Ustalenia po przeglądzie zarządzania

advertisement
USTALENIA PO PRZEGLĄDZIE ZARZĄDZANIA (30 czerwca 2016 r.)
doradztwo
(Obecnie pracownicy związani z procesem dokonują
aktualizacji zarządzenie dotyczącego wykonywania usług
doradczych w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
z siedzibą w Bratoszewicach)
upowszechnianie
wydawnictw
1. Wprowadzić oświadczenie, że napisany przez
pracownika ośrodka artykuł staje się własnością
Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Bratoszewicach
upowszechnianie
technologii
1. Wprowadzić
protokoły
przekazania
kart
dokumentacyjnych do Centrali w Bratoszewicach
2. Przyjąć założenie, ze współpraca z grupami
producenckimi powinna się opierać na pomocy
w zakładaniu nowej grupy i na szkoleniu jej członków
(Ustalenia dot. imprez targowych są udokumentowane
w raportach „Podsumowanie imprezy targowej)
1. Dokonywać udokumentowanego podsumowania
olimpiady / konkursu przez jego organizatora
organizacja imprez
zarządzanie
system zarządzania
jakością
1. Dokonać zmiany Regulaminu pracy Łódzkiego
Ośrodka
Doradztwa
Rolniczego
z
siedzibą
w Bratoszewicach
2. Dokonać aktualizacji jednolitego rzeczowego wykazu
akt
3. Usprawnić system dekretacji pism i dokumentów
przychodzących (forma udokumentowana)
4. Ustanowić rejestr umów i wyznaczyć jedną osobę
odpowiedzialną za jego prowadzenie
5. Wprowadzić kartę obiegową, rodzaj procedury
związanej z odejściem pracownika z pracy
(system
zarządzania
jakością
jest
w
trakcie
dostosowywania do nowych wymagań normy ISO)
1
szkolenia
Działanie korygujące/zapobiegawcze/
potencjał do doskonalenia
1. Utworzenie rejestru szkoleń zewnętrznych, na które
są wysyłani pracownicy Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
2. Utworzenie planów szkoleń wewnętrznych dla
pracowników
Łódzkiego
Ośrodka
Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
3. Nasilić
kontrolę
szkoleń
organizowanych
i prowadzonych przez doradców terenowych dla
rolników i mieszkańców obszarów wiejskich
Strona
Nazwa procesu
IT
1. Dokonać modernizacji strony internetowej Łódzkiego
Ośrodka
Doradztwa
Rolniczego
z
siedzibą
w Bratoszewicach (ma być zgodna z obowiązującymi
kryteriami i stanem prawnym)
2. Naprawa / usprawnienie klimatyzacji w serwerowni
Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Bratoszewicach
3. Uwzględnić w procedurze związanej z odejściem
pracownika z pracy również kwestie związane ze
zdawaniem sprzętu informatycznego
4. Przeszklić administratora bezpieczeństwa informacji
w zw. z wejściem w życie przepisów unijnych
dotyczących
ochrony
danych
osobowych
i bezpieczeństwa informacji
administracja
1. Zatrudnić osobę na cały etat na stanowisko ds.
zamówień publicznych
2. Dokonać zmiany zarządzenie dot. zamówień
publicznych powyżej progu unijnego i dot. pracy stałej
komisji ds. przetargów
3. Zatrudnić osobę na stanowisku pracownika
gospodarczego i konserwatora
Sporządziła: Dominika Jach-Adamczewska
Strona
2
01.07.2016 r.
Download