszty finansowe z tytułu zapłaconych odsetek
od zobowiązań oraz tytułu kosztów sądowych wyniosły 418 000 zł.
Istotnym elementem mającym wpływ na jakość sprawowanej opieki nad pacjentami SP ZOZ w Głuchołazach było przystąpienie szpitala w 2012
roku do procesu akredytacji CMJ i Ministerstwa Zdrowia. Uzyskany certyfikat akredytacyjny stanowi oprócz prestiżu również wymierne korzystne
efekty finansowe dla szpitala, wynikające ze zmniejszenia składki na obowiązkowe od 2014 roku ubezpieczenie od zdarzeń medycznych
w wysokości 10% ulgi składki, liczonej od ilości łóżek w szpitalu ale nie mniejszej niż 300 000 zł.
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Strona 24
Restrukturyzacja naprawcza SP ZOZ ZOZ Głuchołazy – Luty 2013.
Strona 25
Download