Za**cznik nr 11 - Wzór umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu

advertisement
Projekt aneksu przygotowany przez Powiat Gorlicki
Aneks Nr 2 z dnia ………..października 2012 r.
do POROZUMIENIA O PARTNERSTWIE
na rzecz realizacji Projektu
„Tworzenie ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku
Frontu Wschodniego I Wojny Światowej – etap I”
Aneks nr 2 do Porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Tworzenie
ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I
Wojny Światowej – etap I” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej, Schemat C. Rozwój
produktów i oferty turystycznej regionu, zwanym dalej „Porozumieniem”
zawarty w dniu …. października 2012 r. pomiędzy:
Powiatem Gorlickim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gorlickiego, w imieniu
którego działają Starosta Gorlicki - Mirosław Wędrychowicz oraz Wicestarosta Gorlicki –
Karol Górski zwanym dalej Partnerem Wiodącym,
Województwem
Małopolskim,
reprezentowanym
przez
Zarząd
Województwa
Małopolskiego w imieniu którego działa Elżbieta Kantor – Dyrektor Departamentu Turystyki,
Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, zwanym dalej
Partnerem nr 1,
Powiatem Tarnowskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego, w imieniu
którego działają Starosta Tarnowski Mieczysław Kras oraz Wicestarosta Tarnowski –
Mirosław Banach, zwanym dalej Partnerem nr 2,
Gminą Biecz, reprezentowaną przez Burmistrza Biecza Urszulę Niemiec, zwaną dalej
Partnerem nr 3,
Miastem Gorlice, reprezentowanym przez Burmistrza Gorlic Witolda Kochana zwanym dalej
Partnerem nr 4,
Gminą Gorlice, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gorlice Ryszarda Guzika, zwanym
dalej Partnerem nr 5,
Gminą Klucze, reprezentowaną przez Wójta Gminy Klucze Kazimierza Ściążko, zwanym
dalej Partnerem nr 6,
Gminą Łużna, reprezentowaną przez Wójta Gminy Łużna Kazimierza Kroka, zwanym dalej
Partnerem nr 7,
Gminą Sękowa, reprezentowaną przez Wójta Gminy Sękowa Małgorzatę Małuch, zwanym
dalej Partnerem nr 8,
Załącznik do Uchwały Nr 1463.2012 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 października 2012 roku
Str. 1/12
Gminą Uście Gorlickie, reprezentowaną przez Wójta Gminy Uście Gorlickie Dymitra
Rydzanicza, zwanym dalej Partnerem nr 9
§ 1.
§ 6 ust. 10 Porozumienia otrzymuje brzmienie: „Szczegółowe zasady rozliczeń i współpracy
przy realizacji projektu zostaną określone w aneksie do niniejszego Porozumienia, który
zostanie podpisany w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania przez Partnera Wiodącego
umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucją Zarządzającą MRPO.
§2
Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają bez zmian.
§3
Porozumienie sporządzono w 18 jednobrzmiących egzemplarzach.
Załącznik do Uchwały Nr 1463.2012 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 października 2012 roku
Str. 2/12
Aneks nr 2 do Porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Tworzenie
ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I
Wojny Światowej – etap I”
Partner Wiodący - Powiat Gorlicki
W imieniu Partnera Wiodącego:
…………………………………………………..
Starosta Gorlicki Mirosław Wędrychowicz
…………………………………………………..
Wicestarosta Gorlicki Karol Górski
Załącznik do Uchwały Nr 1463.2012 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 października 2012 roku
Str. 3/12
Aneks nr 2 do Porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Tworzenie
ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I
Wojny Światowej – etap I”
Partner nr 1 - Województwo Małopolskie
W imieniu Partnera nr 1:
…………………….…………………………………………………..
Załącznik do Uchwały Nr 1463.2012 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 października 2012 roku
Str. 4/12
Aneks nr 2 do Porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Tworzenie
ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I
Wojny Światowej – etap I”
Partner nr 2 - Powiat Tarnowski
W imieniu Partnera nr 2:
…………………………………………………..
Starosta Tarnowski Mieczysław Kras
…………………………………………………..
Wicestarosta Tarnowski Mirosław Banach
Załącznik do Uchwały Nr 1463.2012 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 października 2012 roku
Str. 5/12
Aneks nr 2 do Porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Tworzenie
ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I
Wojny Światowej – etap I”
Partner nr 3 - Gmina Biecz
W imieniu Partnera nr 3:
…………………………………………………..
Burmistrz Biecza Urszula Niemiec
Załącznik do Uchwały Nr 1463.2012 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 października 2012 roku
Str. 6/12
Aneks nr 2 do Porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Tworzenie
ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I
Wojny Światowej – etap I”
Partner nr 4 - Miasto Gorlice
W imieniu Partnera nr 4:
…………………………………………………..
Burmistrz Gorlic Witold Kochan
Załącznik do Uchwały Nr 1463.2012 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 października 2012 roku
Str. 7/12
Aneks nr 2 do Porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Tworzenie
ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I
Wojny Światowej – etap I”
Partner nr 5 - Gmina Gorlice
W imieniu Partnera nr 5:
…………………………………………………..
Wójt Gminy Gorlice Ryszard Guzik
Załącznik do Uchwały Nr 1463.2012 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 października 2012 roku
Str. 8/12
Aneks nr 2 do Porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Tworzenie
ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I
Wojny Światowej – etap I”
Partner nr 6 - Gmina Klucze
W imieniu Partnera nr 6:
…………………………………………………..
Wójt Gminy Klucze Kazimierz Ściążko
Załącznik do Uchwały Nr 1463.2012 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 października 2012 roku
Str. 9/12
Aneks nr 2 do Porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Tworzenie
ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I
Wojny Światowej – etap I”
Partner nr 7 - Gmina Łużna
W imieniu Partnera nr 7:
…………………………………………………..
Wójt Gminy Łużna Kazimierz Krok
Załącznik do Uchwały Nr 1463.2012 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 października 2012 roku
Str. 10/12
Aneks nr 2 do Porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Tworzenie
ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I
Wojny Światowej – etap I”
Partner nr 8 - Gmina Sękowa
W imieniu Partnera nr 8:
…………………………………………………..
Wójt Gminy Sękowa Małgorzata Małuch
Załącznik do Uchwały Nr 1463.2012 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 października 2012 roku
Str. 11/12
Aneks nr 2 do Porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Tworzenie
ogólnopolskiego produktu turystycznego – małopolski odcinek Szlaku Frontu Wschodniego I
Wojny Światowej – etap I”
Partner nr 9 - Gmina Uście Gorlickie
W imieniu Partnera nr 9:
…………………………………………………..
Wójt Gminy Sękowa Dymitr Rydzanicz
Załącznik do Uchwały Nr 1463.2012 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 17 października 2012 roku
Str. 12/12
Download