1 Zamawiający - Narodowy Instytut Dziedzictwa

advertisement
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro
Warszawa 2013
Spis treści:
§ 1 Zamawiający ---------------------------------------------------------------------------------------- 3
§ 2 Tryb udzielenia zamówienia ----------------------------------------------------------------------- 3
§ 3 Opis przedmiotu zamówienia ---------------------------------------------------------------------- 3
§ 4 Informacja o zamówieniach uzupełniających ---------------------------------------------------- 3
§ 5 Termin wykonania zamówienia -------------------------------------------------------------------- 4
§ 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ----------------------------- 4
§ 7 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami------------------------------------------------------------------ 5
§ 8 Wymagania dotyczące wadium -------------------------------------------------------------------- 6
§ 9 Termin związania ofertą ---------------------------------------------------------------------------- 6
§ 10 Opis sposobu przygotowania ofert -------------------------------------------------------------- 6
§ 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ------------------------------------------------- 7
§ 12 Opis sposobu obliczenia ceny -------------------------------------------------------------------- 7
§ 13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert ----------------------------------------- 7
§ 14 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego ----------------------------------------------- 7
§15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy ----------------------- 8
§ 16 Wzór umowy --------------------------------------------------------------------------------------- 8
§ 17 Przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty - 8
§ 18 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. ----------------------------------------------- 8
§ 19 Załączniki------------------------------------------------------------------------------------------- 8
2
§ 1 Zamawiający
Zamawiającym jest:
Narodowy Instytut Dziedzictwa,
Ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
NIP: 526-26-54-633;
REGON: 015263890;
Nr telefonu: 22 826 93 52;
Nr faksu: 22 826 17 14;
e-mail: [email protected]
§ 2 Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
dalej „ustawa Pzp lub ustawa”, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 200 000 euro. Do
spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ oraz w Ustawie oraz w przepisach wykonawczych do Ustawy
mają zastosowanie przepisy KC.
§ 3 Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego, nieużywanego sprzętu i oprogramowania w ilościach, o
parametrach technicznych i na warunkach gwarancji określonych w niniejszym przedmiocie zamówienia w
tym:
1) Komputer stacjonarny HP 6300 Pro lub równoważny –25 szt.;
2) Laptop HP Probook 450 lub równoważny – 7 szt.;
3) AutoCad 2014 LT lub równoważny – 1 szt.;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ.
Termin dostawy 10 dni od dnia podpisania umowy
CPV:
30213000-5 - Komputery osobiste
30213100-6 - Komputery przenośne
48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
§ 4 Informacja o zamówieniach uzupełniających
Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z
Wykonawcą w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu warunków
określonych w wcześniej przywołanych postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia uzupełniającego nie
będzie przekraczać 20% wartości zamówienia podstawowego.
3
§ 5 Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: 10 dni od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego.
§ 6 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.
22 ust. 1 Ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 i 2 oraz art. 24b ust. 3 Ustawy Pzp.
W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie warunki o których
mowa powyżej muszą spełniać łącznie z zastrzeżeniem, że warunek w zakresie nie podlegania
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 i 2 oraz 24b ust. 3 ustawy Pzp musi spełnić każdy z nich.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu i w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust 1 i 2 oraz 24b ust. 3 ustawy Pzp:
1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
oraz wykazania braku istnienia przesłanek wykluczenia, o których mowa w 24 ust 1 i 2 oraz art.
24b ust. 3 ustawy Pzp należy przedłożyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające:
i.
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych wg treści określonej w załączniku nr 1a do SIWZ;
ii.
że nie podlega on wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych wg treści określonej w załączniku nr 1b do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oświadczenie składa każdy z podmiotów występujących wspólnie z zastrzeżeniem, że jeżeli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokument, o którym mowa w
pkt i) mogą złożyć łącznie.
iii.
przynależność do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) wg treści
określonej w załączniku nr 1c do SIWZ, jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej w
rozumieniu ww. ustawy.
W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie
oświadczenie składa każdy z nich.
iv.
brak przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) wg treści
określonej w załączniku nr 1d do SIWZ, jeżeli Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej w rozumieniu ww. ustawy.
W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie
oświadczenie składa każdy z nich.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
4
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty
składa każdy z podmiotów oferty wspólnej.
c) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt b) składa odpowiednio dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
i.
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
d) Dokumenty, o których mowa punkcie c) lit. i) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
e) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt c), zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Pkt d) stosuje się odpowiednio.
f)
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający ma prawo zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia-nie
spełnia.
§ 7 Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej
zamawiającego www.nid.pl
2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane są za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron postępowania na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Wszelką korespondencję dotyczącą prowadzonego postępowania należy kierować na adres
Zamawiającego:
Narodowy Instytut Dziedzictwa,
Ul. Kopernika 36/40
00-924 Warszawa
Nr tel./faksu 22 826 93 52/22 826 17 14
e-mail: [email protected]
z dopiskiem PN- Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Narodowego
Instytutu Dziedzictwa
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Pan Maciej Marzec tel. 506-748-867;
5
Skutki braku zachowania przez Wykonawców w/w wymogów ponosi Wykonawca.
§ 8 Wymagania dotyczące wadium
Nie dotyczy
§ 9 Termin związania ofertą
Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego
w § 11.
§ 10 Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku
polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie
elektronicznej.
2. Do oferty należy dołączyć wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty określone w załączniku 4 do SIWZ.
3. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do
oferty.
4. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów albo kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem dokumentów, o których
mowa w § 10 ust. 3 i 7 SIWZ oraz oświadczenia o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 ppkt a) lit. i); iii);
iv) SIWZ dla którego wymagane jest przedłożenie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę/y uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy lub innych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w językach obcych
muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.
5. Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub
maszynie do pisania.
6. Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. szycie,
zbindowanie). Na kopercie powinna widnieć nazwa, adres Wykonawcy i Zamawiającego oraz
7.
8.
9.
10.
11.
następujące oznaczenie: „PN- Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla
Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Nie otwierać przed dniem 07.08.2013r. godz. 10:15.”
Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, a wszystkie jej
strony parafowane. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z
załączonego dokumentu rejestrowego, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub
w postaci kopii poświadczonej notarialnie.
Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu oferty przed terminem składania
ofert określonym w niniejszej SIWZ. Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie
zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: „PN- Dostawa sprzętu komputerowego i
oprogramowania dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa” oraz pełną nazwą i adresem
Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do wniosku o zmianę lub
wycofanie oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że wniosek o zmianę lub
wycofanie został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
Zaleca się sporządzenie oferty na Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ
lub innym dokumencie zawierającym wszystkie informacje i oświadczenia określone we wzorze
Formularza Ofertowego.
W ofercie Wykonawca określi:
-cenę za realizację zamówienia oraz ceny jednostkowe poszczególnych elementów zamówienia wg
treści Formularza Ofertowego (załącznik nr 3 do SIWZ).
6
12. Wykonawca wskaże w ofercie te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
§ 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty winny być złożone w kancelarii Narodowego Instytutu Dziedzictwa mieszczącej się w Warszawie
(00-924) przy ul. Kopernika 36/40 (wejście od ul. Karasia, pokój nr 124).
2. Termin składania ofert upływa dnia 07.08.2013r. godz. 10:00.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania.
4. Zamawiający dokona publicznego otwarcia ofert w swojej siedzibie w Warszawie przy, ul. Kopernika
36/40 (pokój nr 124) w dniu 07.08.2013r. o godz. 10:15 czasu lokalnego.
5. Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w
recepcji Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym w ust 4.
§ 12 Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca poda w ofercie, której wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, cenę za wykonanie
zamówienia i ceny jednostkowe brutto poszczególnych elementów zamówienia.
2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków
(także od towarów i usług). Cena musi być podana w złotych polskich.
3. Wszystkie ceny należy podać w złotych polskich, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Wykonawca określi ceny zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.
4. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie
będą podlegały zmianom
5. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty za realizację zamówienia.
§ 13 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryterium cenowe- waga 100 %
Zamawiający określi liczbę punktów uzyskaną w w/w kryterium wg następującego wzoru:
Cena PLN najniższej oferty (brutto)
------------------------------------------------------------------- x 100 punktów
Cena PLN badanej oferty (brutto)
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
§ 14 Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Nie dotyczy
7
§ 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Nie dotyczy
§ 16 Wzór umowy
Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2.
§ 17 Przesłanki oraz warunki dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy w następujących okolicznościach:
1. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od
towarów i usług VAT;
2. zmian ilości poszczególnych dostaw w zależności od faktycznego zapotrzebowania, poprzez
zmniejszenie ilości jednej dostawy i zwiększenie ilości innej dostawy, bez możliwości zwiększenia
wartości całkowitej umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych dla dostaw określonych w
ofercie Wykonawcy z którym zawarto umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego;
3. nastąpi konieczność zmian w terminie realizacji zamówienia spowodowana obiektywnymi
czynnikami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, niezależnymi od Wykonawcy, z zastrzeżeniem,
że wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie i że zakończenie prac nastąpi nie później niż do
końca września 2013r.
§
18
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
wykonawcy
w
toku
W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
§ 19 Załączniki
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
Załącznik
nr
nr
nr
nr
nr
nr
nr
1a- wzór oświadczenia – art. 22 ust. 1,
1b- wzór oświadczenia – art. 24 ust. 1,
1c) wzór oświadczenia – 26 ust. 2d- przynależność do grupy kapitałowej,
1d) wzór oświadczenia – 26 ust. 2d- brak przynależności do grupy kapitałowej,
2- wzór umowy,
3- wzór Formularza Ofertowego
4- Opis przedmiotu zamówienia,
8
Download